Avadānaśatakam* |

saptamo vargaḥ |

68: putrāḥ

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ kapilavastuni viharati nyagrodhārāme | kapilavastuni anyatamaḥ śākya āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | mahatī mahatī māṃsapeśī jātā, yāṃ dṛṣṭvā mātāpitarau viṣaṇṇau, anye ca gṛhavāsinaḥ paricārakā jñātayaś ca: ko nāmāyam evaṃvidho jāta iti | yāvad asau gṛhapatiḥ śokāgāraṃ praviśya kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: kasya nivedayeyam*, ko jñāsyati kim etad iti | tasya buddhir utpannā: ayaṃ buddho bhagavān sarvajñaḥ sarvadarśī | buddhasya bhagavato nivedayāmi, sa jñāsyatīti | sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavantaṃ papraccha | bhagavān āha: mā bhaiṣīs tvaṃ gṛhapate, mā bhaiṣīḥ | suvihite karpāse
māṃsapeśīṃ sthāpayitvā trir divasasya pāṇināpamṛjya kṣīreṇa punaḥ pariprokṣasva yāvat saptāham* | tataḥ sphuṭiṣyati, kumāraśatam utpatsyate | te ca sarve mahānagnabalino bhaviṣyanti | iti śrutvā gṛhapatiḥ paraṃ vismayam āpannaḥ | cintayati ca: lābhā me sulabdhā yasya me īdṛśāḥ putrā utpatsyantīti | tena tathaiva kṛtam* | yāvat saptame divase sā māṃsapeśī sphuṭitā | kumāraśatam utpannam* | sarve abhirūpā darśanīyāḥ prāsādikāḥ sarvāṅgapratyaṅgopetā mahānagnabalinaḥ ||

yāvat krameṇa unnītā vardhitā mahāntaḥ saṃvṛttāś ca | sarve yauvanamadamattā itaś cāmutaś ca paribhramanto nyagrodhārāmaṃ gatāḥ | atha te dadṛśur buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam* | sahadarśanāc bhagavataḥ pādābhivandanaṃ kṛtvā purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | teṣāṃ bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī caturāryasatya­saṃ­prativedhikī dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā sarvair evaṃ viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | te dṛṣṭasatyā mātāpitarāv anujñāpya bhagavacchāsane pravrajitāḥ | taiḥ sarvair yujyamānair ghaṭamānair vyāyacchamānaiḥ sarvakleśaprahāṇād arhatvaṃ sākṣātkṛtam* | arhanto babhūvas traidhātukavītarāgaḥ samaloṣṭakāñcana ākāśapāṇitalasamacittā vāsīcandanakalpā vidyāvidāritāṇḍakośā vidyābhijñāprati­saṃ­vitprāptā bhavalābhalobhasat­kāraparāṅmukhāḥ | sendropendrāṇāṃ devānāṃ pūjyā mānyā abhivādyāś ca saṃvṛttāḥ ||

bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta kumāraśatena karmāṇi kṛtāny yena mahānagnabalinaḥ saṃvṛttāḥ, sahitāś ca bhrātara iti | bhagavān āha: ebhir eva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni oghavat pratyupasthitāny avaśyaṃbhāvīni | ebhir kṛtānikarmāṇy upacitāni | ko ’nyaḥ pratyanubhaviṣyati? na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca:

na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani ekanavate kalpe vipaśyī nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa bandhumatīṃ rājadhānīm upaniśritya viharati | yāvad vipaśyī samyaksaṃbuddhaḥ sakalaṃ buddhakāryaṃ kṛtvā indhanakṣayād ivāgnir nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ, tasya rājñā bandhumatā śarīre śarīrapūjāṃ kṛtvā samantayojanaś catūratnamayaḥ stūpaḥ pratiṣṭhāpitaḥ krośam uccatvena, yatrānekāni prāṇiśatasahasrāṇi kārān kṛtvā svargamokṣaparāyaṇāni bhavanti | yāvad goṣṭhikānāṃ śataṃ nirgatam* | taṃb stūpaṃ dṛṣṭvā tathāgataguṇān anusmṛtya tais tatra stūpe ekapuruṣeṇa vā ekadehinā vā ekātmanā vā ekacitteneva ekātmabhāveneva Speyer: ekapuruṣeṇevaikadehinevaikātmanevaikacittenevaikātmabhāveneva sarvair ekasamūhībhūtaiḥ prasannacittakaiḥ prītijātair ekātmanībhūtais tatra stūpe puṇyadhūpagandhamālyavilepanāni naivedyarasarasāgrabhojyāni sarvopahārāṇi copaḍhaukitāni | dhvajavitānacchatrāṇi cāropitāni | āropya ekasamūhībhūtvā ekasvareṇa stūtiṃ kṛtvā pradakṣiṇaśatasahasraṃ kṛtam* | tatas taiḥ sarvair ekātmabhāvenaikacittakena praṇidhānaṃ kṛtvā: anena kuśalamūlenāsmākaṃ tathaivaikātmajātā ekacittakāḥ samānadehāḥ samānācārāḥ samānadharmāḥ samānapuṇyāḥ samanirvāṇā bhavantu iti | tatraiva stūpe evaṃ bhaktiparāyaṇā nirvṛttāḥ ||

### The text in all MS is mutilated. The para must beginn with kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ … saṃvṛttāḥ. kiṃ manyadhve bhukṣavaḥ … saṃvṛttāḥ | tenaiva hetunā idānīm ekapeśījātāḥ samarūpāḥ samadehabhāvāḥ samātmacittāḥ samabalavīryaparākramāḥ samācārāḥ samadharmeṣu parāyaṇāḥ samaṃ srotāpattiphalaṃ prāptāḥ, samaṃ cārhatvaṃ prāptāḥ | iti hi bhikṣava ekāntakṛṣṇānāṃ karmaṇām ekāntakṛṣṇo vipākaḥ, ekāntaśuklānām ekāntaśuklaḥ, vyatimiśrāṇāṃ vyatimiśraḥ | tasmāt tarhi bhikṣava ekāntakṛṣṇāni karmāṇy apāsya vyatimiśrāṇi ca, ekāntaśukleṣv eva karmasv ābhogaḥ karaṇīyaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān* | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||