Divyāvadānam

22. candraprabhabodhisattvacaryāvadānam

evaṃ mayā śrutam |
ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśābhirbhikṣu­śataiḥ |
tatra bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuh—paśya bhadanta, yāvadāyuṣmantau śāriputramaudgalyāyanau tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau |
atredānīṃ bhikṣavaḥ kimāścaryam yadetarhi śāriputramaudgalyāyanau bhikṣū vigatarāgau vigatadveṣau vigatamohau parimuktau jāti­jarāv­yādhi­mara­ṇaśoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsaur nistṛṣṇau nirupādānau prahīṇasarvāhaṃ­kā­rama­makārāsmimānābhiniveśānuśayau tiṣṭhati buddhapramukhe bhikṣusaṃghe tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau |
yattvatīte ’dhvani śāriputramaudgalyāyanau sarāgau sadveṣau samohāvaparimuktau jāti­jarāv­yādhi­mara­ṇaśoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsairmamāntike cittamabhiprasādya kālaṃ kṛtvā kāmadhātumatikramya brahmaloka upapannau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau, tacchrūyatām |
|
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo ’tīte ’dhvanyuttarāpathe bhadraśilā nāma nagarī rājadhānī abhūt, ṛddhā ca sphītā ca kṣemā ca subhikṣā ca ākīrṇabahujanamanuṣyā ca |
dvādaśayojanānyāyāmena dvādaśayojanāni vistareṇa caturasrā caturdvārā suvibhaktā uccaistoraṇagavākṣavātāyanavedikāpratimaṇḍitā nānāratnasampūrṇā susamṛddhasarvadravyavaṇigjananiketā pārthivāmātyagṛhapatiśreṣṭhirāṣṭrikanīti(?)maulidharāṇāmāvāso vīṇāveṇupaṇavasughoṣakavallarīmṛdaṅgabherīpaṭaha­śaṅkha­nirnāditā |
tasyāṃ ca rāja­dhānyāma­guru­gandhāś­canda­nagandhāścūrṇagandhāḥ sarvakālikāśca kusumagandhā nānāvātasamīritā atiramaṇīyā vīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu vāyavo vāyanti sma |
hastyaśva­ratha­patti­bala­kāyasampannā yugyayānopaśobhitā vistīrṇāti­rama­ṇīyavīthī­mahā­pathā ucchritavicitradhvajapatākā toraṇagavākṣārdha­candrā­vanaddhā amarālaya iva śobhate |
utpalapadmakumuda­puṇḍa­rīkāni surabhijalaja­kusuma­pari­maṇḍitāni svādus­vacchaśītalajala­pari­pūrṇapuṣkiriṇītaḍāgodapānaprasravaṇopaśobhitā śālatālatamālasūtra(?)karṇikārāśokatilakapuṃ­nāganāgakeśaracampakabakulātimuktakapāṭalāpuṣpa­saṃ­channā kalaviṅkaśukaśārikākokilabarhi­gaṇa­jīvaṃ­jīvakonnāditavanaṣaṇḍod­yāna­pari­maṇḍitā |
bhadraśilāyāṃ ca rājadhānyāmanyataraṃ maṇigarbhaṃ nāma rājodyānaṃ nānā­puṣpaphalavṛkṣaviṭapopaśobhitaṃ sodapānaṃ haṃ­sakrauñcama­yūra­śukaśārikākokilajīvaṃ­jīvakaśakuni­manoj­ñaravanir nāditamatiramaṇīyam |
evaṃ suramaṇīyā bhadraśilā rājadhānī babhūva |
bhadraśilāyāṃ rājādhānyāṃ rājābhūccandraprabho nāma abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyacakṣuścaturbhāga­cakra­vartī dhārmiko dharmarājā jambudvīpe rājyaiśvaryādhipatyaṃ kāritavān svayamprabhuḥ |
na khalu rājñaścandraprabhasya gacchato ’ndhakāraṃ bhavati, na ca maṇirvā pradīpo vā ulkā vā purastāt nīyate, api tu svakāt kāyāt rājñaścandraprabhasya prabhā niścaranti tadyathā candramaṇḍalādraśmayaḥ |
anena kāraṇena rājñaścandraprabhasya candraprabha iti saṃjñā babhūva |
| tena khalu samayenāsmiñ jambudvīpe ’ṣḍaṣaṣṭinagarasahasrāṇi babhūvurbhadra­śilā­rāja­dhānīprabhukhāni ṛddhāni sphītāni kṣemāṇi subhikṣāṇyākīrṇa­bahu­janamanuṣyāṇi |

apīdānīṃ jambudvīpakā akarā abhūvann aśulkā atarapaṇyāḥ |
kṛṣisampannāḥ saumyā janapadā babhūvuḥ |
kukkuṭasampātamātrāśca grāmanigamarāṣṭra­rāja­dhānyo babhūvuḥ |
tena khalu samayena catuścatvāriṃ­śadvarṣa­sahas­rāṇi jambudvīpe manuṣyāṇāmāyuṣaḥ pramāṇamabhūt |
rājā candraprabho bodhisattvo ’bhūt sarvaṃdadaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca |
mahati tyāge vartate |
tena bhadraśilāyāṃ rājadhānyāṃ nirgatya bahirdhā nagarasya caturṣu nagaradvāreṣu catvāro catvāro mahāyajñavāṭā māpitāśchatradhvajayūpapatākātyucchritāḥ |
tataḥ suvarṇabherīḥ saṃtāḍya dānāni dīyante, puṇyāni kriyante, tadyathā—annamannārthibhyaḥ, pānaṃ pānārthibhyaḥ, svādyabhojyamālya­vilepana­vastraśayanāsanāpāśrayāvāsapradīpacchatrāṇi rathā ābharaṇānyalaṃkārāḥ, suvarṇapātryo rūpyacūrṇaparipūrṇāḥ, rūpyapātryaḥ suvarṇaparipūrṇāḥ, suvarṇaśṛṅgāśca gāvaḥ kāmadohinyaḥ |
kumārāḥ kumārikāśca sarvālaṃkāravibhūṣitāḥ kṛtvā pradānāni dīyante |
vastrāṇi nānāraṅgāni nānādeśasamucchritāni nānāvicitrāṇi, tasyathā—paṭṭāṃ­śukacīnakauśeyadhautapaṭṭa­vastrāṇ­yūrṇādukūlamayaśobhana­vastrāṇ­yaparāntakaphalakaharyaṇikam­bala­ratnasuvarṇaprāvarakākāśikāṃ­śukṣomakādyāḥ |
rājñā candraprabheṇa tāvantaṃ dānamanudattam, yena sarve jambudvīpakā manuṣyā āḍhyā mahādhanā mahābhogāḥ saṃvṛttāḥ |
rājñā candraprabheṇa tāvanti hastyaśvarathacchatrāṇi pradānamanupradattāni, yathā asmiñ jambudvīpe ekamanuṣyo ’pi padbhyāṃ na gacchati |
sarve jambudvīpakā manuṣyā hastipṛṣṭhaiśca caturaśvayuktaiśca rathairuparisuvarṇamayai rūpya­mayaiścāta­patra­irudyānenod­yānaṃ grāmeṇa grāmamanuvicaranti sma |
tato rājñaścandraprabhasyaitadabhavat—kiṃ punarme itvareṇa dānena pradattena? yannvaham yādṛśānyeva mama vastrā­laṃ­kārāṇyābharaṇāni, tādṛśānyeva dānamanuprayaccheyam, yat sarve jambudvīpakā manuṣyā rājakrīḍayā krīḍeyuḥ |
atha rājā candraprabho jambudvīpakebhyo manuṣyebhyo maulipaṭṭa­vastrā­laṃ­kārābharaṇāṇyanuprayacchati, tadyathā—harṣakaṭakakeyūrāhārārdhahārādīn pradānamanuprayacchati sma |
rājñā candraprabheṇa tāvanti rājārhāṇi vastrāṇyalaṃkārāṇi maulayaḥ paṭṭāścānupradattāḥ, yena sarve jambudvīpakā manuṣyā maulidharāḥ paṭṭadharāśca saṃvṛttāḥ |
yā rājñaścandraprabhasyākṛtistādṛśā eva sarve jambudvīpakā manuṣyāḥ saṃvṛttāḥ |
tato rājñā candraprabheṇāṣṭaṣaṣṭiṣu nagarasahasreṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kāritam—sarve bhavanto jambudvīpakā manuṣyā rājakrīḍayā, krīḍantu, yāvadahaṃ jīvāmīti |
atha jambudvīpakā manuṣyā rājñaścandraprabhasya ghaṇṭāvaghoṣaṇāṃ śrutvā sarva eva rājakrīḍayā krīḍitumārabdhāḥ |
vīṇāveṇupaṇavasughoṣakavallarībherīpaṭahamṛdaṅ­gatā­la­śaṅkha­sahas­raistūryaśabda­śata­iśca vādyamānaiḥ keyūrahā­rama­ṇi­muktā­bharaṇakuṇḍaladharāḥ sarvālaṃ­kāravibhūṣitaprama­dā­gaṇa­pari­vṛtā rājaśriyamanubhavanti sma |
tena khalu samayena jambudvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ rājalīlayā krīḍatām yaśca vīṇāveṇupaṇavasughoṣakavallarībherīmṛdaṅgapaṭahaśabdo yaścāṣṭaṣaṣṭiṣu tālavaṃśanirghoṣo yaścandraprabhasya caturṣu mahāyajñavāṭeṣu suvarṇabherīṇāṃ tāḍyamānānāṃ varṇamanojñaśabdo niścarati, tena sarvo jambudvīpo manojñaśabdanādito ’bhūt tadyathā devānāṃ trāyastriṃ­śānāmabhyantaraṃ devaputam nṛttagītavāditaśabdena nirnāditam |
evameva tasmin kāle tasmin samaye sarvo jambudvīpavāsināṃ janakāyastena gītavāditaśabdena ekāntasukhasamarpito ’tyarthaṃ ramate |
tena khalu samayena bhadraśilāyāṃ rājadhānyāṃ dvāsaptatira­yuta­koṭīśatāni manuṣyāṇāṃ prativasanti sma |
teṣāṃ rājā candraprabha ṛṣṭo babhūva priyo manāpaśca |
apīdānīṃ varṇākṛtiliṅgasthairyamasya nirīkṣamāṇā na tṛptimupayānti sma |
yasmiṃśca samaye rājā candraprabho mahāyajñavāṭaṃ gacchati, tasmin samaye prāṇikoṭīni­yuta­śata­sahas­rāṇyavalokayanti, evaṃ cāhuh—devagarbho batāyaṃ rājā candraptabha iha jamudvīpe rājyaṃ kārayati |
na khalu manuṣyā īdṛgvarṇasaṃsthānā yādṛśā devasya candraprabhasyeti |
rājā candraprabho yena yenāvalokayati, tena tena strīsahasrāṇyavalokayanti—dhanyāstāḥ striyo yāsāmeṣa bharteti |
tacca śuddhairmanobhir nānyathābhāvāt |
evaṃ darśanīyo rājā candraprabho babhūva |
candraprabhasya rājño ’rdhatrayodaśāmātya­sahas­rāṇi |
teṣāṃ dvau agrāmātyau mahācandro mahīdharaśca |
vyaktau paṇḍitau medhāvinau guṇaiśca sarvāmātya­maṇḍalaprativiśiṣṭau sarvādhikṛtau rājaparikarṣakau rājaparipālakau |
alpotsuko rājā sarvakarmānteṣu |
mahācandraścāgrāmātyo ’bhīkṣṇaṃ jambudvīpakān manuṣyān daśasu kuśaleṣu karmapatheṣu niyojayati—imān bhavanto jambudvīpakā manuṣyā daśa kuśalān karmapathān samādāya vartatheti |
yādṛśī ca rājñaścakravartino ’vavādānuśāsanī, tādṛśī mahā­candrasyāmātyasyāvavādānuśāsanī babhūva |
mahācandrasyāgrāmātyasya rājā candraprabha iṣṭaścābhūt priyaśca manāapaśca |
apīdānīṃ varṇākṛtiliṅga­saṃs­thānamasya nirīkṣamāṇo na tṛptimupayāti |
|
yāvadapareṇa samayena mahācandreṇāgrāmātyena svapno dṛṣṭah—rājñaścandraprabhasya dhūmavarṇaiḥ piśācairmaulirapanītaḥ |
prativibuddhasya cābhūdbhayam, abhūcchaṅkitatvam, abhūdromaharṣah—mā haiva devasya candraprabhasya śiroyācanaka āgacchet |
devaśca sarvaṃdadaḥ |
sarvaparityāge nāstyasya kiṃcidaparityaktaṃ dīnānā­thakṛpaṇavanīpakayācanakebhya iti |
tasya buddhirutpannā—na mayā rājñaścandraprabhasya svapno nivedayitavyaḥ |
api tu ratnamayāni śirāṃsi kārayitvā koṣakoṣṭhāgāraṃ praveśya sthāpayitavyāni |
yadi nāma kaściddevasya śiroyācanaka āgacchet, tamenamebhī ratnamayaiḥ śirobhiḥ pralobhayiṣyāmi |
iti viditvā ratnamayāni śirāṃsi kārayitvā koṣakoṣṭhāgareṣu prakṣipya sthāpitavān |
apareṇa samayena mahīdhareṇāgrāmātyena svapno dṛṣṭah—sarvaratnamayaḥ potaścandraprabhasya kulasthaḥ śataśo viśīrṇaḥ |
dṛṣṭvā ca punarbhītastrastaḥ saṃvignah—mā haiva rājñaścandraprabhasya rājyacyutirbhaviṣyati jīvitasya cāntarasya cāntarāya iti |
tena brāhmaṇā ye naimittikā vipaścikāścāhūya uktāh—bhavantaḥ, mayedṛśaḥ svapno dṛṣṭaḥ, nirdoṣaṃ kuruteti |
tatastairbrāhmaṇair naimittikairvipaścikaiśca samākhyātam—yādṛśo ’yaṃ tvayā svapno dṛṣṭaḥ, nacirādeva rājñaścandraprabhasya śiroyācanaka āgamiṣyati |
sa cāsyāmeva bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmavatariṣyatīti |
tato mahīdharo ’grāmātyaḥ svapnanirdeśaṃ śrutvā kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitah—atikṣipraṃ rājñaścandraprabhasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattva­vatsalasyānityatā­balaṃ pratyupasthitamiti |
athāpareṇa samayenārdhatrayodaśābhiramātya­sahas­raih svapno dṛṣṭah—rājñaścandraprabhasya caturṣu yajñavāṭeṣu karoṭapāṇibhiryakṣaiścachatradhvajapatākāḥ pātitāḥ, suvarṇabheryaśca bhinnāḥ |
dṛṣṭvā ca punarbhītāstrastāḥ saṃvignāh—mā haiva rājñaścandraprabhasya mahāpṛthivīpālasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattva­vatsalasyānityatā­bala­māgacchet, mā haiva asmākaṃ devena sārdhaṃ nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogaḥ, mā haiva atrāṇo ’paritrāṇo jambudvīpo bhaviṣyatīti |
rājñā candraprabheṇa śrutam |
tena śrutvā aṣṭaṣaṣṭinagarasahasreṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kāritam—rājalīlayā bhavantaḥ sarve jambudvīpakā mānuṣyāḥ krīḍantu yāvadahaṃ jīvāmi |
kim yuṣmākaṃ māyopamaiḥ svapnopamaiścintitaih? rājñaścandraprabhasya ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ śrutvā sarva eva jambudvīpakā manuṣyā rājalīlayā krīḍitumārabdhāḥ, vīṇāvoṇupaṇavasughoṣakavallarībherīmṛdaṅ­gatā­la­śaṅkha­sahas­raistūryaśabda­śata­iśca vādyamānaiḥ keyūrahā­rama­ṇi­muktā­bharaṇakuṇḍaladharāḥ sarvālaṃ­kāravibhūṣitaprama­dā­gaṇa­pari­vṛtāa rājaśriyamanubhavanti sma |
tena khalu samayena jambudvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ rājakrīḍayā krīḍatām yaśca rājñaścandraprabhasya caturṣu mahāyajñavāṭeṣu suvarṇabherīṇāṃ tāḍyamānānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati, tena sarvo jambudvīpo manojñaśabdanir nādito ’bhūt |
tadyathā devānāṃ trāyastriṃśānāmanyataraṃ devapuraṃ nṛttagītavāditam, evameva tasmin kāle tasmin samaye sarvo jambudvīpanivāsī janakāyastena gītaśabdenai­kānta­sukhasamarpito ’tyarthaṃ ramate |
|
tena khalu samayena gandhamādane parvate raudrākṣo nāma brāhmaṇaḥ prativasati sma indrajālavidhijñaḥ |
aśrauṣīdraudrākṣo brāhmaṇo bhadraśilāyāṃ rājadhānyāṃ candraprabho nāma rājā sarvaṃdado ’smītyātmānaṃ pratijānīte |
yannvahaṃ gatvā śiro yāceyamiti |
tasyaitadabhavat—yadi tāvat sarvadado bhaviṣyati, mama śiro dāsyati |
api tu duṣkarametadasthānamanavakāśo yadevamiṣṭaṃ kāntaṃ priyaṃ manāpamuttamāṅgaṃ parityakṣyati yaduta śīrṣam, nedaṃ sthānaṃ vidyate |
iti viditvā gandhamādanāt parvatādavatīrṇaḥ |
atha gandhamādananivāsinī devatā vikroṣṭumārabdhā—hā kaṣṭaṃ rajñaścandraprabhasya maitrātmakasya mahākāruṇikasya sattva­vatsalasyānityatā­balaṃ pratyupasthitamiti |
tena khalu samayena sarvajambudvīpa ākulākulaḥ, dhūmāndhakāraḥ, upakāpātāḥ, diśodāhāḥ, antarīkṣe devadundubhayo ’bhinadanti |
bhadraśilāyāṃ ca rājadhānyāṃ nātidūre pañcābhijño ṛṣiḥ praivasati viśvāmitro nāṃnā pañcaśataparivāro maitrātmakaḥ kāruṇikaḥ sattvavatsalaḥ |
atha sa ṛṣiḥ sarvajambudvīpamākulaṃ dṛṣṭvā māṇavakānā­mantra­yate—yat­khalu māṇavakā jānīta sarvajambudvīpa etarhyākulākulo dhūmāndhakāraḥ |
sūryācandramasau evamahānubhāvau na bhāsato na tapato na virocataḥ |
nūnaṃ kasyacinmahāpuruṣasya nirodho bhaviṣyati |
tathā hi— rodanti kinnaragaṇā vanadevatāśca dhikkāramutsṛjanti devagaṇā pi na sthuḥ |
candro na bhāti na vibhāti sahasraraśmir naiva vādyavāditaravo ’pi niśāmyate ’tra (1)|
ete hi pādapagaṇāḥ phalapuṣpanaddhā bhūmau patanti pavanairapi cālitāni |
saṃśrūyate dhvanirayaṃ ca yathātibhīmo vyakto bhaviṣyati pure vyasanaṃ mahāntam (2)|
ete bhadraśilānivāsaniratāḥ sarve saduḥkhā janā atyantapratiśokaśalyavihatāḥ praspandakaṇṭhānanāḥ |
etāścandranibhānanā yuvatayo rodanti veśmottame sarve ca prarudanti tīvrakaruṇāḥ santaḥ śmaśāne yathā (3)|
kiṃ kāraṇaṃ puranivāsijanāḥ samagrāḥ saṃpiṇḍitaṃ manasi duḥkhamidaṃ vahanti |
utkrośatāmaniśamardhakṛtāgrahastairaiśvaryamapratisamaṃ niruṇaddhi vācam (4)|
ete payodā vinadantyatoyā jalāśrayāḥ śokamamī vrajanti |
bhuvorivāmbhasi ca bālasamīraṇāstā vātāḥ pravānti ca kharā rajasā vimiśrāḥ (5)|
aśivāni nimittāni pravaraṇi hi sāmpratam |
kṣemāṃ diśamato ’smākamito gantuṃ kṣamo bhavet (6)|
api tu khalu māṇavakā rājñaścandraprabhasya caturṣu mahāyajñavāṭeṣu suvarṇabherīṇāṃ tāḍyamānānāṃ na bhūyo manojñaḥ svaro niścarati |
nūnaṃ bata bhadraśilāyāṃ mahānupadravo bhaviṣyatīti |
|
atha raudrakṣo brāhmaṇo bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmanuprāptaḥ |
tato nagaravivāsinī devatā raudrākṣaṃ brahmaṇaṃ dūrādeva dṛṣṭvā yena rājā candraprabhāstenopa­saṃk­rāntā |
upasaṃkramya rājānaṃ candraprabhamidamavocat—yat­khalu deva jānīyāh—adya devasya yācanaka āgamiṣyati hiṃsako viheṭhako ’vatāraprekṣī avatāragaveṣī |
sa devasya śiro yāciṣyatīti |
taddevena sattvānāmarthāyātmānaṃ paripālayitavyamiti |
atha rājā candraprabhaḥ śiroyācanakamupaśrutya pramuditamanā vismayotphalladṛṣṭirdeva­tāmuvāca—gaccha devate, yadyāgamiṣyati, ahamasya dīrghakālābhilaṣitaṃ manorathaṃ paripūrayiṣyamīti |
atha sā devatā rājñaścandraprabhasya idamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ viditvā duḥkhinī durmanaskā vipratisāriṇī tatraivāntarhitā |
atha rājñaścandraprabhasyaitadabhavat—kimatrāścaryam yadahamannamannārthibhyo ’nuprayacchāmi, pānaṃ pānārthibhyo vastrahiraṇyasuvarṇa­maṇi­muktā­dīṃ­s tadarthibhyaḥ |
yannvaham yācanakebhyaḥ svaśarīramapi parityajeyamiti |
tato raudrākṣo brāhmaṇo dakṣiṇena nagaradvāreṇa praviśan devatayā nivāritah—gaccha pāpabrāhmaṇa, mā praviśa |
kathamidānīṃ tvam mohapuruṣa rājñaścandraprabhasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattva­vatsalasyān­eka­guṇasampannasya jambudvīpa­pari­pālakasyādūṣiṇo ’napakāriṇaḥ śiraśchetsyasi? raudracitta pāpabrāhmaṇa, mā praviśeti |
yāvadetat prakaraṇaṃ rājñā candraprabheṇa śrutam—yācanako me nagaradvāre devatayā vidhāryate iti |
śrutvā ca punar­mahā­cand­ramag­rāmātyamā­mantra­yate—yat­khalu mahācandra jānīyāh—yācanako me nagaradvāri devatayā vidhāryate |
gaccha, śīghraṃ matsakāśamānayeti |
evaṃ deveti mahācandro ’grāmātyo rājñaścandraprabhasya pratiśrutya nagaradvāraṃ gatvā tāṃ devatāmuvāca—yatkhalu devate jānīyāh—praviśatveṣa brāhmaṇa, rājā candraprabha enamāhvāpayata iti |
tato nagaranivāsinī devatā mahā­cand­ramag­rāmātyamidamavocat—yat­khalu mahācandra jānīyāh—eṣa brāhmaṇo raudracitto niṣkāruṇiko rājñaścandraprabhasya vināśārthaṃ bhadraśilāmanuprāptaḥ |
kimanena durātmanā praveśitena? eṣa mayā devate upāyaścintito yenāyaṃ brāhmaṇo na prabhaviṣyati devasya śiro grahītumiti |
atha mahācandro ’grāmātyo raudrākṣaṃ brāhmaṇamādāya nagaraṃ praviśya ratnadharānājñāpayati—ānī­yantāṃ bhavanto ratnamayāni śirāṃsi |
asmai brāhmaṇāya dāsyāmīti |
bhāṇḍāgārikai ratnamayānāṃ śīrṣāṇāṃ rājadvāre rāśiḥ kṛtaḥ |
mahācandreṇāgrāmātyena raudrākṣasya ratnamayāni śīrṣāṇyu­pada­rśitāni—pratigṛhṇa tvaṃ mahābrāhmaṇa prabhūtāni ratnamayāni śīrṣāṇi |
yāvadāptaṃ ca te hiraṇyasuvarṇamanuprayacchāmi, yena te putrapautrāṇāṃ jīvikā bhaviṣyati |
kiṃ te devasya śīrṣeṇa majjāśiṅghāṇakavasādipūrṇeneti? evamukte raudrākṣo brāhmaṇo mahā­cand­ramag­rāmātyamidamavocat—na ratnamayairme śirobhiḥ prayojanam |
nāpi hiraṇyasuvarṇena |
api tvahamasya mahāpṛthivīpālasya sarvaṃdadasya sakāśamāgataḥ śiraso ’rthāya |
evamukte mahācandramahīdharau agrāmātyau kare kapolaṃ dattvā cintāparau vyavasthitau—kimidānīṃ prāptakālamiti |
athaitadvṛttāntamupaśrutya rājā candraprabho mahācandramahīdharau agrāmātyau dūreṇa prakrośyaitadavocat—ānīyatāmeṣa matsamīpam |
ahamasyaivaṃ manorathaṃ pūrayiṣyāmīti |
evamukte mahācandramahīdharau agrāmātyau sāśrudurdinavadanau karuṇakaruṇaṃ paridevamānau abhirudya devasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattva­vatsalāsyān­eka­guṇasamuditasya jñānakuśalasya divyacakṣuṣo ’nityatābalaṃ pratyupasthitam, adyāsmākaṃ devena sārdhaṃ nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visamyogaḥ |
iti viditvā rājñaḥ pādayor nipatya ekānte niṣaṇṇau |
atha rājā candraprabhaḥ paramatyāgaprativiśiṣṭaṃ tyāgaṃ parityakukāmo dūrata eva taṃ brāhmaṇamāmantrayate—ehi tvaṃ brāhmaṇa, yacchatām yat prārthayase tadgṛhāṇeti |
atha raudrākṣo brāhmaṇo yena rājā candraprabhastenopa­saṃk­rāntaḥ |
upasaṃkramya rājānaṃ candraprabhaṃ jayenāyuṣā ca vardhayitvā rājānaṃ candraprabhamidamavocat— dharme sthito ’si vimale śubhabuddhisattva sarvajñatāmabhilaṣan hṛdayena sādho |
mahyaṃ śiraḥ sṛja mahākaruṇāgracetā mahyaṃ dadasva mama toṣakaro bhavādya (7)|
atha rājā candraprabho brāhmaṇasyāntikādidamevamrūpaṃ vākpravyāhāraṃ śrutvā pramuditamanāḥ prītivisphāritākṣo raudrākṣaṃ brāhmaṇamuvāca—hantedaṃ brāhmaṇa śiro ’vighnataḥ sādhu pragṛhyatāmuttamāṅgamiti |
āha ca— priyo yathā yadyapi caikaputrakastathāpi me kharpamidaṃ gṛhāṇa |
tvaccintitānāṃ phalamastu śīghraṃ śiraḥpradānāddhi labheya bodhim (8)|
ityuktvā svayameva svaśiraso maulimapanītavān |
yadā ca rājā candraprabheṇa śiraso maulirapanītaḥ, tatsamanantarameva sarveṣāṃ jambudvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ maulayaḥ patitāḥ |
bhadraśilāyāṃ ca rājadhānyāṃ caturdiśamulkāpātā diśodāhāśca prādurbhūtāḥ |
nagaradevatābhiśca śabdo niścāritah—asya rājñaścandraprabhasya pāpabrāhmaṇo śiraśchetsyatīti |
tacchrutvā mahācandramahīdharau agrāmātyau rājñaścandraprabhasyedamevamrūpaṃ śarīraparityāgaṃ viditvā sāśrudurdidavadanau rājñaścandraprabhasya pādau pariṣvajyāhatuh—dhanyāste puruṣā deva ya evamatyadbhutarū­pada­rśanaṃ vā drakṣyantīri |
tau abhimukhamudvīkṣyamāṇau rājani candraprabhe cittamabhiprasādya raudrākṣe ca brāhmaṇe maitryacittamutpādya nāvāṃ śakṣyāmo nirupamaguṇādhārāsya devasyānityatāṃ draṣṭumiti tasminneva muhūrte kālagatau |
kāmadhātumatikramya brāhmalokamupapannau |
rājñaścandraprabhasyedamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ buddhvā tāṃ ca nagaranivāsinīnāṃ deva­tānāmārtadhvanimupaśrutya bhaumā yakṣā antarikṣacarāśca yakṣāḥ krinditumārabdhāh—hā kaṣṭamidānīṃ rājñaścandraprabhasya śarīranikṣepo bhaviṣyatīti |
|
atrāntare ca rājakuladvāre ’nekāni praṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitānyabhūvan |
tato raudrākṣo brāhmaṇastaṃ mahājanakāyamavekṣya śiro grahītum |
yadi ca te śiraḥ parityaktam, ekāntaṃ gacchāva iti |
evamukte rājā candraprabho raudrākṣaṃ brāhmaṇamavocat—evaṃ mahābrāhmaṇa kriyatām |
ṛddhyantāṃ tava saṃkalpāḥ, paripūryantāṃ manorathā iti |
atha rājā candraprabho rājā āsanādutthāya tīkṣaṇamasimādāya yena maṇiratnagarbhamudyānaṃ tenopasaṃkrāntaḥ |
atha rājā candraprabhasya idamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ dṛṣṭvā bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmanekāni prāṇiśatasahasrāṇi vikrośamānāni pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddhāni |
so ’drākṣīdrājā candraprabho mahājanasaṃnipātaṃ vikrośāntam |
dṛṣṭvā ca punaḥ samāśvāsayannāha—apramādaḥ karaṇīyaḥ kuśaleṣu dharmoṣviti |
saṃkṣepeṇa dharmadeśanāṃ kṛtvā raudrākṣaṃ brāhmaṇamādāya maṇiratnagarbhamudyānaṃ praviṣṭaḥ |
samanantarapraviṣṭasya rājñaścandraprabhasya maṇiratnagarbha udyāne bhadraśilāyāṃ chatrāṇi dhvajapatākāśca yena maṇiratnagarbhamudyānaṃ tenāvanāmitāḥ |
tato rājā candraprabho maṇi­ratnagarbhasyod­yānasya dvāraṃ pidhāya taṃ taṃ raudrākṣaṃ brāhmaṇamā­mantra­yate—pratigṛhyatāṃ brāhmaṇa mamottamāṅgamiti |
evamukte raudrākṣo brāhmaṇo rājānaṃ candraprabhamuvāca—nāhaṃ śakṣyāmi devasya śiraśchettumiti |
maṇiratnagarbhasya codyānasya madhye kurabakaḥ |
tatra sarvakālikaścampakavṛkṣo jātaḥ |
tato rājā candraprabhastīkṣṇamasiṃ gṛhītvā yena sarvakālikaścampakavṛkṣastenopa­saṃk­rāntaḥ |
atha yā devatāstasminnudyāne ’dhyavasitāḥ, tā rājñaścandraprabhasyedamevamrūpaṃ svaśarīraparityāgaṃ viditvā vikroṣṭumārabdhāḥ |
evaṃ cāhuh—kathamidānīṃ tvaṃ pāpabrāhmaṇa rājñaścandraprabhasyādūṣiṇo ’napakāriṇo mahā­janavatsalasyān­eka­guṇasampannasya śiraśchetsyasīti? tato rājā candraprabha udyānadevatā nivārayati—mā devatā mama śiroyācanakasyāntarāyaṃ kuruta |
tatkasya hetoh? bhūtapūrvaṃ devatā mamottamāṅgam yācanakasya devatāyā antarāyaḥ kṛtaḥ |
tayā devatayā bahu apuṇyaṃ prasūtam |
tatkasya detoh? yadi tayā devatayā antarāyo na kṛto ’bhaviṣyat, mayā laghu laghvevānuttaraj­ñāna­madhigatamabhaviṣyat |
ataśca tvāmahamevaṃ bravīmi—mā me tvamutta­māṅgayācanakasyāntarāyaṃ kuruṣveti |
asminneva te maṇiratnagarbha udyāne mayā sahasraśaḥ śiraḥparityāgaḥ kṛtaḥ, na ca me kenacidantarāyaḥ kṛtaḥ |
tasmāt tvaṃ devate mamottamāṅgayācanakasyāntarāyaṃ mā kuru |
eṣa eva devate sa pṛṣṭhībhūto maitreyo yo vyāghryā ātmānaṃ parityajya catvāriṃ­śat­kalpasamprasthito maitreyo bodhisattva ekena śiraḥ­parit­yāgenāvapṛṣṭhīkṛtaḥ |
atha sā devatā rājñaścandraprabhasya maharddhitāmavetya tasmin rājani paraṃ prasādaṃ pravedayantī tūṣṇīmavasthitā |
atha rājā candraprabhaḥ samyakpraṇidhānaṃ kartumārabdhah—śṛṇvantu bhavantaḥ, ye daśādikṣu sthitā deva­tāsuragaruḍagandharvakinnarā adhyuṣitāḥ, ihāhamudyāne tyāgaṃ kariṣyāmi, asmiṃs tyāgaṃ svaśiraḥparityāgam yena cāhaṃ satyena svaśiraḥ parityajāmi, na rājyārthāya na svargārthāya na bhogārthāya na śakratvāya na brahmatvāya na cakravartivijayāya nānyatra kathamahamanuttarāṃ samyaksam­bodhi­mabhisambuddhya adāntān sattvān damayeyam, aśāntāñ śamayeyam, atīrṇāṃstārayeyam, amuktān mocayeyam, anāśvastānāśvāsayeyam, aparinirvṛtān parinirvāpayeyam |
anena satyena satyavacanena saphalaḥ pariśramaḥ syāt, parinirvṛtāsya ca sarṣapaphalapramāṇadhātavo bhaveyuḥ, asya ca maṇi­ratnagarbhasyod­yānasya madhye mahān stūpaḥ syāt sarvastūpaprativiśiṣṭaḥ |
ye ca sattvāḥ śāntakāyā mahācaityaṃ vanditukāmā gaccheyuḥ, te taṃ sarvastūpaprativiśiṣṭaṃ dhātuparaṃ dṛṣṭvā viśrāntā bhaveyuḥ |
parinirvṛtasyāpi mama caityeṣu, janakāyā āgatya kārāṃ kṛtvā svargamokṣaparāyāṇā bhaveyuriti |
evaṃ samyak praṇidhānaṃ kṛtvā tasmiṃścampakavṛkṣe śikhāṃ baddhvā raudrākṣaṃ brāhmaṇamuvāca—āgaccha mahābrāhmaṇa, pratigṛhyatām |
mā me vighnaṃ kuruṣveti |
tato rājā candraprabha ātmanaḥ kāyasya sthāma ca balaṃ ca saṃjanya tasmiṃśca brāhmaṇe karuṇāsahagataṃ maitracittamutpādya śiraśichattvā raudrākṣāya brāhmaṇāya niryātitavān |
kālaṃ ca kṛtvā atikramya brahmalokaṃ praṇītatvācchubhakṛtsne devanikāye upapannaḥ |
samanantaraparityakte rājñā candraprabheṇa śirasi ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātus triḥ kampitaḥ saṃkampitaḥ saṃprakampitaḥ, calitaḥ saṃcalitaḥ saṃpracalitaḥ, vyadhitaḥ pravyādhitaḥ saṃpravyādhitaḥ |
gaganatalasthāśca devatā divyānyutpalāni kṣeptumārabdhāḥ, padmāni kumudāni puṇḍarīkānyagarucūrṇāni tagaracūrṇāni candanacūrṇāni tamālapatrāṇi divyāni māndāravāṇi puṣpāṇi, divyāni ca vādyāni pravādayitmārabdhāḥ, cailavikṣepāṃśca cākarṣuḥ |
tato raudrākṣo brāhmaṇaḥ śirograhāyodyānānnirgataḥ |
athāsminnantare ’nekaiḥ prāṇiśatasahasrair nādo muktah—hā kaṣṭam |
praghātito devaḥ sarvajana­mano­ratha­pari­pūraka iti |
tata ekatyāḥ pṛthivyāmāvartante parivartante, eke bāhubhiḥ prakrośanti, kāścit prakīrṇakeśyo rudanti |
anekāni ca prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni |
tata ekatyāstasminneva pradeśe sthitvā dhyānānyutpādya tatraiva kālaṃ kṛtvā śubhakṛtsne devanikāye upapannā rājñaścandraprabhasya sabhāgatāyām |
apare dhyānānyutpādya tatraiva kālaṃ kṛtvā bhāsvare devanikāye upapannāḥ |
apare prathamadhyānamutpādya kālaṃ kṛtvā brahmaloka­sabhā­gatā­yāmupapannāḥ |
aparaiḥ saṃnipātya rājñaścandraprabhasya śarīraṃ sarvagandhakāṣṭhaiścitāṃ citvā, dhmāpitāni ca asthīni sauvarṇakumbhe prakṣipya, caturmahāpathe śarīrastūpaḥ pratiṣṭāpitaḥ |
chatradhvajapatākāścāropitāḥ |
gandhairmālyairdhūpairdīpaiḥ puṣpaiḥ pūjāṃ kṛtvā candraprabhe rājani svacittamabhiprasādya kālagatāḥ ṣaṭsu devanikāyeṣu kāmāvacareṣu deveṣūpapannāḥ |
yaiśca tatra kārāḥ kṛtāḥ, sarve te svargamokṣaparāyaṇāḥ saṃvṛttā iti |
|
syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vā vimatirvā anyā sā tena kālena samayenottarāpathe bhadraśilā nāma rājadhānyabhūditi |
na khalu evaṃ draṣṭvyam |
tatkasya hetoh? eṣaiva sā takṣaśilā tena kālena tena samayena bhadraśilā nāma rājadhānī babhūva |
syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vā vimatirvā anyaḥ sa tena kālena tena samayenottarāpathe bhadraśilā nāma rājadhānyabhūditi |
na khalu evaṃ draṣṭavyam |
tatkasya hetoh? eṣaiva sā takṣaśilā tena kālena tena samayena bhadraśilā nāma rājadhānī babhūva |
syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣuvaḥ kāṅkṣā vā vimatirvā anyaḥ sa tena kālena tena samayena candraprabho nāma rājābhūditi |
na khalu evaṃ draṣṭavyam |
tatkasya hetoh? ahameva tena kālena tena samayena rājā candraprabho babhūva |
syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vā vimatirvā—anyaḥ sa tena kālena tena samayena raudrākṣo nāma brāhmaṇo ’bhūditi |
na khalvevaṃ draṣṭavyam |
tatkasya hetoh? eṣa eva sa tena kālena tena samayena devadatto babhūva |
syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vā vimatirvā—anyau tau tena samayena mahācandramahīdharau agrāmātyau babhūvaturiti |
na khalvevaṃ draṣṭavyam |
tatkasya hetoh? etāveva mahācandramahīdharau agrāmātyau śāriputramaudgalyāyanau babhūvatuḥ |
tadāpyetau tatprathamataḥ kālagatau, na tveva putṛmaraṇamārāgitavantau iti |
|
idamavocadbhagavān |
āttamanasaste bhikṣavo ’nye ca deva­nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinna­ramahoragādayo bhagavato bhāṣitamabhyanandan |
|
candraprabha­bodhi­sattva­caryāvadānaṃ nāma dvāviṃśatimam |
after this, ṃss. add: tathā ca candraprabhabhūpatirbhūte maṇi­kana­ka­raja­tavaiḍrruyendranīlādidraviṇavasana­yāna­bhojanālāṃ­kāragrāmana­gara­nigamaviṣayarājyādayo rājya­ratha­sutakalatramāṃ­sarudhirakaracaraṇaśirokṣigrīvādisarva­parit­yāgamantareṇa durgatijanana­mara­ṇa­jarā­karacaraṇakaraṇavikalatāpriyaviyogāditaraduḥkhopanipātabhayābhihatajana­parit­rāṇakaraṇasamarthā saka­labhuvanādhipatyābhiṣ­eka­mahatī gāthādhunī guṇasamṛddhir na śakyate ’dhigantumiti kāruṇyādaśeṣajagadduḥkhopaśamakṛtaniścayah praṇata­saka­lasāmantacūḍā­maṇi­mayūkhāvicchurita­pāda­pīṭhah turagagaja­ratha­vastrā­laṃ­kārādi­parit­yāgena parīpūritaniravaśeṣajāmbūdvīpakajana­mano­rathah sakalajanamanonayanahārī śiraḥ parityaktavān |
kathamityevamanuśrūyate iti |
|