Lalitavistaraḥ |

21: māragharṣaṇaparivarta ekaviṃśaḥ

iti hi bhikṣavo bodhisattvaiścema evaṃrūpā vyūhā bodhisattvasya pūjākarmaṇe bodhimaṇḍe ’bhisaṃkṛtā abhūvan | svayaṃ ca bodhisattvo yāvanto daśasu dikṣvatītānāgatapratyutpan­nānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ sarvabuddhakṣetreṣu bodhi­maṇḍālaṃ­kāravyūhāstān sarvāṃstasmin bodhimaṇḍe saṃdarśayati sma ||

atha khalu bhikṣavo bodhimaṇḍaniṣaṇṇasya bodhi­sattvas­yaitadabhavat—iha khalu kāmadhātau māraḥ pāpīyānadhipatirīśvaro vaśavartī | naitanmama pratirūpaṃ bhavedyadahaṃ tenāvidito ’nuttarāṃ samya­ksaṃ­bodhi­mabhi­saṃ­budhyeyam | yannvahaṃ mārasya pāpīyasaḥ saṃcodanaṃ kuryām | tasmin vijite sarve kāmāvacarā devādayo nigṛhītā bhaviṣyanti | tataśca māraparṣadaḥ pūrvāvaropitakuśalamūlā mārakāyikā devaputrāste mama siṃhavikrīḍitaṃ dṛṣṭvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayiṣyanti ||

atha khalu bhikṣavo bodhisattva evamanuvicintya tasyāṃ velāyāṃ bhrūvivarāntarādūrṇākośāt sarva­māra­maṇḍala­vidhvaṃ­sanakarīṃ nāmaikāṃ raśmimudasṛjat | yayā raśmyā sarvasmiṃ­strisāhas­ramahāsāhasralokadhātau sarva­māra­bhavanānyavabhāsya jihmīkṛtāni saṃprakampitāni cābhūvan | sarvaścāyaṃ trisāhas­ramahāsāhasraloka­dhātur­mahatāvabhāsena sphuṭo ’bhūt | tasyāśca prabhāyā māraḥ pāpīyānidamevaṃ rūpaṃ śabdamaśrauṣīt—

kalpaughacīrṇacarito hyabhiśuddhasattvaḥ śuddhodanasya tanayaḥ pravijahya rājyam |
so nirgato hitakaro hyamṛtābhilāṣī bodhidrumaṃ hyupagato ’dya kuru prayatnam ||

so tīrṇa ātmana parānapi tārayeyā moceṣyate sa ca parāṃ svayameva muktaḥ |
āśvāsaprāpta sa parānapi cāśvaseyā nirvāpayiṣyati parāṃ parinirvṛtaśca ||

śūnyāṃ kariṣyati āpāyatrayo ’pyaśeṣāṃ pūrṇāṃ kariṣyati purāṃ suramānuṣāṇām |
dhyānānabhijña paramaṃ amṛtaṃ sukhaṃ ca dāsyatyasau hitakaro amṛtaṃ spṛśitvā ||

śūnyaṃ kariṣyati puraṃ tava kṛṣṇabandho abalo balo balavihīnu apakṣyapakṣyo |
na jñāsyase kva nu vrajāmi karomi kiṃ vā yada dharmavarṣamabhivarṣi svayaṃ svayaṃbhūḥ ||
iti ||

iti hi bhikṣavo māraḥ pāpīyānābhiḥ saṃcodanābhirgāthābhiḥ saṃcoditaḥ san dvātriṃśadākāraṃ svapnamapaśyat | katamad dvātriṃśadākāram? tadyathā—tamasākulaṃ ca svabhavanamapaśyat | rajasākulaṃ cākīrṇaśarkarakaṭhalyaṃ ca svabhavanamapaśyat | bhītatrastodvignaṃ diśo daśa prapalāyamānaṃ cātmānamapaśyat | vibhraṣṭamakuṭamapaviddhakuṇḍalaṃ cātmānamapaśyat | śuṣkoṣṭhagalatālukaṃ cātmānamapaśyat | saṃtaptahṛdayaṃ cātmānamapaśyat | śīrṇapatrapuṣpaphalāni codyānānyapaśyat | apagatajalāḥ pariśuṣkāśca puṣkariṇīrapaśyat | haṃ­sakroñcama­yūra­kalaviṅkakuṇālajīvaṃ­jīvakā­dīṃ­śca pakṣigaṇātrchīrṇapakṣānapaśyat | bherī­śaṅkha­mṛdaṅgapaṭahatuṇavavīṇāvallakītāḍasam­pād­īṃ­śca vādyabhāṇḍāṃ­śchinnavichinnān bhūmau nipatitānapaśyat | priyajanaparivārāśca māramutsṛjya dīnamukhā ekānte gatvā pradhyāyantamapaśyat | agramahiṣīṃ ca māriṇīṃ śayanabhraṣṭāṃ dharaṇyāmubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ śīrṣamabhipīḍayantīmapaśyat | ye ca te māraputrā vīryavattamāśca balavattamāśca tejavattamāśca prajñāvattamāśca taṃ bodhisattvaṃ bodhimaṇḍavarāgragataṃ namasyanta evamapaśyat | ātmanīyāśca duhitrīrhā tāta hā tāteti krandantyo ’paśyat | malinacailagātraṃ cātmānamapaśyat | avakīrṇapāṃśuśiraskaṃ ca pāṇḍudurvarṇamojopahṛtaṃ cātmānamapaśyat | harmya­kūṭā­gāra­gavākṣatoraṇāṃ­śca rajasāvakīrṇān patato ’paśyat | ye cāsya te senāpatayo yakṣarākṣasakumbhāṇḍagandharvādhipatayaḥ, tān sarvān hastāñśirasi kṛtvā rodantaḥ krandantaḥ palāyamānāṃścāpaśyat | ye ca te kāmāvacareṣu deveṣu devādhipatayaḥ, tadyathā—dhṛtarāṣṭravirūḍhakavirūpākṣavaiśravaṇaśakrasuyāma­saṃ­tuṣita­sunirmitavaśavartiprabhṛtayaḥ, tān sarvāñśuśruṣamāṇān māraḥ pāpīyān sabodhi­sattvābhimukhānapaśyat | raṇamadhye cāsyāsirvikośo na bhavati sma | vikrośantamaśivaṃ cātmānamapaśyat | svena ca parivāreṇātmānaṃ parityaktamapaśyat | maṅgalapūrṇakumbhāṃśca patitān dvāre ’paśyat | nāradaṃ ca brāhmaṇamamaṅgalyaśabdaṃ śrāvayantamapaśyat | ānanditaṃ ca dauvārikamanānandaśabdaṃ śrāvayantamapaśyat | tamasākulaṃ ca gaganatalamapaśyat | kāmabhavananivāsinīṃ ca śriyaṃ rudantīmapaśyat | svamaiśvaryaṃ cānaiśvaryamapaśyat | svapakṣaṃ cāpakṣamapaśyat | maṇimuktājālāni ca tūṣṇībhūtāni chinnabhinnapatitānyapaśyat | sarvaṃ ca mārabhavanaṃ pracalitamapaśyat | vṛkṣāñchidyamānānniryūhāṃ­śca patato ’drākṣīt | sarvaṃ ca mārasenāvyūhamabhimukhaṃ pātyamānamapaśyat ||

iti hi bhikṣava evaṃ dvātriṃśadākāraṃ māraḥ pāpīyān svapnamapaśyat | sa pratibuddhaḥ san bhītastrastaḥ saṃvignaḥ sarvamantarjanaṃ saṃnipātya sabala­pārṣadyasenāpatidauvārika­saṃ­nipatitāṃ­śca tān viditvā ābhirgāthābhiradhyabhāṣat—

dṛṣṭvāna tāṃ sa supināṃ namucī dukhārto āmantrayāti suta ye ’pi ca pāriṣadyā |
senāpatiṃ namuci siṃhahanuśca nāmnā sarveṣa teṣa paripṛcchati kṛṣṇabandhuḥ ||

gāthābhi gītaracito ’dya śruto ’ntarīkṣācchākyeṣu jātu varalakṣaṇacitritāṅgaḥ |
ṣaḍvarṣa duṣkaravratāni caritva ghorā bodhidrumaṃ hyupagataḥ prakuruṣva yatnam ||

so cedvibuddha svayameva hi bodhisattvo bahusattvakoṭinayutāni vibodhayeta |
śūnyaṃ kariṣyati sa me bhavanaṃ hyaśeṣaṃ yada lapsyate hyamṛtu sparśanaśītibhāvam ||

hanta vrajāma sahitā mahatā balena ghātema taṃ śramaṇu eku drumendramūle |
udyojayadhva caturaṅgiṇi śīghra senāṃ yadi icchathā mama priyaṃ ma ciraṃ karotha ||

pratyekabuddhabhi ca arhabhiḥ pūrṇa loko nirvāyamāṇu na balaṃ mama durbalaṃ syāt |
so bhūyu eku jinu bheṣyati dharmarājo gaṇanātivṛttu jinavaṃśu na jātu chidyet ||

atha khalu bhikṣavaḥ sārthavāho nāma māraputraḥ, sa māraṃ pāpīyāṃsaṃ gāthābhiradhyabhāṣat—

kiṃ tāt bhinnavadano ’si vivarṇavaktro hṛdayaṃ samutplavati vedhati te ’ṅgamaṅgam |
kiṃ te śrutaṃ athava dṛṣṭu bhaṇāhi śīghraṃ jñāsyāma tattvatu vicintya tathā prayogam ||

nirmāṇu māru avacī śṛṇu mahya vatsa pāpaṃ mi dṛṣṭu supinaṃ paramaṃ sughoram |
bhāṣeya sarvamiha parṣadi adya śeṣaṃ saṃmūrchitā kṣititale prapateyu yūyam ||

sārthavāha āha—

raṇakāli prāpti yadi nāma jayo na doṣaḥ tatraiva yastu nihato bhavate sa doṣaḥ |
svapnāntare tu yadi īdṛśa te nimittā śreyo upekṣa ma raṇe paribhāvu gacchet ||

māro ’bravīt—

vyavasāyabuddhi puruṣasya raṇe prasiddhi avalambya dhairya sukṛtaṃ yadi no jayaṃ syāt |
kā tasya śakti mama dṛṣṭi sapāriṣadyaṃ notthātu mahya caraṇe śirasā prapattum ||

sārthavāha āha—

vistīrṇamasti hi balaṃ ca sudurbalaṃ ca astyeka śūru balavāṃśca raṇaṃjahaśca |
khadyotakairyadi bhavettrisahasra pūrṇā eko ravirgrasati niṣprabhatāṃ karoti ||

api ca |

yasya mānaśca mohaśca mīmāṃsā ca na vidyate |
viloma yadi vidvāṃso nāsau śakyaścikitsitum ||

iti hi bhikṣavo māraḥ pāpīyān sārthavāhasya vacanamakṛtvā mahatīṃ caturaṅginīṃ senāmudyojayati sma mahābalaraṇaśauṇḍāṃ bhīṣaṇāṃ romaharṣaṇīmadṛṣṭāśrutapūrvāṃ deva­manuṣyairbahu­vidhamukhavikāra­koṭina­yuta­śata­sahas­ravikāraprakārāṃ bhujaga­śata­sahas­rakaracaraṇakuṭila­pari­veṣṭitaśarīrāṃ asidhanuśaraśaktito­mara­kuṭhārapaṭṭisabhuśuṇḍimusaladaṇḍapāśagadā­cakra­vajra­kaṇayadharāṃ varavarmakavacavarmitaśarīrāṃ viparītaśiraḥkaracaraṇanayanāṃ jvalitaśironayanavadanāṃ duḥsaṃs­thitodarapāṇi­pād­amugratejovadanāṃ parama­vikṛtavadanadarśanāṃ vikarālavikṛtadaṃṣṭrāṃ ghana­bahu­vipulapralambajihvāṃ suṇḍikakiliñjasadṛśajihvāṃ jvalanasadṛśakṛṣṇasarpaviṣapūrṇaraktanetrām | keciddhi tatrāśīviṣān vamanti sma | kecitkaratalairāśīviṣān parigṛhya bhakṣayanti sma | garuḍā iva sāgarādabhyutkṣipya kecinnaramāṃ­sarudhirakaracaraṇaśiroyakṛdantrapurīṣādīṃ­śca bhakṣayanti sma | kecijjvalitapiṅgalakṛṣṇanīlaraktakadrukarālavicitrarūpāḥ | kecidvikṛtakūpaprajvalitotpāṭitavikṛtakaṭākṣāḥ | kecit­pari­vṛttajvalitavikṛtanayanāḥ | kecijjvalitān parvatān parigṛhya salīlamapareṣu parvateṣu abhirūḍhā āgacchanti sma | kecitsamūlān vṛkṣānutpāṭya bodhisattvābhimukhā abhidhāvanti sma | kecidajakaṇaśūrpakarṇahastikarṇalambakarṇavarāhakarṇāḥ | kecid vṛkakarṇāḥ | keciddakodariṇo durbalakāyā asthikaṅkāla­saṃ­ghāṭamabhinirmāya bhagnanāsāḥ kumbhodarāḥ karoṭapādā ucchuṣkatvagmāṃsarudhirāḥ chinnakarṇanāsākaracaraṇanayanottamāṅgāḥ | kecidrudhirapipāsayā śirāṃsi parasparaṃ nikṛntanti sma | keciddhrinnavikṛtabhairavarūkṣas­varāḥ phutphut­kārapicut­kāraphuluphuluprakṣveḍitāni kurvanti sma | kecidāhuḥ—āharata haratābhihanata hanata bandhata gṛhṇata chindata bhindata mathayatotkṣipata nāśayatemaṃ śramaṇaṃ gautamaṃ sārdhaṃ drameṇeti bruvanti sma | kecidbheruṇḍakaśṛgālasūkaragardabhagohastyaśvoṣṭrakha­ramahiṣaśaśaca­mara­khaḍgaśarabha­nānāpratibha—yaraudravikṛtavaktrāḥ | kecitsiṃ­havyāghraṛkṣavarāhavānaradvīpibiḍālachāgalorabhrasarpana­kulamatsyamakaraśiśu­māra­kūrmakāka—gṛghrolūkagaruḍādisadṛśātmabhāvāḥ | kecidvirūparūpāḥ | kecidekaśīrṣā dviśīrṣā yāvacchatasahasraśīrṣāḥ | kecidaśīrṣāḥ | kecidekabhujā yāvacchatasahasrabhujāḥ | kecidabhujāḥ | kecidekapādakāḥ | kecidyāvacchata­sahas­ra­pādāḥ | kecidapādakāḥ | kecit­karṇamukhanāsikākṣinābhisrotobhirāśīviṣānniścārayanti sma | kecidasidhanuśaraśaktipaṭṭiśaparaśu­cakra­to­mara­kaṇaya­vajra­bhuśuṇḍibhindipālādīni nānāpraharaṇāni bhrāmayanto nṛtyanto bodhisattvaṃ saṃtarjayanti sma | kecinnarāṅgulīśchitvā mālāguṇān kṛtvā dhārayanti sma | kecicchirobhirasthikarakāñchīrṣakaṭāhakāṃ­śca mālāguṇamiva kṛtvā dhārayanti sma | kecidāśiviṣa­pari­veṣṭitaśarīrāḥ | kecicchīrṣakaṭāhakān parigṛhya hastyaśvoṣṭragogardabhamahiṣārūḍhāḥ | kecidadhaḥśirasa ūrdhvapādāḥ | kecitsūcīromāṇaḥ | kecidgogardabhavarāhanakulachāgalorabhrabiḍālakapivṛkaśṛgālaromāṇaḥ āśīviṣān vamanto ’yoguḍāni nirgaranto dhūmaketūnutsṛjanto jvalitatāmralohavarṣaṃ pravarṣanto vidyudvarṣān kṣipanto vajrāśaniṃ pramuñcantastaptāmayovālikāṃ pravarṣantaḥ kālameghān saṃjanayanto vātavṛṣṭimutpādayantaḥ śarameghavarṣānutsṛjantaḥ kālarātriṃ darśayanto rāvaṃ saṃjanayanto bodhisattvamabhidhāvanti sma | kecitpāśān bhrāmayanto mahāparvatān prapātayanto mahāsāgarān kṣobhayanto laṅghayanto mahāparvatāṃścālayanto meruṃ parvatarājaṃ vidhāvantaḥ palāyamānā vikṣipanto ’ṅgapratyaṅgāni bhrāmayantaḥ śarīrāṇi hasanto mahāhāsyāni urāṃsi prasphoṭayantaḥ urāṃsi tāḍayantaḥ keśāṃsi dhunvantaḥ pītamukhāni ca nīlaśarīrā jvalitaśirasa ūrdhvakeśā itastato vegena paridhāvanto bherūṇḍākṣāśca bodhisattvaṃ vibhīṣayanti sma | jīrṇāḥ striyaśca rudantyo bodhi­sattva­mupa­saṃk­ramyaivaṃ vadanti sma—aho putra, hā mama putra, uttiṣṭhottiṣṭha, śīghraṃ prapalāyasva | rākṣasarūpāḥ piśācarūpāḥ kāṇakhañjadurbalāśca pretāḥ kṣutkṣāmākṣā urdhvabāhavo vikṛtāsyāḥ krandanto bhayamu­pada­rśayantastrāsaṃ saṃjanayanto bodhisattvasya purato ’bhidhāvanti sma | tayā caivarūpayā mārasenayā samuditayā samantādaśītiryojanānyāyāmena vistāreṇa sphuṭamabhūt | yathā caikasya mārasyaivaṃ koṭīśatānāṃ trisāhasraparyāpannānāṃ mārāṇāṃ pāpīyasāṃ senābhistiryagūrdhvaṃ ca parisphuṭamabhūt ||

tatredamucyate—

yakṣakumbhāṇḍamahoragarūpāḥ rākṣasapretapiśācakarūpāḥ |
yattaka loki virūpa suraudrāḥ sarvi ta nirmita tatra śaṭhebhiḥ ||

ekaśirā dviśirā triśirāśca yāvatsahasraśirā bahuvaktrāḥ |
ekabhujā dvibhujā tribhujāśca yāvatsahasrabhujā bahubhujāḥ |
ekapadā dvipadā tripadāśca yāvatsahasrapadā bahu anye ||

nīlamukhāni ca pītaśarīrā pītamukhāni ca nīlaśarīrā |
anyamukhāni ca anyaśarīrāḥ ekamupāgatu kiṃkarasainyam ||

vātu pravāyati varṣati varṣaṃ vidyusahasraśatāni patanti |
deva guḍāyati vṛkṣa luḍanti bodhivaṭasya na īryati patram ||

varṣati deva pravarṣati varṣaṃ ogha vahanti jalākulabhūmim |
īdṛśa bhīṣaṇikā bahurāśī yatra acetana vṛkṣa patanti ||

dṛṣṭva ca tānatibhīṣaṇarūpāṃ sarvi visaṃsthita rūpavirūpāṃ |
śrīguṇalakṣaṇatejadharasyā cittu na kampati meru yathaiva ||

māyasamāṃstatha svapnasamāṃśca abhranibhāṃ samudīkṣati dharmāṃ |
īdṛśa dharmanayaṃ vimṛṣanto susthitu dhyāyati saṃsthitu dharme ||

yasya bhaveta ahaṃ ti mameti bhāva samucchrayi tattvaniviṣṭāḥ |
so bibhiyādabuddheḥ sthitu grāhe ātmani saṃbhrami gaccha nirīkṣya ||

śākyasutastu svabhāvamabhāvaṃ dharma pratītya samutthita buddhā |
gaganopamacittu suyukto na bhramate sabalaṃ śaḍha dṛṣṭvā ||

iti hi bhikṣavo mārasya pāpīyasaḥ putrasahasram | tatra ye māraputrā bodhisattve ’bhiprasannāḥ sārthavāhapūrvaṃgamāḥ, te mārasya dakṣiṇe pārśve sthitā abhūvan | ye mārapākṣikāḥ, te vāme pārśve sthitā abhuvan mārasya pāpīyasaḥ | tatra māraḥ pāpīyāṃstān svān putrānāmantrayate sma—kīdṛśena balena vayaṃ bodhisattvaṃ dharṣayiṣyāmaḥ? tatra dakṣiṇe pārśve sārthavāho nāma māraputraḥ | sa pitaraṃ gāthayā pratyabhāṣat—

suptaṃ prabodhayitumicchati pannagendraṃ suptaṃ prabodhayitumicchati yo gajendram |
suptaṃ prabodhayitumicchati yo mṛgendraṃ suptaṃ prabodhayitumicchati so narendram ||

vāme pārśve durmatirnāma māraputraḥ sa evamāha—

saṃprekṣaṇena hṛdayānyabhisaṃsphuṭanti lokeṣu sāra mahatāmapi pādapānām |
kā śaktirasti mama dṛṣṭihatasya tasya saṃjīvituṃ jagati mṛtyuhatasya vāstu ||

dakṣiṇe madhuranirghoṣo nāmāha—

vṛkṣeṣu sāra ka ihāsti tato bravīṣi dṛṣṭvā bhinanmi manujeṣvatha kā avasthā |
meruṃ giriṃ yadi bhinatsi nirīkṣaṇena naivāsya tubhya nayanebhi hatonmiṣeran ||

api ca |

yaḥ sāgaraṃ taritumicchati vai bhujābhyāṃ toyaṃ ca tasya pibituṃ manujeṣvasantu |
śakyaṃ bhavedidamatastu vadāmi duḥkhaṃ yastasya vaktramabhito ’pyamalaṃ nirīkṣet ||

vāme śatabāhurnāmāha—

mameha dehesmi śataṃ bhujānāṃ kṣipāmi caikena śataṃ śarāṇām |
bhinanmi kāyaṃ śramaṇasya tāta sukhī bhava tvaṃ vraja mā vilamba ||

dakṣiṇe subuddhirāha—

śataṃ bhujānāṃ yadi ko viśeṣo bhujā kimarthaṃ na bhavanti romāḥ |
bhujaikamekena tathaiva śūlāḥ taiścāpi kuryānna hi tasya kiṃcit ||

kiṃ kāraṇam?

maitrāvatastasya muneḥ śarīre viṣaṃ na śastraṃ kramate na cāgniḥ |
kṣiptāni śastrāṇi vrajanti puṣpatāṃ maitrī hi lokottarabhāvi tasya ||

api ca |

divi bhuvi ca jale ca ye balāḍhyāḥ asiparaśugharāśca guhyakā narā vā |
kṣamabalamimu prāpya te narendraṃ prabalabalālpabalā bhavanti sarve ||

vāme ugratejā āha—

antargato ’haṃ dhakṣyāmi praviśyāsya tanuṃ śubhām |
vṛkṣaṃ sakoṭaraṃ śuṣkaṃ dāvāgniriva sūkṣmataḥ ||

dakṣiṇe sunetra āha—

meruṃ dahestvaṃ yadi vāpi kṛtsnaṃ praviśya cāntargatu medinīṃ vā |
dagdhuṃ na śakyaḥ sa hi vajrabuddhiḥ tvat­saṃ­nibhairvālikagaṅgatulyaiḥ ||

api ca |

caleyurgirayaḥ sarve kṣayaṃ gacchenmahodadhiḥ |
candrasūryau patedbhūmau mahī ca vilayaṃ vrajet ||

lokasyārthe kṛtārambhaḥ pratijñākṛtaniścayaḥ |
aprāpyaiṣa varāṃ bodhiṃ notthāsyati mahādrumāt ||

vāme dīrghabāhurgarvita āha—

ālayaṃ candrasūryāṇāṃ nakṣatrāṇāṃ ca sarvaśaḥ |
pāṇināhaṃ pramardāmi taveha bhavane sthitaḥ ||

caturbhyaḥ sāgarebhyaśca jalaṃ gṛhṇāmi līlayā |
taṃ gṛhya śramaṇaṃ tāta sāgarasya paraṃ kṣipe ||

tiṣṭhatāṃ tāta seneyaṃ mā tvaṃ śokārdito bhava |
sabodhivṛkṣamutpāṭya kṣepsye pāṇyā diśo daśa ||

dakṣiṇe prasādapratilabdha āha—

sadevāsuragandharvāṃ sasāgaranagāṃ mahīm |
tvaṃ marditāṃ prakuryāśca pāṇibhyāṃ madagarvitaḥ ||

tvadvidhānāṃ sahasrāṇi gaṅgāvālikayā samāḥ |
romaṃ tasya na cāleyurbodhisattvasya dhīmataḥ ||

vāme bhayaṃkara āha—

bhayaṃ hi te tāta bhṛśaṃ kimarthaṃ senāya madhye kimavasthitasya |
senā na tasyāsti kutaḥ sahāyāḥ kasmādbhayaṃ te bhavatīha tasmāt ||

dakṣiṇa ekāgramatirāha—

yūthaṃ na loke ’sti śaśīravīnāṃ na cakravartī na ca kesarīṇām |
na bodhisattvāniha tāta yūthaṃ ekaḥ samartho namuciṃ nihantum ||

vāme ’vatāraprekṣyāha—

na śaktiśūlā na gadā na khaṅgāḥ na hastino ’śvā na rathā na pattiḥ |
taṃ śauṇḍamekaṃ śramaṇaṃ niṣaṇṇaṃ hansye ’dya mā saṃbhrama tāta kiṃci ||

dakṣiṇe puṇyālaṃkāra āha—

nārāyaṇasya yatha kāya achedyabhedyo kṣāntibalaiḥ kavacito dṛḍhavīryakhaṅgaḥ |
trivimokṣavāhanasi prajñadhanuḥ sa tāta puṇyābalena sa hi jeṣyati mārasenām ||

vāme ’nivartyāha—

na nivartate tṛṇagataḥ pradahan davāgniḥ kṣiptaṃ śaro na ca nivartati śikṣitena |
vajraṃ nabhe nipatitaṃ na nivartate ca na sthānamasti mama śākyasutaṃ hyajitvā ||

dakṣiṇe dharmakāma āha—

ārdraṃ tṛṇaṃ prāpya nivartate ’gniḥ girikūṭamāsādya nivartate śaraḥ |
vajraṃ mahīṃ prāpya adhaḥ prayāti aprāpya śāntamamṛtaṃ na nivartate ayam ||

kiṃ kāraṇam?

śakya tāt antarīkṣe lekhyacitra citrituṃ yāvanti keci sarva sattva ekacitta sthāpitum |
candrāsūrya mārutaṃ ca śakya pāśa bandhituṃ na bodhisattva śakya tāta bodhimaṇḍi cālitum ||

vāme ’nupaśānta āha—

dṛṣṭīviṣeṇa mahatā pradahāmi meruṃ bhasmīkaromi salilaṃ ca mahodadhīnām |
bodhiṃ ca paśya śramaṇaṃ ca ahaṃ hi tāta dṛṣṭyā yathādya ubhayaṃ hi karomi bhasmam ||

dakṣiṇe siddhārtha āha—

viṣeṇa pūrṇo yadi vaiṣa sarvo bhavettrisāhasravaraḥ pradīptaḥ |
nirīkṣaṇādeva guṇākarasya sunirviṣatvaṃ viṣamabhyupeyāt ||

viṣāṇamugraṃ tribhaveha yacca rāgaśca doṣaśca tathaiva mohaḥ |
te tasya kāye ca tathaiva citte nabhe yathā paṅkarajo na santi ||

+ ++ +tasmānnivartāmaha tāta sarve ||

vāme ratilolo nāmāha—

ahu tūryasahasra pravāditaiḥ apsarakoṭisahasra alaṃkṛtaiḥ |
lobhayitvana neṣyi purottamaṃ kāmaratiṃ hi karomi vaśe tava ||

dakṣiṇe dharmaratirāha—

dharmaratī sada tasya ratīhā dhyānaratī amṛtārtharatiśca |
sattvapramokṣaṇa maitraratiśca rāgaratiṃ sa ratiṃ na karoti ||

vāme vātajavo nāmāha—

javenahaṃ candraravī graseyaṃ pravāyamānaṃ gagane ca vāyum |
adyaiva tāta śramaṇaṃ gṛhītvā prāsasya muṣṭiṃ vikirāmi vāyum ||

dakṣiṇe ’calamatirnāma māraputraḥ, sa evamāha—

yathā tavaiṣo javavega ugraḥ tadvadyadi syātsuramānuṣāṇām |
sarve samagrāpi na te samarthāḥ kartuṃ rujāmapratipudgalasya ||

vāme brahmamatirāha—

syāttādṛśānāmapi vṛndamugraṃ kuryānna kiṃcittava mānaghātam |
prāgeva saikaḥ prakaroti kiṃ te vṛndena sādhyanti hi sarvakāryā ||

dakṣiṇe siṃhamatirāha—

na siṃhavṛndaṃ bhuvi dṛṣṭapūrvaṃ dṛṣṭīviṣāṇāṃ api nāsti vṛndam |
tejasvināṃ satyaparākramāṇāṃ puruṣarṣabhāṇāṃ api nāsti vṛndam ||

vāme sarvacaṇḍālo nāmāha—

na te śrutā tāta giro ’bhidīptā yathā nadante tanayāstaveme |
vīryeṇa vegena balena yuktā vrajāma śīghraṃ śramaṇaṃ nihantum ||

dakṣiṇe siṃhanādī nāmāha—

bahavaḥ śṛgālā hi vanāntareṣu nadanti nādānna satīha siṃhe |
te siṃhanādaṃ tu niśāmya bhīmaṃ trastā palāyanti diśo daśāsu ||

māraurasāstadvadamī apaṇḍitāḥ aśrutva nādaṃ puruṣottamasya |
nadanti tāvatsvamatā ’tighṛṣṭā manuṣyasiṃhe nadite na santi ||

vāmātpārśvādduścintitacintyāha—

yaccintayāmi tadihāśu bhoti kathaṃ na eṣo ima vīkṣate ca |
mūḍho na eṣo anabhijña kiṃ vā yadutthihitvā na palāyate laghum ||

dakṣiṇātpārśvātsucintitārtho nāmāha—

mūḍho na vāyaṃ aparākramo vā yuṣmaiva mūḍhāśca asaṃyatāśca |
na yuṣmi jānātha imasya vīryaṃ prajñābalenāsya jitāḥ stha sarve ||

mārātmajānāṃ yatha gaṅgavālikā etena vīryeṇa yathaiva yūyam |
romasya ekaṃ na samartha cālituṃ prāgeva yaścintayi ghātayiṣye ||

mā yūyamatra kṣiṇuyāta mānasaṃ prasannacitā bhavathā sagauravāḥ |
nivartayā mā prakarotha vigrahaṃ bhaviṣyate ’sau tribhavesmi rājā ||

peyālam | evaṃ te sarve māraputrāḥ paripurṇaṃ putrasahasraṃ śuklapākṣikāśca kṛṣṇapākṣikāśca māraṃ pāpīyāṃsaṃ pṛthakpṛthaggāthābhiradhyabhāṣanta ||

atha khalu bhadraseno nāma mārasya pāpīyasaḥ senāpatiḥ, sa māraṃ pāpīyasaṃ gāthābhiradhyabhāṣata—

ye te tavānuyātrāḥ śakro lokapālāśca kinnaragaṇāśca |
asurendrā garuḍendrāḥ kṛtāñjalipuṭāḥ praṇata tasmai ||

kiṃ punaranānuyātrā brahmā ābhāsvarāśca suraputrāḥ |
devāśca śuddhāvāsakāste ’pi ca sarve praṇata tasmai ||

ye ca taveme putrāḥ prajñāmeghāvinaśca balinaśca |
te bodhisattvahṛdayaṃ anupraviṣṭā namasyanti ||

yāpyeṣa mārasenā aśīti sphuṭa yojanāni yakṣādyaiḥ |
bhūyiṣṭha sarvaprekṣī prasannamanaso hi nirdoṣam ||

dṛṣṭvā yathā subhīmāṃ raudrāṃ vikṛtāṃ camūmimāṃ ghorām |
na ca vismito na calito dhruvamasya jayo bhavatyadya ||

sthita yatra ca seneyaṃ tatra ulūkāḥ śivāśca viruvanti |
vāyasagardabharuditaṃ nivartitavyaṃ kṣamaṃ śīghram ||

vīkṣasva bodhimaṇḍe paṭukroñcā haṃsa kokīla mayūrāḥ |
abhidakṣiṇaṃ karonti dhruvamasya jayo bhavatyadya ||

yatra sthita seneyaṃ tatra masiḥ pāṃśavaśca varṣanti |
mahimaṇḍi kusumavṛṣṭiḥ kuruṣva vacanaṃ nivartasva ||

yatra sthita seneyaṃ utkūlanikūla śalyakaṇṭakākīrṇam |
mahimaṇḍa kanakanirmalu nivartitavyaṃ kṣamaṃ prājñaiḥ ||

dṛṣṭā ti supini pūrve bheṣyasi pratyakṣu yadi na gacchāsi |
bhasmaṃ camūṃ ca kariṣyati ṛṣibhirdeśā kṛtā yathā bhasmam ||

rājā yato ṛṣivaro roṣitu āsīt sa brahmadattena |
uddagdhadaṇḍakavanaṃ varṣairbahubhistṛṇa na jātā ||

ye keci sarvaloke ṛṣayo vratacāriṇastapoyuktāḥ |
teṣāmayaṃ pradhāno hyahiṃsakaḥ sarvabhūtānām ||

kiṃ te na śrutapūrvaṃ kāye dīptā sulakṣaṇā yasya |
niṣkrāmati cāgārātsa bhavati buddho jitakleśaḥ ||

ima īdṛśī vibhūtiṃ pūjārthaṃ nirmitā jinasutebhiḥ |
taṃ nūnamagrasattvo hyagrāhutisaṃpratigrāhī ||

ūrṇā yathā suvimalā virājate kṣetrakoṭinayuteṣu |
jihmīkṛtāḥ sma ca tayā nisaṃśayaṃ eṣa mārabalahantā ||

mūrdhnaṃ yathāsya devairdraṣṭu na śakyaṃ na vai bhavāgrasthaiḥ |
nūnaṃ sarvajñatvaṃ prāpsyatyanyairanupadiṣṭam ||

yatha meru­cakra­vālāś­candrā­sūryaśca śakrabrahmāṇaḥ |
vṛkṣāśca parvatavarāḥ praṇate sarve mahīmaṇḍam ||

niḥsaṃśayu puṇyabalī prajñābalavāṃśca jñānabalavāṃśca |
kṣāntibalavāṃśca vīryabalavānabalaṃkartā namucipakṣāṃ ||

hastī yathāmabhāṇḍaṃ pramardate kroṣṭukān yathā siṃhaḥ |
khadyotaṃ vādityo bhetsyati sugatastathā senām ||

etacchutvā paro māraputro ’tīva roṣātsaṃraktanayano ’bravīt—

ekasya varṇānatiapremayāṃ prabhāṣase tasya tvamekakasya |
eko hi kartuṃ khalu kiṃ samartho mahābalā paśyasi kiṃ na bhīmā ||

atha dakṣiṇātpārśvān­māra­prama­rdako nāma māraputra āha—

sūryasya loke na sahāyakṛtyaṃ candrasya siṃhasya na cakravartinaḥ |
bodhau niṣaṇṇasya ca niścitasya na bodhisattvasya sahāyakṛtyam ||

atha bodhisattvo mārasya durbalīkaraṇahetorvikasita­śata­patra­nibhaṃ vadanaṃ saṃcārayati sma | yaṃ dṛṣṭvā māraḥ pāpīyān prapalāyāno ’bhūt | mama camū bodhisattvasya vadanaṃ pratiṣṭheti manyamānaḥ prapalānaḥ punareva pratinivṛtya saparivāro vividhāni praharaṇāni bodhi­sattvas­yoparyutsṛjati sma sumerumātrāṃśca parvatān | te ca bodhisattvasyopari prakṣiptāḥ puṣpavitāne vimānāni saṃtiṣṭhante sma | ye ca dṛṣṭiviṣā āśīviṣāḥ śvāsaviṣāścāgnijvālānutsṛjanti sma, taccāgnimaṇḍalaṃ bodhisattvasya prabhāmaṇḍalamiva saṃtiṣṭhate sma ||

atha punareva bodhisattvo dakṣiṇena pāṇinā śīrṣaṃ pramārṣṭi sma | māraśca paśyati sma | bodhisattvasya haste khaṅga iti dakṣiṇāmukhaḥ prapalāyate sma | na kiṃciditi punareva pratinivartate sma | nivṛtya ca bodhisattvasyopari nānāvidhāni praharaṇānyutsṛjati sma asidhanuśaraśaktito­mara­paraśvadhabhuśuṇḍimusalakaṇayagadā­cakra­vajra­mud­gara­pād­apa­śilā­pāśāyoguḍānatibha­yānakān | te cotkṣiptamātrā nānāvidhāni puṣpadāmāni puṣpavitānāni iva saṃtiṣṭhante sma | muktasukusumāni ca mahīmavakiranto mālyadāmāni cāvalambamānāni bodhivṛkṣaṃ vibhūṣayanti sma | tāṃśca vyūhān vibhūtiṃ dṛṣṭvā bodhisattvasya māraḥ pāpīyānīrṣyāmātsaryopahatacetā bodhi­sattva­mabravīt—uttiṣṭhottiṣṭha he rājakumāra, rājyaṃ bhuṅkṣva, tāvattava puṇyam, kutaste mokṣaprāptiḥ?

atha bodhisattvo dhīragambhīrodāraślakṣṇama­dhurayā vācā māraṃ pāpīyasametadavocat—tvayā tāvatpāpīyannekena nirgaḍena yajñena kāmeśvaratvaṃ prāptam | mayā tvanekāni yajñakoṭīni­yuta­śata­sahas­rāṇi nirgaḍāni yaṣṭāni | karacaraṇanayanottamāṅgāni ca nikṛtya nikṛtyārthibhyo dattāni | gṛhadhanadhānyaśayanavasanaṃ caṃkramodyānāni cānekaśo yācanakebhyo nisṛṣṭāni sattvānāṃ mokṣārthinā |

atha khalu māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ gāthayā pratyabhāṣat—

yajño mayeṣṭastvamihātra sākṣī nirargaḍaḥ pūrvabhave ’navadyaḥ |
taveha sākṣī na tu kaścidasti kiṃcitpralāpena parājitastvam ||

bodhisattva āha—iyaṃ pāpīyan mama bhūtadhātrī pramāṇamiti ||

atha bodhisattvo māraṃ māraparṣadaṃ ca maitrīkaruṇāpūrvaṃgamena cittena sphuritvā siṃhavadabhīto ’nuttrasto ’stambhī adīno ’līnaḥ asaṃkṣubhito ’lulito vigatabhayalomaharṣaḥ śaṅkhadh­vajamīnakalaśas­vastikāṅkuśacakrāṅ­kamadh­yena jālāvitānāvanaddhena suruciratāmranakhālaṃ­kṛtena mṛdutaruṇasukumāreṇānantakalpā­pari­mit­akuśala­mūla­saṃ­bhāropacitena dakṣiṇena pāṇinā sarvakāyaṃ parimārjya salīlaṃ mahīṃ parāhanati sma | tasyāṃ ca velāyāmimāṃ gāthāmabhāṣat—

iyaṃ mahī sarva jagatpratiṣṭhā apakṣapātā sacarācare samā |
iyaṃ pramāṇā mama nāsti me mṛṣā sākṣitvamasmiṃ mama saṃprayacchatu ||

saṃspṛṣṭamātrā ceyaṃ mahāpṛthivī bodhisattvena ṣaḍvikāramakampat prākampat saṃprākampat | araṇat prāraṇat saṃprāraṇat | tadyathāpi nāma māgadhikānāṃ kāṃsapātrī kāṣṭhenābhyāhatā raṇatyanuraṇati, evameveyaṃ mahāpṛthivī bodhisattvena pāṇitāḍitā raṇatyanuraṇati sma ||

atha khalu yasyāṃ trisāhas­ramahāsāhasralokadhātau sthāvarā nāma mahāpṛthivīdevatā sā koṭi­śata­pṛthivī­deva­tā­pari­vārā sarvāṃ mahāpṛthivīṃ saṃprakampya nātidūre bodhisattvasya pṛthivītalaṃ bhittvārdhakāyābhyunnāmya sarvālaṃkārapratimaṇḍitā yena bodhi­sattvas­tenāvanatakāyā prāñjalīkṛtā bodhi­sattva­metadavocat—evametan­mahā­puruṣa evametat yathā tvayābhihitam | vayamatra pratyakṣāḥ | api tu bhagavaṃstvameva sadevakasya lokasya paramasākṣībhūtaḥ pramāṇabhūtaśceti | evamuktvā sthāvarā mahāpṛthivīdevatā māraṃ pāpīyāṃsamanekaprakāraṃ nirbhartsya bodhisattvaṃ cābhyabhistutya vividhaṃ ca svakaṃ prabhāvaṃ saṃdarśya saparivārā tatraivāntaradhāt ||

taṃ śrutva mediniravaṃ sa śaṭhaḥ sasainyaḥ uttrasta bhinnahṛdayo prapalāna sarve |
śrutveva siṃhanaditaṃ hi vane śṛgālāḥ kākā va loṣṭupatane sahasā praṇaṣṭāḥ ||

atha khalu māraḥ pāpīyān duḥkhito durmanā anāttamanā apatrapamāṇarūpo mānābhibhavānna gacchati sma | na nivartate sma | na palāyate sma | paścānmukhaṃ sthitvā uttari senāmāmantrayate sma—sahitāḥ samagrāstāvadbhavantastiṣṭhantu muhurtaṃ yāvadvayaṃ jñāsyāmo yadi tāvacchakyetāyamanunayenotthāpayitum | mā khalvevaṃrūpasya sattvaratnasya sahasā vināśo bhūditi ||

atha khalu māraḥ pāpīyān svā duhitṝrāmantrayate sma—gacchadhvaṃ yūyaṃ kanyakāḥ, bodhimaṇḍamupasaṃkramya bodhisattvasya jijñāsanāṃ kuruta—kiṃ sarāgo ’tha vītarāgaḥ | kiṃ mūko ’tha prajñaḥ | kimandho ’tha deśajño ’rthaparāyaṇaḥ | dīno vā dhīro veti | idaṃ khalu vacanaṃ śrutvā tā apsaraso yena bodhimaṇḍo yena ca bodhi­sattvas­tenopa­saṃk­rāman | upasaṃkramya bodhisattvasya purataḥ sthitvā dvātriṃśadākārāṃ strīmāyāmupadarśayanti sma | tadyathā | katamā dvātriṃśadākārā? kāścittatrārdhavadanaṃ chādayanti sma | kāścidunnatān kaṭhinān payodharān darśayanti sma | kāścidardhavihasitairdantāvaliṃ darśayanti sma | kāścidbāhūnutkṣipya vijṛmbhamāṇān kākṣān darśayanti sma | kāścidbimbaphalopamānoṣṭhān darśayanti sma | kāścidardhanimīlitairnayanairbodhi­sattvaṃ nirīkṣante sma, dṛṣṭvā ca śīghraṃ nimīlayanti sma | kāścidardhaprāvṛtān payodharān darśayanti sma | kāścicchithilāmbarāṃ samekhalāṃ śroṇīṃ darśayanti sma | kāścitsamekhalāṃ tanudukūlanivāsitāṃ śroṇīṃ darśayanti sma | kāścijjhaṇajhaṇāśadbānnū­puraiḥ kurvanti sma | kāścidekāvalīṃ stanāntareṣūpadarśayanti sma | kāścidvinagnānarghorūnu­pada­rśayanti sma | kāścicchiraḥsvaṃseṣu ca patra­guptāñśukaśārikāṃ­ścopaviṣṭānu­pada­rśayanti sma | kāścidardhakaṭākṣairbodhi­sattvaṃ nirīkṣante sma | kāścitsunivastā api durnivastāḥ kurvanti sma | kāścijjaghanarasanāḥ kampayanti sma | kāścitsaṃbhrāntā iva savilāsamitastataścaṃ­kramyante sma | kāścinnṛtyanti sma | kāścidrāyanti sma | kāścidvilasanti sma, lajjante ca | kāścitkadalya iva vāyuvidhūtā urū kampayanti sma | kāścidgambhīrāḥ stananti sma | kāścidaṃśukaprāvṛtāḥ saghaṇṭārasanā vihasyantyaścaṃkramyante sma | kāścidvastrāṇyābharaṇāni ca pṛthivyāṃ chorayanti sma | kāścidguhyaprakāśāni sarvābharaṇānyu­pada­rśayanti sma | kāścidgandhānuliptān bāhūnupadarśayanti sma | kāścidgandhānule­pana­kuṇḍalānyu­pada­rśayanti sma | kāścidavaguṇṭhikayā vadanāni chādayanti sma, kṣaṇekṣaṇā copadarśayanti sma | kāścitpūrvahasitaramitakrīḍitā anyonyaṃ smārayanti sma | punarapi lajjitā iva tiṣṭhanti sma | kāścit­kumārīrūpāṇyaprasūtirūpāṇi madhyastrīrūpāṇi copadarśayanti sma | kāścitkāmopahitena bodhisattvaṃ nimantrayante sma | kāścinmukta­kusuma­irbodhi­sattva­mavakiranti sma | purataśca sthitvā bodhisattvasyāśayaṃ mīmāṃsante sma | vadanaṃ ca nirīkṣante sma—kimayaṃ raktendriyaiḥ paśyatyāhosviddūrīkaroti, nayane īryate vā na veti | tāḥ paśyanti bodhisattvasya vadanaṃ śuddhaṃ vimalaṃ candramaṇḍalamiva rāhuvinirmuktaṃ sūryamiva prodayamānaṃ yūpamiva kanakamayaṃ vikasitamiva sahasrapatraṃ havyāvasiktamivānalaṃ merumivācalaṃ cakravālamivābhyudrataṃ gupteindriyaṃ nāgamiva sudāntacittam ||

atha tā māraduhitaro bhūyasyā mātrayā bodhisattvasya saṃlobhanārthamimā gāthā abhāṣanta—

suvasantake ṛtuvara āgatake ramimo priya phullitapādapake |
tava rūpa surūpa suśobhanake vaśavartisulakṣaṇacitritake ||

vaya jāta sujāta susaṃsthitikāḥ sukhakāraṇa devanarāṇa susaṃtutikāḥ |
utthi laghuṃ paribhuñja suyauvanikaṃ durlabha bodhi nivartaya mānasakam ||

prekṣasi tāva imā marukanya sulaṃkṛtikā tava kāraṇa sajjita bhūṣita āgatikā |
ko rūpamimaṃ samavekṣya na rajyati rāgarato api jarjara kāṣṭha va śoṣitajīvitako ||

keṣa mṛdū surabhī varagandhinikā makuṭākuṇḍala­patra­vi­bodhi­taānanikā |
sulalāṭa sulepanaānanikā padmaviśuddhaviśālasulocanikā ||

pari­pūritacandranibhānanikā bimbasupakvanibhādharikā |
śaṅkha­kundahimaśuklasudantinikā prekṣa kānta ratilālasikām ||

kaṭhinapīnapayodhara udgatikāṃ trivalīkṛtamadhyasusundarikām |
jaghanāṅ­gaṇa­cārusuvittharikāṃ prekṣasu nātha sukāminikām ||

gajabhuja­saṃ­nibhaūruṇikāṃ valayanirantarabāhanikām |
kāñcīvaraśroṇisamaṇḍitikāṃ prekṣahi nātha imā tava dāsinikām ||

haṃ­sagatīsuvilambitagāminikāṃ maññu­manoj­ñasumanmathabhāṣiṇikām |
īdṛśarūpasubhūṣiṇikāṃ divyaratīṣu supaṇḍitikām ||

gītakavāditanṛtyasuśikṣitikāṃ ratikāraṇajātisurūpiṇikām |
yadi necchasi kāmasulālasikāṃ suṣṭu suvañcitako ’si bhṛśaṃ khalu loke ||

nidhi dṛṣṭa yathā hi palāyati ko ci naro dhanasaukhyamajānaku mūḍhamano |
tvamapi tathaiva hi rāgamajānanako yaḥ svayamāgatikāṃ na hi bhuñjasi kāminikām ||
iti ||

atha khalu bhikṣavo bodhisattvo ’nimiṣanayanaḥ prahasitavadanaḥ smitamukho ’vikopitair­indriya­iranabhi­saṃs­kṛtairgātrairajihmo ’rakto ’duṣṭo ’mūḍhaḥ śailendravadaprakampyo ’navalīno ’navadīrṇo ’saṃpīḍitaḥ susaṃsthitayā buddhyā svādhīnena jñāna­mukhenātyantasuprahīṇatvātk­leśānāṃ ślakṣṇayā madhurayā vācā brahmātirekeṇa ghopeṇa karaviṅkarutena svareṇa valgunā manojñena tāṃ māraduhitṝn gāthābhiḥ pratyabhāṣat—

kāmā bho bahuduḥkhasaṃcayā duḥkhamūlā dhyānarddhītapasaṃ ca bhraṃsanī abudhānām |
na strīkāmaguṇebhi tṛptitāṃ vidumāhuḥ prajñātṛptikaro bhaviṣyahaṃ abudhānām ||

kāmāṃ sevayato vivardhate puna tṛṣṇā pītvā vai lavaṇodakaṃ yathā naru kaści |
nātmārthe ca parārthi bhotihā pratipanno ātmārthe ca parārtha utsuko bhavitāham ||

phenābudbudatulya­saṃ­nibhaṃ tava rūpaṃ māyāraṅgamivā vithāpitaṃ svamatena |
krīḍā vai supineva adhruvā apinityā bālānāṃ sada cittamohanā abudhānām ||

netrā budbudatulyasādṛśā tvacanaddhāḥ kaṭhinaṃ śoṇitapiṇḍamudrataṃ yatha gaṇḍam |
udaro mūtrapurīṣasaṃcayo asucokṣaḥ karmakleśasamutthito dukhayantraḥ ||

saṃmūḍhā yahi bālabuddhayo na tu vijñāḥ śubhato kalpayamāna āśrayaṃ vitathena |
saṃsāre bahukāla saṃsarī duḥkhamūle anubhoktā nirayeṣu vedanā bahuduḥkhā ||

śroṇi prasravate vigandhikā pratikūlā urūjaṅghakramāśca saṃsthitā yatha yantram |
bhūtaṃ yuṣmi ahaṃ nirīkṣamī yatha māyā hetupratyayataḥ pravartathā vitathena ||

dṛṣṭvā kāmaguṇāṃśca nirguṇāṃ guṇahīnāṃ āryajñānapathasya utpathāṃ vipathāṃśca |
viṣapatrāgnisamāṃ mahoragāṃ yatha kruddhāṃ bālā atra hi mūrchitā sukhasaṃjñāḥ ||

kāmādāsu bhavīti yo nara pramadānāṃ śīle utpathi dhyāyi utpathi matihīno |
jñāne so hi sudūri tiṣṭhate ratilolo yo ’sau dharmaratiṃ jahitvanā rami kāmaiḥ ||

no rāgeṇa sahī vasāmyahaṃ na ca doṣaiḥ no nairnityaaśubhaanātmabhirvasi sārdham |
ārātīyaratīyasaṃvaśena ca sārdhaṃ nirmuktaṃ mama cittu māruto gagane vā ||

pūrṇaṃ sarvajagattvamīdṛśairyadiha syāt kalpaṃ tābhi sahā samosṛto vihareyam |
no vā mahya khilaṃ na rajyanā na ca moho ākāśaḥsamatulyamānasā jina bhonti ||

yadyapīha rudhirāsthivarjitāḥ devaapsara sunirmalāḥ śubhāḥ |
te ’pi sarvi sumahadbhaye sthitāḥ nityabhāvarahitā aśāśvatāḥ ||

atha khalu tā māraduhitaraḥ suśikṣitāḥ strīmāyāsu bhūyasyā mātrayā rāgamadadarpaṃ saṃjanayya ceṣṭāmupadarśya gātrāṇi vibhūṣayitvā strīmāyāmupadarśya bodhisattvaṃ pralobhayanti sma ||

tatredamucyate—

tṛṣṇaratī ratiśca sahitā pramadavara madhurā
mārasamīritāḥ sulalitā tvaritamupagatāḥ |
vāyusamīhitā kisalayāstaruṇatarulatā
nṛttata lobhayaṃ nṛpasutaṃ drumaviṭapagatam ||

eṣa vasantakālasamayaḥ pravara ṛtuvaro
nārinarāṇa harṣaṇakaro nihatatamarajaḥ |
kokilahaṃsamoraraviśā dvijagaṇakalilaḥ
kāla upasthito ’nubhavituṃ madanaguṇaratim ||

kalpasahasraśīlanirato vratatapacarito
niścala śaila­rāja­sadṛśastaruṇaravivapuḥ |
meghaninādavalguvacano mṛgapatininado
vacanamuvāca so ’rthasahitaṃ jagati hitakaraḥ ||

kāmavivāda vaira kalahā maraṇabhayakarā
bālajanopasevita sadā budhajanarahitā |
prāptayu kālu yatra sugatairamṛtamadhigataṃ
adya bhaviṣya māru jiniyā daśabalu arahān ||

māya nidarśayantiya vadaṃ śṛṇu kamalamukhā
rāju bhaviṣyaseśvaravaraḥ kṣitipati balavān |
tūryasahasrasaṃprabhaṇite pramadavaragaṇe
kiṃ muniveṣakena bhavato virama rati bhajā ||

bodhisattva āha—

bheṣyi ahaṃ hi rāju tribhave divi bhuvi mahito
īśvaru dharmacakracaraṇo daśabalu balavān |
śaikṣyaaśaikṣyaputrana­yutaiḥ satatasamitamabhinato
dharmaratī ramiṣyi viṣayairna rami ramati manaḥ ||

tā āhuḥ—

yāva ca yauvanaṃ na galitaṃ prathamavayadharo
yāva ca vyādhi nākramati te na ca jara asitā |
yāva ca rūpayauvanadharo vayamapi ca sukhī
tāva nu bhuṅkṣva kāmaratayaḥ prahasitavadanaḥ ||

bodhisattva āha—

yāva ca durlabho ’dya labhitaḥ kṣaṇavara amṛto
yāva ca varjitā kṣaṇadukhā asurasurapure |
yāva jarā ca vyādhimaraṇaṃ na kupitarūpavaṃ
tāvahu bhāvayiṣyi supathaṃ abhayapuragamam ||

tā āhuḥ—

devapurālaye ’psaravṛtastridaśapatirivā yāmasuyāmasaṃtuṣitake amaravarastuto |
mārapure ca kāmaratayaḥ pramadavaśagataḥ krīḍyanubhuṅkṣva asmabhi sahā vipularatikaraḥ ||

bodhisattva āha—

kāma tṛṇosabinducapalā śaradaghanasamā pannagakanyaroṣasadṛśā bhṛśabhayakaraṇā |
śakrasuyāmadevatuṣitā namucivaśagatāḥ ko ’tra rameta naryabhilaṣite vyasanaparigate ||

tā āhuḥ—

puṣpita paśyimāṃ taruvarāṃ taruṇakisalayāṃ kokilajīvajīvakarutā madhukaravirutā |
snigdhasunīlakuñcitamṛduṃ dharaṇitalaruhe kiṃ narasiṃha sevita vane ramasu yuvatibhiḥ ||

bodhisattva āha—

kālavaśātpuṣpita ime kisalaya taravo bhukṣapipāsitā madhukarāḥ kusumamabhigatāḥ |
bhāskaru śoṣayiṣyati yadā dharaṇitalaruhāṃ pūrvajinopabhuktamamṛtaṃ vyavasitamiha me ||

māraduhitara āhuḥ—

prekṣahi tāva candravadanā navanalininibhā vāca manojña ślakṣṇa daśanā himarajatanibhā |
īdṛśa durlabhā surapure kuta manujapure te tvaya labdha ye suravarairabhilaṣita sadā ||

bodhisattva āha—

paśyami kāyamedhyamaśuciṃ kṛmikulabharitaṃ
jarjaramitvaraṃ ca bhiduraṃ asukhaparigatam |
yatsacarācarasya jagataḥ paramasukhakaraṃ
tatpadamacyutaṃ pratilabhe budhajanamahitam ||

tā catuṣaṣṭikāmalalitāni camanubhaviyā
nūpuramekhalā abhihanī vigalitavasanā |
kāmaśarāhatāḥ samadanāḥ prahasitavadanāḥ
kiṃ tava āryaputra vikṛtaṃ yadi na bhajase ||

sarvabhaveṣu doṣa vidito ’vaci vidhutarajā
kāmasiśaktiśūlasadṛśāḥ samadhukṣurasamāḥ |
sarpaśirognikarṣusadṛśāḥ suvidita iha me
tenahu nārisaṃgha tyajamī guṇahara pramadāḥ ||

tā bahubhiḥ prakāranayutaiḥ pramadaguṇakaraiḥ
lobhayituṃ na śeku sugataṃ gajakarabhagatim |
lajjihirotrapāttu munina prapatiṣu caraṇe
gauravu tuṣṭa prema janiyā staviṣu hitakaram ||

nirmalapadmagarbhasadṛśā śaradiśaśimukhā
sarpihutārcitejasadṛśā kanakagirinibhā |
sidhyatu cintitā ti praṇidhi bhavaśatacaritā
svāmupatīrya tāraya jagadvyasanaparigatam ||

tā karṇikāracampakanibhaṃ staviya bahuvidhaṃ
kṛtva pradakṣiṇaṃ atiśayaṃ giririva acalam |
gatva piturnipatya śirasā idamavaci giraṃ
sādhvasa naṃ hi tāta pratighaṃ amaranaraguroḥ ||

paśyati padmapatranayanaḥ prahasitavadano
nāpi saraktu prekṣati janaṃ na pi ca sabhṛkuṭiḥ |
meru caleya śuṣya udadhiḥ śaśiravi prapate
naiva sa doṣadarśi tribhave pramadavaśa gamiyā ||

atha khalu māraḥ pāpīyānidaṃ vacanaṃ śrutvā bhūyasyā mātrayā duḥkhito durmanā anāttamanāḥ praduṣṭamanāstāṃ svaduhitṝnāmantrayate sma—kathaṃ bho na śakyate sa bodhimaṇḍādutthāpayitum? mā khalu mūḍhaḥ ajño ’tha yuṣmākaṃ rūpākṛtiṃ na paśyati?

atha khalu tā māraduhitaraḥ svapitaraṃ gāthābhiḥ pratyabhāṣanta—

ślakṣṇā madhuraṃ ca bhāṣate na ca rakto guru guhyaṃ ca nirīkṣate na ca duṣṭaḥ |

īryāṃ caryāṃ ca prekṣate na ca mūḍhaḥ kāyā sarva paneti āśayo sugabhīraḥ ||

niḥsaṃśayena viditāḥ pṛthu istridoṣāḥ kāmairviraktamanaso na ca rāgaraktaḥ |
naivāstyasau divi bhuvīha naraḥ suro vā yastasya cittacaritaṃ parijānayeyā ||

yā istrimāya upadarśita tatra tāta pravilīyu tasya hṛdayaṃ bhaviyaḥ sarāgaḥ |
taṃ dṛṣṭa ekamapi kampitu nāsya cittaṃ śailendrarāja iva tiṣṭhati so ’prakampyaḥ ||

śatapuṇyatejabharito guṇatejapūrṇaḥ śīle tapasmi carito bahukalpakoṭyaḥ |
brahmā ca deva śubhateja viśuddhasattvā mūrdhnā nipatya caraṇeṣu namanti tasmai ||

niḥsaṃśayena vinihatya sa mārasenāṃ pūrve jinānumata prāpsyati agrabodhim |
tātā na rocati hi no va raṇe vivāde balavatsu vigrahu sukṛcchra ayaṃ prayogaḥ ||

prekṣasva tāta gagane maṇiratnacūḍā saṃbodhisattvanayutāḥ sthita gauraveṇa |
ratnākarā kusumadāmavicitritāṅgā saṃprekṣitā daśabalairiha pujanārtham ||

ye cetanā api ca ye ca acetanā ca vṛkṣāśca śaila garūḍendrasurendrayakṣāḥ |
abhyonatā abhimukhā guṇaparvatasya śreyo bhave pratinivartitumadya tāta ||

api ca |

na taṃ taredyasya na pāramuttare na taṃ khanedyasya na mūlamuddharet |
na kopayettaṃ kṣamayetpunopi taṃ kuryānna taṃ yena bhavecca durmanāḥ ||

atha khalu bhikṣavastasmin samaye ’ṣṭau bodhivṛkṣadevatāḥ | tadyathā—śrīḥ vṛddhiḥ tapā śreyasī viduḥ ojobalā satyavādinī samaṅginī ca | tā etā bodhisattvaṃ saṃpūjya ṣoḍaśabhirākārairbodhi­sattvaṃ śriyā vardhayanti sma, abhiṣṭuvanti sma—

upaśobhase tvaṃ viśuddhasattva candra iva śuklapakṣe |
abhivirocase tvaṃ viśuddhabuddha sūrya iva prodayamānaḥ ||

praphullitastvaṃ viśuddhasattva padmamiva vārimadhye |
nadasi ttvaṃ viśuddhasattva kesarīva vanarājāvanucārī ||

vibhrājase tvaṃ agrasattva parvatarāja iva sāgaramadhye |
abhyudgatastvaṃ viśuddhasattva cakravāla iva parvataḥ ||

duravagāhastvaṃ agrasattva jaladhara ivra ratnasaṃpūrṇaḥ |
vistīrṇabuddhirasi lokanātha gaganamivāparyantam ||

susthitabuddhirasi viśuddhasattva dharaṇitalavatsarvasattvopajīvyaḥ |
akaluṣabuddhirasi agrasattva anavatapta iva saraḥ sadā prasannaḥ ||

aniketabuddhistvaṃ agrasattva māruta iva sarvaloke sadāprasaktaḥ |
durāsadasttvaṃ agrasattva tejorāja iva sarvamanyunā prahīnaḥ ||

balavānasi tvaṃ agrasattva nārāyaṇa iva durdharṣaḥ |
dṛḍhasamādānastvaṃ lokanātha anutthātā bodhimaṇḍā ||

anivartyastvaṃ agrasattva indrakarotsṛṣṭa iva vajraḥ |
sulabdhalābhastvaṃ agrasattva daśabalasamagryo ’cirādbhaviṣyasi ||
iti ||

evaṃ khalu bhikṣavo bodhivṛkṣadevatāḥ ṣoḍaśākāraṃ bodhisattvaṃ śriyā vardhayanti sma ||

tatra bhikṣavaḥ śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ ṣoḍaśabhirākārairmāraṃ pāpīyāṃsaṃ durbalaṃ kurvanti sma | katamaiḥ ṣoḍaśabhiḥ? tadyathā—

dhvastastvaṃ pāpīyaṃ jīrṇakroñca iva dhyāyase |
durbalastvaṃ pāpīyaṃ jīrṇagaja iva paṅkamagraḥ ||

ekākyasi tvaṃ pāpīyaṃ nirjita iva śūrapratijñaḥ |
advitīyastvaṃ pāpīyaṃ aṭavyāṃ tyakta iva rogārtaḥ ||

abalastvaṃ pāpīyaṃ bhārakliṣṭa iva balīvardaḥ |
apaviddhastvaṃ pāpīyaṃ vātakṣipta iva taruḥ ||

kupathasthitasvaṃ pāpīyaṃ mārgabhraṣṭa iva sārthikaḥ |
dīnahīnastvaṃ pāpīyaṃ matsariṇa iva daridrapuruṣaḥ ||

mukharastvaṃ pāpīyaṃ vāyasa iva pragalbhaḥ |
mānābhibhūtastvaṃ pāpīyaṃ akṛtajña iva ḍhurvinītaḥ ||

palāyiṣyase tvamadya pāpīyaṃ koṣṭuka iva siṃhanādena |
vidhuneṣyase tvamadya pāpīyaṃ vairambhavāyuvikṣipta iva pakṣī ||

akālajñastvaṃ pāpīyaṃ puṇyaparikṣīṇa iva bhaikṣukaḥ |
vivarjiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bhinnabhājanabhiva pāṃśupratipūrṇam ||

nigṛhīṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena mantreṇevoragāḥ |
sarvabalaprahīṇo ’si pāpīyaṃ chinnakaracaraṇa ivoruṇḍaḥ ||

evaṃ khalu bhikṣavaḥ śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ ṣoḍaśabhirākārairmāraṃ pāpīyāṃsaṃ durbalamakārṣuḥ ||
tatra bhikṣavo bodhiparicārikā devaputrāḥ ṣoḍaśabhirākārairmāraṃ pāpīyāṃsaṃ vichacdayanti sma | katamaiḥ ṣoḍaśabhiḥ? tadyathā—

adya tvaṃ pāpīyaṃ nirjeṣyase bodhisattvena parasainya iva śūreṇa |
nigṛhīṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena durbalamalla iva mahāmallena ||

abhibhaviṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena khadyotakamiva sūryamaṇḍalena |
vidhvaṃsayiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena muñjamuṣṭimiva mahāmārutena ||

vitrāsiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena kesariṇeva śṛgālaḥ |
prapātiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena mahāsāla iva mūlachinnam ||

vilopsyase tvamadya pāpīyaṃ bodhi­sattvenāmitrana­gara­miva mahārājena |
viśoṣiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena goṣpadavārīva mahātapena ||

palāyiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena vadhyavimukta iva dhūrtapuruṣaḥ |
udbhrāmiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena agnidāheneva madhukaravṛndam ||

roṣiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena rāṣṭrabhraṣṭa iva dharmarājaḥ |
dhyāyiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena jīrṇakroñca iva lūnapakṣaḥ ||

vibhartsyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena kṣīṇapathyādana ivāṭavīkāntāre |
vilapiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena bhinnayānapātra iva mahārṇave ||

āmlāyiṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena kalpadāha iva tṛṇavanaspatayaḥ |
vikiriṣyase tvamadya pāpīyaṃ bodhisattvena mahāvajreṇeva girikūṭam ||

evaṃ khalu bhikṣavo bodhiparicārikā devaputrāḥ ṣoḍaśākārairmāraṃ vicchandayanti sma | na ca māraḥ pāpīyān vinivartate sma ||

tatredamucyate—

bhūtāṃ codana śrutva devatagaṇā na nivartate so ’ntako
ucchethā hanathā vilumpatha imāṃ mā dāsyathā jīvitam |
eṣottīrṇa svayaṃ mamāpi viṣayāṃ tāriṣyate cāparāṃ
nānyaṃ mokṣa vademi kiṃci śramaṇe utthāpayetprakramet ||

bodhisattva āha—

meruḥ parvatarāja sthānatu cale sarvaṃ jaganno bhavet
sarve tārakasaṃgha bhūmi prapate sajyotiṣendurnabhāt |
sarvā sattva kareya ekamatayaḥ śuṣyenmahāsāgaro
na tveva druma­rāja­mūlupagataścālyet asmadvidhaḥ ||

māra āha—

kāmeśvaro ’smi vasitā iha sarvaloke devā sadānavagaṇā manujāśca tiryā |
vyāptā mayā mama vaśena ca yānti sarve uttiṣṭha mahya viṣayastha vacaṃ kuruṣva ||

bodhisattvaḥ āha—

kāmeśvaro ’si yadi vyaktamanīśvaro ’si dharmeśvaro ’hamapi paśyasi tattvato mām |
kāmeśvaro ’si yadi durgati na prayāsi prāpsyāmi bodhimavaśasya tu paśyataste ||

māra āha—

ekātmakaḥ śramaṇa kiṃ prakaroṣi raṇye yaṃ prārthayasyasulabhaḥ khalu saṃprayogaḥ |
bhṛgvaṅgiraprabhṛtibhistapaso prayatnā prāptaṃ na tatpadavaraṃ manujaḥ kutastvam ||

bodhisattva āha—

ajñānapūrvaku tapo ṛṣibhiḥ pratapto krodhābhi­bhūta­matibhirdivaloka­kāmaiḥ |
nityaṃ na nityamiti cātmani saṃśrayadbhiḥ mokṣaṃ ca deśagamanasthitamāśrayadbhiḥ ||

te tatvato ’rtharahitāḥ puruṣaṃ vadanti vyāpiṃ pradeśagata śāśvatamāhureke |
mūrtaṃ na mūrtamaguṇaṃ guṇināṃ tathaiva kartā na karta iti cāpyapare bruvanti ||

prāpyādya bodhi virajāmiha cāsanasthaḥ tvāṃ jitva māra vihataṃ sabalaṃ sasainyam |
varteṣyi asya jagataḥ prabhavodbhavaṃ ca nirvāṇa duḥkhaśamanaṃ tatha śītibhāvam ||

māraḥ kruddho duṣṭo ruṣṭaḥ paruṣagira puna tu bhaṇate gṛhāṇa sugautamaṃ
eṣo hyeko ’raṇye nyasto grahiya mama puratu vrajathā laghuṃ vaśu kurvathā |
śīghraṃ gatvā mahyaṃ gehe haḍinigaḍayugalavikṛtaṃ karotha duvārikaṃ
svā maṃ drakṣye duḥkhenārtaṃ bahuvividhajavitaravitaṃ marūṇa va ceṭakam ||

bodhisattva āha—

śakyākāśe lekhyaṃ citraṃ bahuvividhavikṛta padaśaḥ prakartu pṛthakpṛthak
śakyo vāyuḥ pāśairbaddhuṃ diśavidiśagamanajavito nareṇa suyatnataḥ |
śakyā kartuṃ candrādityau tamatimiravitimirakarau nabho ’dya mahītalaṃ
śakyo nāhaṃ tvatsādṛśyairbahubhirapi gaṇa­navirutairdrumātpraticālitum ||

abhyutthitā balavatī namuceścamū sā hākāra­śaṅkha­ravabherimṛdaṅgaśabdaiḥ |
ha putra vatsa dayitā kimasi pranaṣṭo dṛṣṭvā imāṃ namucisenamatīva bhīmām ||

jāmbūnadā­kana­kacampakagarbhagaurā sukumāra devanarasaṃstuta pūjanīya |
adya prayāsyasi vināśu mahāraṇesmiṃ mārasya eṣyasi vaśaṃ asurasya venduḥ ||

brahmasvareṇa karaviṅkarutasvareṇā tān yakṣarākṣasagaṇāṃ sugato babhāṣe |
ākāśu trāsayitumicchati yo hyavidvān so ’smadvidhaṃ drumavarād grahaṇāya icchet ||

bhittvā ca yo raju gaṇeya mahāsahasra lomnā ca sāgarajalaṃ ca samuddharedyaḥ |
vajrāmayāṃ girivarāṃ vikiretkṣaṇācca so cāpi māṃ tarugataṃ na viheṭhayeta ||

yugamantarasmi sthita māru praduṣṭacitto niṣkoṣa pāṇinamasiṃ pragṛhītva tīkṣṇam |
uttiṣṭha śīghra śramaṇāsmamatena gaccha mā veṇuyaṣṭi haritāṃ va chinadmi te ’dya ||

bodhisattva āha—

sarveyaṃ trisahasra medini yadi māraiḥ prapūrṇā bhavet
sarveṣāṃ yatha meru parvatavaraḥ pāṇīṣu khaṅgo bhavet |
te mahyaṃ na samartha loma calituṃ prāgeva māṃ ghātituṃ
mā dūṣī nativela saṃpranadahe smāremi te ’nadṛḍham ||

vidhyanti śailaśikharāṃ jvalitāgnivarṇāṃ vṛkṣāṃ samūlaka kṣipī tatha tāmraloham |
uṣṭrāśca gogajamukhāstatha bhairavākṣā āśīviṣā bhujaga dṛṣṭiviṣāśca ghorāḥ ||

megheva utthita caturdiśa garjamānā vajrāśanī tatha ayoguḍa varṣamāṇāḥ |
asiśaktitīṣṇaparaśuṃ saviṣāṃśca bāṇāṃ bhindanti medinitalaṃ pramathanti vṛkṣāṃ ||

bāhūśataiḥ śaraśatāni kṣipanti keci āśīviṣāṃ hutavahāṃśca mukhā sṛjanti |
makarādikāṃśca jalajānudadhergṛhītvā vidhyanti keci bhujagāṃ garuḍāśca bhūtvā ||

kecitsumerusadṛśānayasā guḍāni taptāgnivarṇaśikharā nikṣipanti ruṣṭāḥ |
āsādya medinitalaṃ kṣubhayanti corvīṃ heṣṭhā paskandha salilasya viloḍayanti ||

kecitpatanti puratastatha pṛṣṭhato ’sya vāme ca dakṣiṇa patanti aho ti vatsa |
viparītahastacaraṇā jvalitottamāṅgā netrebhi niścarati vidyudiva pradīptā ||

dṛṣṭvā vikāravikṛtā namucestu senā māyākṛtaṃ ca yatha prekṣati śuddhasattvaḥ |
naivātra māru na balaṃ na jaganna cātmā udacandrarūpasadṛśo bhramati trilokaḥ ||

cakṣurna istri puruṣo napi cātmanīyaṃ srotaṃ ca ghrāṇa tathā jihva tathaiva kāyaḥ |
adhyātmaśūnya bahiśūnya pratītya jātā dharmā ime karakavedakavītivṛttāḥ ||

so satyavākyamakarotsada satyavādī yeneha satyavacanenima śūnya dharmāḥ |
ye keci saumya vinaye anukūlapakṣāḥ te śastra pāṇiṣu nirīkṣiṣu puṣpadāmāṃ ||

so dakṣiṇe karatale racitāgrajāle tāmrairnakhaiḥ suruciraiḥ sahasrāracakre |
jāmbūnadārcisadṛśaiḥ śubhapuṇyajuṣṭe mūrdhnātu yāva spṛśate caraṇāṃ salīlam ||

bāhuṃ prasārya yatha vidyudivā nabhasthā ābhāṣate vasumatīniya mahya sākṣī |
citrā mi yajña nayutānapi yaṣṭa pūrve na mi jātu yācanaka bandhakṛtā nu dāsye ||

āpo mi sākṣi tatha teja tathaiva vāyu brahmā prajāpati sajotiṣa candrasūryāḥ |
buddhā mi sākṣi daśasu sthita ye diśāsu yatha mahya śīlavrataudgata bodhiaṅgāḥ ||

dānaṃ mi sākṣi tatha śīlu tathaiva kṣāntiḥ vīryāpi sākṣi tatha dhyāna tathaiva prajñā |
catura pramāṇa mama sākṣi tathā abhijñā anupūrvabodhicari sarva mameha sākṣī ||

yāvanti sattva nikhilā daśasu diśāsu yatteṣu puṇya bala śīlu tathaiva jñānam |
yajñā nirargaḍa ya yaṣṭa śaṭhaḥ kalībhiḥ te mahya roma śatimāṃ kala nopayanti ||

so pāṇinā dharaṇi āhanate salīlaṃ raṇate iyaṃ vasumatī yatha kaṃsapātrī |
māro niśamya ravu mediniye nirastaḥ śṛṇute vacaṃ hanata gṛhṇatu kṛṣṇabandhum ||

prasvinnagātru hatateju vivarṇavaktro māro jarābhihatu ātmanu saṃprapaśyī |
uratāḍa krandatu bhayārtu anāthabhūto bhrāntaṃ mano namucito gatu citta moham ||

hastyaśvayānaratha bhūmitale nirastāḥ dhāvanti rākṣasa kubhāṇḍa piśāca bhītāḥ |
saṃmūḍha mārga na labhanti alenatrāṇāḥ pakṣī davāgnipataneva nirīkṣya krāntāḥ ||

mātā svasā pitara putra tathaiva bhrātā pṛcchanti tatra kahi dṛṣṭa kahiṃ gatā vā |
anyonya vigraha karonti tathaiva heṭhāḥ prāptā vayaṃ vyasana jīvita nāvakāśaḥ ||

sā mārasena vipulā mahatī akṣobhyā vibhraṣṭa sarva viralīkṛta naiva saṃdhiḥ |
divasāni sapta abhijāni paraspareṇa ābhāsi dṛṣṭa yadi jīvasi taṃ khu prītāḥ ||

sā vṛkṣadevata tadā karuṇāṃ hi kṛtvā vārīghāṭaṃ grahiya siñcati kṛṣṇabandhum |
uttiṣṭha śīghra vraja he ma puno vilamba evaṃ hi teṣa bhavate guruuddharāṇām ||

māra āha—

duḥkhaṃ bhayaṃ vyasana śoka vināśanaṃ ca dhikkāraśabdamava­māna­gataṃ ca dainyam |
prāpto ’smi adya aparādhya suśuddhasatve aśrutva vākya madhuraṃ hitamātmajānām ||

devatā āha—

bhayaṃ ca duḥkhaṃ vyasanaṃ ca dainyaṃ dhikkāraśabdaṃ vadhabandhanaṃ ca |
doṣānanekāṃ labhate hyavidvān nirāparādheṣvapi rādhyate yaḥ ||

devāsurā garuḍa rākṣasa kinnarendrā brahmātha śakra paranirmita sākaniṣṭhāḥ |
bhāṣanti tasya vijayaṃ jaya lokavīra yatredṛśī namucisena tvayā nirastā ||

hārārdhacandra dhvaja chatrapatāka dentī puṣpāgarū tagaracandanacūrṇavarṣāṃ |
tūryā parāhaniya vākyamudīrayante acchā drume tuva ca śūra jitārisiṃhā ||

atraiva cāsanavare labhase ’dya bodhiṃ āveṇikāṃ daśabalāṃ pratisaṃvidaṃ ca |
sarvaṃ ca buddhaviṣayaṃ labhase ’dya śūra maitrā vijitya vipulāṃ śaṭhamārapakṣāṃ ||

iha māradharṣaṇakṛte ca raṇe pravṛtte saṃbodhisattvabalavikrama yebhi dṛṣṭam |
ṣaṭtriṃśakoṭinayutā cature ca viṃśā yebhirmanaḥ praṇihitaṃ varabuddhabodhau ||
iti ||

|| iti śrīlalitavistare māradharṣaṇaparivarto nāmaikaviṃśatitamo ’dhyāyaḥ ||