Avadānaśatakam* |

ṣaṣṭho vargaḥ |

54: śrīmatī

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśānta­kalikalahaḍimbaḍa­maraṃ taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannam akhilam akaṇṭakam ekaputram iva rājyaṃ pālayati | yadā rājñā bimbisāreṇa bhagavataḥ sakāśāt satyāni dṛṣṭāni, tadā rātriṃ bhagavantam upasaṃkrāmati sārdham antaḥpureṇa | atha rājā bimbisāro ’pareṇa samayena saṃprāpte vasantakālasamaye saṃpuṣpiteṣu pādapeṣu haṃ­sakrauñcama­yūra­śukaśārikākokilajīvañjīvakanirghoṣite vanaṣaṇḍe devyā sahāntaḥpuraparivṛta udyānabhūmiṃ nirgataḥ | tatra cāntaḥpurikābhī rājā vijñaptaḥ: deva vayaṃ na śaknumo ’hanyahani bhagavantam upasaṃkramitum* | tat sādhu devo ’sminn antaḥpure tathāgatasya keśanakhastūpaṃ pratiṣṭhāpayed* yatra vayam asakṛtpuṣpair gandhair mālyair vilepanaiś chatrair dhvajaiḥ patākābhiḥ pūjāṃ kuryāmeti | yāvad rājñā bimbisāreṇa bhagavān vijñaptaḥ: dīyatām asmabhyaṃ keśanakhaṃ yena vayaṃ tathāgatastūpam antaḥpuramadhye pratiṣṭhāpayāma iti | yāvad bhagavatā keśanakhaṃ dattam* | rājñā bimbisāreṇa mahatā satkāreṇāntaḥpurasahāyena tathāgatasya keśanakhastūpo ’ntaḥpuramadhye pratiṣṭhāpitaḥ | tatra cāntaḥpure ’ntaḥpurikā dīpadhūpapuṣpagandhamālya­vilepanair abhyarcanaṃ kurvanti ||

yadā punā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayaṃ ca rājyaṃ pratipannaḥ, tadā bhagavacchāsane sarvedeyadharmāḥ samucchinnāḥ | kriyākāraś ca kārito na kenacit tathāgatastūpe kārāḥ kartavyā iti | yadā pañcadaśyāṃ pravāraṇā saṃvṛttā, tadā tatra keśanakhastūpe na kaścit saṃmārjanaṃ dīpadhūpapuṣpadānaṃ vā kurute | tato ’ntaḥpurikā keśanakhastūpaṃ tathāvidhaṃ rājānaṃ ca bimbisāram anusmṛtya karuṇakaruṇaṃ roditum ārabdhāḥ: hā kaṣṭaṃ dharmarājaviyogād vayaṃ puṇyāt prahīṇā iti | tatra ca śrīmatī nāmāntaḥpurikā | sā svakaṃ jīvitam agaṇayitvā buddhaguṇāṃś cānusmṛtya keśanakhastūpaṃ saṃmṛjya dīpamālām akārṣīt* | yāvad ajātaśatrur upariprasādatalagataḥ tam udāram avabhāsaṃ dṛṣṭvā papraccha kim idam iti | yāvad anyayā kathitam*: śrīmatyā keśanakhastūpe dīpamālā kṛteti | tataḥ śrīmatīm āhūya kathayati: kim arthaṃ rājaśāsanam atikramasīti | sā kathayati: yady api mayā tava śāsanam atikrāntam*, kiṃ tu dharmarājasya mayā bimbisārasya śāsanaṃ nātikrāntam iti | tatas tena kupitena cakraṃ kṣiptvā jīvitād vyavaropitā | sā bhagavati prasannacittā kālagatā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā ||

tatra kāle devasamitir upasthitā | atha śrīmatī devakanyā samantayojanaṃ divyaprabhāmaṇḍalāvabhāsitā devasamitim upasaṃkrāntā | tataḥ śakro devendras tam udāram avabhāsaṃ divyāṃ ca prabhāṃ samantayojanaṃ dṛṣṭvā papraccha:

gātraṃ kena vimṛṣṭakāñcananibhaṃ padmotpalābhaṃ tava
gātraśrīr atulā kṛteyam iha te dehāt prabhā niḥsṛtā |

vaktraṃ kena vibuddhapadmasadṛśaṃ cāmīkarābhaṃ tava
brūhi tvaṃ mama devate phalam idaṃ yat karmajaṃ bhujyate ||

devatā prāha:

trailokyanāthaṃ jagataḥ pradīpaṃ nirīkṣya buddhaṃ varalakṣaṇāḍhyam*
cakāra dīpaṃ vadatāṃ varasya tamonudaṃ kleśatamonudasya ||

dṛṣṭvā prabhāṃ candramarīcivarṇāṃ cakāra bhāvena munau prasādam*
prabhāṃ ca harṣāt samudīkṣya śāstuś cakre praṇāmaṃ vadatāṃ varasya ||

tatkarmaṇā śriyā dehaṃ rājate ’bhyadhikaṃ mama
jalajenduviśuddhābhaṃ vadanaṃ kāntadarśanam* ||

śakraḥ prāha:

aho guṇamayaṃ kṣetraṃ sarvadoṣavivarjitam*
yatra nyastaṃ tvayā bījam iṣṭaṃ svargopapattaye ||

ko nārcayet pravarakāñcanarāśigauraṃ
buddhaṃ viśuddha­kama­lā­yata­patra­netram*
yatrādhikārajanitāni varāṅganānāṃ
rejur mukhāni kamalāyatalocanani ||

dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sā paśyati: manuṣyebhyaś cyutā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā, bhagavato ’ntike cittaṃ prasādyeti | atha śrīmatyā devakanyāyā etad abhavat: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmeyam* | yanv aham aparyuṣitaparivāsā eva bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmeyam iti | atha śrīmatī devakanyā divyapra­bhāva­bhāsa­pari­veṣṭitā divyānām utpalapadmakumuda­puṇḍa­rī­kama­ndāravāṇām utsaṅgaṃ pūrayitvā sarvaṃ veṇuvanaṃ kalandakanivāpam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavāñ chrīmatyā devakanyāyā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ caturāryasatya­saṃ­prativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā srīmatyā devakanyāyā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir neṣṭena svajanabandhuvargeṇa na pūrvapretair na śramaṇabrāhmaṇair yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi, vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca:

tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ |
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ ||

tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | Speyer: suviśuddha cakṣuḥ
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi ||

naravarendra narāmarapūjita
vigatajanma­jarā­mara­ṇāma­yaṃ
bhava­sahas­rasudurlabhadarśana
saphalam adya mune tava darśanam* ||

avanamya tataḥ pralambahārā
caraṇau dvāv abhivandya jātaharṣā
parigamya ca dakṣiṇaṃ jitāriṃ
suralokābhimukhī divaṃ jagāma ||

atha śrīmatī devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ śūra iva vijita­saṃg­rāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatā tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatā ||

bhikṣavaḥ pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikāyogam anuyuktā viharanti | tair dṛṣṭo bhagavato ’ntike udāro ’vabhāsaḥ | yaṃ dṛṣṭvā saṃdigdhā bhagavantaṃ paprachuḥ: kiṃ bhagavann imāṃ rātriṃ brahmā sahāṃpatiḥ śakro devendraś catvāro lokapālā bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāntāḥ? bhagavān āha: na bhikṣavo brahmā sahāṃpatir na śakro devendro nāpi catvāro lokapālā māṃ darśanāyopasaṃkrāntāḥ | api tu rājño bimbisārasya śrīmatī nāmāntaḥpurikā svajīvitam agaṇayitvā buddhaguṇāṃś cānusmṛtya tathāgatasya keśanakhastūpe dīpamālāṃ kṛtavatī | tato rājñā ajātaśatruṇā kupitena jīvitād vyavaropitā | sā mamāntike cittaṃ prasādya kālagatā praṇīteṣū deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā | sā asyāṃ rātrau matsakāśam upasaṃkrāntā | tasyā mayā dharmo deśitaḥ, dṛṣṭasatyā ca svabhavanaṃ gatā | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yac chāstāraṃ satkariṣyāmo gurukariṣyāmo mānayiṣyāmaḥ pūjayiṣyāmaḥ | śāstāraṃ satkṛtya gurukṛtya mānayitvā pūjayitvopaniśritya vihariṣyāmaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān* | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||