Avadānaśatakam* |

aṣṭamo vargaḥ |

78: kacaṅgalā

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ kacaṅgalāyāṃ viharati kācaṅgalīye vanaṣaṇḍe | tasyāṃ kacaṅgalāyāṃ kacaṅgalā nāma vṛddhā | sā ghaṭam ādāya udakārthinī kūpam upasṛptā | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda, etasyāṃ vṛddhāyāṃ kathaya: bhagavāṃs trṣitaḥ, pānīyam anuprayacchasveti | sā ānandenoktā: ahaṃ svayam evāneṣyāmīti | yāvat kacaṅgalā pānīyaghaṭaṃ pūrayitvā bhagavataḥ sakāśaṃ gatā | dadarśa kacaṅgalā buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam* | sahadarśanād asyāḥ putrasnehaḥ samutpannaḥ, stanābhyāṃ kṣīradhārāḥ prasūtāḥ | sā ūrdhvabāhuḥ putra putreti bhagavantaṃ pariṣvaktum ārabdhā | bhikṣavas tāṃ vārayanti | bhagavān āha: mā yūyaṃ bhikṣava imāṃ vṛddhāṃ vārayata | tat kasya hetoḥ:

pañca janmaśatāny eṣā mama mātā āsīn nirantaram*
iyaṃ me putrasnehena gātreṣu samaślikṣata ||

saced eṣā nivāryeta mama gātreṣu śleṣaṇāt*
idānīṃ rudhiraṃ hy uṣṇaṃ kaṇṭhād asyāḥ sravet kṣaṇāt* ||

kṛtajñatām anusmṛtya dṛṣṭvemāṃ putralālasām*
kāruṇyād gātrasaśleṣaṃ dadāmi anukampyayā ||

yāvad asau putrasnehaṃ vinodya bhagavataḥ purastān niṣaṇṇā dharmaśravaṇāya | bhagavān cāsyā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī caturāryasatya­saṃ­prativedhikī dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā kacaṅgalayā viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhitvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* | sā dṛṣṭasatyā gāthā bhāṣate:

yat kartavyaṃ hi putreṇa mātur duṣkarakariṇā
tat kṛtaṃ bhavatā mahyaṃ cittaṃ mokṣaparāyaṇam* ||

durgatibhyaḥ samuddhṛtya svarge mikṣe ca te aham*
sthāpitā sarvayatnena viśeṣaḥ sumahān kṛtaḥ ||

yāvad asau svāminam anujñāpya bhagavacchāsane pravrajitā | tayā yujyamānayā ghaṭamānayā vyāyacchamānayā idam eva pañcagaṇḍakaṃ saṃsāracakraṃ calācalaṃ viditvā sarvasaṃskāragatīḥ śata­napatanavikiraṇavidhvaṃ­sana­dharma­tayā parāhatya sarvakleśaprahāṇād arhatvaṃ sākṣātkṛtam* | arhantī saṃvṛttā traidhātukavītarāgā samaloṣṭakāñcanā ākāśapāṇitalasamacittā vāsīcandanakalpā vidyāvidāritāṇḍakośā vidyābhijñāprati­saṃ­vitprāptā bhavalābhalobhasat­kāraparāṅmukhā | sendropendrāṇāṃ devānāṃ pūjyā mānyā abhivādyā ca saṃvṛttā | yadā bhagavān bhikṣuṇīnāṃ saṃkṣepeṇoddiśya pratisaṃlayanāya praviśati, tadā kacaṅgalā bhikṣuṇīnāṃ vyākaroti | tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: eṣāgra me bhikṣavo bhikṣuṇīnāṃ mama śrāvikāṇāṃ sūtrāntavibhāgakartrīṇāṃ yaduta kacaṅgalā bhikṣuṇīti ||

bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuḥ: kāni bhadanta kacaṅgalayā karma kṛtaṃ yena vṛddhā pravrajitā, kiṃ karma kṛtaṃ yena bhagavān paścimagarbhavāsena Speyer: paścimagarbhavāsena dhāritaḥ, pravrajya cārhatvaṃ sākṣātkṛtam*, sūtrāntavibhāgakartrīṇāṃ cāgrā nirdiṣṭā iti | bhagavān āha: kacaṅgalayaiva bhikṣavaḥ pūrvam anyāsu jātiṣu karmāṇi kṛtāny upacitāni labdhasaṃbhārāṇi pariṇatapratyayāni oghavat pratyupasthitāny avaśyaṃbhāvīni | kacaṅgalayā karmāṇi kṛtāny upacitāni | ko ’nyaḥ pratyanubhaviṣyati? na bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upacitāni bāhye pṛthivīdhātau vipacyante, nābdhātau, na tejodhātau, na vāyudhātau, api tūpātteṣv eva skandhadhātvāyataneṣu karmāṇi kṛtāni vipacyante śubhāny aśubhāni ca:

na praṇaśyanti karmāṇi kalpakoṭiśatair api
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām* ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvani bodhisatvacaryāyāṃ vartamānasyaiṣā me pañca janmaśatāni mātā āsīt* | nirantaraṃ yadāhaṃ pravrajitum icchāmi, tadā mām eṣā vārayati | tasya karmaṇo vipākena vṛddhā pravrajitā | dānaṃ dadato me dānāntarāyo ’nayā kṛtaḥ | tena daridrā saṃvṛttā | kiṃ tv anayā naivaṃvidhāni maheśākhyasaṃvartanīyāni karmāṇi kṛtāni, yathā mahāmāyā kṛtavatī | tenāham anayā paścime na dhāritaḥ | bhūyaḥ kāśyape bhagavati pravrajitā āsīt* | tatrānayā śaikṣāśaikṣā bhikṣuṇyo dāsīvādena samudācīrṇāḥ | tena dāsī saṃvṛttā | yat tatrānayā paṭhitaṃ svādhyāyitaṃ skandhakauśalaṃ pratītyasamutpādakauśalaṃ sthānāsthanakauśalaṃ ca kṛtam*, tenedānīm arhatvaṃ sākṣātkṛtam*, sūtrantavibhākartrīṇāṃ cāgratāyāṃ nirdiṣṭā | iti hi bhikṣava ekāntakṛṣṇānāṃ karmaṇām ekāntakṛṣṇo vipākaḥ, ekāntaśuklānām ekāntaśuklaḥ, vyatimiśrāṇāṃ vyatimiśraḥ | tasmāt tarhi bhikṣava ekāntakṛṣṇāni karmāṇy apāsya vyatimiśrāṇi ca, ekāntaśukleṣv eva karmasv ābhogaḥ karaṇīyaḥ | ity evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam* ||

idam avocad bhagavān* | āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||