Avadānaśatakam* |

caturtho vargaḥ |

38: dharmagaveṣī

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme | ācaritam etad anāthapiṇḍadasya gṛhapateḥ: kalyam evotthāya bhagavato darśanāyopasaṃkramya jetavanaṃ svayaṃ saṃmārṣṭum* | athānyatamena kālena anāthapiṇḍadasya gṛhapateḥ kaścid vyākṣepaḥ samutpannaḥ | tato bhagavān puṇyakāmānāṃ satvānāṃ puṇyatīrthopadarśanārthaṃ svayam eva saṃmārjanīṃ gṛhītvā jetavanaṃ saṃmārṣṭuṃ pravṛttaḥ | bhagavantaṃ dṛṣṭvā mahāśrāvakā api śāradvatīput­rama­udgalyāyanakāśya­pana­ndarevataprabhṛtayaḥ saṃmārṣṭuṃ pravṛttāḥ | tato jetavanaṃ saha śrāvakaiḥ saṃmṛjya upasthānaśālāṃ praviśya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: pañceme bhikṣava ānuśaṃsāḥ saṃmārjane | katame pañca? ātmanaś cittaṃ prasīdati | parasya cittaṃ prasīdati | devatānāṃ manaso bhavati prāsādikam* | saṃvartanīyaṃ kuśalamūlam upacinoti | kāyasya ca bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate | iti pañcānuśaṃsāḥ saṃmārjane ||

tataś catasraḥ parṣado bhagavataḥ sakāśāt saṃmārjanasyeti pañcānuśaṃsān upaśrutya prasādajātāḥ prītisaumanasyaprasannacittāḥ svasvāsanād utthāya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ pragṛhya bhagavantam etad ūcuḥ: vayaṃ bhagavan bhagavata upasthāpakāḥ Speyer: upasthāyakāḥ sarvaṃ jetavanaṃ sadā saṃmārṣṭum icchāmaḥ | asmākam anugrahaṃ kuru | tato bhagavāṃs tāsāṃ tūṣṇībhāvenādhivāsayati | tatas tāś catasraḥ parṣado bhagavato ’dhivāsanāṃ viditvā saṃmārjanīgṛhītvā sarvaṃ jetavanaṃ saṃmārṣṭuṃ pravṛttāḥ | sarvaṃ jetavanaṃ cārāmamārgaparyantaṃ saṃmārjya bhagavato dharmadeśanāṃ śrotum ekānte niṣaṇṇā ādarayuktāḥ ||

anāthapiṇḍado gṛhapatir api taṃ pradeśam anuprāptaḥ | tena śrutaṃ yathā bhagavatā mahāśrāvakasahāyena svayam eva jetavanaṃ saṃmṛṣṭam iti | bhagavatā deśitān saṃmārjane pañcāsnuśaṃsān upaśrutya vipratisārībhūtaḥ iti cintitavān: kimarthaṃ mayā bhagavato vihāre tasmin puṇyakṣetre, yatrādyaivāropitaṃ bījam adyaiva phalaṃ saṃpadyate, svalpasyānantaṃ phalaṃ niṣpadyate, tathāgatasaṃmukhībhūte sarvaśrāvakasaṃvāsite ’tīva manoramabhūmau sarvadevāsu­rama­nuṣyagandharvagaruḍakinna­ramahoragāṇāṃ manoharṣāspadībhūte sarva­bhūtapretapiśācayakṣarākṣasanārakadrohiṇām anavakāśe sarvamāramārakāyikānāṃ devānāṃ manuṣyāṇāṃ cānavakāśabhuvane bhagnābhibhavajāte rāgadveṣamohamātsaryerṣyā­māna­duṣṭasatvānām aviditaprabhāve pāpācārāṇām alabdhāgamane pāpamitrahastagatānām amanāpajāte śraddhāvigatānāṃ tyāgadharmarahitānām adṛṣṭacintitabhāvane duḥśīlānāṃ kuvṛttinām amanogamane dayābhāvavirahitānāṃ krodhināṃ paruṣabhāṣiṇām alabdhaśaraṇe vīryahīnakusīdavṛttināṃ tyaktārambhāśamināṃ sudūrībhūte dhyānacyutamuṣitasmṛtīnāṃ kudṛṣṭicāriṇāṃ kumārgaprasthitānām andhakārībhūte duṣprajñānāṃ kubuddhilabdhajñānāntarāṇām aprāptāgamanabhāve dātṝṇām atīva manorathakṛte suśīlayuktānāṃ manoramavāse kṣamācāriṇām ādarāgamanalabdhe vīryārabdhānāṃ nityānugamanaprāpte dhyānaratānām ālīnabhūvane prajñādhāriṇāṃ prabodhaprakāśā­parit­yaktakṣetre etādṛśe buddhavikrīḍite vihāre saṃmārṣṭuṃ cittākṣepaḥ kṛtaḥ | na punaḥ kadāpi mayā tathā kṣamaṃ kartum* | iti niścitya punas tasyaitad abhavat: yatra bhagavatā mahāśrāvakasahāyena svayaṃ saṃmārjanaṃ kṛtam*, katham aham asyopari yāsyāmi?

tato ’nāthapiṇḍado ’patrapamāṇarūpo lajjāparigatahṛdayas tatrāvasthāne sthitaḥ | jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ | tena bhikṣavaḥ pṛṣṭāḥ: ka eṣa iti | bhikṣava ūcuḥ: anāthapiṇḍado bhadanta bhagavato lajjāyamānarūpo ’patrāpyaparigatahṛdayo necchati bhagavataḥ sakāśam atropariṣṭāt pādanyāsenopa­saṃk­ramitum*, yatra nāma bhagavatā mahāśrāvakasahāyena svayaṃ jetavanaṃ saṃmṛṣṭam iti | tatas taṃ bhagavān āha: gṛhapate buddhavacanaṃ ###possibly restore: śrutvā bhagavatā praveṣṭavyam* | kasmāt? saddharmagauravā hi buddhā bhagavantaḥ, dharmo hy arhatāṃ gurur iti | tato ’nāthapiṇḍado gāthābhigītena gāyan yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādābhivandanaṃ kṛtvā purastād ekānte niṣaṇṇo dharmakathāśravaṇāya | tato bhagavatā dharmyayā kathayā saṃdarśitaḥ samādāpitaḥ samuttejitaḥ saṃpraharṣitaḥ | so ’nekaparyāyeṇa bhagavatā dharmyayā kathayā saṃdarśitaḥ samādāpitaḥ samuttejitaḥ saṃpraharṣitaḥ saṃprakrāntaḥ ||

tadā bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: āścaryaṃ bhadanta yad bhagavān dharme sādarajātaḥ sagauravajāto dharmasyaiva varṇaṃ bhāṣata iti | paśya bhadanta yāvad dharmaratnasyāmī bhājanahūtaḥ satvā ādareṇa sarvaṃ jetavanaṃ saṃmārṣṭuṃ pravṛttāḥ, dharmaṃ ca śrotavyaṃ manyanta iti | bhagavān āha: kim atra bhikṣava āścaryaṃ yad idānīṃ tathāgato vigatarāgadveṣamoho ’tha parimukto jāti­jarāv­yādhi­maraṇa­śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsair dharme sādarajātaḥ sagauravajāto dharmasyaiva varṇaṃ bhāṣate | yat tu mayā atīte ’dhvani sarāgeṇa sadveṣeṇa samohenāparimuktena jāti­jarāv­yādhi­maraṇa­śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsair dharmahetoḥ svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśānta­kalikalahaḍimbaḍa­maraṃ taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannam akhilam akaṇṭakam* | ekaputram iva rājyaṃ pālayati | sa ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dharmakāmaḥ prajāvatsalaḥ sarvapradaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca mahatī tyāge vartate | so ’pareṇa samayena devyā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa sā devī satvavatī saṃvṛttā | dohadaś cāsyāḥ samutpannaḥ: subhāṣitaṃ śṛṇuyām iti | tayā rājñe niveditam* | rājñā naimittikān āhūya pṛṣṭāḥ | ta ūcuḥ: deva asya satvasyānubhāva iti | tatas tena rājā saubhāṣaṇikasyārthe suvarṇapiṭako grāmana­gara­nigamarāṣṭra­rāja­dhānīṣu
paryaṭitaḥ | na ca tat subhāṣitam upalabhyate | yāvat paripūrṇair navabhir māsaiḥ sā devī prasūtā | dārako jāto ’bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur vistīrṇalalāṭa uccaghoṣaḥ saṃgatabrūs tuṅganāsaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatv asya dārakasya nāmeti | amātyā ūcuḥ: yasmād ayaṃ dārako ’jāta eva subhāṣitaṃ gaveṣate tasmād bhavatu dārakasya subhāṣitagaveṣī nāmeti | tasya subhāṣitagaveṣīti nāma kṛtam* | subhāṣitagaveṣī dārako ’ṣṭābhyo dhātrībhyo datto dvābhyām aṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dhātrībhyām* | so ’ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍenānyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣaiḥ | āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* | yadā krameṇa mahān saṃvṛttas tadāpi subhāṣitaṃ gaveṣate, na ca labhate ||

sa pitur atyayād rājye pratiṣṭhitaḥ amātyānām ājñāpayati: subhāṣitena me grāmaṇyaḥ prayojanam* | gaveṣata me subhāṣitam api | tatas tair amātyaiḥ sakale jambūdvīpe hiraṇyapiṭakāḥ subhāṣitahetoḥ saṃdarśitāḥ | na ca subhāṣitam āsāditam* | tatas te rājñe niveditavantaḥ | tataḥ sa rājā subhāṣitaśravaṇahetor utkaṇṭhati paritapyati ||

śakrasya devānām indrasyādhastāj jñānadarśanaṃ pravartate | sa paśyati rājānaṃ subhāṣitaśravaṇahetor vihanyamānam* | tasyaitad abhavat*: yanv ahaṃ rājānaṃ mīmāṃseyeti | atha śakro devānām indro guhyakarūpadhārī bhūtvā vikṛtakaracaraṇanayano rājñaḥ purastād gāthāṃ bhāṣate:

dharmaṃ caret sucaritaṃ nainaṃ duścaritaṃ caret*
dharmacārī sukhaṃ śete asmiṃl loke paratra ca || iti ||

tato rājā vismitotphulladṛṣṭis Speyer: vismayotphulladṛṣṭis taṃ guhyakam uvāca: brūhi brūhi guhyaka tāvan me, etāṃ gāthāṃ śroṣyāmīti | tato guhyako rājānam uvāca: yadi yad bravīmi tan me kariṣyasi, evam aham api yadājñāpayiṣyasi, tat kariṣyāmīti | rājovāca: kim ājñāpayiṣyasīti | guhyaka uvāca: saptāhorātrāṇi khadirakāṣṭhair agnikhadāṃ tāpayitvā tatra yady ātmānam utsrakṣyasi, tatas te ’haṃ punar gāthāṃ vakṣyāmīti | tacchravaṇāc ca rājā prītamanās taṃ guhyakam uvāca: evam astv iti | tato rājñā guhyakaṃ pratijñāyāṃ pratiṣṭhāpya sarvavijite ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kāritam* saptame divase rājā subhāṣitaśravaṇahetor agnikhadāyām ātmānam utsrakṣyati | ye ’dbhutāni draṣṭukāmāḥ, āgacchantv iti ||

tato ’nekeṣu prāṇiśatasahasreṣu saṃnipatiteṣu gaganataleṣu cānekeṣu devatāśatasahasreṣu saṃnipatiteṣu bodhi­satvasyādhyāśayaśuddhitām avagamyādbhutabhāvaṃ ca draṣṭum ihāvatasthuḥ | atha sa guhyaka ākāśam utpatya bodhisatvam uvāca: kriyatāṃ mahārāja yathāpratijñātam iti | tato rājā jyeṣṭhaṃ kumāraṃ rājye ’bhiṣicya amātyān naigamajānapadāṃś ca kṣamayitvā janakāyaṃ cāśvāsya agnikhadāsamīpam upagamya imāṃ gāthāṃ bhāṣate:

eṣāṅgārakhadā mahābhayakarī jvālārkaraktopamā

dharmārthe prapatāmi niścitamanā niḥsādhvaso jīvite
eṣā cāgnikhadā bhaviṣyati śubhā puṇyānubhāvān mama

śītā candanapaṅkavāsitajalā padmākulā padminī ||

ity uktvā bodhisatvas tasyām agnikhadāyāṃ patitaḥ | patitamātrasya cāsya agnikhadā padminī prādurbhūtā | tataḥ śakro devānām indras tad atyadbhutaṃ devamanuṣyāvarjanakaraṃ prātihāryaṃ dṛṣṭvā yakṣarūpam antardhāpya svarūpeṇa sthitvā gāthāṃ bhāṣate:

dharma caret sucaritaṃ nainaṃ duścaritaṃ caret*
dharmacārī sukhaṃ śete loke ’smiṃ ca paratra || iti ||

atha bodhisatvena tāṃ gāthām udgṛhītvā suvarṇapatreṣv abhilikhya kṛtsne jambudvīpe grāmana­gara­nigamarāṣṭra­rāja­dhāniṣu paryaṭitā ||

bhagavān āha: kiṃ manyadhve bhikṣavo yo ’sau tena kālena tena samayena rājā babhūva, ahaṃ sa | tadāpi me subhāṣitaśravaṇahetoḥ svajīvitaṃ parityaktaṃ prāg evedānīm* | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yad dharmaṃ satkariṣyāmo gurukariṣyāmo mānayiṣyāmaḥ pūjayiṣyāmaḥ | dharmaṃ satkṛtya gurukṛtya mānayitvā pūjayitvopaniśritya vihariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||