Lalitavistaraḥ |

19: bodhimaṇḍagamanaparivarta ekonaviṃśaḥ

iti hi bhikṣavo bodhisattvo nadyāṃ nairañjanāyāṃ snātvā ca bhuktvā kāyabalasthāma saṃjanayya yena ṣoḍaśākāra­saṃ­pannapṛthivipradeśe mahābodhidrumarājamūlaṃ tena pratasthe vijayayā tayā ca gatyā, yāsau mahāpuruṣāṇāṃ gatiranuccalitagatirindriyeṣṭigatiḥ susaṃsthitagatiḥ meru­rāja­gatirajihmagatirakuṭilagatiranupadrutagatiravilambitagatiraluḍitagatiraskhalitagatira­saṃ­ghaṭitagatiralīnagatiracapalagatiḥ salīlagatiḥ vimalagatiḥ śubhagatiradoṣagatiramohagatiraraktagatiḥ siṃhagatiḥ haṃ­sa­rāja­gatirnāga­rāja­gatirnārāyaṇagatiḥ dharaṇitalāsaṃsṛṣṭagatiḥ sahas­rāra­cakra­dharaṇītalacitragatiḥ jālāṅgulitāmranakhagatiḥ dharaṇītalanirnādagatiḥ śailarājasaṃghaṭanagatiḥ utkūlanikūlasamakaracaraṇagatiḥ jālāntarābhāraśmyutsarjana­sattva­saṃs­pṛśanasugatigamanagatiḥ vimalapadmak­rama­nikṣipaṇagatiḥ pūrvaśubhasucaritagamanagatiḥ pūrva­buddha­siṃ­hābhigamanagatiḥ vajradṛḍhābhedyāśayagatiḥ (sarvopāyagatiḥ) sarvāpāyadurgatipithitagatiḥ sarva­sattva­sukha­saṃ­jananagatiḥ mokṣapathasaṃdarśanagatiḥ mārabalābalakaraṇagatiḥ kugaṇi­gaṇa­parapravā­di­saha­dharma­nigrahaṇagatiḥ | tamaḥpaṭalakleśavi­dhama­nagatiḥ saṃ­sārapakṣāpakṣakaraṇagatiḥ śakra­brahma­maheśvaralokapālābhibhavagatiḥ | trisāhas­ramahāsāhasraikaśūragatiḥ svayaṃbhvanabhibhūtagatiḥ sarvajñajñānābhigamanagatiḥ smṛtimatigatiḥ sugatigamanagatiḥ jarāmaraṇapraśamanagatiḥ śivavirajāmalābhayanirvāṇa­pura­gamanagatiḥ | īdṛśyā gatyā bodhisattvo bodhimaṇḍaṃ saṃprasthito ’bhūt ||

iti hi bhikṣavo yāvacca nadyā nairañjanāyā yāvacca bodhi­maṇḍādestasminnantare vātabalāhakairdevaputraiḥ saṃmṛṣṭamabhūt | varṣabalāhakairdeva­putrairgandhodakena siktamabhūt puṣpaiścāvakīrṇamabhūt | yāvadeva trisāhas­ramahāsāhasralokadhātau vṛkṣāste sarve yena bodhimaṇḍastenābhinatāgrā abhūvan | ye ’pi ca tadahojātā bāladārikāste ’pi bodhimaṇḍaśīrṣakāḥ svapanti sma | ye ’pi ceha trisāhas­ramahāsāhasralokadhātau sumerupramukhāḥ parvatāste ’pi sarve yena bodhimaṇḍastena praṇatā abhūvan | nadīṃ ca nairañjanāmupādāya yāvadbodhimaṇḍo ’sminnantare kāmāvacarairdevaputraiḥ krośavistāraikapramāṇo mārgo ’bhivyūhito ’bhūt | tasya ca mārgasya vāmadakṣiṇayoḥ pārśvayoḥ saptaratnamayī vedikā abhinirmitā ’bhūt | saptatālānuccaistvena upari­ṣṭādratnajāla­saṃ­channā divyachatradhvajapatākāsamalaṃ­kṛtā iṣukṣepe saptaratnamayāstālā abhinirmitā abhūvan tasyā vedikāyā abhyudgatāḥ | sarvasmācca tālādratnasūtrā dvitīye tālamavasaktamabhūt | dvayośca tālayormadhye puṣkariṇī māpitābhūt gandhodakaparipūrṇā suvarṇavālikrāsaṃstṛtā utpalapadmakumuda­puṇḍa­rīka­saṃ­channā ratnavedikāparivṛtā vaidūrya­maṇi­ratnasopānapratyuptā āḍibalākāhaṃ­sa­cakra­vā­kama­yūropakūjitā | taṃ ca mārgamaśītyap­saraḥ­sahas­rāṇi gandhodakena siñcanti sma | aśītyapsaraḥsahasrāṇi mukta­kusuma­irabhyavakiranti sma divyairgandhavadbhiḥ | sarvasya ca tālavṛkṣasya purato ratnavyomakaḥ saṃsthito ’bhūt | sarvasmiṃśca ratnavyomake aśītyapsaraḥ sahasrāṇi canda­nā­guru­cūrṇakapuṭā­pari­gṛhītāni kārānusāridhūpaghaṭikā­pari­gṛhītāni sthitānyabhūvan | sarvasmiṃśca ratnavyomake pañcapañcāpsaraḥsahasrāṇi divya­saṃ­gīti­saṃ­pravā­ditena sthitānyabhūvan ||

iti hi bhikṣavo bodhisattvaḥ prakampyamānaiḥ kṣetrai raśmikoṭīni­yuta­śata­sahas­rāṇi niścāra­yaṃs­tūrya­śata­sahas­raiḥ pravādyamānaiḥ, mahatā puṣpāḍhyena pravarṣatā, ambara­śata­sahas­rairbhrāmya­māna­iḥ, dundubhiśatasahasraiḥ parāhanyamānaiḥ, garjadbhiḥ pragarjadbhiḥ hayagajavṛṣabhaiḥ, pradakṣiṇīkurvadbhiḥ śukasārikākokilakalaviṅkajīvaṃ­jīvakahaṃ­sakroñcamayura­cakra­vāka­śata­sahas­raiḥ, upanāmyamānaiḥ maṅgalyaśatasahasraiḥ | anenaivaṃrūpeṇa mārgavyūhena bodhisattvo bodhimaṇḍaṃ gacchati sma | yāṃ ca rātriṃ bodhisattvo bodhimabhisaṃboddhukāmo ’bhūt, tāmeva rātriṃ vaśavartī nāma trisāhas­ramahāsāhasrādhipatirbrahmā sahāpatirbrahma­parṣadamāmantryaivamāha—yat­khalu mārṣā jānīyāḥ | eṣa sa bodhisattvo mahāsattvo mahāsaṃnāhasaṃnaddho mahāpratijñānutsṛṣṭo dṛḍhasaṃnāhasaṃnaddho ’parikhinnamānasaḥ sarvabodhisattvacaryāsu nirjātaḥ sarvapāramitāsu pāraṃgataḥ sarvabodhisattvabhūmiṣu vaśitāprāptaḥ sarva­bodhi­sattvāśayasuviśuddhaḥ sarvasattvendriyeṣvanugataḥ sarva­tathāga­taguhyasthāneṣu supraviṣṭaḥ sarva­māra­karma­pathasamatikrāntaḥ sarv­akuśala­mūleṣvaparapratyayaḥ sarva­tathāga­tairadhiṣṭhitaḥ sarvasattveṣu pramokṣamārgadeśayitā mahāsārthavāhaḥ | sarva­māra­maṇḍala­vidhvaṃ­sanakaraḥ trisāhas­ramahāsāhasraikaśūraḥ | sarva­dharma­bhaiṣajyasamudānītaḥ mahāvaidyarājaḥ | vimuktipaṭṭābaddho mahādharmarājaḥ | mahāprajñāprabhotsarjanakaraḥ mahāketurājaḥ aṣṭalokadharmānupaliptaḥ mahāpadmabhūtaḥ sarva­dharma­dhāraṇ­ya­saṃ­pramuṣitaḥ mahāsāgarabhūtaḥ anunayapratighāpagataḥ acalo ’prakampī mahāsumerūbhūtaḥ | sunirmalaḥ supariśuddhaḥ svavadarpitavimalabuddhir­mahā­maṇi­ratna­bhūtaḥ sarvadharmavaśavartī sarvakarmaṇyacitto mahābrahmabhūto bodhisattvo bodhimaṇḍamupasaṃkramati māra­sainyapradharṣaṇārthamanuttarāṃ samya­ksaṃ­bodhi­mabhi­saṃ­boddhu­kāmaḥ | daśa­bala­vaiśāradyāṣṭādaśāveṇika­buddha­dharma­pari­pura­ṇārthaṃ mahā­dharma­cakrapravartanārthaṃ mahāsiṃhanādanādanārthaṃ sarvasattvān dharmadānena saṃtarpaṇārthaṃ sarvasattvānāṃ dharma­cakṣurviśodhanārthaṃ sarvaparapravādīnāṃ sahadharmeṇa nigrahārthaṃ pūrvapratijñāpāripūri­saṃ­darśanārthaṃ sarva­dharma­iśvaryavaśitāprāptyartham | tatra yuṣmābhirmārṣā sarvaireva bodhisattvasya pūjopasthāna­karmaṇ­yutsukairbhavitavyam |
atha khalu vaśavartī mahābrahmā tasyāṃ velāyāmimāṃ gāthāmabhāṣata—

yasyā tejatu puṇyataśca śiriye brāhmaḥ patho jñāyate
maitrī vā karuṇā upekṣa muditā dhyānānyabhijñāstathā |
so ’yaṃ kalpasahasracīrṇacarito bodhidrumaṃ prasthitaḥ
pūjāṃ sādhu karotha tasya munino āśivrate sādhanām ||

yaṃ gatvā śaraṇaṃ na durgatibhayaṃ prāpnoti naivākṣaṇaṃ
deveṣviṣṭasukhaṃ ca prāpya vipulaṃ brahmālayaṃ gacchati |
ṣaḍvaṣāṇi caritva duṣkaracariṃ yātyeṣa bodhidrumaṃ
sādhū sarvi udagrahṛṣṭamanasaḥ pūjāsya kurvāmahe ||

rājāsau trisahasri īśvaravaro dharmeśvaraḥ pārthivaḥ
śakrābrahmapure ca candrasuriye nāstyasya kaścit samaḥ |
yasyā jāyata kṣetrakoṭinayutā saṃkampitā ṣaḍvidhā
saiṣo ’dya vrajate mahādrumavaraṃ mārasya jetuṃ camūn ||

mūrdhnaṃ yasya na śakyamīkṣitumiha brahmālaye ’pi sthitaiḥ
kāyo yasya varāgralakṣaṇadharo dvātriṃśatālaṃkṛtaḥ |
vāgyasyeha manojñavalgumadhurā brahmasvarā susvarā
cittaṃ yasya praśānta doṣarahitaṃ gacchāma tatpūjane ||

yeṣāṃ vā mati brahmaśakrabhavane nityaṃ sukha kṣepituṃ
athavā sarvakileśabandhanalatāṃ chettuṃ hi tāṃ jālinīm |
aśrutvā parataḥ spṛśeyamamṛtaṃ pratyekabodhiṃ śivāṃ
buddhatvaṃ yadi vepsitaṃ tribhuvane pūjetvasau nāyakam ||

tyaktā yena sasāgarā vasumatī ratnānyanantānyatho
prāsādāśca gavākṣaharmyakalikā yugyāni yānāni ca |
bhūmyālaṃkṛta puṣpadāma rucirā udyānakūpāsarāḥ
hastā pādaśirottamāṅganayanā so bodhimaṇḍonmukhaḥ ||

iti hi bhikṣavastrisāhas­ramahāsāhasriko mahābrahmā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ tatkṣaṇaṃ samamadhyatiṣṭhat | pāṇitalajātamapagataśarkarakaṭhallamutsada­maṇi­muktivai­dūrya­śaṅkha­śilāpravā­la­raja­tajāta­rūpyaṃ nīlamṛdukuṇḍalajātapradakṣiṇanandyāvartakācilindikasukha­saṃs­parśaiśca tṛṇairimaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃchāditamadhyatiṣṭhat | sarve ca tadā mahāsamudrā dharaṇītalasaṃsthitā abhūvan | na ca jalacarāṇāṃ sattvānāṃ kācidviheṭhābhūt | imaṃ caiva lokadhātumalaṃkṛtaṃ dṛṣṭvā ca daśasu dikṣu śakra­brahma­lokapālairbodhi­sattvasya pūjākarmaṇe buddhakṣetraśatasahasrāṇi samalaṃkṛtānyabhūvan | bodhisattvaiśca divyamānuṣyakātikrāntaiḥ pūjāvyūhairdaśasu dikṣvaprameyāṇi buddhakṣetrāṇi pratimaṇḍitānyabhūvan bodhisattvasya pūjākarmaṇe | sarvāṇi ca tāni buddhakṣetrāṇyekamiva buddhakṣetraṃ saṃdṛśyante sma, nānāvyūhālaṃkārālaṃkṛtāni ca | na ca bhūyo lokāntarikā na ca kālaparvatā na ca cakravālamahācakravālāḥ prajñāyante sma | sarvāṇi ca tāni buddhakṣetrāṇi bodhisattvasyābhayā sphuṭāni saṃdṛśyante sma | ṣoḍaśa ca bodhimaṇḍaparipālikā devaputrāḥ | tadyathā—utkhalī ca nāma devaputraḥ sūtkhalī ca nāma prajāpatiśca śūrabalaśca keyūrabalaśca supratisthitaśca mahiṃdharaśca avabhāsakaraśca vimalaśca dharmeśvaraśca dharmaketuśca siddhapātraśca apratihatanetraśca mahāvyūhaśca śīlaviśuddhanetraśca padmaprabhaśca | itīme ṣoḍaśa bodhimaṇḍapratipālakā devaputrāḥ sarve ’vaivartyakṣāntipratilabdhāste bodhisattvasya pūjārthaṃ bodhimaṇḍaṃ maṇḍayanti sma | samantādaśītiyojanāni saptabhī ratnavedikābhiḥ parivṛtaṃ saptabhistālapaṅktibhiḥ saptabhī ratnakiṅkiṇījālaiḥ saptabhī ratnasūtraiḥ parivṛtam, saptaratnapratyuptaiśca jāmbūnadasuvarṇapaṭaiḥ suvarṇasūtrairjāmbūnadasuvarṇapadmaiścāvakīrṇaṃ sāravaragandhanirdhūpitaṃ ratnajālasaṃchannam | ye ca daśasu dikṣu nānālokadhātuṣu vividhā vṛkṣāḥ santyabhijātā abhipūjitā divyamānuṣyakāste ’pi sarve tatra bodhimaṇḍe saṃdṛśyante sma | yāśca daśasu dikṣu nānāprakārā jalasthalajāḥ puṣpajātayastā api sarvāstatra bodhimaṇḍe saṃdṛśyante sma | ye ’pi ca daśasu dikṣu nānālokadhātuṣu bodhisattvā bodhi­maṇḍālaṃ­kurvantyapramāṇapuṇyaj­ñāna­saṃ­bhāravyūhaiste ’pi tatra bodhimaṇḍe saṃdṛśyante sma ||

iti hi bhikṣavo bodhi­maṇḍa­pari­pālakairdeva­putraistādṛśā vyūhā bodhimaṇḍe abhinirmitā abhūvan, yān dṛṣṭvā deva­nāgayakṣagandharvāsurāḥ svabhavanāni śmaśāna­saṃj­ñāmut­pād­ayāmāsuḥ | tāṃśca vyūhān dṛṣṭvātyarthaṃ citrīkāramutpādayāmāsuḥ | evamudānaṃ codānayāmāsuḥ—sādhvaho ’cintyaḥ puṇyavipākaniṣyanda iti | catvāraśca bodhivṛkṣadevatāḥ | tadyathā—veṇuśca valguśca sumanaśca ojāpatiśca | ete catvāro bodhivṛkṣadevatā bodhisattvasya pūjārthaṃ bodhivṛkṣaṃ māpayanti sma mūlasaṃpannaṃ skandhasaṃpannaṃ śākhā­patra­puṣpaphala­saṃ­pannaṃ ārohapariṇāhasaṃpannaṃ prāsādikaṃ darśanīyaṃ vistīrṇamaśītistālānuccaistvena tadanurūpeṇa pariṇāhena citraṃ darśanīyaṃ manoramaṃ saptabhī ratnavedikābhiḥ parivṛtaṃ saptabhī ratnatālapaṅktibhiḥ saptabhī ratnakiṅkiṇījālaiḥ saptabhī ratnasūtraiḥ samantādanu­pari­vṛtairanu­pari­kṣiptaṃ pārijātakakovidāraprakāśamatṛptacakṣurdarśanam | sa ca pṛthivīpradeśastrisāhas­ramahāsāhasraloka­dhātu­vajreṇābhidṛḍhaḥ sāro ’bhedyavajramayaḥ saṃsthito ’bhūt yatra bodhisattvo niṣaṇṇo ’bhūd­bodhi­mabhi­saṃ­boddhu­kāmaḥ ||

iti hi bhikṣavo bodhisattvena bodhimaṇḍamupasaṃkramatā tathārūpā kāyātprabhā muktābhūt, yayā prabhayā sarve ’pāyāḥ śāntā abhūvan | sarvāṇyakṣaṇāni pithitānyabhūvan | sarvadurgativedanāścopaśoṣitā anubhavan | ye ca sattvā vikalendriyā abhūvan, te sarve pari­pūrṇ­endriya­tāmanuprāpnuvan | vyādhitāśca vyādhibhyo vyamucyanta | bhayārditāścāśvāsaprāptā abhūvan | bandhanabaddhāśca bandhanebhyo vyamucyanta | daridrāśca sattvā bhogavanto ’bhūvan | kleśasaṃtaptāśca niṣparidāhā abhūvan | bubhukṣitāśca sattvāḥ pūrṇodarā abhūvan | pipāsitāśca tṛṣāpagatā abhūvan | gurviṇyaśca sukhena prasūyante sma | jīrṇadurbalāśca balasaṃpannā abhūvan | na ca kasyacitsattvasya tasmin samaye rāgo bādhate dveṣo va moho vā krodho vā lobho vā khilo vā vyāpādo vā īrṣyā vā mātsaryo vā | na kaścitsattvastasmin samaye mriyate sma, na cyavate sma, nopapadyate sma | sarvasattvāśca tasmin samaye maitracittā hitacittāḥ parasparaṃ mātāpitṛsaṃjñino ’bhūvan ||

tatredamucyate—

yāvaccāvīciparyantaṃ narakā ghoradarśanāḥ |
duḥkhaṃ praśāntaṃ sattvānāṃ sukhaṃ vindanti vedanām ||

tiryagyoniṣu yāvantaḥ sattvā anyonyaghātakāḥ |
maitracittā hite jātāḥ spṛṣṭā bhābhirmahāmune ||

pretalokeṣu yāvantaḥ pretāḥ kṣuttarṣapīḍitāḥ |
prāpnuvantyannapānāni bodhisattvasya tejasā ||

akṣaṇāḥ pithitāḥ sarve durgatiścopaśoṣitā |
sukhitāḥ sarvasattvāśca divyasaukhyasamarpitāḥ ||

cakṣuśrotravihīnāśca ye cānye vikalendriyāḥ |
sarvendriyaiḥ susaṃpūrṇā jātāḥ sarvāṅgaśobhanāḥ ||

rāgadveṣādibhiḥ kleśaiḥ sattvā bādhyanta ye sadā |
śāntakleśāstadā sarve jātāḥ sukhasamarpitāḥ ||

unmattāḥ smṛtimantaśca daridrā dhaninastathā |
vyādhitā roganirmuktā muktā bandhanabaddhakāḥ ||

na khilaṃ na ca mātsaryaṃ vyāpādo na ca vigrahaḥ |
anyonyaṃ saṃprakurvanti maitracittāḥ sthitāstadā ||

mātuḥ pituścaikaputre yathā prema pravartate |
tathānyonyena sattvānāṃ putraprema tadābhavat ||

bodhi­sattvaprabhājālaiḥ sphuṭāḥ kṣetrā hyacintiyāḥ |
gaṅgāvālikasaṃkhyātāḥ samantādvai diśo daśaḥ ||

na bhūyaścakravālāśca dṛśyante kālaparvatāḥ |
sarve te vipulāḥ kṣetrāḥ dṛśyantyekaṃ yathā tathā ||

pāṇitalaprakāśāśca dṛśyante sarvaratnikāḥ |
bodhisattvasya pūjārthaṃ sarvakṣetrā alaṃkṛtāḥ ||

devāśca ṣoḍaśa tathā bodhimaṇḍopacārakāḥ |
alaṃcakrurbodhimaṇḍaṃ aśītiryojanāvṛtam ||

ye ca kecinmahāvyūhāḥ kṣetrakoṭīṣvanantakāḥ |
te sarve tatra dṛśyante bodhisattvasya tejasā ||

devā nāgāstathā yakṣāḥ kinnarāśca mahoragāḥ |
svāni svāni vimānāni śmaśānānīva menire ||

tān vyūhān saṃnirīkṣyeha vismitāḥ suramānuṣāḥ |
sādhuḥ puṇyasya nisyandaḥ saṃpadyasyeyamīdṛśī ||

karoti naiva codyogaṃ kāyavāṅbhanasā tathā |
sarvārthāścāsya sidhyanti ye ’bhipretā manorathāḥ ||

abhiprāyā yathānyeṣāṃ pūritāścaratā purā |
vipākāḥ karmaṇastasya saṃpadyāteyamīdṛśī ||

alaṃkṛto bodhi­maṇḍaścaturbhirbodhi­deva­taiḥ |
pārijāto divi yathā tasmādapi viśiṣyate ||

guṇāḥ śakyā na te vācā sarve saṃparikīrtitum |
ye vyūhā bodhimaṇḍasya devatairabhisaṃskṛtāḥ ||

iti hi bhikṣavastayā bodhisattvasya kāyapramuktayā prabhayā kālikasya nāgarājasya bhavanamavabhāsitamabhūt viśuddhayā vimalayā kāya­cittaprahlādaudvilyajananyā sarvakleśāpakarṣiṇyā sarva­sattva­sukhaprītiprasā­daprāmodyajananyā | dṛṣṭvā ca punaḥ kāliko nāgarājastasyāṃ velāyāṃ svasya parivārasya purataḥ sthitvemā gāthā abhāṣat—

krakuchande yatha ābha dṛṣṭa rucirā dṛṣṭā ca kanakāhvaye
yadvatkāśyapi dharmarājamanaghe dṛṣṭā prabhā nirmalā |
niḥsaṃśayaṃ varalakṣaṇo hitakaro utpanna jñānaprabho
yenedaṃ bhavanaṃ virocati hi me svarṇaprabhālaṃkṛtam ||

nāsmiṃ candraraviprabhā suvipulā saṃdṛśyate veśmani
no cāgnerna maṇerna vidyudamalā no ca prabhā jyotiṣām |
no vā śakraprabhā na brahmaṇa prabhā no ca prabhā āsurī
ekāntaṃ tamasākulaṃ mama gṛhaṃ prāgduṣkṛtaiḥ karmabhiḥ ||

adyedaṃ bhavanaṃ virājati śubhaṃ madhye raviṃdīptivat
cittaṃ prīti janeti kāyu sukhito gātrādbhutā śītalā |
taptā vālika yā śarīri nipatī jātā sa me śītalā
suvyaktaṃ bahukalpakoṭicarito bodhidramaṃ gacchati ||

śīghraṃ gṛhṇata nāgapuṣpa rucirā vastrāṃ sugandhāṃ śubhāṃ
muktāhārapinaddhatāṃśca valayāṃścūrṇāni dhūpottamā |
saṃgītiṃ prakṛrudhva vādya vividhā bherīmṛdaṅgaiḥ śubhaiḥ
hantā gacchatha pūjanā hitakaraṃ pūjārha sarve jage ||

so ’bhyutthāya ca nāgakanyasahitaścaturo diśaḥ prekṣate
adrākṣīdatha meruparvatanibhaṃ svālaṃkṛtaṃ tejasā |
devairdānavakoṭibhiḥ parivṛtaṃ brahmendrayakṣaistathā
pūjāṃ tasya karonti hṛṣṭamanaso darśenti mārgo hyayam ||

saṃhṛṣṭaḥ sa hi nāgarāṭ sumuditaścābhyarcya lokottamaṃ
vanditvā caraṇau ca gauravakṛtastasthau muneragrataḥ |
nāgākanya udagra hṛṣṭamanasaḥ kurvanti pūjāṃ muneḥ
puṣpaṃ gandhavilepanā ca kṣipiṣustūryāṇi nirnādayan ||

kṛtvā cāñjali nāgarāṭ sumuditastuṣṭāva tathyairguṇaiḥ
sādhurdarśitu pūrṇacandravadane lokottame nāyake |
yatha me dṛṣṭa nimitta pūrvaṛṣiṇāṃ paśyāmi tāneva te
adya tvaṃ vinihatya mārabalavāniṣṭaṃ padaṃ lapsyase ||

yasyārthe damadānasaṃyama pure sarvā ti tyāgī abhūt
yasyārthe damaśīlamaitrakaruṇākṣānti­balaṃ bhāvitam |
yasyārthe damavīryadhyānanirataḥ prajñāpradīpaḥ kṛtaḥ
saiṣā te paripūrṇa sarva praṇidhī adyā jino bheṣyase ||

yadvadvṛkṣa sapatrapuṣpa saphalā bodhidrumaṃ saṃnatāḥ
yadvatkumbhasahasra pūrṇasalilā kurvanti prādakṣiṇam |
yadvaccāpsaragaṇāśca saṃpramuditā snigdhaṃ rutaṃ kurvate
haṃsā kroñcagaṇā yathā ca gagane gacchanti līlānvitaṃ
kurvante sumanāḥ pradakṣiṇamṛṣiṃ bhāvi tvamadyārhavān ||

yatha vā kāñcanavarṇa ābha rucirā kṣatrāśatā gacchate
śāntāścāpi yathā apāya nikhilā duḥkhairvimuktā prajāḥ |
yadvadvṛṣṭita candrasūryabhavanā vāyurmṛdurvāyate
adyā bheṣyasi sārthavāhu tribhave jātījarāmocako ||

yadvatkāmaratī vihāya ca surāstvatpūjane ’bhyāgatāḥ
brahmā brahmapurohitāśca amarā utsṛjya dhyānaṃ sukham |
ye kecittribhave tathaiva ca pure sarve ihābhyāgatāḥ
adyā bheṣyasi vaidyarāju tribhave jāṭījaramocako ||

mārgaścāpi yathā viśodhitu surairyenādya tvaṃ gacchase
etenāgatu krakucchandu bhagavān kanakāhvayaḥ kāśyapaḥ |
yatha vā padma viśuddha nirmala śubhā bhittvā mahīmudgatāḥ
yasmiṃ nikṣipase kramānatibalāṃ bhāvi tvamadyārhavān ||

mārāḥ koṭisahasra nekanayutā gaṅgā yathā vālikāḥ
te tubhyaṃ na samartha bodhiviṭapāccāletu kampetu vā |
yajñā naikavidhāḥ sahasranayutā gaṅgā yathā vālikāḥ
yaṣṭāste caratā hitāya jagatasteneha vibhrājase ||

nakṣatrā saśaśī satārakaravī bhūmau patedambarāt
svasthānācca calenmahāgirivaraḥ śuṣyedatho sāgaraḥ |
caturo dhātava kaści vijñapuruṣo darśeya ekaikaśaḥ
naiva tvaṃ drumarājamūlupagato aprāpya bodhyutthihet ||

lābhā mahya sulabdha vṛddhi vipulā dṛṣṭo ’si yatsārathe
pūjā caiva kṛtā guṇāśca kathitā bodhāya cotsāhitaḥ |
sarvā nāgavadhū ahaṃ ca sasutā mucyemito yonitaḥ
tvaṃ yāsī yatha mattavāraṇagate gacchema evaṃ vayam ||
iti ||

iti hi bhikṣavaḥ kālikasya nāgarājasyāgramahiṣī suvarṇaprabhāsā nāma, sā saṃ­bahu­lābhirnāgakanyābhiḥ parivṛtā puraskṛtā nānā­ratnachatra­pari­gṛhītābhiḥ nānā­dūṣya­pari­gṛhītābhir­nānā­muktāhāra­pari­gṛhītābhiḥ nānā­maṇi­ratna­pari­gṛhītābhiḥ divyamānuṣyakamālya­vilepana­guṇṭha­pari­gṛhītābhiḥ nānā­gandhaghaṭikā­pari­gṛhītābhiḥ nānā­tūrya­saṃ­gīti­saṃ­pravā­ditair­nānā­ratnapuṣpavarṣairbodhi­sattvaṃ gacchantamabhyavakiranti sma ||

ābhiśca gāthābhistuṣṭuvuḥ—

abhrāntā atrastā abhīrū achambhī alīnā adīnā prahṛṣṭā dudharṣā |
araktā aduṣṭā amūḍhā alubdhā viraktā vimuktā namaste maharṣe ||

bhiṣaṅkā viśalyā vineyā vineṣī suvaidyā jagasyā dukhebhyaḥ pramocī |
alenā atrāṇā ahīnā viditvā bhavā lenu trāṇo trilokesmi jātaḥ ||

prasannā prahṛṣṭā yathā devasaṃghāḥ pravarṣī nabhasthā mahatpuṣpavarṣam |
mahācailakṣepaṃ karontī yatheme jino bheṣyase ’dyā kuruṣva praharṣam ||

upehi drumendraṃ niṣīdā achambhī jinā mārasenāṃ dhuna kleśajālam |
vibuddhya praśāntāṃ varāmagrabodhiṃ yathā paurvakaistairvibuddhā jinendraiḥ ||

tvayā yasya arthe bahūkalpakoṭyaḥ kṛtā duṣkarāṇī jaganmocanārtham |
prapūrṇā ti āśā ayaṃ prāptu kālo upehi drumendraṃ spṛśasvāgrabodhim ||
iti ||

atha khalu bhikṣavo bodhi­sattvas­yaitadabhavat—kutra niṣaṇṇaistaiḥ pūrvakais­tathāga­tairanuttarā samya­ksaṃ­bodhi­rabhi­saṃ­buddhā iti |
tato ’syaitadabhūt—tṛṇa­saṃs­tare niṣaṇṇairiti ||

atha khalvantarīkṣagatāni śuddhāvāsakāyika­deva­śata­sahas­rāṇi bodhisattvasya cetobhireva cetaḥ­pari­vitarkamājñāyaivaṃ vāco bhāṣante sma—evametat satpuruṣa, evametat | tṛṇasaṃstare satpuruṣa niṣadya taiḥ pūrvakais­tathāga­tairanuttarā samya­ksaṃ­bodhi­rabhi­saṃ­buddhā iti ||

adrākṣītkhalvapi bhikṣavo bodhisattvo mārgasya dakṣiṇe pārśve svastikaṃ yāvasikam tṛṇāni lūnāti sma nīlāni mṛdukāni sukumārāṇi ramaṇīyāni kuṇḍalajātāni pradakṣiṇāvartāni | mayūragrīvasaṃnibhāni kācilindikasukha­saṃs­parśāni sugandhīni varṇavanti manoramāṇi | dṛṣṭvā ca punarbodhisattvo mārgādapakramya yena svastiko yāvasikastenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya svastikaṃ yāvasikaṃ madhurayā vācā samālapati sma | yāsau vāgājñāpanī vijñāpanī vispaṣṭā anekalokaikavarṇasukhā valguḥ śravaṇīyā snigdhā smaraṇīyā codanī toṣaṇī premaṇī akarkaśā agadgadā aparuṣā acapalā ślakṣṇā madhurā karṇasukhā kāyacittodbilyakaraṇī rāgadoṣamohakalikaluṣavinodanī kalaviṅkarutasvarā kuṇālajīvaṃ­jīvakā­bhinaditaghoṣā dundubhi­saṃ­gītirutaravitanirghoṣavatī anapahatā satyā acchā bhūtā brahmas­varutaravitanirghoṣā samudrasvaraveganibhā śailasaṃghaṭṭanavatī devendrāsurendrābhiṣṭutā gambhīrā duravagāhā namucibalābalakaraṇī parapravādamathanī siṃhasvaravegā hayagajagarjitaghoṣā nāganirnādanī meghastanitābhigarjitas­varā daśadiksarva­buddha­kṣetraspharaṇī vineyasattvasaṃcodanī adrutā anupahatā avilambitā sahitā yuktā kālavādinī samayānatikramaṇī dharma­śata­sahas­rasugrathitā saumyā asaktā adhiṣṭhitapratibhānā ekarutā sarvarutaracanī sarvābhiprāyajñāpanī sarvasukhasaṃjananī mokṣapathasaṃdarśikā mārgasaṃbhāravādinī parṣadanatikramaṇī sarvaparṣatsaṃtoṣaṇī sarvabuddhabhāṣitānukūlā | īdṛśyā vācā bodhisattvaḥ svastikaṃ yāvasikaṃ gāthābhirabhyabhāṣata—

tṛṇu dehi mi svastika śīghraṃ adya mamārthu tṛṇaiḥ sumahāntaḥ |
sabalaṃ namuciṃ nihanitvā bodhimanuttaraśānti spṛśiṣye ||

yasya kṛte mayi kalpasahasrā dānu damo ’pi ca saṃyama tyāgo |
śīlavrataṃ ca tapaśca sucīrṇā tasya mi niṣpadi bheṣyati adya ||

kṣāntibalaṃ tatha vīryabalaṃ ca dhyānabalaṃ tatha jñānabalaṃ ca |
puṇyaabhijñavimokṣabalaṃ ca tasya mi niṣpadi bheṣyati adya ||

prajñabalaṃ ca upāyabalaṃ ca ṛddhima saṃgatamaitrabalaṃ ca |
prati­saṃ­vida­pari­satya­balaṃ ca teṣa mi niṣpadi bheṣyati adya ||

puṇyabalaṃ ca tavāpi anantaṃ yanmama dāsyasi adya tṛṇāni |
na hyaparaṃ tava etu nimittaṃ tvaṃ pi anuttaru bheṣyasi śāstā ||

śrutvā svastiku vāca nāyake suruciramadhurāṃ
tuṣṭo āttamanāśca harṣitaḥ pramuditamanasaḥ |
gṛhṇītvā tṛṇamuṣṭi sparśanavatī mṛdutaruṇaśubhāṃ
purataḥ sthitvana vāca bhāṣate pramuditahṛdayaḥ ||

yadi tāva ṇṛkebhi labhyate padavaramamṛtaṃ
bodhī uttama śānta durdṛśā purimajinapathaḥ |
tiṣṭhatu tāva mahāguṇodadhe aparimitayaśā
ahameva prathame nu budhyami padavaramṛtam ||

naiṣā svastika bodhi labhyate tṛṇavaraśayanaiḥ
acaritvā bahukalpa duṣkarī vratatapa vividhā |
prajñāpuṇyaupāyaudgato yada bhavi matimāṃ
tada paścājjina vyākaronti munayo bhaviṣyasi virajaḥ ||

yadi bodhi iya śakyu svastikā parajani dadituṃ
piṇḍīkṛtya dadeya prāṇināṃ ma bhavatu vimatiḥ |
yada bodhī maya prāpta jānasī vibhajami amṛtaṃ
āgatvā śṛṇu dharmayukta tvaṃ bhaviṣyasi virajaḥ ||

gṛhṇītvā tṛṇamuṣṭi nāyakaḥ paramasumṛdukāṃ
siṃhāhaṃsagatiśca prasthitaḥ pracalita dharaṇī |
devā nāgagaṇāḥ kṛtāñjalī pramuditamanasaḥ
adyā mārabalaṃ nihatyayaṃ spṛśiṣyati amṛtam ||

iti hi bhikṣavo bodhisattvasya bodhivṛkṣamupasaṃkrāmato ’śītibodhivṛkṣasahasrāṇi devaputraiśca bodhisattvaiśca maṇḍitānyabhūvan—iha niṣadya bodhisattvo bodhiṃ prāpsyatyabhisaṃbhotsyata iti | santi tatra kecidbodhivṛkṣāḥ puṣpamayā yojanaśatasahasrodviddhāḥ | kecid bodhivṛkṣā gandhamayā dviyojana­śata­sahas­rodviddhāḥ | kecid­bodhi­vṛkṣāś­canda­namayāstriyojana­śata­sahas­rodviddhāḥ | kecidbodhivṛkṣā vastramayāḥ pañcayojana­śata­sahas­rāṇyuccaistvena | kecidbodhivṛkṣā ratnamayā daśayojana­śata­sahas­rāṇyuccaistvena | kecidbodhivṛkṣāḥ sarvaratnamayā daśayojana­koṭina­yuta­śata­sahas­rāṇyuccaistvena | kecidbodhivṛkṣā ratnamayāḥ koṭina­yuta­śata­sahas­ramudviddhāḥ | sarveṣu teṣu bodhivṛkṣamūleṣu yathānurūpāṇi siṃhāsanāni prajñaptānyabhūvan nānādivyadūṣyasaṃstṛtāni | kvacidbodhivṛkṣe padmāsanaṃ prajñaptamabhūt, kvacidgandhāsanam, kvacinnānāvidharatnāsanam | bodhisattvaśca lalitavyūhaṃ nāma samādhiṃ samāpadyate sma | samanantarasamāpannasya ca bodhisattvasyemaṃ lalitavyūhaṃ nāma bodhisattvasamādhim, atha tatkṣaṇameva bodhisattvaḥ sarveṣu ca teṣu bodhivṛkṣamūleṣu siṃhāsane saṃniṣaṇṇaḥ saṃdṛśyate sma lakṣaṇānuvyañjanasamalaṃ­kṛtena kāyena | ekaikaśca bodhisattvo devaputraiścaivaṃ saṃjānīte sma—mamaiva siṃhāsane bodhisattvo niṣaṇṇo nānyeṣāmiti | yathā ca te saṃjānate sma—tathāsyaiva lalitavyūhasya bodhi­sattva­samādheranubhāvena sarvanirayatiryagyoniyama­lokikāḥ sarve devamanuṣyāśca sarve gatyupapannāḥ sarvasattvā bodhisattvaṃ paśyanti sma bodhivṛkṣamūle siṃhāsane niṣaṇṇam ||

atha ca punarhīnādhimuktikānāṃ sattvānāṃ matiparitoṣaṇārthaṃ bodhi­sattvas­tṛṇamuṣṭimādāya yena bodhi­vṛkṣastenopa­saṃk­rāmat | upasaṃkramya bodhivṛkṣaṃ saptakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya svayamevābhyantarāgraṃ bahirmūlaṃ samantabhadraṃ tṛṇasaṃstaraṇaṃ saṃstīrya siṃ­havacchūravad­bala­vaddṛḍha­vīrya­vatsthāmavannāgavadaiśvaryavats­va­yaṃ­bhūvajj­ñānivadanuttaravadviśeṣavadabhyudratavadyaśovat­kīrti­vaddā­navacchīlavat­kṣānti­vad­vīrya­vaddh­yāna­vatprajñāvajj­ñāna­vatpuṇyavannihata­mārapratyarthikavat­saṃ­bhāravat­paryaṅ­kamābhujya tasmiṃstṛṇasaṃstare nyaṣīdat prāṅmukha ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhāṃ smṛtimupasthāpya | īdṛśaṃ ca dṛḍhaṃ samādānamakarot—

ihāsane śuṣyatu me śarīraṃ tvagasthimāṃsaṃ pralayaṃ ca yātu |
aprāpya bodhiṃ bahukalpadurlabhāṃ naivāsanāt­kāyamataścaliṣyate ||
iti ||

|| iti śrīlalitavistare bodhimaṇḍagamanaparivarto nāma ekonaviṃśatitamo ’dhyāyaḥ ||