Dharmaskandha |

18. maitrī cetaḥsamadhiḥ |

+ + + + + + payikaṃ pratirūpaṃ pradakṣiṇam ni + + + ṃga saṃbhāraṃ | etac cittam eṣā tāvan maitrī cetaḥsamādhir iti vaktavyā | tathā samāpannasya yac cittaṃ manovijñānam idam ucyate maitrīsahagatam cittaṃ | yā cetanā saṃceta abhisaṃcetanā cetitaṃ cetanāgataṃ cittābhisaṃskārā manaskarma idam ucyate maitrīsahabhuvaṃ karma | yaś cetaso 'dhimokṣo 'dhimuktir adhimucyanatāyam ucyate maitrīsahabhuvo 'dhimokṣaḥ | yad api tathā samāpannasya vedanā vā saṃjñā vā cchando vā sneho vā manasikāro vā smṛtir vā samādhir vā prajñā vā itīme 'pi dharmā maitrīsahabhuvaḥ | tat sarva ime dharmā maitrī cetaḥsamādhir iti vaktavyāḥ |

maitrī khalu bhavec cetaḥsamādhir dvividhaḥ parīttaś cāpramāṇaś ca |

kataraḥ prayogaḥ parīttasya maitrasya cetaḥsamādheḥ | kathaṃ prayuktaś ca punaḥ parīttaṃ maitraṃ cetaḥsamādhiṃ saṃāpadyate | āha |

yathā khalv ihaikatyasya ye satvā bhavantīṣṭāḥ kāntā + + + + manaāpās tadyathā mātā vā pitā vā bhrātā vā bhaginī vā anyatamānyatamo vā mitrajñātisālohito vā | ebhiḥ parīttaiḥ satvaiḥ parīttaṃ maitrīsahabhuvaṃ cittam āsthāpayaty upasthāpayati damayati śamayatu vyupaśamayati ekotīkurute samādadhāti | tasyaibhiḥ parīttaiḥ satvaiḥ parīttaṃ maitrīsahabhuvaṃ cittaṃ āsthāpayataḥ saṃsthāpayata upasthāpayato damayataḥ śamayato vyupaśamayataḥ ekotīkurvataḥ samādadhataḥ tac cittaṃ vikṣipyati visarati vidhāvati naikotībhavati na ekāgrā smṛtiḥ saṃtiṣṭhate | parīttaṃ sukhitā bata satvā iti yad asya tac cittaṃ vikṣipyati visarati vidhāvati na ekotībhavati na ekāgrā smṛtiḥ saṃtiṣṭhate | parīttaṃ sukhitā bata satvā iti na ekāgratā parīttaṃ maitraṃ cetaḥsamādhiḥ samāpanna | iti vaktavyaṃ |

sa tac cittaṃ vikṣipyantaṃ visarantaṃ vidhāvantaṃ tasminn evopasaṃharati | tad eva nimittaṃ manasikurute | parīttaṃ sukhitā bata satvā iti evaṃ manasikurvato yad vīryaṃ yo vyāyāmo niṣkramaḥ parākramaḥ sthāma āraṃbha utsāha utsūdhir apratiśrabdhi + + + + + + + + + tad yaḥ ayaṃ prayogaḥ parīttasya maitrasya cetaḥsamādheḥ evaṃ prayuktaś ca punaḥ parīttaṃ maitraṃ cetaḥsamādhiṃ samāpadyate |

sa tam utpannaṃ mārgam āsevayati bhāvayati bahulīkurute tasya imaṃ mārgam āsevayato bhāvayato bahulīkurvataḥ tac cittam āsthihati saṃsthihati upasthihati ekotībhavati samāvarte | yataś ca tac cittaṃ sthitaṃ ca bhavati saṃsthitaṃ copasthitam cādvayaṃ cāparihīṇaṃ ca parīttaṃ sukhitā bata satvā iti etāvat parīttaṃ maitraṃ cetaḥsamādhiṃ samāpanna | iti vaktavyaṃ | tathā samāpannasya yac cittaṃ manovijñānam idam ucyate parīttaṃ maitrīsahabhuvaṃ | citte yā cetanā vistareṇa yāvad |

ime 'pi dharmā parīttamait­rīsahabhuvaḥ te sarva ime dharmāḥ parīttaṃ maitraṃ cetaḥsamādhir iti vaktavyāḥ |

kataraḥ prayogo 'pramāṇasya maitrasya cetaḥsamādheḥ | kathaṃ prayuktaś ca punar apramāṇaṃ maitraṃ cetaḥsamādhiṃ samāpadyate | yad evābhyaste parītte maitre cetaḥsamādhau taṃ cittaṃ damayitvā kārayitvāsvedayitvā parisvedayitvā ṛjukṛtvā mṛdu karmaṇīyaṃ ārjjavam āśravaṃ vidheyaṃ |

tataḥ paścād apramāṇaṃ sukhitā bata satvā iti śanaiḥ spharati pūrvāṃ dakṣiṇāṃ paścimām uttarāṃ diśaṃ tasyāpramāṇaṃ sukhitā bata satvā | iti spharataḥ pūrvāṃ diśaṃ dakṣiṇāṃ paścimām uttarāṃ diśaṃ tac cittaṃ vikṣipyati visarati vidhāvati na ekotībhhavati na ekāgrā smṛtiḥ saṃtiṣṭhate | apramāṇaṃ sukhitā bata satvā iti yato 'sya tac cittaṃ vikṣipyati vistareṇa yāvat* | tāvatāpramāṇaṃ maitrī cetaḥsamādhiḥ samāpanna iti vaktavyaṃ | sa tac cittaṃ vikṣipyantaṃ visarantaṃ vidhāvantaṃ tasminn evopasaṃharati | tad eva manasikurute | apramāṇaṃ sukhitā bata satvā iti evaṃ manasikurvato yad vīryaṃ vistareṇa yāvad | ayaṃ prayogo 'pramāṇe maitre cetaḥsamādhau | evaṃ prayuktaś ca punar apramāṇaṃ maitraṃ cetaḥsamādhiḥ samāpanna | iti vaktavyaṃ | tathā samāpannasya yac cittaṃ manovijñānam idam ucyate apramāṇaṃ maitrīsahabhuvaṃ cittaṃ | yā cetanā vistareṇa yāvad |

ime 'pi dharmā apramāṇamaitrīsahabhuvaḥ | tat sarva ime dharmāḥ apramāṇaṃ maitrī cetaḥsamādhir iti vaktavyā ||