Divyāvadānam

16. śukapotakāvadānam

śrāvastyāṃ nidānam |
tena khalu samayena anāthapiṇḍadena gṛhaptinā dvau śukaśāvakau pratilabdhau |
tena niveśanaṃ nītvā ālāpitau poṣitau saṃvardhitau mānuṣālāpaṃ ca śikṣāpitau |
tayoścāyuṣmānānando ’bhīkṣṇamāgatya caturāryasatyasamprativedhikīṃ dharmadeśanāṃ karoti—yaduta idaṃ duḥkham, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipaditi |
sthavirasthavirā api bhikṣavo ’nāthapiṇḍadasya gṛhapater niveśanamupasaṃkrāmanti śāriput­rama­udgalyāyanakāśyap­ānanda­raivataprabhṛtayaḥ |
teṣāṃ kālānukālamupasaṃkrāmatāṃ tābhyāṃ śukaśāvakābhyāṃ nāmāni parijñātāni |
yāvadapareṇa samayenāyuṣmāñ śāriputro ’nāthapiṇḍadasya gṛhapater niveśanamanuprāptaḥ |
adrāṣṭāṃ tau śukaśāvakau āyuṣmantaṃ śāriputram |
dṛṣṭvā antarjanamā­mantra­yatah—eṣa bhadantaḥ sthaviraḥ śāriputra āgacchati, āsanamasya prajñāpayateti |
evamāyuṣmantaṃ mahāmaudgalyāyanaṃ kāśyapaṃ raivatamāyuṣmantamānandaṃ dṛṣṭvā kathayatah—eṣo ’smākamācāryānanda āgacchati, āsanamasya prajñāpayateti |
yāvadapareṇa samayena bhagavānanāthapiṇḍadasya gṛhapater niveśanamanuprāptaḥ |
adrāṣṭāṃ tau śukaśāvakau bhagavantaṃ dūrādevāgacchantaṃ prāsādikaṃ prasādanīyaṃ śāntendriyaṃ śāntamānasaṃ parameṇa cittamatyupaśamena samanvāgataṃ suvarṇayūpamiva śriyā jvalantam |
dṛṣṭvā ca punastvaritatvaritamantarjanamā­mantra­yatah—eṣa bhadanto bhagavānāgacchati, āsanamasya prajñāpayateti hṛṣṭamadhurasvareṇa nikūjataḥ |
atha bhagavāṃ­stayoranugrahārthaṃ praviśya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ |
niṣadya bhagavatā śukaśāvakau caturāryasatyasamprativedhikayā dharmadeśanayā śaraṇagamanaśikṣāpadeṣu pratiṣṭhāpitau |
atha bhagavāñ śukaśāvakau antarjanaṃ ca dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya saṃpraharṣyotthāyāsanāt prakrāntaḥ |
tau cāntarjanasya viharataḥ pramādavihāriṇau biḍālena prāṇinā gṛhītau |
vihvalavadanau cchidyamāneṣu marmasu mucyamāneṣu saṃdhiṣu namo buddhāya, namo dharmāya, namaḥ saṃghāyetyuktvā kālagatau cāturmahārājakāyikeṣu deveṣūpapannau |
|
atha bhagavānanyatamasmin pradeśe smitamakārṣīt |
adrākṣīdāyuṣmānānando bhagavantaṃ smitaṃ prāviṣkurvantam |
dṛṣṭvā ca punarbhagavantamidamavocat—nāhetupratyayaṃ bhadanta tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhāḥ smitaṃ prāviṣkurvanti |
ko bhadanta hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prāviṣkaraṇe? evametadānanda, evametat |
nāhetupratyayaṃ tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhāḥ smitaṃ prāviṣkurvanti |
dṛṣṭau tvayā ānanda tau śukaśāvakau? dṛṣṭau bhadanta |
tau ānanda śukaśāvakau mama samanantaraprakrāntasya biḍālena prāṇinā jīvitād vyaparopitau |
tau buddha­dharma­saṃ­ghāvalambanayā smṛtyā kālagatau cāturmahārājakāyikeṣu deveṣūpapannau |
|
atha saṃbahulā bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣan |
aśrauṣuḥ saṃbahulā bhikṣavaḥ śrāvastīṃ piṇḍāya pracaranto ’nāthapiṇḍadasya gṛhapater niveśane śukaśāvakau—namo buddhāya, namo dharmāya, namaḥ saṃghāyeti biḍālena prāṇinā vyaparopitau iti |

śrutvā ca punaḥ śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyāḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntāḥ pātracīvaraṃ pratisāmayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ |
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ |
ekāntaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā bhikṣavo bhagavantamidamavocan—iha vayaṃ bhadanta saṃbahulā bhikṣavaḥ pūrvavad yāvadanāthapiṇḍadasya gṛhapater niveśane dvau śukaśāvakau—namo buddhāya, namo dharmāya, namaḥ saṃghāyeti kurvāṇau biḍālena prāṇinā jīvitādvyaparopitau iti |
tayorbhadanta kā gatiḥ, kopapattiḥ, ko ’bhisamparāyah? bhagavānāha—tau bhikṣavaḥ śukaśāvakau tasya śaraṇagamanasya vipākena ṣaṭtriṃ­śat­kṛtvaścātur­mahā­rāja­kāyikeṣu deveṣūpapatsyete, ṣaṭtriṃ­śat­kṛt­vastrā­yastriṃ­śeṣu, yāmeṣu, tuṣiteṣu, nirmāṇaratiṣu, paranirmitavaśavartiṣu deveṣūpapastyete |
124.009 tatastāvat ṣaṭsu kāmāvacareṣu deveṣu sattvā vyapasaṃsṛtya paścime bhave paścime nikete paścime ātmabhāvapratilambhe manuṣyapratilābhaṃ labdhvā pratyekāṃ bodhimabhisambhotsyete, dharmaśca sudharmaśca pratyekabuddhau bhaviṣyataḥ |
evaṃ hi bhikṣavo mahāphalaṃ dharmaśravaṇaṃ mahānuśaṃsakam, kaḥ punarvādo dharmadeśanā dharmābhisamayo vā |
tasmāttarhi bhikṣava evaṃ śikṣitavyam yanno dharmaśravaṇābhiratā bhaviṣyāmaḥ |
ityevaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyam |
|
idamavocadbhagavān |
ātamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan |
|
iti śrīdivyāvadāne śukapotakāvadānaṃ ṣoḍaśam |
|