Avadānaśatakam* |

aṣṭamo vargaḥ |

74: somā

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme | śrāvastyām anyatamo brāhmaṇa āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī trayāṇāṃ vedānāṃ pāragataḥ sanighaṇṭakaiṭabhānāṃ sākṣaraprabhedānām itihāsapañcamānāṃ padaśo vyākaraṇaḥ | sa pañca māṇavakaśatāni brāhmaṇakān mantrān pāṭhayati | tena putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārikāyā nāmeti | jñātaya ūcuḥ: prāyaśo ’smākaṃ putrapautrikayā somanāmāni kriyante | bhavatu dārikāyāḥ someti nāmeti | somā dārikā unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍenānyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣaiḥ | āśu vardhate hradastham iva paṅkajam* ||

yadā krameṇa mahatī saṃvṛttā, sā paṇḍitā vyaktā medhāvinī paṭupracārā smṛtimatī śrutidharā ca | yāvad asyāḥ pitā māṇavakān mantrān pāṭhayati, sā śrutamātreṇodgṛhṇāti | śrutvā ca teṣāṃ śāstrāṇāṃ pūrvāpareṇa vyākhyānaṃ karoti | tato ’syā yaśasā sarvā śrāvastī sphuṭā saṃvṛttā | tīrthyāś cāsyā ahanyahani darśanāyopasaṃkrāmanti, tayā ca saha viniścayaṃ kurvanti | yadā bhagavān anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ tadā śrāvastīm āgataḥ | prāyeṇa ye paṇḍitāḥ paṇḍitasaṃkhyātāḥ, te bhagavato darśanāyopasaṃkrāmanti | tataḥ sā tān na paśyantī antarjanam āmantrayate: ko ’tra bhavanto hetur yenaitarhi śāstravido nopasaṃkrāmantīti | te kathayanti: bhagavān sarvajñaḥ śākyamunir nāmeha saṃprāptaḥ, sarve tatpravaṇāḥ saṃvṛttā iti | tato buddha ity aśrutapūrvaṃ ghoṣaṃ śrutvāsyāḥ sarvaromakūpā hṛṣṭāḥ Speyer: sarvaromakūpāhṛṣṭāḥ | tatra somā dārikā buddhaśabdaśravaṇād bhagavatsakāśam upasaṃkrāntā | athāsau dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam* | sahadarśanāc ca bhagavatpādābhivandanaṃ kṛtvā purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | atha bhagavān somāyā dārikāyā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī caturāryasatya­saṃ­prativedhikīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavān*, yāṃ śrutvā somayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā mahāprajāpatyāḥ sakāśe pravrajitā | tayā yujyamānayā ghaṭamānayā vyāyacchamānayā idam eva pañcagaṇḍakaṃ saṃsāracakraṃ calācalaṃ viditvā sarvasaṃskāragatīḥ śata­napatanavikiraṇavidhvaṃ­sana­dharma­tayā parāhatya sarvakleśaprahāṇād arhatvaṃ sākṣātkṛtam* | arhantī saṃvṛttā traidhātukavītarāgā samaloṣṭakāñcanā ākāśapāṇitalasamacittā vāsīcandanakalpā vidyāvidāritāṇḍakośā vidyābhijñāprati­saṃ­vitprāptā bhavalābhalobhasat­kāraparāṅmukhā | sendropendrāṇāṃ devānāṃ pūjyā mānyābhivādyā ca saṃvṛttā ||

yadā bhagavatā bhikṣubhya ājñā dattā: yūyam eva bhikṣavo ’nvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam uddiśateti, tadā mahāprajāpatyā: uddiśatu bhagavān prātimokṣam*, uddiśatu sugataḥ prātimokṣam iti | bhagavān āha: na hi bhikṣuṇyas tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhaḥ padaśo dharmam uddiśanti | yadi yuṣmākaṃ kācid ut­saha­te Speyer: ucchahate sakṛduktaṃ dhārayitum*, evam aham uddiśeyam iti | tena khalu samayena sā bhikṣuṇī tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇā saṃnipatitā | atha sā bhikṣuṇī utthāyāsanād yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam etad avocat*: uddiśatu bhagavān prātimokṣam*, uddiśatu sugataḥ prātimokṣam* | ahaṃ sakṛduktaṃ dhārayiṣye | tato bhagavatā vistareṇoddiṣṭaḥ, somayā sakṛdukto dhāritaḥ | tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: eṣā agrā me bhikṣavo bhikṣuṇīnāṃ mama śrāvikāṇāṃ bahuśrutānāṃ śrutadharīṇāṃ yaduta somā bhikṣuṇī ||

bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta somayā bikṣuṇyā karmāṇi kṛtāny upacitāni, yenāḍhye kule jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā śrutidharā ca saṃvṛtteti | bhagavān āha: somayaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni oghavat pratyupasthitāny avaśyaṃbhāvīni | somayā karmāṇi kṛtāny upacitāni | ko ’nyaḥ pratyanubhaviṣyati? na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca:

na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani asminn eva bhadrake kalpe viṃśativarṣasahasrāyuṣi prajāyāṃ kāśyapo nāma samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān* | sa vārāṇasīṃ nagarīm upaniśritya viharati ṛṣipatane mṛgadāve | yāvad anyatarā brāhmaṇadārikā bhagavataḥ kāsyapasya śāsane pravrajitā | tayā tatroddiṣṭaṃ paṭhitaṃ skandhakauśalaṃ pratītyasamutpādakauśalaṃ sthānāsthānakauśalaṃ ca kṛtam* | na tu śaktitaṃ naiṣṭhikaṃ jñānam utpādayitum* | yasyāś copādhyāyikāyāḥ sakāśe pravrajitāsīt*, sā bhagavatā kāśyapena śrutadharīṇām agrā nirdiṣṭā | tataḥ somayā bhikṣuṇyā maraṇakāle praṇidhānaṃ kṛtam*: yathā me upādhyāyikā śrutadharīṇām agrā nirdiṣṭā, evam aham apy anāgate ’dhvani yo ’sau bhagavatā kāśyapenottaro nāma māṇavo vyākṛtaḥ: bhaviṣyasi tvaṃ māṇava varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ śākyamunir nāma tathāgato ’rhan samyaksaṃbuddha iti, tasya śāsane pravrajitā bhagavatā śākyamuninā śrutidharīṇām agrā nirdiśyeya ||

kiṃ manyadhve bhikṣavo yāsau brāhmaṇadārikā āsīt*, iyaṃ sā somā bhikṣuṇī | yad anayā praṇidhānaṃ kṛtam*, tena śrutidharīṇām agrā nirdiṣṭā | yad anayā tasyoddiṣṭaṃ paṭhitaṃ svādhyāyitam*, tenedānīm arhatvaṃ sākṣātkṛtam* | iti hi bhikṣava ekāntakṛṣṇānāṃ karmaṇām ekāntakṛṣṇo vipākaḥ, ekāntaśuklānām ekāntaśuklaḥ, vyatimiśrāṇāṃ vyatimiśraḥ | tasmāt tarhi bhikṣava ekāntakṛṣṇāni karmāṇy apāsya vyatimiśrāṇi ca, ekāntaśukleṣv eva karmasv ābhogaḥ karaṇīyaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān* | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||