Avadānaśatakam* |

tṛtīyo vargaḥ |

21: candanaḥ

tasyoddānam*:
candano hy atha padmaś ca cakraṃ daśaśirās tathā
sūkṣmatvak* śītadīptaś ca nāvikā gandhamādanaḥ
nirmalo valgusvaraś ca vargo bhavati sattamaḥ ||

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃgho magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran gaṅgātīram anuprāptaḥ | tena khalu punaḥ samayena gaṅgātīrasya nātidūre stūpam avarugṇaṃ vātātapābhyāṃ pariśīrṇam* | bhikṣubhir dṛṣṭvā bhagavān pṛṣṭaḥ kasya bhagavann ayaṃ stūpa iti | bhagavān āha: candano nāma pratyekabuddho babhūva, tasyeti | bhikṣava ūcuḥ: kuto bhagavaṃś candanasya pratyekabuddhasyotpattir nāmābhinirvṛttiś ceti | bhagavān āha: icchatha yūyaṃ bhikṣavaḥ śrotuṃ yathā candanasya pratyekabuddhasyotpattir nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśānta­kalikalahaḍimbaḍa­maraṃ taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannam* | dhārmiko dharmarājo dharmeṇa rājyaṃ kārayati | so ’putraḥ putrābhinandī śivavaruṇakuberaśakrabrahmādīn anyāṃś ca devatāviśeṣān āyācate tadyathā: ārāmadevatā vanadevatāś catvaradevatāḥ śṛṅgāṭakadevatā balipratigrāhikā devatāḥ | sahajāḥ sahadhārmikā nityānubaddhā api devatā āyācate | asti caiṣa loke pravādo yadāyācanahetoḥ putrā jāyante duhitaraś ca | tac ca naivam* | yady evam abhaviṣyad ekaikasya putrasahasram abhaviṣyat tadyathā rājñaś cakravartinaḥ | api tu trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraś ca | katameṣāṃ trayāṇām* | mātāpitarāu raktau bhavataḥ saṃnipatitau, mātā ca kalyā bhavati ṛtumatī, gandharvaś ca pratyupasthito bhavati | eṣāṃ trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraś ca | sa caivam āyācanaparas tiṣṭhati | tasya codyāne mahāpadmini | tatra padmam atipramāṇaṃ jātam* | tad divase divase vardhate na tu phullati | tata ārāmikeṇa rājñe niveditam* | rajñā uktaḥ parīkṣyatām etat padmam iti | yāvad apareṇa samayena sūryodaye tat padmaṃ vikasitam* | tasya ca padmasya karṇikāyāṃ dārakaḥ paryaṅkaṃ baddhvāvasthitaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur vistīrṇalalāṭaḥ uccaghoṣaḥ saṃgatabrūs tuṅganāsaḥ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtagātro ’śītyānuvyañjanair virājitagātraḥ | tasya mukhāt padmagandho vāti śarīrāc ca candanagandhaḥ | tata ārāmikeṇa rājñe niveditam* | tato rājā sāmātyaḥ sāntaḥpuraś ca tad udyānaṃ gataḥ | sahadarśanāt tena dārakeṇa rājā saṃbhāṣitaḥ: ehi tāta, ahaṃ te ’putrasya putra iti | tato rājā hṛṣṭatuṣṭapramudita uvāca: evam eva putra yathā vadasīti | tato rājā padminīm avagāhya taṃ dārakaṃ padmakarṇikāyāṃ gṛhītvā pāṇitale sthāpitavān* | yatra yatra sa dārakaḥ pādau sthāpayati, tatra tatra padmāni prādurbhavanti | tatas tasya candana iti nāma kṛtam* ||

yadā candano dārako ’nupūrveṇa mahān saṃvṛttaḥ, tadā nāgarai rājā vijñaptaḥ: ihāsmākaṃ deva nagaraparva pratyupasthitam* | tad arhati devaś candanaṃ kumāram utsraṣṭam* Speyer: utsraṣṭum| asmābhiḥ saha parvānubhaviṣyati, padmaiś ca sarvam adhiṣṭhānam alaṃkariṣyatīti | rājāha: evam astv iti | tataś candanaḥ sarvālaṃkāravibhūṣito ’mātyaputraparivṛto vividhair vādyair vādyamānai rājakulād bahir upayāti nagaraparva pratyanubhavitum* | tatra tasya gacchataḥ padavinyāse padavinyāse padmāni prādurbhavanti darśanīyāni manoramāṇi ca | tāny arkaraśmibhiḥ spṛṣṭamātrāṇi mlāyanti śuṣyanti ||

atha tasya śuddhasatvasya kalyāṇāśayasya pūrva­buddhā­varopit­akuśala­mūlasya taddarśanād yoniśo manasikāra utpannaḥ: yathemāni padmāni utpannamātrāṇi śobhante, arkaraśmiparitāpitāni mlāyanti śuṣyanti, evam etad api śarīram iti | tasyaivaṃ cintayatas tulayata uparīkṣamāṇasya saptatriṃśad bodhipakṣyadharmā abhimukhībhūtāḥ | te tasyaiva janakāyasya madhye sthitena pratyekabodhiḥ sākṣātkṛtā | yāvac chuddhāvāsakāyikair devais tasmai kāṣāyāṇy upanāmitāni | tāni ca prāvṛtya gaganatalam utpatitaḥ, vicitrāṇi ca prātihāryāṇi kartuṃ pravṛttaḥ, yaddarśanād rājñāmātyanaigamasahāyena mahān prasādaḥ pratilabdho vicitrāṇi ca kuśalamūlāny avaropitāni | bhagavān āha: ataś candanasya pratyekabuddhasyotpattir nāmābhinirvṛttiś ceti ||

bhikṣavo bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta candanena pratyekabuddhena karmāṇi kṛtāni yenāsya śarīraṃ sugandhi tīkṣṇendriyaś ceti | bhagavān āha: kāśyape bhagavati pravrajito babhūva, tatrānena keśanakhastūpe gandhāvasekaḥ kṛtaḥ, puṣpāṇi cāvaropitāni, pratyekabodhau cānena mārgo bhāvitaḥ | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yac chāstāraṃ satkariṣyāmo gurukariṣyāmo mānayiṣyāmaḥ pūjayiṣyāmaḥ | śāstāraṃ satkṛtya gurukṛtya mānayitvā pūjayitvopaniśritya vihariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||