Avadānaśatakam* |

ṣaṣṭho vargaḥ |

60: haṃsāḥ

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme | śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśānta­kalikalahaḍimbaḍa­maraṃ taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannam akhilam akaṇṭakam* | ekaputram iva rājyaṃ pālayati | yāvad apareṇa samayena rājā prasenajit kauśalo jetavanaṃ nirgato bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkramituṃ paryupāsanāya | rājñā ca pañcālena rājñaḥ prasenajit kauśalasya prābhṛtaṃ pañca haṃsaśatāni preṣitāni | yadā rājā jetavanaṃ nirgatas tadā tāni pañca haṃsaśatāny upanāmitāni | tato rājñā prasenajitā teṣām abhayapradānaṃ datvā tatraiva jetavanae samutsṛṣṭāṇi | yadā bhagavān mahāśrāvakaparivṛto ’jine Speyer: ’śana upaniṣīdati, tadā te haṃsā bhagavatsakāśam upasaṃkrāmanti | bhagavān api tebhya ālopam anuprayacchanti mahāśrāvakāś ca | te muktvā tṛptāḥ praṇītendriyās tiṣṭhanti | yadā bhagavān pratisaṃlayanād vyutthāya catasṛṇāṃ parṣadāṃ dharmaṃ deśayati, tadā te haṃsā bhagavatsakāśaṃ gatvā dharmaṃ śṛṇvanti | te cālpāyuṣkāḥ kālaṃ kṛtvā praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannāḥ ||

dharmatā khalu devaputrasya vā devakanyāyā vā aciropapannasya trīṇi cittāny utpadyante: kutaś cyutaḥ, kutropapannaḥ kena karmaṇeti | paśyanti haṃsebhyaś cyutāḥ praṇīteṣu deveṣu trāyastriṃśeṣūpapannāḥ, bhagavato ’ntike cittam abhiprasādyeti | atha haṃsapūrviṇo devaputrāś calavimalakuṇḍaladharā hārārdhahāravirājitagātrā maṇiratnavicitracūḍāḥ kuṅkumatamāla­patras­pṛkkādi­saṃ­sṛṣṭagātrās tasyām eva rātrau divyānām utpalapadmakumuda­puṇḍa­rī­kama­ndāravāṇāṃ puṣpāṇām utsaṅgaṃ pūrayitvā sarvaṃ jetavanam udāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavantaṃ puṣpair avakīrya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavān haṃsapūrviṇāṃ devaputrāṇām āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ caturāryasatya­saṃ­prativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān, yāṃ śrutvā haṃsapūrvibhir devaputrair viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ prāptam* | te dṛṣṭasatyā vaṇig iva labdhalābhāḥ, sasyasaṃpannā iva karṣakāḥ śūrā iva vijitasaṃgrāmāḥ, sarvarogaparimuktā ivāturāḥ yayā vibhūtyā bhagavatsakāśam āgatās tayaiva vibhūtyā svabhavanaṃ gatāḥ ||

bhikṣavaḥ pūrvarātrāpararātraṃ jāgarikāyogam anuyuktā viharanti | tair dṛṣṭo bhagavato ’ntike udāro ’vabhāsaḥ | yaṃ dṛṣṭvā saṃdigdhā bhagavantaṃ paprachuḥ: kiṃ bhagavann imāṃ rātriṃ bhagavantaṃ darśanāya brahmā sahāṃpatiḥ śakro devendraś catvāro lokapālā upasaṃkrāntāḥ? bhagavān āha: na bhikṣavo brahmā sahāṃpatir na śakro devendro nāpi catvāro lokapālā māṃ darśanāyopasaṃkrāntāḥ | api tu dṛṣṭās te yuṣmābhir bhikṣavas tāni pañca haṃsaśatāni rājñā prasenajitā kauśalena ihotsṛṣṭāni? evaṃ bhadanta | tāni mamāntike cittam abhiprasādya kālagatāni, praṇīteṣu deveṣūpapannāni | tāny asyāṃ rātrau matsakāśam upasaṃkrāntāni | teṣāṃ mayā dharmo deśitaḥ | dṛṣṭasatyāni ca svabhavanaṃ gatāni ||

bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta haṃsapūrvakair devaputraiḥ karmāṇi kṛtāni yena haṃseṣūpapannāḥ, kāni karmāṇi kṛtāni yena deveṣūpapannāḥ satyadarśanaṃ ca kṛtam iti? bhagavān āha: ebhir eva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni oghavat pratyupasthitāny avaśyaṃbhāvīni | ebhiḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni | ko ’nyaḥ pratyanubhaviṣyati? na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca:

na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa vārāṇasīṃ nagarīm upaniśritya viharati ṛṣipatane mṛgadāve | tatraibhiḥ pravrajitaiḥ śikṣāśaithilyaṃ kṛtam* | tena haṃseṣūpapannāḥ | yan mamāntike cittaṃ prasāditaṃ tena deveṣūpapannāḥ | yat pariśiṣṭāni śikṣāpadāni tena satyadarśanaṃ kṛtam iti | iti hi bhikṣava ekāntakṛṣṇānāṃ karmaṇām ekāntakṛṣṇo vipākaḥ, ekāntaśuklānām ekāntaśuklaḥ, vyatimiśrāṇāṃ vyatimiśraḥ | tasmāt tarhi bhikṣava ekāntakṛṣṇāni karmāṇy apāsya vyatimiśrāṇi ca, ekāntaśukleṣv eva karmasv ābhogaḥ karaṇīyaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān* | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||