Avadānaśatakam* |

caturtho vargaḥ |

36: maitrakanyakaḥ

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme | tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: sabrahmakāṇi bhikṣavas tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya hetoḥ? brahmabhūtau hi kulaputrasya mātāpitarau sahadharmeṇa | sācāryakāṇi tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya hetoḥ? ācāryabhūtau hi kulaputrasya mātāpitarau sahadharmeṇa | āhavanīyāni tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya hetoḥ? āhavanīyau hi kulaputrasya mātāpitarau sahadharmeṇa | sāgnikāni tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya hetoḥ? agnibhūtau hi kulaputrasya mātāpitarau sahadharmeṇa | sadevakāni tāni kulāni yeṣu kuleṣu mātāpitarau samyaṅ mānyete, samyak pūjyete, samyak sukhena parihriyete | tat kasya hetoḥ? devabhūtau hi kulaputrasya mātāpitarau sahadharmeṇa | idam avocad bhagavān* | idam uktvā sugato hy athāparam etad uvāca śāstā:

brahmā hi mātāpitarau pūrvācāryau tathaiva ca
āhavanīyau putrasya agniḥ syād daivatāni ca ||

tasmād etau namasyeta satkuryāc caiva paṇḍitaḥ
udvartanena snānena pādānāṃ dhāvanena ca
athavā annapānena vastraśayyāsanena ca || AVŚ_36.2||

tayā sa paricaryayā mātāpitṛṣu paṇḍitaḥ
iha cānindito bhavati pretya svarge ca modate ||

yadā bhagavatā etat sūtraṃ bhāṣitam*, tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: āścaryaṃ bhadanta yad bhagavān mātāpitṛ­guru­śuśrūṣāvarṇavādīti | bhagavān āha: kim atra bhikṣava āścaryaṃ yad idānīṃ tathāgato vigatarāgo vigatadveṣo vigatamohaḥ parimukto jāti­jarāv­yādhi­maraṇa­śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsaiḥ sarvajñaḥ sarvākārajñaḥ sarvajñānajñeyavaśiprāpto mātāpitṛguruśuśrūṣāyā varṇavādī | yat tu mayā atīte ’dhvani sarāgeṇa sadveṣeṇa samohenāparimuktena jāti­jarāv­yādhi­maraṇa­śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsaiḥ mātuḥ svalpam apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||

bhūtapurvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ mitro nāma sārthavāho babhūva āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putrā jāyante mriyante cā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham* | na me putro na duhitā | mamātyayāt sarvasvāpateyam aputrakam iti kṛtvā rājño vidheyaṃ bhaviṣyatīti | tasya vayasyakenopadiṣṭam*: yadi te putrā jāyante, tasya dārikānāma sthāpayitavyam* | evam asau cirajīvī bhaviṣyatīti | so ’putraḥ putrābhinandī śivavaruṇakuberaśakrabrahmādīn anyāṃś ca devatāviśeṣān āyācate | tadyathā ārāmadevatā vanadevatāś catvaradevatāḥ śṛṅgāṭakadevatā balipratigrāhikā devatāḥ | sahajāḥ sahadhārmikā nityānubaddhā api devatā āyācate | asti caiṣa loke pravādo yadāyācanahetoḥ putrā jāyante duhitaraś ceti | tac ca naivam* | yady evam abhaviṣyad ekaikasya putrasahasram abhaviṣyat tadyathā rājñaś cakravartinaḥ | api tu trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraś ceti | katameṣāṃ trayāṇāṃ sthānānām*? mātāpitarāu raktau bhavataḥ saṃnipatitau, mātā ca kalyā bhavati ṛtumatī | gandharvaś ca pratyupasthito bhavati | eṣāṃ trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraś ca | sa ca āyācanaparas tiṣṭhati | anyatamaś ca satvo ’nyatamasmāt satvanikāyāc cyutaḥ tasya prajāpatyā kukṣim avakrāntaḥ | paṃcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme | katame paṃca | raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ puruṣaṃ jānāti | kālaṃ jānāti, ṛtuṃ jānāti | garbham avakrāntaṃ jānāti | yasya sakāśād garbho ’vakrāmati taṃ jānāti | dārakaṃ jānāti | dārikāṃ jānāti | saced dārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati | saced dārikā bhavati vāmaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati | sā āttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati: diṣṭyāryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyatīti | so ’py āttamanāttamanāḥ pūrvakāyam abhyunnamayya dakṣiṇaṃ bāhum abhiprasārya udānam udānayati: apy evāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam* | jāto me syān nāvajātaḥ | kṛtyāni me kurvīta | bhṛtaḥ pratibibhṛyāt | dāyād yaṃ pratipadyeta | kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt* | asmākaṃ cāpy atītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni datvā puṇyāni kṛtvā asmākaṃ nāmnā dakṣiṇām ādekṣyati: idaṃ tayor yatratatropapannayor gacchator anugacchatv iti | āpannasatvāṃ caināṃ viditvo­pariprāsādatala­gatām ayantritāṃ dhārayati | śīte śītopakaraṇair uṣṇe uṣṇopakaraṇair vaidyaprajñaptair āhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais tiktāmlalavaṇama­dhura­kaṭukakaṣāyavivarjitair āhārair hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasam iva nandanavanavicāriṇīṃ mañcān mañcaṃ pīṭhāt pīṭham anavatarantīm adharāṃ bhūmim* | na cāsyāḥ kiṃcid amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto ’bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur vistīrṇalalāṭa uccaghoṣaḥ saṃgatabrūs tuṅganāsaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: ayaṃ dārako mitrasya putraḥ kanyā ca | tasmād bhavatu dārakasya maitrakanyako nāmeti ||

maitrakanyako dārako ’ṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dhātrībhyām* | so ’ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍena anyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣaiḥ | āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | pitā cāsya mahāsamudram avatīrṇaḥ, tatraiva ca nidhanam upayātaḥ | yadā maitrakanyako mahān saṃvṛtas tadā mātaram uvāca: amba pitāsmākaṃ kiṃkarmaphalopajīvī āsīt? tataḥ paścād aham api Speyer: ahaṃ pi tathā kariṣyāmīti | mātā kathayati: putraka pitā te okkarika āsīt* | ākāṅkṣamāṇaḥ tvam okkarikatvaṃ kuru | sā cintayati: yady aham asmai vakṣyāmi mahāsamudravaṇig āsīd iti, eṣo ’pi kadācin mahāsamudram avatīrṇas tatraiva nidhanam upagacched iti ||

tenaukkarikāpaṇo vyavasthāpitaḥ | tataḥ prathame divase catvāraḥ kārṣāpaṇāḥ saṃpannāḥ | te ’pi tena mātur niryātitāḥ: ebhir amba śrama­ṇabrāhmaṇakṛpaṇavanīpakān pratipādayasveti | yāvad apareṇocyate: pitā te gāndhikāpaṇika āsīd iti, tenaukkaritvaṃ tyaktvā gāndhikāpaṇo vyavasthāpitaḥ | aṣṭau kārṣāpaṇāḥ saṃpannāḥ | te ’pi tena mātur niryātitāḥ | yāvad apareṇocyate: pitā te hairaṇyika āsīd iti, tena tamāpaṇaṃ tyaktvā hairaṇyikāpaṇo vyavasthāpitaḥ | tataḥ prathame divase ṣoḍaśa kārṣāpaṇāḥ saṃpannāḥ | te ’pi tena mātur niryātitāḥ | dvitīye divase dvātriṃśat kārṣāpaṇāḥ saṃpannāḥ | te ’pi tena mātur niryātitāḥ | yāvad dhairaṇyikair īrṣyāprakṛtaiḥ sarvān adhiṣṭhānavyavahārān viditvoktaḥ: maitrakanyaka, kiṃ tavānayā adharmajīvikayā? pitā te mahāsamudravaṇig āsīt* | kena tvaṃ kusaṃvyavahāre niyukta iti | sa hairaṇyikavacanasaṃcodito mātur gatvā kathayati: amba evam anuśrūyate pitāsmākaṃ mahāsamudravaṇig āsīd iti | tad anujānīhi, aham api mahāsamudram avatariṣyāmīti | mātā kathayati: evam etat putraka | kiṃ tu tvaṃ bāla ekaputrakaś ca | mā māṃ parityajya mahāsamudram avatariṣyasīti | sa īrṣyāprakṛtibhir akalyāṇamitrair vipralabdho na nivartate | tatas tena mātur vacanam avacanaṃ kṛtvā vārāṇasyām nagaryāṃ ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kāritam*: śṛṇvantu bhavanto vārāṇasīnivāsino vaṇijaḥ: maitrakanyakaḥ sārthavāho mahāsamudram avatariṣyati | ye yuṣmākam utsahante maitrakanyakena sārthavāhena sārdham aśulkenāgulmenātarapaṇyena mahāsamudram avatartum*, te mahāsamudragamanīyaṃ paṇyaṃ samudānayantv iti | sa kṛtakutūhalamaṅgalas­vastyayanaḥ pañcavaṇikśataparivāraḥ śakaṭair bhārair mūṭaiḥ piṭakaiḥ uṣṭrair gobhir gardabhaiḥ mahāsamudragamanīyaṃ paṇyaṃ samudānīya saṃprasthitaḥ | mātā cāsya snehavyākulahṛdayā sāśrusurdinavadanā pādayor lagnā: putraka mā māṃ parityajya mahāsamudram avatareti | atha sa evaṃ karuṇadīnavilambitair alpākṣarair Speyer: apy akṣarair ucyamānaḥ kṛtavyavasāyo mātaraṃ pādena śirasy abhihatya sārthasahāyaḥ saṃprasthitaḥ | mātrā coktaḥ: mā me putraka asya karmaṇo vipākam anubhavethā iti ||

yāvad asau grāmanigamarāṣṭra­rāja­dhānīpaṭṭanāny avalokayan samudratīram anuprāptaḥ | sa pañcabhiḥ purāṇaśatair vahanaṃ bhṛtvā paṃca pauruṣeyān gṛhītvā āhāraṃ nāvikaṃ kaivartaṃ karṇadhāraṃ ca trir api ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kṛtvā mahāsamudram avatīrṇaḥ | yāvad vahantaṃ makareṇa matsyajātenānayād vayasanam āpāditam* | tato maitrakanyakaḥ phalakam āsādya sthalam anuprāptaḥ | tataḥ sthale cañcūryamāṇo nadūrān nagaraṃ ramaṇakaṃ nāmnā dṛṣṭavān* | sa tad upajagāma | yāvat tataś catasro ’psaraso nirgatāḥ, abhirūpā darśanīyāḥ prāsādikāḥ | tāḥ kathayanti: ehi maitrakanyaka, svāgataṃ te, idam asmākam annagṛhaṃ pānagṛhaṃ vastragṛhaṃ śayyāgṛhaṃ maṇi­muktā­vaiḍūrya­śaṅkha­śilāpravā­la­vividha­jātarūpa­raja­ta­saṃ­pūrṇam* | āgaccha raṃsyāmaha iti | sa tābhiḥ saha anekāni varṣāṇi ratim anubhūtavān*, yathāpi tatkṛtapuṇyaḥ satvaḥ kṛtakuśalaḥ | dakṣiṇapaddhatigamanāc cainaṃ vārayanti | sa yato dakṣiṇāyāḥ paddhater nivāryate, tataḥ suṣṭhutaram utkaṇṭhito gantum* | yāvat punar api dakṣiṇena pathā gacchan paśyati sadāmattaṃ nāma nagaram* | sa tatra dvārībhūtaḥ | yāvat tasmād apy aṣṭāv apsaraso nirgatāḥ abhirūpatarā darśanīyatarāḥ prāsādikatarāḥ | tāḥ kathayanti: ehi maitrakanyaka, svāgataṃ te, idam asmākam annagṛhaṃ pānagṛhaṃ vastragṛhaṃ śayyāgṛhaṃ maṇi­muktā­vaiḍūrya­śaṅkha­śilāpravā­la­vividha­jātarūpa­raja­ta­saṃ­pūrṇam* | āgaccha raṃsyāmaha iti | sa tābhiḥ sahānekāni varṣāṇi ratim anubhūtavān* yathāpi tatkṛtapuṇyaḥ satvaḥ kṛtakuśalaḥ | tā apy asya dakṣiṇāṃ paddhatiṃ vārayanti | sa yato dakṣiṇāyāḥ paddhater nivāryate, tataḥ suṣṭhutaram utkaṇṭhito gantum* | yāvat punar api dakṣiṇena pathā gacchan paśyati nandanaṃ nāma nagaram* | sa tatra dvārībhūtaḥ | yāvat tasmād api ṣoḍaśāpsaraso nirgatāḥ abhirūpatarā darśanīyatarāḥ prāsādikatarāḥ | tāḥ kathayanti: ehi maitrakanyaka, svāgataṃ te, idam asmākam annagṛhaṃ pānagṛhaṃ vastragṛhaṃ śayyāgṛhaṃ maṇi­muktā­vaiḍūrya­śaṅkha­śilāpravā­la­vividha­jātarūpa­raja­ta­saṃ­pūrṇam* | āgaccha raṃsyāmaha iti | sa tābhiḥ saha anekāni varṣāṇi ratim anubhūtavān* yathāpi tatkṛtapuṇyaḥ satvaḥ kṛtakuśalaḥ | tā apy asya dakṣiṇāṃ paddhatiṃ vārayanti | sa yato dakṣiṇāyāḥ paddhater nivāryate, tataḥ suṣṭhutaram utkaṇṭhito gantum* | yāvat punar api dakṣiṇena pathā gacchan paśyati brahmottaraṃ nāma prāsādam* | sa tatra dvārībhūtaḥ | yāvat tasmād api dvātriṃśad apsaraso nirgatāḥ abhirūpatarā darśanīyatarāḥ prāsādikatarāḥ | tāḥ kathayanti: ehi maitrakanyaka, svāgataṃ te, idam asmākam annagṛhaṃ pānagṛhaṃ vastragṛhaṃ śayyāgṛhaṃ maṇi­muktā­vaiḍūrya­śaṅkha­śilāpravā­la­vividha­jātarūpa­raja­ta­saṃ­pūrṇam* | āgaccha raṃsyāmaha iti | sa tābhiḥ saha anekāni varṣāṇi ratim anubhūtavān* yathāpi tatkṛtapuṇyaḥ satvaḥ kṛtakuśalaḥ | tā apy asya dakṣiṇāṃ paddhatiṃ vārayanti | sa yato dakṣiṇāyāḥ paddhater nivāryate, tataḥ suṣṭhutaram utkaṇṭhito gantum* ||

yathā dakṣiṇā paddhatiṃ gacchati, tathāsyecchā vardhate | yāvat punar api dakṣiṇena yathā gacchan paśyaty ayomayaṃ nagaram* | sa tatra praviṣṭaḥ | praviṣṭamātrasya cāsya dvāraṃ pihitam* | tato ’bhyantaraṃ praviṣṭaḥ | tatrāsya dvāraṃ pihitam* | tato ’bhyantaraṃ praviṣṭaḥ | yāvat puruṣaṃ paśyati mahāpramāṇam* | mūrdhni cāsya ayomayaṃ cakraṃ bhramaty ādīptaṃ pradīptaṃ saṃprajvalitam ekajvālībhūtam* | tasya śiraso yat pūyaśoṇitaṃ pragharati, so ’syāhāraḥ | tato maitrakanyakas taṃ puruṣaṃ pṛṣṭavān*: bho puruṣa, kas tvam iti | sa kathayati: ahaṃ mātur apakārīti | udāhṛtamātre ca tena puruṣeṇa maitrakanyakasya tat karmābhimukhībhūtam*: aham api mātur apakārīti manye tenaivāhaṃ karmaṇā ihākṛṣṭa iti | atha tasminn antare ākāśāc chabdo nirgataḥ: ye baddhās te muktāḥ, ye muktās te baddhāḥ | ity uktamātre tasya puruṣasya mūrdhni cakram antarhitam*, maitrakanyakasya mūrdhni prādurbhūtam* | tato duḥkhārtaṃ maitrakanyakam avekṣya sa puruṣo gāthayā pratyabhāṣata:

atikramya ramaṇakaṃ sadāmattaṃ ca nandanam*
brahmottaraṃ ca prāsādaṃ kena tvam ihāgataḥ ||

maitrakanyakaḥ prāha:

atikramya ramaṇakaṃ sadāmattaṃ ca nandanam*
brahmottaraṃ ca prāsādam icchayāham ihāgataḥ ||

dūraṃ hi karṣate karma dūrāt karma pravartate
tatra prakarṣate karma yatra karma vipacyate ||

tena karmavipākena cakraṃ vahati mastake
ādīptaṃ saṃprajvalitaṃ mama prāṇoparodhakam* || iti

puruṣa prāha:

tvayā praduṣṭacittena mātā duṣkarakārikā
pādenābhyāhatā mūrdhni tasya te karmaṇaḥ phalam* || iti

maitrakanyakaḥ prāha:

kati varṣasahasrāṇi cakraṃ vartsyati mastake
ādīptaṃ saṃprajvalitaṃ mama prāṇoparodhakam* || iti

puruṣa prāha:

ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi ṣaṣṭivarṣaśatāni ca
ādīptam āyasaṃ cakraṃ tava mūrdhni bhramiṣyati || iti

maitrakanyaka āha: bhoḥ puruṣa, asti kaścid anyo ’pīhāgamiṣyatīti? puruṣaḥ prāha: ya evaṃvidhakarmakārī bhaviṣyatīti ||

tato maitrakanyako duḥkhavedanābhibhūtaḥ satvānām antike kāruṇyaṃ janayitvā taṃ puruṣam āha: icchāmy ahaṃ bhoḥ puruṣa sarvasatvānām arthe idaṃ cakraṃ upari śirasā dhārayitum* | mā kaścid anyo ’py evaṃvidhakarmakārī ihāgacchatv iti | ity uktamātre maitrakanyakasya bodhisatvasya tac cakraṃ saptatālamātraṃ mūrdhni udgamyākāśe sthitam* | sa ca kālaṃ kṛtvā tuṣite devanikāye upapannaḥ ||

bhagavān āha: kiṃ manyadhve bhikṣavo yo ’sau tena kālena tena samayena maitrakanyaka āsīt, ahaṃ sa | yan mayā saṃvyavaharatā mātā kārṣāpaṇaiḥ pratipāditā, tasya me karmaṇo vipākena caturṣu mahānagareṣu mahatsukham anubhūtam* | yataś ca mātuḥ parītto ’pakāraḥ kṛtaḥ, tasya me karmaṇo phalavipākenaivaṃvidhaṃ duḥkham anubhūtam* | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yan mātāpitṛṣu kārān kariṣyāmo nāpakārān* | tad ete doṣā na bhaviṣyanti ye maitrakanyakasya | pṛthagjanasya eṣa eṣa guṇagaṇo bhaviṣyati yas tasyaiva devaputrabhūtasya | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* | tat kasya hetoḥ? duṣkarakārakau hi bhikṣavaḥ putrasya mātāpitarau āpyāyakau poṣakau saṃvardhakau stanyasya dātārau, citrasya jambūdvīpasya darśayitārau | ya ekenāṃsena putro mātaraṃ dvitīyena pitaraṃ pūrṇaṃ varṣaśataṃ pariharet*, yad vā asyāṃ mahāpṛthivyāṃ maṇayo muktā vaiḍūrya­śaṅkha­śilāpravā­la­raja­tajātarūpam aśmagarbho musāragalvo lohitikā dakṣiṇāvartaḥ, ity evaṃrūpe vā aiśvaryādhipatye pratiṣṭhāpayet*, na iyatā putreṇa mātāpitroḥ kṛtaṃ vā syād upakṛtaṃ vā | yas tv asāv aśrāddhaṃ mātāpitaraṃ śraddhāsaṃpadi samādāpayati, vinayati, niveśayati, pratiṣṭhāpayati, duḥśīlaṃ śīlasaṃpadi, matsariṇaṃ tyāgasaṃpadi, duṣprajñaṃ prajñāsaṃpadi, samādāpayati, vinayati, niveśayati, pratiṣṭhāpayati, iyatā putreṇa mātāpitroḥ kṛtaṃ vā syād upakṛtaṃ vā ||

idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||