Divyāvadānam

1. koṭikarṇāvadānam

namaḥ śrīsar­va­buddha­bodhi­sattvebhyaḥ |

buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme |
asmāt parāntake vāsavagrāme balaseno nāma gṛhapatiḥ prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanapratispardhī |
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam |
sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati |
so ’putraḥ putrābhinandī śivavaruṇakuberaśakrabrahmādīnāyācate ārāmedavatāṃ vanadevatāṃ śṛṅgāṭakadevatāṃ balipratigrāhikāṃ devatām |
sahajāṃ sahadharmikāṃ nityānubaddhāmapi devatāmāyācate |
asti caiṣa loke pravādo yadāyācanahetoḥ putrā jāyante |
duhitaraśceti |
tacca naivam |
yadyevamabhaviṣyat, ekaikasya putrasahasramabhaviṣyat tadyathā rājñaścakravartinaḥ |
api tu trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrāa jāyante duhitaraśca |
katameṣāṃ trayāṇām? mātāpitarau raktau bhavataḥ saṃnipatitau, mātā kalyā bhavati ṛtumatī, gandharavḥ pratyupasthito bhavati |
eṣāṃ trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraśca |
sa caivamāyācanaparastiṣṭhati |
|
anyatamaśca sattvaścaramabhavikaśca hitaiṣī gṛhītamokṣamārgāntonmukho na nirvāṇe bahirmukhaḥ saṃsārādanarthikaḥ sarvabhavagativyupa­patti­parānmukho ’ntimadehadhārī anyatamāt sattvanikāyāccyutvā tasya prajāpatyāḥ kukṣimavakrāntaḥ |
pañcāveṇikā dharmā ekatye piṇḍatajātīye mātṛgrāme |
katame pañca? raktaṃ puruṣaṃ jānāti, viraktaṃ jānāti |
kālaṃ jānāti, ṛtuṃ jānāti |
garbhamavakrāntaṃ jānāti |
yasya sakāśād garbhamavakrāmati taṃ jānāti |
dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti |
saceddārako bhavati, dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati |
saceddārikā bhavati, vāmaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati |
sā āttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati—diṣṭyā āryaputra vardhasva |
āpannasattvāsmi saṃvṛttā |
yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati, niyataṃ dārako bhaviṣyati |
so ’pi āttamanāttamanā udānam udānayati—apyevāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam |
jāto me syānnāvajātaḥ |
kṛtyāni me kurvīt |
bhṛtaḥ pratibibhṛyāt |
dāyādyaṃ pratipadyeta |
kulavaṃśo me cirasthitiko bhaviṣyati |
asmākaṃ cāpyatītakālagatānāmalpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni dattvā puṇyāni kṛtvā dakṣiṇāmādeśayiṣyati—idaṃ tayoryatratatropapannayorgacchatoranugacchatviti |
āpannasattvāṃ ca tāṃ viditvā upariprasā­datala­gatā­mayantritāṃ dhārayati śīte śītopakaraṇairuṣṇa uṣṇopakaraṇairvaidyaprajñap­tairāhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇama­dhura­kaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ, hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasamiva nandanavanavicāriṇīṃ mañcānmañcaṃ pīṭhātpīṭhamnavatarantīmupamadha?rimāṃ bhūmim |
na cāsya amanojñaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya paripākāya |

sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā |
dārako jātaḥ |
abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kana­kavarṇaśchatrākāraśirāḥ pralambabāhurvistīrṇaviśālalalāṭaḥ saṃgatabhrūruttuṅganāso ratnapratyuptikayā karṇikayā āmuktayālaṃkṛtaḥ |
balasenena gṛhapatinā ratnaparīkṣakā āhūyoktāḥ |
bhavantaḥ, ratnānāṃ mūlyaṃ kuruta iti |
na śakyate ratnānāṃ mūlyaṃ kartumiti |
dharmatā yasya na śakyate mūlyaṃ kartuṃ tasya koṭimūlyaṃ kriyate |
te kathayanti—gṛhapate, asya ratnasya koṭirmūlyamiti |
tasya jñātayaḥ saṃgamya samāgamya trīṇi saptakāni ekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpayanti—kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti |
ayaṃ dārakaḥ koṭimūlyayā ratnapratyuptikayā āmuktayā jātaḥ, śravaṇeṣu ca nakṣatreṣu |
bhavatu dārakasya śroṇaḥ koṭikarṇa iti nāma |
yasminneva divase śroṇaḥ koṭikarṇo jātaḥ, tasminneva divase balasenasya gṛhapaterdvau preṣyadārakau jātau |
tenaikasya dāraka iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam, aparasya pālaka iti |
śroṇaḥ koṭikarṇo ’ṣṭābhyo dhātrībhyo ’nupradatto dvābhyāmaṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyām |
so ’ṣṭābhirdhātrībhirunnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍenānyaiścottaptottaptairupakaraṇaviśeṣaiḥ |
āśu vardhate hradasthamiva paṅkajam |
|
sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyām upanyastaḥ, saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyām |
so ’ṣṭāsu parīkṣāsūdghaṭako vācakaḥ piṇḍataḥ paṭupracāraḥ saṃvṛttaḥ |
tasya pitrā trīṇi vāsagṛhāṇi māpitāni haimantikaṃ graiṣmikaṃ vārṣikam |
trīṇi udyānāni māpitāni haimantikaṃ graiṣmikaṃ vārṣikam |
trīṇi antaḥpurāṇi pratyupasthāpitāni jyeṣṭhakaṃ madhyamaṃ kanīyasam |
sa upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati |
balaseno gṛhapatir nityameva kṛṣikarmānte udyuktaḥ |
sa koṭikarṇastaṃ pitaraṃ paśyati nityaṃ kṛṣikarmānte—udyuktam |
sa kathayati—tāta, kasyārthe tvaṃ nityameva kṛṣikarmānte udyuktah? sa kathayati—putra, yathā tvamupariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍasi ramasi paricārayasi, yadyahamapi evameva krīḍeyaṃ rameyaṃ paricārayeyam, nacirādevāsmākaṃ bhogāstanutvaṃ parikṣayaṃ paryādāyaṃ gaccheyuḥ |
sa saṃlakṣayati—mamaivārthaṃ codanā kriyate |
sa kathayati—tāta yadyevam, gacchāmi, mahāsamudramavatarāmi |
pitā kathayati—putra tāvantaṃ me ratnajātamasti |
yadi tvaṃ tilataṇḍulakolakulatthanyāyena ratnāni parimokṣyase, tathāpi me ratnānāṃ parikṣayo na syāt |
sa kathayati—tāta anujānīhi māma, paṇyamādāya mahāsamudramavatarāmīti |
balasenena tasyāvaśyaṃ nirbandhaṃ jñātvānujñātaḥ |
balasenena gṛhapatinā vāsavagrāmake ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kṛtam—yo yuṣmākamutsahate śroṇena koṭikarṇena sārthavāhena sārdhama­śulkenātarapaṇyena mahāsamudramavatartum, sa mahāsamudragamanīyaṃ paṇyaṃ samudānayatu |
pañcabhirvaṇikśata­ir­mahā­samudragamanīyaṃ paṇyaṃ samudānītam |
balaseno nāma gṛhapatiḥ saṃlakṣayati—kīdṛśena yānena śroṇaḥ koṭikarṇo yāsyati? sa saṃlakṣayati—saced hastibhiḥ, hastinaḥ sukumārā durbharāśca, aśvā api sukumārā dubharāśca, gardabhāḥ smṛtimantaḥ sukumārāśca |
gardabhayānena gacchatviti |
sa pitrā āhūyoktah—putra na tvayā sārthasya purastād gantavyam, nāpi pṛṣṭhataḥ |
yadi balavāṃścauro bhavati, sārthasya purastānnipatati |
durbalo bhavati, pṛṣṭhato nipatati |
tvayā sārthasya madhye gantavyam |
na ca te sārthavāhe hate sārtho vaktavyaḥ |
dāsakapālakāvapi uktau—putrau, yuvābhyāṃ na kenacit prakāreṇa śroṇaḥ koṭikarṇo moktavya iti |
|
athāpareṇa samayena śroṇaḥ koṭikarṇaḥ kṛtakautu­kamaṅ­galas­vastyayano mātuḥ sakāśamupasaṃkramya pādayor nipatya kathayati—amba gacchāmi, avalokitā bhava, mahāsamudramavatarāmi |
sā ruditumārabdhā |
sa kathayati—amba kasmād rodasi |
mātā sāśrudurdinavadanā kathayati—putra, kadācidahaṃ putrakaṃ punarapi jīvantaṃ drakṣyāmīti |
sa saṃlakṣayati—ahaṃ maṅgalaiḥ saṃprasthitaḥ |
iyamīdṛśamamaṅgalamabhidhatte |
sa ruṣitaḥ kathayati—amba, ahaṃ kṛtakautūhalamaṅgalas­vastyayano mahāsamudraṃ saṃprasthitaḥ |
tvaṃ cedṛśānyamaṅgalāni karoṣi |
apāyān kiṃ na paśyasīti |
sā kathayati—putra, kharaṃ te vākkarma niścāritam |
atyayamatyayato deśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet |
sā tenātyayamatyayato kṣamāpitā |
atha śroṇaḥ koṭikarṇaḥ kṛtakautūhalamaṅgalas­vastyayanaḥ śakaṭairbhārairmoṭaiḥ piṭakairuṣṭrairgobhirgardabhaiḥ prabhūtaṃ samudragamanīyaṃ paṇyamāropya mahāsamudraṃ saṃprasthitaḥ |
so ’nupūrveṇa grāmana­gara­nigamapallipattaneṣu cañcūryamāṇo mahā­samudrataṭamanuprāptaḥ |
nipuṇataḥ sāmudram yānapātraṃ pratipādya mahāsamudramavatīrṇo dhanahārakaḥ |
so ’nuguṇena vāyunā ratnadvīpamanuprāptaḥ |
tena tatropaparīkṣyopaparīkṣya ratnānāṃ tad vahanaṃ pūritaṃ tadyathā tilataṇḍulakolakulatthānām |
so ’nuguṇena śroṇaḥ saṃsiddhayānapātro jambudvīpamanuprāptaḥ |
sa sārthastasminneva samudratīre āvāsitaḥ |
sau śroṇaḥ koṭikarṇo ’pi sārthavāho dāsakapālakāvādāya sārthamadhyādekānte ’pakramya āyaṃ vyayaṃ ca tulayitumārabdhaḥ |
paścāt tenāsau dāsako ’bhihitah—dāsaka, paśya sāthaḥ kiṃ karotīti |
sa gataḥ |
yāvat paśyati sthorāṃ lardayantaṃ sārtham |
so ’pi sthorāṃ lardayitumārabdhaḥ |
dāsakaḥ saṃlakṣayati—pālakaḥ sārthavāhaṃ śabdāpayiṣyati |
pālako ’pi saṃlakṣayati—dāsakaḥ sārthavāhaḥ śabdāpayiṣyatīti |
sa sārthaḥ sarātrimeva sthorāṃ lardayitvā saṃprasthitaḥ |
so ’pi gāḍhanidrāvaṣṭabdhaḥ śayitaḥ |
sa sārthastāvad gato yāvatprabhātam |
te kathayanti—bhavantaḥ, kva sārthavāhah? purastād gacchati |
purastād gatvā pṛcchanti—kva sārthavāhah? pṛṣṭhata āgacchati |
pṛṣṭhato gatvā pṛcchanti—kva sārthavāhah? madhye gacchati |
madhye gatvā pṛcchanti |
yāvat tatrāpi nāsti |
dāsakaḥ kathayati—mama buddhirutpannā—pālakaḥ sārthavāhaṃ śabdāpayiṣyati |
pālako ’pi kathayati—mama buddhirutpannā—dāsakaḥ sārthavāhaṃ śabdāpayiṣyati |
bhavantaḥ, na śobhanaṃ kṛtam yadasmābhiḥ sārthavāhaśchoritaḥ |
āgacchata, nivārtāmaḥ |
te kathayanti—bhavantaḥ, yadi vayaṃ nivartiṣyāmaḥ |
sarva evānayena vyasanamāpatsyāmaḥ |
āgacchata, kriyākāraṃ tāvat karmah—tāvanna kenacicchroṇasya koṭikarṇasya mātāpitṛbhyāmārocayitavyam yāvad bhāṇḍaṃ pratiśāmitaṃ bhavati |
te kriyākāraṃ kṛtvā gatāḥ |
śroṇasya koṭikarṇasya mātāpitṛbhyāṃ śrutam—śroṇaḥ koṭikarṇo ’bhyāgata iti |
te kathayanti—pṛṣṭhata āgacchati |
pṛṣṭhato gatvā pṛcchatah—kva sārthavāhah? purastād gacchatīti |
taistāvadākulīkṛtau yāvad bhāṇḍaṃ pratiśāmitam |
paścāt te kathayanti—amba vismṛto ’smābhiḥ sārthavāha iti |
tābhyāmeka āgatya kathayati—ayaṃ śroṇaḥ koṭikarṇo ’bhyāgata iti |
tasya tāvabhisāraṃ dattvā pratyudgatau na paśyataḥ |
apara āgatya kathayati—amba, diṣṭyā vardhasva, ayaṃ śroṇaḥ koṭikarṇo ’bhyāgata iti |
tasya tāvabhisāraṃ dattvā pratyudgatau na paśyataḥ |
tau na kasyacit punarapi śraddadhātumārabdhau |
tābhyāmudyāneṣu svakasabhādevakuleṣu cchatrāṇi vyajanāni kalaśāni upānahāni cākṣarāṇi abhilikhitāni dattāni sthāpitāni—yadi tāvacchroṇaḥ koṭikarṇo jīvati, laghu āgamaya, kṣipramāgamaya |
atha cyutaḥ kālagataḥ, tasyaiva gatyupapattisthānāt sthānāntaraviśeṣatāyai |
tau śokena rudantāvandhībhūtau |
|
śroṇaḥ koṭikarṇaḥ sārthavāho ’pi sūryāṃśubhiḥ spṛṣṭa ātāpitaḥ prativibuddho yāvat sārthaṃ na paśyati nānyatra gardabhayānameva |
sa taṃ gardabhayānamabhiruhya saṃprasthitaḥ |
rātrau ca vātena pravāyatā vālukayā mārgo vyapoḍhaḥ pithitaḥ |
te ca gardabhāḥ smṛtimanto gandhamāghrāyāghrāya śanairmandamandaṃ saṃprasthitāḥ |
sārthavāhaḥ saṃlakṣayati—kasmādete śanairmandamandaṃ gacchantīti kṛtvā pratodayaṣṭyā tāḍitāḥ |
te saṃbhrāntā ākulībhūtāḥ smṛtibhraṣṭā unmārgeṇa saṃprasthitāḥ, yāvadanyatamāśāṭavīṃ praviṣṭāḥ |
te tṛṣārtā vihvalavadanā jihvāṃ nirnāmayya gacchanti |
tān dṛṣṭvā tasya kāruṇyamutpannam |
sa saṃlakṣayati—yadi etān notsrakṣyāmi, anayena vyasanamāpatsye |
ko ’sau nirghṛṇahṛdayastyaktaparalokaśca ya eṣāṃ pratodayaṣṭiṃ kāye nipātayiṣyati? tena ta utsṛṣṭāh—adyāgreṇa acchinnāgrāṇi tṛṇāni bhakṣayata anavamarditāni, pānīyāni pibata anāvilāni, caturdiśaṃ ca śītalā vāyavo vāntviti |
sa tānutsṛjya padbhyāṃ saṃprasthitaḥ |
yāvat paśyati āyasaṃ nagaramuccaṃ ca pragṛhītaṃ ca |
tatra dvāre puruṣastiṣṭhati kālo raudrāścaṇḍo lohitākṣa udviddhapiṇḍo lohalaguḍavyagrahastaḥ |
sa tasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ |
upasaṃkramya taṃ puruṣaṃ pṛcchati—asti atra bhoḥ puruṣa pānīyamiti |
sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ |
bhūtastena pṛṣṭah—astyatra nagare pānīyamiti |
bhūyo ’pi sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ |
tena sārthavāhena tatra praviśya pānīyaṃ pānīyam iti śabdo niścāritaḥ |
yāvat pañcamātraiḥ preta­sahas­rairdagdhasthūṇāsadṛśairasthiyantravaducchritaiḥ svakeśaromapraticchannaiḥ parvatodarasaṃnibhaiḥ sūcīchidropamamukhairanu­pari­vāritaḥ śroṇaḥ koṭikarṇaḥ |
te kathayanti—sārthavāha kāruṇikastvam |
asmākaṃ tṛṣārtānāṃ pānīyamanuprayaccha |
sa kathayati—bhavantaḥ, ahamapi pānīyameva mṛgayāmi |
kuto ’ham yuṣmākaṃ pānīyamanuprayacchāmīti? te kathayanti—sārthavāha, pretanagaramidam, kuto ’tra pānīyam? adyāsmābhirdvādaśabhirvarṣaistvatsakāśātpānīyaṃ pānīyamiti śabdaḥ śrutaḥ |
sa kathayati—ke yūyaṃ bhavantaḥ, kena vā karmaṇā ihopapannāh? śroṇa duṣkuhakā jāmbūdvīpakā manuṣyāḥ |
nābhiśraddadhāsyasi |
ahaṃ bhavantaḥ pratyakṣadarśī, kasmānnābhiśraddadhāsye? te gāthāṃ bhāṣante— ākrośakā roṣakā vayaṃ matsariṇaḥ kuṭukuñcakā vayam |
dānaṃ ca na dattamaṇvapi yena vayaṃ pitṛlokamāgatāḥ (1)|
śroṇa gaccha, puṇyamaheśākhyastvam |
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ pretanagaraṃ praviṣṭaḥ svastikṣemābhyāṃ nirgacchan? sa saṃprasthito yāvat tenāsau puruṣo dṛṣṭaḥ |
tenoktah—bhadramukha, aho bata tvayā mamārocitaṃ syāt yathedaṃ pretanagaramiti, nāhamatra praviṣṭaḥ syām |
sa tenoktah—śroṇa gaccha, puṇyamaheśākhyastvam, yena tvaṃ pretanagaraṃ praviśya svastikṣemābhyāṃ nirgataḥ |
sa saṃprasthitaḥ |
yāvadaparaṃ paśyati āyasaṃ nagaramuccaṃ ca pragṛhītaṃ ca |
tatrāpi dvāre puruṣastiṣṭhati kālaścaṇḍo lohitākṣa udviddhapiṇḍo lohalaguḍavyagrahastaḥ |
sa tasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ |
upasaṃkramyaivamāha—bhoḥ puruṣa, asti atra nagare pānīyam? sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ |
bhūyastena pṛṣṭah—bhoḥ puruṣa, asti atra nagare pānīyam? sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ |
tena tatra praviśya pānīyaṃ pānīyam iti śabdaḥ kṛtaḥ |
anekaiḥ preta­sahas­rairdagdhasthūṇākṛtibhirasthiyantravaducchritaiḥ svakeśaromapraticchannaiḥ parvatodarasaṃnibhaiḥ sūcīchidropamamukhairanu­pari­vāritaḥ |
śroṇa kāruṇikastvam |
asmākaṃ tṛṣārtānāṃ pānīyamanuprayaccha |
sa kathayati—ahamapi bhavantaḥ pānīyameva mṛgayāmi |
kuto ’ham yuṣmākaṃ pānīyaṃ dadāmīti? te kathayanti—śroṇa, pretanagaramidam |
kuto ’tra pānīyam? adyāsmābhirdvādaśabhirvarṣaistvatsakāśāt pānīyaṃ pānīyamiti śabdaḥ śrutaḥ |
sa cāha—ke yūyaṃ bhavantaḥ, kena vā karmaṇā ihopapannāh? ta ūcuh—śroṇa, duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyāḥ |
nābhiśraddadhāsyasi |
sa cāha—ahaṃ bhavantaḥ pratyakṣadarśī |
kasmānnābhiśraddadhāsye? te gāthāṃ bhāṣante— ārogyamadena mattakā ye dhanamogamadena mattakāḥ |
dānaṃ ca na dattamaṇvapi yena vayaṃ pitṛlokamāgatāḥ (2)|
śroṇa gaccha, puṇyakarmā tvam |
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ śrutaḥ sa pretanagaraṃ praviśya kvastikṣemābhyāṃ jīvannirgacchan? sa saṃprasthitaḥ |
yāvat tenāsau puruṣo dṛṣṭaḥ |
sa tenoktah—bhadramukha, aho bata yadi tvayā mamārocitaṃ syād yathedaṃ pretanagaramiti, naivāhamatra praviṣṭaḥ syām |
sa kathayati—śroṇa gaccha, puṇyamaheśākhyastvam |
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ śruto vā pretanagaraṃ praviśya svastikṣemābhyāṃ jīvan nirgacchan? sa saṃprasthitaḥ |
yāvat paśyati sūryasyāstagamanakāle vimāna, catasro ’psarasah abhirūpāḥ prāsādikā darśanīyāḥ |
ekaḥ puruṣo ’bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikah aṅgadakuṇḍalavicitramālyābharaṇānule­panas­tābhiḥ sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati |
sa tairdūrata eva dṛṣṭaḥ |
te taṃ pratyavabhāṣitumārabdhāḥ |
svāgatam śroṇa, māsi tṛṣito bubhukṣito vā? sa saṃlakṣayati—nūnaṃ devo ’yaṃ vā nāgo vā yakṣo vā bhaviṣyati |
āha ca—ārya tṛṣito ’smi, bubhukṣito ’smi |
sa taiḥ snāpito bhojitaḥ |
sa tasmin vimāne tāvat sthito yāvat sūryasyābhyudgamanakālasamayaḥ |
sa tenoktah—śroṇa avatarasva, ādīnavo ’tra bhaviṣyati |
so ’vatīrya ekānte vyavasthitaḥ |
tataḥ paścāt sūryasyābhyudgamanakālasamaye tadvimānamantarhitam |
tā api apsaraso ’ntarhitāśca |
catvāraḥ śyāmaśabalāḥ kurkurāḥ prādurbhūtāḥ |
taistaṃ puruṣamavamūrdhakaṃ pātayitvā tāvat pṛṣṭavaṃśānutpāṭyotpāṭya bhikṣito yāvat sūryasyāstagamanakālasamayaḥ |
tataḥ paścāt punarapi tadvimānaṃ prādurbhūtam, tā apsarasaḥ prādurbhūtāḥ |
sa ca puruṣastābhiḥ sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati |
sa teṣāṃ sakāśamupasaṃkramya kathayati—ke yūyam, kena ca karmaṇā ihopapannāh? te procuh—śroṇa duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyāḥ |
nābhiśraddadhāsyasi |
sa cāha—ahaṃ pratyakṣadarśī, kathaṃ nābhiśraddadhāsye? śroṇa, ahaṃ vāsavagrāmake aurabhraka āsīt |
urabhrān praghātya praghātya māṃsaṃ vikrīya jīvikāṃ kalpayāmi |
āryaśca mahākātyāyano mamānukampayā āgatya kathayati—bhadramukha, aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt |
nāhaṃ tasya vacanena viramāmi |
bhūyo bhūyaḥ sa māṃ viccha­ndayati—bhadra­mukha, aniṣṭo ’sya karmaṇo phalavipākaḥ |
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt |
tathāpi ahaṃ na prativiramāmi |
sa māṃ pṛcchati—bhadramukha, kiṃ tvametānurabhrān divā praghātayasi āhosvidū rātrau? mayoktah—ārya divā, praghātayāmīti |
sa kathayati—bhadramukha, rātrau śīlasamādānaṃ kiṃ na gṛhṇāsi |
mayā tasyāntikād rātrau śīlasamādānaṃ gṛhītam |
yattad rātrau śīlasamādānaṃ gṛhītam, tasya karmaṇo vipākena rātrāvevaṃvidhaṃ divyaṃ sukhaṃ pratyanubhavāmi |
yanmayā divā urabhrāḥ praghātitāḥ, tasya karmaṇo vipākena divā evaṃvidhaṃ duḥkhaṃ pratyanubhavāmi |
gāthāṃ ca bhāṣate— divasaṃ paraprāṇapīḍako rātrau śīlaguṇaiḥ samanvitaḥ |
tasyaitatkarmaṇaḥ phalaṃ hyanubhavāmi kalyāṇapāpakam (3)|
śroṇa, gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam? gamiṣyāmi |
tatra mama putraḥ prativasati |
sa urabhrān praghātya praghātya jīvikāṃ kalpayati |
sa tvayā vaktavyah—dṛṣṭaste mayā pitāa |
kathayati—aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt |
bhoḥ puruṣa, tvamevaṃ kathayasi—duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyā iti |
nābhiśraddadhāsyati |
śroṇa, yadi na śraddadhāsyati, vaktavyastava pitā kathayati—asti sūnādhastāt suvarṇasya kalaśaḥ pūrayitvā sthāpitaḥ |
tamuddhṛtyātmānaṃ samyaksukhena prīṇaya |
āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya, asmākaṃ ca nāṃnā dakṣiṇāmādeśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet |
sa saṃprasthitaḥ |
yāvat sūryasyābhyudgamanakālasamaye paśyati aparaṃ vimānam |
tatra ekā apsarā abhirūpā darśanīyā prāsādikā, ekaśca puruṣa abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikah aṅgadakuṇḍalavicitramālyābharaṇānule­panas­tayā sārdhaṃ krīḍati ramate pari­cārayati |
sa taṃ dūrata eva dṛṣṭvā pratyavabhāṣitumārabdhaḥ |
svāgataṃ śroṇa, mā tṛṣito ’si, mā bubhukṣito ’si vā? sa saṃlakṣayati—nūnamayaṃ devo vā nāgo vā yakṣo vā bhaviṣyati |
sa kathayati—tṛṣito ’smi bubhukṣitaśca |
sa tena snāpito bhojitaḥ |
sa tasmin vimāne tāvat sthito yāvat sūryasyāstaṃ­gamanakālasamayaḥ |
sa tenoktah—avatarasva, ādīnavo ’tra bhaviṣyati |
sa dṛṣṭādīnavo ’vatīrya ekānte ’vasthitaḥ |
tataḥ paścāt sūryasyāstagamanakālasamaye tadvimānamantarhitam |
sāpi apsarā antarhitā |
mahatī śatapadī prādurbhūtā |
tayā tasya puruṣasya kāyena kāyaṃ saptakṛtvo veṣṭayitvā tāvaduparimastiṣkaṃ bhakṣayantī sthitā, yāvat sa eva sūryasyābhyudgamanakālasamayaḥ |
tataḥ paścāt punarapi tadvimānaṃ prādurbhūtam |
sāpi apsarāḥ prādurbhūtā |
sa ca puruṣo ’bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikastayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati |
sa tamupasaṃkramya pṛcchati—ko bhavān, kena karmaṇā ihopapannah? sa evamāha—śroṇa, duṣkuhakā jāmbūdvīpakā manuṣyāḥ, nābhiśraddadhāsyasi |
sa kathayati—ahaṃ pratyakṣadarśī, kasmānnābhiśraddadhāsye? sa kathayati—yadi evam, ahaṃ vāsavagrāmake brāhmaṇa āsīt pāradārikaḥ |
āryaśca mahākātyāyano mamānukampayā āgatya kathayati—bhadramukha, aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt |
tasya vacanādahaṃ na prativiramāmi |
bhūyo bhūyaḥ sa māma vicchandayati |
tathaivāhaṃ tasmāt pāpakādasaddharmānna prativiramāmi |
sa māṃ pṛcchati—bhadramukha, paradārān kiṃ tvaṃ divā gacchasi, āhosvid rātrau? sa mayābhihitah—ārya rātrau |
sa kathayati—bhadramukha, divā kiṃ na śīlasamādānaṃ gṛhṇāsi? mayā tasyāntike divā śīlasamādānaṃ gṛhītam |
yattanmayā āryasya kātyāyanasyāntikād divā śīlasamādānaṃ gṛhītam, tasya karmaṇo vipākena divā evaṃvidhaṃ divyasukhaṃ pratyanubhavāmi |
yattadrātrau paradārābhigamanaṃ kṛtam, tasya karmaṇo vipākena rātrāvevaṃvidhaṃ duḥkhaṃ pratyanubhavāmi |
gāthāṃ ca bhāṣate— rātrau paradāramūrcchito, divasaṃ śīlaguṇaiḥ samanvitaḥ |
tasyaitat karmaṇaḥ phalaṃ hyanubhavāmi kalyāṇapāpakam (4)|
śroṇa, gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam |
tatra mama putro brāhmaṇaḥ pāradārikaḥ |
sa vaktavyah—dṛṣṭaste mayā pitā |
sa kathayati—aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt |
bhoḥ puruṣa, tvamevaṃ kathayasi—duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyā iti |
etanme kaḥ śraddadhāsyati? śroṇa yanna śraddadhāsyati, vaktavyah—tava pitrā agniṣṭomasyādhastāt suvarṇakalaśaḥ pūrayitvā sthāpitaḥ |
tamuddhṛtyātmānaṃ samyaksukhena prīṇaya |
āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya |
asmākaṃ ca nāṃnā dakṣiṇāṃ deśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet |
sa saṃprasthitaḥ |
yāvat paśyati vimānam |
tatraikā strī abhirūpā darśanīyā prāsādikā aṅgadakuṇḍalavicitramālyābharaṇānulepanā |
tasyāścaturṣu paryaṅkapādakeṣu catvāraḥ pretā baddhāstiṣṭhanti |
sā taṃ dūrata eva dṛṣṭvā pratyavabhāṣitu­mārab­dhā—śroṇa, svāgatam |
mā tṛṣito ’si mā bubhukṣito ’si vā? sa saṃlakṣayati—nūnaṃ devīyaṃ vā nāgī vā yakṣī vā bhaviṣyati |
sa kathayati—ārye, tṛṣito ’smi bubhukṣito ’smi |
tayāsāvudvartitaḥ snāpita āhāro dattaḥ |
uktaṃ ca—śroṇa, yadi ete kiṃcinmṛgayanti, mā dāsyasīti uktvā teṣāṃ sattvānāṃ karmasvakaṭāṃ pratyakṣīkartukāmā vimānaṃ praviśyāvasthitā |
te mṛgayitumārabdhāh—śroṇa kāruṇikastvam |
bubhukṣitā vayam |
asmākamanuprayaccha |
tenaikasya kṣiptam—busaplāvī prādurbhūtā |
aparasya kṣiptam—ayoguḍaṃ bhakṣayitumārabdhaḥ |
aparasya kṣiptam—svamāṃsaṃ bhakṣayitu­mārab­dhah—aparasya kṣiptam—pūyaśoṇitaṃ prādurbhūtam |
sā visragandhena nirgatā |
śroṇa nivāritastvaṃ mayā |
kasmāt tvayaiṣāṃ dattam? kiṃ kathayati—ayaṃ me svāmī, ayaṃ me putraḥ, iyaṃ me snuṣā, iyaṃ me dāsī |
sa āha—ke yūyam, kena vā karmaṇā ihopapannāh? tayoktam—śroṇa, duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyā iti nābhiśraddadhāsyasi |
ahaṃ pratyakṣadarśī kasmānnābhiśraddadhāsye? sā kathayati—ahaṃ vāsavagrāmake brāhmaṇī āsīt |
mayā nakṣatrarātryāṃ pratyupasthitāyāṃ praṇītamāhāraṃ sajjīkṛtam |
āryamahākātyāyano mamānukampayā vāsavagrāmake piṇḍāya prāvikṣat |
sa mayā dṛṣṭaḥ kāyaprāsādikaś­cittaprāsādikaḥ |
cittamabhiprasannaṃ dṛṣṭvā sa mayā prasādajātayā piṇḍakena pratipāditaḥ |
tasyā mama buddhirutpannā—s­vāminamanumodayāmi, prāmodyamutpādayiṣyatīti |
sa snātvā āgataḥ |
mayoktam—āryaputra, anumodasva, mayāryo mahākātyāyanaḥ piṇḍakena pratipāditaḥ |
sa ruṣito yāvad brāhmaṇānāṃ na dīyate, jñātīnāṃ vā jñātipūjā na kriyate, tāvattvayā tasmai muṇḍakāya śramaṇakāyāgrapiṇḍakaṃ dattam? so ’marṣajātaḥ kathayati—kasmāt sa muṇḍakaḥ śramaṇako busaplāvīṃ na bhakṣayatīti? tasya karmaṇo vipākenāyaṃ busaplāvīṃ bhakṣayati |
mama buddhirutpannā—putramapi anumodayāmi, prāmodyamutpādayiṣyatīti |
so ’pi mayoktah—putra, anumodasva, mayāryo mahākātyāyanaḥ piṇḍakena pratipāditaḥ |
so ’pi ruṣito yāvad brāhmaṇānāṃ na dīyate, jñātīnāṃ vā jñātipūjā na kriyate, tāvattvayā tasmai muṇḍakāya śramaṇakāyāgrapiṇḍaṃ dattam? so ’pi amarṣajātaḥ kathayati—kasmāt sa muṇḍakaḥ śramaṇako ’yoguḍaṃ na bhakṣayatīti? tasya karmaṇo vipākenāyamayoguḍaṃ bhakṣayati |
nakṣatrarātryāṃ pratyupasthitāyāṃ mama jñātayaḥ praheṇakāni preṣayanti |
tāni ahaṃ snuṣāyāḥ samarpayāmi |
sā praṇītāni praheṇakāni bhakṣayitvā mama lūhāni upanāmayati |
ahaṃ teṣāṃ jñātīnāṃ saṃdiśāmi—kiṃ nu yūyaṃ durbhikṣe yathā lūhāni praheṇakāni preṣayata? te mama saṃdiśanti—na vayaṃ lūhāni preṣayāmaḥ, api tu praṇītānyeva praheṇakāni preṣayāmaḥ |
mayā snuṣābhihitā—vadhūke, mā tvaṃ praṇītāni praheṇakāni bhakṣayitvāsmakaṃ lūhāni upanāmayasi? sā kathayati—kiṃ svamāṃsaṃ na bhakṣayati yā tvadīyāni praheṇakāni bhakṣayatīti? iyaṃ tasya karmaṇo vipākena svamāṃsāni bhakṣayati |
nakṣatrarātryāṃ pratupasthitāyāṃ praṇītāni praheṇakāni dattvā jñātīnāṃ preṣayāmi |
sā dārikā tāni praṇītāni praheṇakāni mārge ’ntarbhakṣayitvā teṣāṃ lūhāni upanāmayati |
te mama saṃdiśanti—kiṃ nu tvaṃ durbhikṣe yathā lūhāni asmākaṃ praheṇakāni preṣayasi? ahaṃ teṣāṃ saṃdiśāmi—nāhaṃ lūhāni perṣayāmi, api tu praṇītānyevāhaṃ preṣayāmīti |
mayā dārikābhihitā—dārike, mā tvaṃ praṇītāni praheṇakāni bhakṣayitvā teṣāṃ lūhāni upanāmayasi |
sā kathayati—kiṃ nu pūyaśoṇitaṃ na bhakṣayati, yā tvadīyāni praheṇakāni bhakṣayatīti? tasya karmaṇo vipākeneyaṃ pūyaśoṇitaṃ bhakṣayati |
mama buddhirutpannā—tatra pratisaṃdhiṃ gṛhṇīyām yatraitān sarvān svakaṃ svakaṃ karmaphalaṃ paribhuñjānān paśyeyamiti |
yayā mayāryamahākātyāyanaṃ piṇḍakena pratipādya praṇīte trāyastriṃśe devanikāye upapattavyam, sāhaṃ mithyāpraṇidhānavaśāt pretamaharddhikā saṃvṛttā |
śroṇa, gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam? tatra mama duhitā veśyaṃ vāhayati |
sā tvayā vaktavyā—dṛṣṭāste mayā pitā mātā bhrātā bhrāturjāyā dāsī |
te kathayanti—aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
viramāsmādasaddharmāt |
bhagini, tvameva kathayasi—duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyāḥ, nābhiśraddadhāsyanti |
śroṇa, yadi na śraddadhāsyati, vaktavyā—tava paurāṇe paitṛke vāsagṛhe catvāro lohasaṃghāṭāḥ suvarṇasya pūrṇāstiṣṭhanti, madhye ca sauvarṇadaṇḍakamaṇḍaluḥ |
te kathayanti—tamuddhṛtyāt­mānaṃ samyaksukhena prīṇaya, āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya, asmākaṃ ca nāṃnā dakṣiṇāmādeśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet |
tena tasyāḥ pratijñātam |
evaṃ tasya paribhramato dvādaśa varṣā atikrāntāḥ |
|
tayoktah—śroṇa, gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam? bhagini, gamiṣyāmi |
sa tasminneva vimāne uṣitaḥ |
tayā teṣāmeva pretānāmājñā dattā—bhavanto gacchata, śroṇaṃ koṭikarṇaṃ suptameva vāsavagrāmake paitṛke udyāne sthāpayitvā āgacchata |
sa tairvāsavagrāmake paitṛke udyāne sthāpitaḥ |
sa prativibuddho yāvat paśyati ghaṇṭāchatrāṇi vyajanāni, akṣarāṇi likhitāni—yadi tāvacchroṇaḥ koṭikarṇo jīvati, laghvāgamanāya, kṣipramāgamanāya, cyutaḥ kālagato gatyupapattisthānāt sthānāntaraviśeṣatāyai |
sa saṃlakṣayati—yadi ahaṃ mātāpitṛbhyāṃ mṛta eva gṛhītaḥ, kasmādbhūyo ’haṃ gṛhaṃ praviśāmi? gacchāmi, ārya mahākātyāyanasyāntikāt pravrajāmīti |
atha śroṇaḥ koṭikarṇo yenāyuṣmān mahā­kātyāyanastenopa­saṃk­rāntaḥ |
adrākṣīdāyuṣmān mahākatyāyanaḥ śroṇaṃ koṭikarṇaṃ dūrādeva |
dṛṣṭvā ca punaḥ śroṇaṃ koṭikarṇamidamavocat—ehi śroṇa, śvāgataṃ te |
dṛṣṭaste śroṇa ayaṃ lokaḥ paraśca lokah? sa kathayati—dṛṣṭo bhadanta mahakātyāyana |
labheyāhaṃ bhadanta mahākātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyāmupasampadaṃ bhikṣubhāvam |
careyamahaṃ bhavato ’ntike brahmacaryam |
sa āryeṇoktah—śroṇa, tāṃ tāvat pūrvikāṃ pratijñāṃ paripūraya |
yathāgṛhītān saṃdeśān samarpayeti |
sa tasyairabhrikasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ |
viramāsmādasaddharmāt |
bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśavarṣāṇi kālagatasya |
asti kaścid dṛṣṭaḥ paralokāt punarāgacchan? bhadramukha, eṣo ’hamāgataḥ |
nāsau śraddadhāti |
bhadramukha, yadi na śraddadhāsi, sa tava pitā kathayati—asti sūnādhastāt suvarṇasya kalaśaḥ |
pūrṇastiṣṭhati |
tamuddhṛtyātmānaṃ samyaksukhena prīṇaya |
āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya, asmākaṃ ca nāṃnā dakṣiṇāmādeśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādāya gacchet |
sa saṃlakṣayati—na kadācidevaṃ mayā śrutapūrvam |
paśyāmi, saced bhūtaṃ bhaviṣyati, sarvametat satyam |
tena gatvā khanitam |
yāvat tat sarvaṃ tat tathaiva |
tenābhiśraddadhātam |
tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ |
upasaṃkramya kathayati—bhadramukha, dṛṣṭaste mayā pitā |
sa kathayati—aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt |
sa kathayati—bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśa varṣāṇi kālaṃ gatasya |
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ paralokaṃ gatvā punarāgacchan? bhadramukha, eṣo ’hamāgataḥ |
nāsau śraddadhāti |
sa cāaha—bhadramukha, sacennābhiśraddadhāsi, tava pitrā agniṣṭomasyādhastāt suvarṇasya kalaśaḥ pūrayitvā sthāpitaḥ |
sa kathayati—tamuddhṛtyāt­mānaṃ samyaksukhena prīṇaya, āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya, asmākaṃ ca nāṃnā dakṣiṇāmādeśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet |
sa saṃlakṣayati—na kadācidetanmayā śrutapūrvam |
paśyāmi, saced bhūtaṃ bhaviṣyati, sarvametat satyam |
tena gatvā khanitam |
yāvat tatsarvaṃ tattathaiva |
tenābhiśraddadhātam |
sa tasyā veśyāyāḥ sakāśamupasaṃkrāntaḥ |
upasaṃkramya kathayati—bhagini, dṛṣṭāste mayā mātā pitā bhrātā bhrāturjāyā dāsī |
te kathayanti—aniṣṭo ’sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ |
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt |
sā kathayati—bhoḥ puruṣa, mama mātāpitrordvādaśa varṣāṇi kālagatayoḥ |
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ paralokaṃ gatvā punarāgacchan? sa kathayati—eṣo ’hamāgataḥ |
sā na śraddadhāti |
sa kathayati—bhagini, sacennābhiśraddadhāsi, tava paurāṇe paitṛke vāsagṛhe catasro lohasaṃghāṭāḥ suvarṇapūrṇāstiṣṭhanti, madhye ca sauvarṇadaṇḍakamaṇḍaluḥ |
te kathayanti—tamuddhṛtyāt­mānaṃ samyaksukhena prīṇaya, āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya, asmākaṃ ca nāṃnā dakṣiṇāmādeśaya |
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet |
sā saṃlakṣayati—na kadācinmayā śrutapūrvam |
paśyāmi, saced bhūtaṃ bhaviṣyati, sarvametat satyam |
tayā gatvā khanitam |
yāvat tat sarvaṃ tattathaiva |
tayābhiśraddadhātam |
śroṇaḥ koṭikarṇaḥ saṃlakṣayati—sarvo ’yaṃ lokaḥ suvarṇasya śraddadhāti, na tu kaścinmama śraddhayā gacchatīti |
tena vaipuṣpitam |
śiśutve suvarṇena daśanā baddhāḥ |
tayāsau pratyabhijñātaḥ |
syādāryaḥ śroṇaḥ koṭikarṇa eva te bhaginījanaḥ saṃjānate(?) |
tayā gatvā tasya mātāpitṛbhyāmārocitam |
amba tāta koṭikarṇo ’bhyāgata iti |
anekaisteṣāmārocitam |
te na kasyacit śraddhayā gacchanti |
te kathayanti—putri tvamapyasmākamutprāsayasi |
yāvadasau svayameva gataḥ |
tena dvārakoṣṭhake sthitvotkāśanaśabdaḥ kṛtaḥ |
hiraṇyasvaro ’sau mahātmā |
tasya śabdena sarvaṃ gṛhamāpūritam |
sa taiḥ svareṇa pratyabhijñātaḥ |
te kaṇṭhe pariṣvajya ruditumārabdhau |
teṣāṃ bāṣpeṇa paṭalāni sphuṭitāni |
draṣṭumārabdhau |
sa kathayati—amba tāta anujānīdhvam |
pravrajiṣyāmi samyageva śraddhayā agārādanagārikām |
tau kathayatah—putra āvāṃ tvadīyena śokena rudantāvandhībhūtau |
idānīṃ tvāmevāgamya cakṣuḥ pratilabdham |
yāvadāvāṃ jīvāmaḥ, tāvanna pravrajitavyam |
yadā kālaṃ kariṣyāmaḥ, tadā pravrajiṣyasi |
tenāyuṣmato mahā­kātyāyanasyāntikād­dharmaṃ śrutvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam, mātāpitarau ca śaraṇagamanaśikṣāpadeṣu pratiṣṭhāpitau |
āgamacatuṣṭayamadhītam, sakṛdāgāmiphalaṃ sākṣātkṛtam |
mātāpitarau satyeṣu pratiṣṭhāpitau |
|
apareṇa samayena tasya mātāpitarau kālagatau |
sa taṃ dhanajātaṃ dīnānāthakṛpaṇebhyo dattvā daridrānadaridrān kṛtvā yenāyuṣmān mahā­kātyāyanastenopa­saṃk­rāntaḥ |
upasaṃkramyāyuṣmato mahākātyāyanasya pādau śirasā vanditvā ekānte ’sthāt |
ekānte sthitaḥ śroṇaḥ koṭikarṇa āyuṣmantaṃ mahā­kātyāyanamidamavocat—labheyāhamārya­mahā­kātyāyana svākhyāte dharmavinaye pravrajyām, yāvaccareyāhaṃ bhagavato ’ntike brahmacaryam |
sa āyuṣmatā mahākātyāyanena pravrajitaḥ |
tena pravrajya mātṛkādhītā, anāgāmiphalaṃ sākṣātkṛtam |
asmāt parāntakeṣu janapadeṣvalpabhikṣukam |
kṛcchreṇa deśavargo gaṇaḥ paripūryate |
sa traimāsīṃ śrāmaṇero dhāritaḥ |
dharmatā khalu yathā buddhānāṃ bhagavatāṃ śrāvakāṇāṃ dvau saṃnipātau bhavataḥ |
yaccāṣāḍhyāṃ varṣopanāyikāyām yacca kārtikyāṃ pūrṇamāsyām |
tatra ye āṣāḍhyāṃ varṣopanāyikāyāṃ saṃnipatanti, te tāṃ­stānuddeśayogamanasikārānudgṛhya paryavāpya tāsu grāmana­gara­nigamarāṣṭra­rāja­dhānīṣu varṣāmupagacchanti |
ye kārtikyāṃ paurṇamāsyāṃ saṃnipatanti, te yathādhigatamārocayanti, uttare ca paripṛcchanti sūtrasya vinayasya mātṛkāyāḥ |
evameva mahāśrāvakāṇāmapi |
atha ye āyuṣmato mahākātyāyanasya sārdhaṃvihāryantevāsikā bhikṣavas tāṃ­stānuddeśayogamanasikāraviśeṣān gṛhya paryavāpya tāsu tāsu grāmana­gara­nigamarāṣṭra­rāja­dhānīṣu varṣāmupagatāḥ, te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānāmatyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaram yenāyuṣmān mahā­kātyāyanastenopa­saṃk­rāntāḥ |
upasaṃkramyāyuṣmato mahākātyāyanasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ |
ekānte niṣadya yathādhigatamārocayanti, uttare ca paripṛcchanti |
deśavargo gaṇaḥ paripūrṇaḥ |
sa tenopasampāditaḥ |
tena tṛtīyapiṭakamadhītam |
sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam |
arhan saṃvṛttas traidhātukavītarāgo yāvad abhivādyaśca saṃvṛttaḥ |
|
athāyuṣmato mahākātyāyanasya sārdhaṃvihāryantevāsikā āyuṣmantaṃ mahākātyāyanam yāvattāvat paryupāsyāyuṣmantaṃ mahā­kātyāyanamidamavocan—dṛṣṭo ’smābhirupādhyāyaḥ paryupāsitaśca |
gacchāmo vayam, bhagavantaṃ paryupāsiṣyāmahe |
sa cāha—vatsā evaṃ kurudhvam |
draṣṭavyā eva paryupāsitavyā eva hi tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhāḥ |
tena khalu punaḥ samayena śroṇaḥ koṭikarṇastasyāmeva parṣadi saṃniṣaṇṇo ’bhūt saṃnipatitaḥ |
athāyuṣmāñ śroṇaḥ koṭikarṇa utthāyāsanād ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yenāyuṣmān mahākātyāyanastenāñjaliṃ kṛtvā praṇamyāyuṣmantaṃ mahā­kātyāyanamidamavocat—dṛṣṭo mayopādhyāyānubhāvena sa bhagavān dharmakāyena, no tu rūpakāyena |
gacchāmi upādhyāya, rūpakāyenāpi taṃ bhagavantaṃ drakṣyāmi |
sa āha—evaṃ vatsa kuruṣva |
durlabhadarśanā hi vatsa tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhās tadyathā audumbarapuṣpam |
asmākaṃ ca vacanena bhagavataḥ pādau śirasā vandasva, alpābādhatāṃ ca yāvat sukhasparśavihāratāṃ ca |
pañca praśnāṃśca pṛccha—asmāt parāntakeṣu bhadanta janapadeṣu alpabhikṣukam |
kṛcchreṇa daśavargagaṇaḥ paripūryate |
tatrāsmābhiḥ kathaṃ pratipattavyam? kharā bhūmī gokaṇṭakā dhānāḥ |
asmākamaparāntakeṣu janapadeṣu idamevamrūpamāstaraṇaṃ pratyāstaraṇaṃ tadyathā avicarma gocarma cchāgacarma |
tadanyeṣu janapadeṣu idamevamrūpamāstaraṇaṃ pratyāstaraṇaṃ tadyathā erako merako jandurako mandurakaḥ |
evamevāsmāt parāntakeṣu janapadeṣvidamevamrūpamāstaraṇaṃ pratyāstaraṇaṃ tadyathā avicarma pūrvavat |
udakastabdhikā manuṣyāḥ snātopavicārāḥ |
bhikṣurbhikṣoścīvarakāni preṣayati itaścyutāni tatrāsamprāptāni kasyaitāni naiḥsargikāni |
adhivāsayati āyuṣmāñchroṇaḥ koṭikarṇa āyuṣmato mahākātyāyanasya tūṣṇībhāvena |
athāyuṣmāñchroṇaḥ koṭikarṇas tasyā eva rātreratyayāt pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya vāsavagrāmakaṃ piṇḍāya prāvikṣat |
yāvadanupūrveṇa śrāvastīmanuprāptaḥ |
athāyuṣmāñchroṇaḥ koṭikarṇaḥ pātracīvaraṃ pratisāmayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ |
upasaṃkramyaikānte niṣaṇṇaḥ |
tatra bhagavānāyuṣmanta­māna­ndamā­mantra­yate sma—gaccha ānanda tathāgatasya śroṇasya ca koṭikarṇasyaikavihāre mañcaṃ prajñāpaya |
evaṃ bhadanteti āyuṣmān­ānandas­tathāga­tasya śroṇasya ca koṭikarṇasya yāvat prajñāpya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ |
upasaṃkramya bhagavantamidamavocat—prajñapto bhadanta tathāgatasya śroṇasya koṭikarṇasya vihārastenopasaṃkrāntaḥ, yāvadvihāraṃ praviśya niṣaṇṇaḥ |
yāvat paśyati smṛtiṃ pratimukhamupasthāpya |
athāyuṣmānapi śroṇaḥ koṭikarṇo bahirvihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya yāvat pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya |
tāṃ khalu rātriṃ bhagavān āyuṣmāṃśca śroṇaḥ koṭikarṇa āryeṇa tūṣṇībhāvenādhivāsitavān |
atha bhagavān rātryāḥ pratyūṣasamaye āyuṣmantaṃ śroṇaṃ koṭikarṇamāmantrayate sma—pratibhātu te śroṇa dharmo yo mayā svayamabhijñāyābhisambudhyākhyātaḥ |
athāyuṣmāñ śroṇo bhagavatā kṛtāvakāśah asmāt parāntikayā guptikayā udānāt pārāyaṇāt satyadṛṣṭaḥ śailagāthā munigāthā arthavargīyāṇi ca sūtrāṇi vistareṇa svareṇa svādhyāyaṃ karoti |
atha bhagavāñchroṇasya koṭikarṇasya kathāparyavasānaṃ viditvā āyuṣmantaṃ śroṇaṃ koṭikarṇamidamavocat—sādhu sādhu śroṇa, madhuraste dharmo bhāṣitaḥ praṇītaśca, yo mayā svayamabhijñāyābhisambudhyākhyātaḥ |
athāyuṣmataḥ śroṇasya koṭikarṇasyaitadabhavat—ayaṃ me kālo bhagavata upādhyāyasya vacasārocayitumiti viditvotthāyāsanād yāvad bhagavantaṃ praṇamyedamavocat—asmāt parāntakeṣu janapadeṣu vāsavagrāmake bhadantamahākātyāyanaḥ prativasati, yo me upādhyāyaḥ |
sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate alpābādhatāṃ ca pṛcchati yāvat sparśavihāratāṃ ca |
pañca ca praśnān pṛcchati vistareṇoccārayitavyāni |
atha bhagavāñcchroṇaṃ koṭikarṇamidamavocat—akālaṃ te śroṇa praśnavyākaraṇāya |
saṃghamelakas tatra kālo bhaviṣyati praśnasya vyākaraṇāya |
atha bhagavān kālyamevotthāya purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ |
athāyuṣmāñcchroṇaḥ koṭikarṇo yena bhagavāṃstenopasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte ’sthāt |
ekāntasthito bhagavantamidamavocat—asmāt parāntakeṣu janapadeṣu vāsavagrāmake bhadantamahākāyāyanaḥ prativasati, yo me upādhyāyaḥ |
sa bhagavataḥ pādau śirasā vandate alpābādhatāṃ ca pṛcchati yāvat sparśavihāratāṃ ca |
pañca ca praśnāti vistareṇoccārayitavyāni yathāpūrvamuktāni yāvat kasya naiḥsargikāni |
bhagavānāha—tasmādanujānāmi |
pratyantimeṣu janapadeṣu vinayadharapañcamenopasampadā, sadā snātaḥ, ekapalāśike upānahe dhārayitavye na dvipuṭāṃ na tripuṭām |
sā cet kṣayadharmiṇī bhavati, tāṃ tyaktvā punar navā grahītavyā |
bhikṣurbhikṣoścīvarakāni preṣayati itaścyutāni tatrāsamprāptāni na kasyacinnaiḥsargikāṇi |
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati—yaduktaṃ bhadanta bhagavatā pratyantimeṣu janapadeṣu vinayadharapañcamenopasam­pada­m, tatra katamo ’ntaḥ katamaḥ pratyantah? pūrveṇopāli puṇḍavardhanaṃ nāma nagaram, tasya pūrveṇa puṇḍakakṣo nāma parvataḥ, tataḥ pareṇa pratyantaḥ |
dakṣiṇena śarāvatī nāma nagarī, tasyāḥ pareṇa sarāvatī nāma nadī, so ’ntaḥ, tataḥ pareṇa pratyantaḥ |
paścimena sthūṇopasthūṇakau brāmaṇagrāmakau, so ’ntaḥ, tataḥ pareṇa pratyantaḥ |
uttareṇa uśīragiriḥ so ’ntaḥ, tataḥ pareṇa pratyantaḥ |
|
kiṃ bhadanta āyuṣmatā śroṇena koṭikarṇena karma kṛtamiti vistaraḥ |
bhagavānāha—bhūtapūrvam yāvat kāśyapo nāma tathāgato ’rhan samyaksambuddho bhagavāñ śāstā loka utpannaḥ |
tena khalu samayena vārāṇasyāṃ dvau jāyāpatikau |
tābhyāṃ kāśyapasya samyaksambuddhasyāntike śaraṇagamanaśikṣāpadāni udgṛhītāni |
yadā kāśyapaḥ samyaksambuddhaḥ sakalaṃ buddhakāryaṃ kṛtvā nirupadhiśeṣu nirvāṇadhātau parinirvṛtaḥ, tasya rājñā kṛkinā catūratnamayaṃ caityaṃ kāritaṃ samantādyojanamuccatvena |
tena tatra khaṇḍasphuṭaprati­saṃs­karaṇāya ye pūrvanagaradvāre karapratyāyā uttiṣṭhante, te tasmin stūpe ’nupradattāḥ |
yadā kṛkī rājā kālagataḥ, tasya putraḥ sujāto nāṃnā sa rājye pratiṣṭhāpitaḥ |
tasyāmātyaiḥ stokāḥ karapratyāyā upanāmitāḥ |
so ’mātyānā­mantra­yate—kiṃ­kāraṇamasmākaṃ bhavadbhiḥ stokakarapratyāyā upanāmitāh? kimasmākaṃ vijite karapratyāyā nottiṣṭhante? te kathayanti—deva, kutaḥ karapratyāyā prajñāpitāḥ |
yadi devo ’nujānīyāt, te vayaṃ tān karapratyāyān samucchindāmaḥ |
sa kathayati—bhavantaḥ, yanmama pitrā kṛtam, devakṛtaṃ na tu brahmakṛtaṃ tat |
te saṃlakṣayanti—yadi devo ’nujānīte, vayaṃ tathā kariṣyāmo yathā svayameva te karapratyāyā notthāsyanti |
taiḥ sa dvāre baddhvā sthāpitaḥ |
na bhūyaḥ karapratyāyā utthiṣṭhante |
tasmin stūpe caṭitakāni prādurbhūtāni |
tau jāyāpatī vṛddhībhūtau tatraiva stūpe parikarma kurvāṇau tiṣṭhataḥ |
uttarāpathāt sārthavāhah paṇyamādāya vārāṇasīmanuprāptaḥ |
tenāsau dṛṣṭaḥ stūpaḥ |
caṭitasphuṭitakaḥ prādurbhūtaḥ |
sa dṛṣṭvā pṛcchati—amba tāta kasyaiṣa stūpa iti |
tau kathayatah—kāśyapasya samyaksambuddhasya |
kena kāritah? kṛkinā rājñā |
na tena rājñāsmin stūpe khaṇḍasphuṭaprati­saṃs­kārakaraṇāya kiṃcit prajñāptam? tau kathayatah—prajñāptam |
ye pūrvanagaradvāre karapratyāyāste ’smin stūpe khaṇḍasphuṭaprati­saṃs­karaṇāya niryātitāḥ |
kṛkī rājā kālagataḥ |
tasya putraḥ sujāto nāma, sa rājye pratiṣṭhitaḥ |
tena te karapratyāyāḥ samucchinnāḥ |
tenāsmin stūpe caṭitasphuṭitakāni prādurbhūtāni |
tasya ratnakarṇikā karṇe āmuktikā |
tena sā ratnakarṇikāvatārya tayordattā |
amba tāta anayā karṇikayāsmin stūpe khaṇḍasphuṭaprati­saṃs­kāraṃ kurutamiti |
yāvadahaṃ paṇyaṃ visarjayitvā āgacchāmi |
tataḥ paścād bhūyo ’pi dāsyāmi |
taistāṃ vikrīya tasmin stūpe khaṇḍasphuṭitaprati­saṃs­kāraḥ kṛtaḥ |
aparamutsarpitam |
athāpareṇa samayena sārthavāhaḥ paṇyaṃ visarjayitvā āgataḥ |
tena sa dṛṣṭaḥ stūpo ’secanakadarśanaḥ |
dṛṣṭvā ca bhūyasyā mātrayābhiprasannaḥ |
sa prasādajātaḥ pṛcchati—amba tāta yuṣmābhiḥ kiṃciduddhārikṛtam |
tau kathayatah—putra nāsmābhiḥ kiṃciduddhārikṛtam |
kiṃ tvaparamutsarpitaṃ tiṣṭhati |
tena prasādajātena yattatrāvaśiṣṭam aparaṃ ca dattvā mahatīṃ pūjāṃ kṛtvā praṇidhānaṃ ca kṛtam—anenāhaṃ kuśalamūlenāḍhye mahādhane mahābhoge kule jāyeyam |
evaṃvidhānāṃ ca dharmāṇāṃ lābhī syām |
evaṃvidhameva śāstāramārāgayeyaṃ mā virāgayeyamiti |
kiṃ manyadhve bhikṣavo yo ’sau sārthavāhaḥ, eṣa evāsau śroṇaḥ koṭikarṇaḥ |
yadanena kāśyapasya samyaksambuddhasya stūpe kārāṃ kṛtvā praṇidhānaṃ kṛtam, tasya karmaṇo vipākenāḍhye mahādhane mahābhoge kule jātaḥ |
mama śāsane pravrajya sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam |
ahamanena kāśyapena samyaksambuddhena sārdhaṃ samajavaḥ samabalaḥ samadhuraḥ samasāmānyaprāptaḥ śāstā ārāgito na virāgitaḥ |
iti bhikṣava ekāntakṛṣṇānāmekāntakṛṣṇo vipākaḥ, ekāntaśuklānāṃ dharmāṇāmekāntaśuklo vipākaḥ, vyatimiśrāṇāṃ vyatimiśraḥ |
tasmāttarhi bhikṣava ekāntakṛṣṇāni karmāṇyapāsya vyatimiśrāṇi ca, ekāntaśukleṣveva karmasvābhogaḥ karaṇīyaḥ |
ityevaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam |
|
bhikṣava ūcuh—kiṃ bhadanta āyuṣmatā śroṇena koṭikarṇena karma kṛtam yasya karmaṇo vipākena dṛṣṭa eva dharme apāyā dṛṣṭāh? bhagavānāha—yadanena māturantike kharavākkarma niścāritam, tasya karmaṇo vipākena dṛṣṭa eva dharme apāyā dṛṣṭā iti |
|
idamavocadbhagavān |
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan |
|
iti śrīdivyāvadāne koṭikarṇāvadānaṃ prathamam |
|