Dharmaskandha |

14. duḥkhaskandhasyābhinirvṛttiḥ |

api khalv avidyāduḥkhaskandhaṃ pratītya saṃs­kāra­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | saṃskāraduḥkhaskandhaṃ pratītya vijñāna­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | vijñānaduḥkhaskandhaṃ pratītya nāmarūpa­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | nāmarūpaduḥkhaskandhaṃ pratītya ṣaḍā­yata­na­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | ṣaḍāyatanaduḥkhaskandhaṃ pratītya sparśa­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | sparśaduḥkhaskandhaṃ pratītya vedanā­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | vedanāduḥkhaskandhaṃ pratītya tṛṣṇā­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | tṛṣṇāduḥkhaskandhaṃ pratītyo­pād­āna­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | upādānaduḥkhaskandhaṃ pratītya bhava­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | bhavaduḥkhaskandhaṃ pratītya jāti­duḥkhas­kandhasyābhinirvittir bhavati prādurbhāvaḥ | jātiduḥkhaskandham* pratītya jarāmaraṇa­duḥkhas­kandhasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || ||