Avadānaśatakam* |

tṛtīyo vargaḥ |

24: daśaśirāḥ

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃgho magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran gaṅgātīram anuprāptaḥ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena | adrākṣus te bhikṣavo dūrata eva purāṇastūpaṃ vātātapavarṣair avarugṇaṃ prarugṇam* | dṛṣṭvā ca punar bhagavantaṃ papracchuḥ: kasyaiṣa bhadanta stūpa iti | bhagavān āha: daśaśirasaḥ pratyekabuddhasyeti | bhikṣavaḥ ūcuḥ: kuto bhadanta daśaśirasaḥ pratyekabuddhasyotpattir nāmābhinirvṛttiś ceti | bhagavān āha: icchatha yūyaṃ bhikṣavaḥ śrotum iti? ta ūcuḥ: evaṃ bhadanteti | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśānta­kalikalahaḍimbaḍa­maraṃ taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannam* | dhārmiko dharmarājo dharmeṇa rājyaṃ kārayati | sa ca rājā aputraḥ putrābhinandī śivavaruṇakuberaśakrabrahmādīn anyāṃś ca devatāviśeṣān āyācate | tadyathā: ārāmadevatā vanadevatāś catvaradevatāḥ śṛṅgāṭakadevatā balipratigrāhikā devatāḥ | sahajāḥ sahadhārmikā nityānubaddhā api devatā āyācate | sa caivam āyācanaparas tiṣṭati | tasya codyāne nahatī padminī utpalapadmakumudapadma­puṇḍa­rīka­saṃ­channā haṃ­sa­cakra­vākakāraṇḍavādiśakunopaśobhitā nalinī | tatra padmam atipramāṇam akaṇṭakaṃ sahotpannam* | tad divase divase vardhate na tu phullati | tata ārāmikeṇa rājñe niveditam* | rajñā uktaḥ: parirakṣyatām etat padmam iti | yāvad apareṇa samayena sūryodaye tat padmaṃ vikasitam* | tasya padmasya karṇikāyāṃ dārakaḥ paryaṅkaṃ baddhvāvasthitaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur vistīrṇalalāṭa uccaghoṣaḥ saṃgatabrūs tuṅganāsaḥ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛto ’śītyānuvyañjanair virājitagātraḥ | taṃ dṛṣṭvā ārāmikeṇa rājñe niveditam* | śrutvā rājā sāmātyaḥ sāntaḥpuraś ca tad udyānaṃ gataḥ | dadarśa rājā padmakarṇikāyāṃ tathā vibhājamānam* | dṛṣṭvā ca punar hṛṣṭatuṣṭapramudita udagraprītisaumanasyajātaḥ padminīm avagāhya taṃ gṛhītvā mahatā satkāreṇa svagṛham ānīya śrama­ṇabrāhmaṇanaimittikānāṃ nivedya trīṇi saptakāny ekaviṃśatiṃ divasān jātasya jātimahaṃ kṛtvā daśaśirā iti nāmadheyaṃ kṛtavān* ||

daśaśirā dārakaḥ aṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | so ’ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍenānyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣaiḥ | āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | sa ca kumāraḥ śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ | sa paśyati pitaraṃ rājadharme sthitaṃ sāvadyam avadyāni karmāṇi kurvāṇam* | dṛṣṭvā ca kumāraḥ saṃvignaḥ pitaraṃ vijñāpayāmāsa: anujānīhi māṃ tāta, pravrajiṣyāmi svākhyāte dharmavinaye iti | yāvat pitrānujñātaḥ keśaśmaśru avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇy ācchādya samyag eva śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitaḥ | tena vinopadeśena saptatriṃśad bodhipakṣān dharmān āmukhīkṛtya pratyekā bodhiḥ sākṣātkṛtā | sa gaganatalam utpatya pituḥ sakāśe vicitrāṇi prātihāryāṇi cakāra | tato rājñā traimāsya piṇḍakenopanimantritaḥ | sa śarīrabhārodvahana­pari­khinno vicitrāṇi prātihāryāṇi darśayitvā indhanakṣayād ivāgnir nirvṛtim upajagāma | tasyaiṣa stūpa iti ||

atha bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta daśaśirasā karmāṇi kṛtāni, yena mātuḥ kukṣau nopapannaḥ, padma upapanna iti || bhagavān āha: daśaśirasaiva bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni oghavat pratyupasthitāny avaśyaṃbhāvīni | daśaśirasā karmāṇi kṛtāny upacitāni ko ’nyaḥ pratyanubhaviṣyati? na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca |

na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api | auch: karmāṇy api kalpaśatair api |

sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi tathāgato ’rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa bandhumatīṃ rājadhānīm upaniśritya viharati | atha vipaśyī samyaksaṃbuddhaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya bhikṣugaṇaparivṛto bhikṣusaṃghapuraskṛto bandhumatīṃ rājadhānīṃ piṇḍāya prāvikṣat* | anyataraś ca sārthavāhaḥ padmam ādāya vīthīṃ pratipannaḥ | athāsau paśyati vipaśyinaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam* | sahadarśanād bhagavata upari tat padmaṃ cikṣepa | tat kṣiptamātraṃ bhagavata upari śakaṭacakramātraṃ bhūtvā bhagavantaṃ gacchantam upagacchati, tiṣṭhantam anutiṣṭhati | yāvad vipaśyinā samyaksaṃbuddhena sa sārthavāhaḥ pratyekabodhau vyākṛtaḥ | tato hṛṣṭatuṣṭapramuditamanāḥ svagṛham āgataḥ | prajāpatī cāsya tena kālena prajāyamānā sasvaraṃ kranditavatī | tena paricārikā pṛṣṭā: kim idam iti | tayā samākhyātam* | tataḥ sārthavāhaḥ saṃvignaḥ praṇidhānaṃ kartum ārabdhaḥ: mā kadācit saṃsāre mātuḥ kukṣāv upapadyeyam iti ||

bhagavān āha: kiṃ manyadhve bhikṣavo yo ’sau tena kālena tena samayena sārthavāho babhūva, ayaṃ sa daśaśirāḥ pratyekabuddhaḥ | tena kuśalamūlenaikaviṃśatiṃ kalpān na kadācin mātuḥ kukṣāv upapannaḥ | paścime cāsya bhave iyaṃ vibhūtiḥ | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yad buddhapraty­eka­buddhār­yaśrāvakeṣu kārān kariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||