Avadānaśatakam* |

ṣaṣṭho vargaḥ |

55: vastram*

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme | yadā anāthapiṇḍadena gṛhapatinā buddhapramukhāya bhikṣusaṃghāya jetavanaṃ niryātitam*, krameṇa ca koṭiśataṃ bhagavacchāsane dattam*, tadā tasya buddhir abhavat*: kim atrāścaryaṃ yad ahaṃ dānāni dadāmi, puṇyāni vā karomi, yanv ahaṃ daridrajanānugrahārthṃ śrāvastīnivāsino janakāyāc chandakabhikṣaṇaṃ kṛtvā bhagavantaṃ saśrāvakasaṃgham upatiṣṭheyam* | evaṃ me mahājanānugrahaḥ kṛto bhaviṣyati, bahu cānena puṇyaṃ prasūtaṃ bhaviṣyatīti | tato ’nāthapiṇḍadena gṛhapatinā eṣa vṛttānto rājñe niveditaḥ | rājñā sarvasyāṃ śrāvastyāṃ ghaṇṭāghoṣaṇaṃ kāritam*: śṛṇvantu bhavantaḥ śrāvastīnivāsinaḥ paurāḥ | adya saptame divase anāthapiṇḍado gṛhapatir hastiskandhābhirūḍhas tathāgatasya saśrāvakasaṃghasyārthāya cchandakabhikṣaṇaṃ kartukāmaḥ | yasya vo yan mātraṃ parityaktaṃ tad anupradātavyam iti | yāvat saptame divase anāthapiṇḍado gṛhapatir hastiskandhādhirūḍhas tathāgatasya saśrāvakasaṃghasyārthāya chandakabhikṣaṇaṃ kartuṃ pravṛttam* | tatra yeṣāṃ yan mātro vibhavas te tan mātraṃ dātuṃ pravṛttāḥ | kecid dhāraṃ prayacchanti, kecit kaṭakam*, kecit keyūram*, kecij jātarūpamālām*,
kecid aṅgulimudrām*, kecin muktāhāram*, kecid dhiraṇyam*, kecit suvarṇam*, kecid antaśaḥ kārṣāpaṇam* | gṛhapatir api parānugrahārthaṃ pratigṛhṇāti ||

yāvad anyatamā strī paramadaridrā | tayā tribhir māsaiḥ kṛcchreṇa paṭaka upārjitaḥ | sā taṃ paṭakaṃ prāvṛtya vīthīm avatīrṇā | anāthapiṇḍadaś ca tayā dūrata evāgacchan*, śaṅkhapaṭahair vādyamānair avalokitaḥ | tayānyatama upāsakaḥ pṛṣṭaḥ: yadi tāvad ayaṃ gṛhapatir āḍhyo mahādhano mahābhoho ’ntarbhūmau nigūḍhāny api nidhānāni paśyati, kasmād ayaṃ parakulebhyo bhaikṣyam aṭatīti | sā upāsakenoktā: parānugrahārtham* | ye ’samamarthā bhagavantaṃ saśrāvakasaṃghaṃ bhojayitum*, teṣām arthe ’nugrahaṃ karoti | kathaṃ bahavaḥ sametā bhagavantaṃ pratipādayeyur iti | tatas tayā dārikāyā buddhir utpannā: ahaṃ tāvad akṛtapuṇyā, na me śaktir asti, yad aham ekākinī bhagavantaṃ saśrāvakasaṃghaṃ bhojanena pratipādayeyam* | yanv aham atra kiṃcid anupradadyām iti | sā svakaṃ vibhavam avalokayantī na kiṃcit paśyati ṛte paṭakāt* | sā cintayituṃ pravṛttā: yady aham ihasthaiva paṭakaṃ pradāsyāmi, nagnā bhaviṣyāmi | yanv ahaṃ śaraṇapṛṣṭham abhiruhya paṭakaṃ kṣipeyam iti | tataḥ sā śaraṇapṛṣṭham abhiruhya svaśarīrāt paṭakam avanīya anāthapiṇḍadasyopari kṣiptavatī | sā gṛhapatinā saṃlakṣitā: nūnam asyā eṣa eva vibhavo yad anayā śaraṇasaṃsthayā kṣiptam iti | tena svapauruṣeyāṇām ājñānupradattā | gacchantu bhavantaḥ, avalokayantu kenāyaṃ paṭakaḥ kṣipta iti | tair avalokitā yāvad utkuṭukā niṣaṇṇā | tatas taiḥ pṛṣṭā | tayā coktam*: yo me vibhava āsīt sa me bhagavadguṇānukīrtanaṃ pratiśrutya dāridryabhayabhītayā Speyer: dāridrabhayabhītayā tathāgatapramukhe bhikṣusaṃghe datta iti | tatas tair anāthapiṇḍadāya niveditam* | tato ’nāthapiṇḍadena gṛhapatinā paramavismayajātenā sā dārikā vicitrair vastrair ābharaṇaiś cācchāditā | sā cālpāyuṣkā kālagatā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā | upapannamātrāyās tasyās tathāvidhāni vastrāṇi prādurbhūtāni, na kasyacid anyasya devaputrasya vā devakanyāyā vā ||

dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | sā paśyati: manuṣyebhyaś cyutā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā, bhagavataḥ paṭakapradānād iti | tato vastradāyikā devakanyā calavimalakuṇḍaladharā hārārdhahāravirājitagātrī maṇiratnavicitracūḍā kuṅkumatamāla­patras­pṛkkādi­saṃ­sṛṣṭagātrī tām eva rātriṃ divyānām utpalapadmakumuda­puṇḍa­rī­kama­ndāravāṇām puṣpāṇām utsaṅgaṃ pūrayitvā sarvaṃ jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavān paṭakapradāyikāyā devakanyāyā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ caturāryasatya­saṃ­prativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā paṭakapradāyikāyā devakanyāyā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā trir udānam udānayati: idam asmākaṃ bhadanta na mātrā kṛtaṃ na pitrā na rājñā na devatābhir neṣṭena svajanabandhuvargeṇa na pūrvapretair na śramaṇabrāhmaṇair yad bhagavatāsmākaṃ kṛtam* | ucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ, pihitāny apāyadvārāṇi, vivṛtāni svargamokṣadvārāṇi, pratiṣṭhāpitāḥ smo devamanuṣyeṣu | āha ca:

tavānubhāvāt pihitaḥ sughoro
hy apāyamārgo bahudoṣayuktaḥ |
apāvṛtā svargagatiḥ supuṇyā
nirvāṇamārgaś ca mayopalabdhaḥ ||

tvadāśrayāc cāptam apetadoṣaṃ
mayādya śuddhaṃ suviśuddhacakṣuḥ | Speyer:suviśuddha cakṣuḥ
prāptaṃ ca śāntaṃ padam āryakāntaṃ
tīrṇā ca duḥkhārṇavapāram asmi ||

naravarendra narāmarapūjita
vigatajanma­jarā­mara­ṇāma­yaṃ
bhava­sahas­rasudurlabhadarśana
saphalam adya mune tava darśanam* ||

avanamya tataḥ pralambahārā
caraṇau dvāv abhivandya jātaharṣā
parigamya ca dakṣiṇaṃ jitāriṃ
suralokābhimukhī divaṃ jagāma ||

atha paṭapradāyikā devakanyā vaṇig iva labdhalābhaḥ, sasyasaṃpanna iva karṣakaḥ śūra iva vijitasaṃgrāmaḥ, sarvarogaparimukta ivāturo yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatā tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatā ||

bhikṣavaḥ pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikāyogam anuyuktā viharanti | tair dṛṣṭo bhagavato ’ntike udāro ’vabhāsaḥ | yaṃ dṛṣṭvā saṃdigdhā bhagavantaṃ paprachuḥ: kiṃ bhagavann asyāṃ rātrau bhagavantaṃ darśanāya brahmā sahāṃpatiḥ śakro devendraś catvāro lokapālā upasaṃkrāntāḥ? bhagavān āha: na bhikṣavo brahmā sahāṃpatir na śakro devendro nāpi catvāro lokapālā māṃ darśanāyopasaṃkrāntāḥ | yā daridradārikā anāthapiṇḍadasya gṛhapateś chandakabhikṣaṇaṃ kurvāṇasya paṭaṃ datvā kālagatā, praṇīteṣū deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannā, sā imāṃ rātriṃ matsakāśam upasaṃkrāntā | tasyā mayā dharmo deśitaḥ | sā prasādajātā prakrāntā, dṛṣṭasatyā ca svabhavanaṃ gatā | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam: yad buddhadharmasaṃgheṣu kārān kariṣyāmo nāpakārān* | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān* | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||