Lalitavistaraḥ |

24: trapuṣabhallikaparivartaścaturviṃśaḥ

iti hi bhikṣavo ’bhisaṃbuddhastathāgato devairabhiṣṭūyamānaḥ paryaṅ­kama­bhindannanimiṣanayano drumarājaṃ prekṣate sma | dhyānaprītyāhāraḥ sukhapratisaṃvedī saptarātraṃ bodhivṛkṣamūle ’bhināmayati sma ||

atha saptāhe ’tikrānte kāmāvacarā devaputrā daśagandhodakakumbha­sahas­rāṇi parigṛhya yena tathāga­tastenopa­saṃk­rāmanti sma | rūpāvacarā api devaputrā daśagandhodakakumbha­sahas­rāṇi parigṛhya yena tathāgastenopasaṃkrāmanti sma | upasaṃkramya bodhivṛkṣaṃ tathāgataṃ ca gandhodakena snāpayanti sma | gaṇanāsamatikrāntāśca deva­nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinna­ramahoragāstena tathāgatakāyapatitena gandhodakena svakasvakān kāyānupalimpanti sma | anuttarāyāṃ ca samyaksaṃbodhau cittānyutpādayāmāsuḥ | svabhavane praviṣṭā api ca te devaputrādayo ’virahitā abhūvaṃstena gandhodakagandhena, na cāsmai gandhāya spṛhāmutpādayāmāsuḥ | tenaiva ca prītiprāmodyena tathāga­tagauravamanasikāranirjātenāvaivartikā abhūvannanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ ||

atha khalu bhikṣavaḥ samantakusumo nāma devaputrastasyāmeva parṣadi saṃnipatito ’bhūt | sa tathāgatasya caraṇayornipatya prāñjalis­tathāga­tametadavocat—ko nāmāyaṃ bhagavan samādhiryena samādhinā samanvāgatastathāgataḥ saptarātraṃ viharatyabhinnaparyaṅkaḥ? evamukto bhikṣavastathāgatastaṃ deva­putrametadavocat—prītyāhāravyūho nāma devaputra ayaṃ samādhiryena samādhinā samanvāgatastathāgataḥ saptarātraṃ vyāhārṣīdabhinnaparyaṅkaḥ ||

atha khalu bhikṣavaḥ samantakusumo devaputrastathāgataṃ gāthābhirabhyastāvīt—

ratha­caraṇanicitacaraṇā daśa­śataa­raja­laja­kama­ladalatejā |
suramukuṭaghṛṣṭacaraṇā vande caraṇau śirighanasya ||

abhivandya sugatacaraṇau pramuditacittastadā sa suraputraḥ |
idamavaci vimatiharaṇaṃ praśāntakaraṇaṃ naramarūṇām ||

śākyakulanandijananā antakarā rāgadoṣamohānām |
pramlānaantakaraṇā vinehi kāṅkṣāṃ naramarūṇām ||

kiṃ kāraṇaṃ daśabalā buddhvā sarvajñatāmaparimāṇām |
saptāhaṃ mahimaṇḍe jinā na bhindanti paryaṅkam ||

kiṃ tu khalu paśyamānaḥ saptāhaṃ animeṣeṇa narasiṃhā |
prekṣasi viśuddhacakṣo vikasita­śata­patra­tulyākṣaḥ ||

kiṃ tu bhavateṣa praṇidhī utāhu sarveṣa vādisiṃhānām |
yena drumarājamūle paryaṅka na bhindi saptāham ||

sādhu samaśuddhadantā sugandhagandhāmukhaṃ daśabalasya |
pravada vacanaṃ avitathaṃ kuruṣva prītiṃ naramarūṇām ||

tamuvāca candravacanaḥ śṛṇuṣva me bhāṣato amaraputra |
asya praśnasyāhaṃ kiṃcinmātraṃ pravakṣyāmi ||

rājā yadvadyasminnabhiṣikto bhavati jñātisaṃghena |
saptāhu taṃ pradeśaṃ na jahāti hi dharmatā rājñām ||

evameva daśabalā api abhiṣiktā bhonti yada praṇidhipūrṇāḥ |
saptāhu dharaṇimaṇḍe jinā na bhindanti paryaṅkam ||

śūro yathārisaṃghāṃ nirīkṣate nirjitāṃ niravaśeṣāṃ |
buddhā pi bodhimaṇḍe kleśāṃ nihatāṃ nirīkṣante ||

iha te kāmakrodhā mohaprabhāvā jagatparinikāśāḥ |
sāhoḍhā iva caurā vināśitā ye niravaśeṣāḥ ||

iha me hatāna vividhā mānavidhāmanyunā puraniketāḥ |
sarvāśravā prahīnā jñānaṃ cāgraṃ samotpannam ||

iha sā akāryakartrī bhavatṛṣṇā cāriṇī tathāvidyā |
sānuśayamūlajātā paṭunā jñānāgninā dagdhā ||

iha sā ahaṃ mameti ca kalipāśu durānugāḍhalitamūlā |
nīvaraṇakaṭhinagranthi chinnā me jñānaśastreṇa ||

iha te ciraṃ samāyata ullāpanakā vināśaparyantāḥ |
skandhāḥ sopādānā jñānena mayā parijñātāḥ ||

iha te dvayasaṃmohā mithyāgrāhā mahānarakaniṣṭhāḥ |
maya uddhṛtā aśeṣā bhūyaśca na jātu jñāsyante ||

iha nīvaraṇavanārī dagdhā me kuśalamūlatejena |
caturaśca viparyāsā nirdagdha mayā niravaśeṣāḥ ||

iha sā vitarkamālā saṃjñāsūtreṣu granthitā nipathī ||
vinivartitā aśeṣā bodhyaṅgavicitramālābhiḥ ||

durgāni pañcaṣaṣṭi mohānī triṃśatiṃ ca malināni |
catvāriṃśadaghāni chinnā me ’smiṃ dharaṇimaṇḍe ||

ṣoḍaśa asaṃvṛtāni aṣṭādaśa dhātavaśca mahimaṇḍe |
kṛcchrāṇi pañcaviṃśati chinnāni mayehasaṃsthena ||

viṃśati rajastarāṇi aṣṭāviṃśati jagasya vitrāsāḥ |
iha me samatikrāntā vīryabalaparākramaṃ karitvā ||

tatha buddhanarditānī pañcaśatāsmiṃ mayā samanubuddhā |
paripurṇaśatasahasraṃ dharmāna mayā samanubuddham ||

iha me ’nuśaya aśeṣā aṣṭānavatiḥ samūlaparyantāḥ |
paryutthānakisalayā nirdagdhā jñānatejena ||

kāṅkṣā vimatisamudayā dṛṣṭījaḍajantitā aśubhamūlā |
tṛṣṇānadī trivegā praśoṣitā jñānasūryeṇa ||

kuhanalapanaprahāṇaṃ māyāmātsaryadoṣaīrṣyādyam |
iha te kleśāraṇyaṃ chinnaṃ vinayāgninā dagdham ||

iha te vivādamūlā ākarṣaṇadurgatīṣu viṣamāsu |
āryāpavādavacanā jñānavaravirecanairvāntā ||

iha ruditakranditānāṃ śocitaparidevitāna paryantam |
prāptaṃ mayā hyaśeṣaṃ jñānaguṇasamādhimāgamya ||

oghā ayogagranthāḥ śokāḥ śalyā madapramādāśca |
vijitā mayeha sarve satyanayasamādhimāgamya ||

iha maya kileśagahanā saṃkalpavirūḍhamūla bhavavṛkṣāḥ |
smṛtiparaśunā aśeṣā chinnā jñānāgninā dagdhā ||

iha so mayā hyatibalo asmiṃ mārastrilokavaśavartī |
jñānāsinā śaṭhātmā hato yathendreṇa daityendraḥ ||

iha jālinī aśeṣā ṣaḍviṃśaticāriṇī dharaṇimaṇḍe |
prajñāsinā balavatā chittvā jñānāgninā dagdhā ||

iha te mūlakleśāḥ sānuśayā duḥkhaśokasaṃbhūtāḥ |
maya udghṛtā aśeṣā prajñābalalāṅgalamukhena ||

iha me prajñācakṣurviśodhitaṃ prakṛtiśuddhasattvānām |
jñānāñjanena mahatā mohapaṭalavistaraṃ bhinnam ||

iha dhātubhūta caturo madamakaraviloḍitā vipulatṛṣṇāḥ |
smṛtiśamathabhāskarāṃśau viśoṣitā me bhavasamudrāḥ ||

iha viṣayakāṣṭhanicayo vitarkasāmo mahāmadanavahniḥ |
nirvāpito ’tidīpto vimokṣarasaśītatoyena ||

iha me anuśayapaṭalā āsvādataḍidvitarkanirghoṣāḥ |
vīrya­bala­pavanavegairvidhūya vilayaṃ samupanītā ||

iha me hato hyaśeṣaś­citta­cariripurbhavānugatavairī |
prajñāsinā balavatā smṛtivimalasamādhimāgamya ||

iha sā dhvajāgradhārī hastyaśvarathocchritā vikṛtarūpā |
namucibalavīryasenā maitrīmāgamya vidhvastā ||

iha pañcaguṇasamṛddhāḥ ṣaḍindriyahayā sadā madonmattāḥ |
baddhā mayā hyaśeṣāḥ samādhisaśubhaṃ samāgamya ||

iha anunayapratighānāṃ kalahavivādaprahāṇa­paryantaḥ |
prāpto mayā hyaśeṣo apratihatasamādhimāgamya ||

iha mamiyitā ca sarve ādhyātmikabāhirā parikṣīṇā |
kalpitavikalpitāni ca śūnyamiti samādhimāgamya ||

iha lālayitā sarve martyā divyā bhavāgraparyantāḥ |
tyaktā mayā hyaśeṣā āgamya samādhimanivartam ||

sarvabhavabandhanāni ca muktāni mayeha tāni sarvāṇi |
prajñābalena nikhilā trividhamiha vimokṣamāgamya ||

iha hetudarśanādvai jitā mayā hetukāstrayaḥ |
saṃjñā nityānitye saṃjñā sukhaduḥkha cātmani ca ||

iha me karmavidhānā samudayamuditā ṣaḍāyatanamūlā |
chinnā drumendramūle sarvānityaprahāreṇa ||

iha mohatamaḥ kaluṣaṃ duṣṭīkṛta darparoṣasaṃkīrṇam |
bhittvā kṣatre sucirāndhakāraṃ prabhāsitaṃ jñānasūryeṇa ||

iha rāgamadanamakaraṃ tṛṣṇormijalaṃ kudṛṣṭisaṃgrāham |
saṃsārasāgaramahaṃ saṃtīrṇo vīryabalanāvā ||

iha tanmayānubuddhaṃ yadbuddho rāgadveṣamohāṃśca |
pradahati cittavitarkāṃ davāgnipatitāniva pataṅgāṃ ||

iha ahu ciraprayāto hyaparimita kalpakoṭinayutāni |
saṃsārapathā kliṣṭo viśrāṃto naṣṭasaṃtāpaḥ ||

iha tanmayānubuddhaṃ sarvaparapravā­dibhiryadaprāptam |
amṛtaṃ lokahitārthaṃ jarāmaraṇaśokaduḥkhāntam ||

yatra skandhairduḥkhaṃ āyatanaiḥ tṛṣṇasaṃbhavaṃ duḥkham |
bhūyo na codbhaviṣyati abhayapuramihābhyupagato ’smi ||

iha te mayānubuddhā ripavo adhyātmikā mahākṛtsnāḥ |
baddhā ca saṃpradagdhāḥ kṛtāśca me puna bhavaniketāḥ ||

iha tanmayānubuddhaṃ yasyārthe kalpakoṭinayutāni |
tyaktā samāṃsanayanā ratnāni bahūnyamṛtahetoḥ ||

iha tanmayānubuddhaṃ yadbuddhaṃ prāktanairjinaira­pari­māṇaiḥ |
yasya madhurābhiramyaḥ śabdo lokeṣu vikhyātaḥ ||

iha tanmayānubuddhaṃ pratītyasamudāgataṃ jagacchūnyam |
cittekṣaṇe ’nuyātaṃ marīcigandharvapuratulyam ||

iha me tatkhalu śuddhaṃ varanayanaṃ yena (loka) dhātavaḥ sarvāṃ |
paśyāmi pāṇimadhye nyastāni yathā drumaphalāni ||

pūrvenivāsasmaraṇaṃ tisro vidyā mayeha saṃprāptāḥ |
aparimitakalpanayutā smarāmi svapnādiva vibuddhaḥ ||

yairādīpta suranarā viparītavisaṃjñino viparyastāḥ |
so ’pi ca tathā avitathā iha maya pīto hyamṛtamaṇḍaḥ ||

yasyārthāya daśabalā maitrī bhāventi sarvasattveṣu |
maitrībalena jitvā pīto me ’sminnamṛtamaṇḍaḥ ||

yasyārthāya daśabalāḥ karuṇā bhāventi sarvasattveṣu |
karuṇābalena jitvā pīto me ’sminnamṛtamaṇḍaḥ ||

yasyārthāya daśabalā muditā bhāventi sarvasattveṣu |
muditābalena jitvā pīto me ’sminnamṛtamaṇḍaḥ ||

yasyārthāya daśabalā upekṣa bhāventi kalpanayutāni |
tamupekṣabalairjitvā pīto me ’sminnamṛtamaṇḍaḥ ||

yatpītaṃ ca daśa­bala­irgaṅgānadīvālikā­bahu­tarebhiḥ |
prāgjinasiṃhaiḥ pūrve iha me pīto hyamṛtamaṇḍaḥ ||

yā bhāṣitā ca vāgme mārasyehāgatasya sasainyasya |
bhetsyāmi na paryaṅkaṃ aprāpya jarāmaraṇapāram ||

bhinnā mayā hyavidyā dīptena jñānakaṭhinavajreṇa |
prāptaṃ ca daśabalatvaṃ tasmātprabhinadmi paryaṅkam ||

prāptaṃ mayārahatvaṃ kṣīṇā me āśravā niravaśeṣāḥ |
bhagnā ca namucisenā bhinadmi tasmāddhi paryaṅkam ||

nīvaraṇakapāṭāni ca pañca mayeha pradāritā sarvā |
tṛṣṇālatā vichinnā hanteha bhinadmi paryaṅkam ||

atha so manuṣyacandraḥ savilambitamāsanātsamutthāya |
bhadrāsane niṣīdanmahābhīṣekaṃ pratīcchaṃśca ||

ratnaghaṭasahasrairapi nānāgandhodakaiśca surasaṃghā |
snapayanti lokabandhuṃ daśabalaguṇapāramiprāptam ||

vāditrasahasrairapi samantato devakoṭinayutāni |
atulāṃ karonti pūjāṃ apsaranayutaiḥ saha samagrāḥ ||

evaṃ khalu devasutāḥ sahetu sapratyayaṃ ca sanidānam |
saptāhu dharaṇimaṇḍe jinā na bhindanti paryaṅkam ||

iti hi bhikṣavo ’bhi­saṃ­buddha­bodhis­tathāgataḥ prathame saptāhe tatraivāsane ’sthāt—iha mayānuttarā samya­ksaṃ­bodhi­rabhi­saṃ­buddhā­, iha mayānavarāgrasya jāti­jarā­mara­ṇa­duḥkhas­yāntaḥ kṛta iti | dvitīye saptāhe tathāgato dīrghacaṃkramaṃ caṃkramyate sma trisāhas­ramahāsāhasraloka­dhātu­mupagṛhya | tṛtīye saptāhe tathāgato ’nimiṣaṃ bodhimaṇḍamīkṣate sma—iha mayānuttarāṃ samya­ksaṃ­bodhi­mabhi­saṃ­budh­yāna­varāgrasya jāti­jarā­mara­ṇa­duḥkhas­yāntaḥ kṛta iti | caturthe saptāhe tathāgato daharacaṃkramaṃ caṃkramyate sma pūrvasamudrātpaścimasamudramupagṛhya ||

atha khalu māraḥ pāpīyān yena tathāgatastenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya tathāga­tametadavocat—pari­nirvātu bhagavan, parinirvātu sugata | samaya idānīṃ bhagavataḥ parinirvāṇāya | evamukte bhikṣavastathāgato māraṃ pāpīyāṃsametadavocat—na tāvadahaṃ pāpīyan parinirvāsyāmi yāvanme na sthavirā bhikṣavo bhaviṣyanti dāntā vyaktā vinītā viśāradā bahuśrutā dharmānudharmapratipannāḥ pratibalāḥ svayamācāryakaṃ jñānaṃ pari­dīpayitumutpannotpan­nānāṃ ca parapravādināṃ saha dharmeṇa nigṛhyābhiprāyaṃ prasādya saprātihāryaṃ dharmaṃ deśayitum | na tāvadahaṃ pāpīyan parinirvāsyāmi yāvanmayā buddhadharmasaṃghavaṃśo lokena pratiṣṭhāpito bhaviṣyati | aparimitā bodhisattvā na vyākṛtā bhaviṣyanti anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | na tāvadahaṃ pāpīyān parinirvāsyāmi yāvanme na catasraḥ parṣado dāntā vinītā vyaktā viśāradā bhaviṣyanti yāvatsaprātihāya dharmaṃ deśayitumiti ||

atha khalu māraḥ pāpīyānidaṃ vacanaṃ śrutvā ekānte prakrāmya sthito ’bhūt duḥkhī durmanā vipratisārī adhomukhaḥ kāṣṭhena mahīṃ vilikhan viṣayaṃ me ’tikrānta iti ||

atha khalu tāstisro māraduhitaro ratiścāratiśca tṛṣṇā ca māraṃ pāpīyāṃsaṃ gāthayādhyabhāṣanta—

durmanāsi kathaṃ tāta procyatāṃ yadyasau naraḥ |
rāgapāśena taṃ buddhvā kuñjaraṃ vā nayāmahe ||

ānayitvā ca taṃ śīghraṃ kariṣyāma vaśe tava |
+ ++ ++||

māra āha—

arahan sugato loke na rāgasya vaśaṃ vrajet |
viṣayaṃ me hyatikrāntastasmācchocāmyahaṃ bhṛśam ||

tatastāḥ strīcāpalyādaviditaprabhāvā api bodhisattvabhūtasyaiva tathāgatasya piturvacanamaśrutvaiva prabhūta­yauvanamadhyayauvanadhāriṇyo bhūtvā vicakṣuḥkarmaṇe tathāga­tasyāntikamupa­saṃk­rāntāḥ strīmāyā ati tatsarvamakārṣuḥ | tāśca tathāgato na manasi karoti sma | bhūyaśca tā jarājarjarā adhyatiṣṭhan | tatastāḥ piturantike gatvaivamāhuḥ—

satyaṃ vadasi nastāta na rāgeṇa sa nīyate |
viṣayaṃ me hyatikrāntastasmācchocāmyahaṃ bhṛśam ||

vīkṣeta yadyasau rūpaṃ yadasmābhirvinirmitam |
gautamasya vināśārthaṃ tato ’sya hṛdayaṃ sphuṭet ||

tatsādhu nastātedaṃ jarā­jarjaraśarī­raman­tardhāpaya ||

māra āha—

nāhaṃ paśyāmi taṃ loke puruṣaṃ sacarācare |
buddhasya yo hyadhiṣṭhānaṃ śaknuyātkartumanyathā ||

śīghraṃ gatvā nivedaya atyayaṃ svakṛtaṃ muneḥ |
sarvaṃ paurāṇakaṃ kāyaṃ kariṣyati yathāmatam ||

tatastā gatvā tathāgataṃ kṣamāpayanti sma—atyayaṃ no bhagavān pratigṛhṇātu | atyayaṃ no sugato pratigṛhṇātu yathā bālānāṃ yathā mūḍhānāṃ yathā vyaktānāmakuśalānāmakṣetrajñānāṃ yā vayaṃ bhagavantamāsādayitavyaṃ manyāmahe | tatastāstathāgato gāthayādhyabhāṣata—

giriṃ nakhairvilikhetha lohaṃ dantairvikhādatha |
śirasā vibhitsatha girimagādhe gādhameṣata ||

tasmādyuṣmākaṃ dārikā atyayaṃ pratigṛhṇāmi | tatkasmāt? vṛddhireṣā ārye dharmavinaye yo ’tyayamatyayato dṛṣṭvā pratideśayatyāyatyāṃ ca saṃvaramāpadyate ||

pañcame saptāhe bhikṣavastathāgato mucilindanāgarājabhavane viharati sma saptāhe mahādurdine | atha khalu mucilindanāgarājaḥ svabhavanānniṣkramya tathāgatasya kāye saptakṛdbhogena pariveṣṭya phaṇaiśchādayati sma—mā bhagavataḥ kāyaṃ śītavātāḥ prākṣuriti | pūrvasyā api diśo ’nye ’pi saṃbahulā nāgarājā āgatya tathāgatasya kāyaṃ saptakṛdbhogaiḥ pariveṣṭya phaṇaiśchādayanti sma—mā bhagavataḥ kāyaṃ śītavātāḥ prākṣuriti | yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇapaścimottarābhyo digbhyo nāgarājā āgatya tathāgatasya kāyaṃ saptakṛtvo bhogaiḥ pariveṣṭya phaṇaiśrchādayanti—sma mā bhagavataḥ kāyaṃ śītavātāḥ prākṣuriti | sa ca nāga­rāja­bhogarāśirmeruparvatendravaduccaistvena sthito ’bhūt | na ca tairnāgarājaistādṛśaṃ kadācitsukhaṃ prāptaṃ pūrvaṃ yādṛśaṃ teṣāṃ tāni saptarātriṃdivasāni tathāga­takāya­saṃ­nikarṣādāsīt | tataḥ saptāhasyātyayena tataste nāgarājā vyapagatadurdinaṃ viditvā tathāgatasya kāyādbhogānapanīya tathāgatasya pādau śirasābhivandya tripradakṣiṇīkṛtya svakasvakāni bhavanānyupajagmuḥ | mucilindo ’pi nāgarājastathāgatasya pādau śirasābhivandya tripradakṣiṇīkṛtya svabhavanaṃ prāvikṣat ||

ṣaṣṭhe saptāhe tathāgato mucilindabhavanādajapālasya nyagrodhamūlaṃ gacchati sma | antare ca mucilinda­bhavanas­yāntarāccājapālasya nadyā nairañjanāyāstīre caraka­pariv­rāja­kavṛddhaśrāvakagautamanirgranthājīvikādayas­tathāgataṃ dṛṣṭvābhibhāṣante sma—api bhagavatā gautamenedaṃ saptāhamakāladurdinaṃ samyaksukhena vyatināmitam?

atha khalu bhikṣavastathāgatastasyāṃ velāyāmidamudānayati sma—

sukho vivekastuṣṭasya śrutadharmasya paśyataḥ |
avyābadhyaṃ sukhaṃ loke prāṇibhūteṣu saṃyataḥ ||

sukhā virāgatā loke pāpānāṃ samatikramaḥ |
asmin mānuṣyaviṣaye etadvai paramaṃ sukham ||

paśyati sma bhikṣavastathāgato lokamādīptaṃ pradīptaṃ jātyā jarayā vyādhibhirmaraṇena śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsaiḥ | tatra tathāgata idamihodānamudānayati sma—

ayaṃ lokaḥ saṃtāpajātaḥ śabdasparśarasarūpagandhaiḥ |
bhayabhīto bhayaṃ bhūyo mārgate bhavatṛṣṇayā ||

saptame saptāhe tathāgato tārāyaṇamūle viharati sma | tena khalu punaḥ samayenottarāpathakau dvau bhrātarau trapuṣabhallikanāmakau vaṇijau paṇḍitau nipuṇau vividhapaṇyaṃ gṛhītvā mahālabdhalābhau dakṣiṇāpathāduttarāpathaṃ gacchete sma mahatā sārthena pañcabhirdhuraśataiḥ suparipūrṇaiḥ | tayoḥ sujātaḥ kīrtiśca nāmājāneyau dvau balīvardāvāstām | nāsti tayorlagnabhayam | yatrānye balīvardā na vahanti sma tatra tau yujyete sma | yatra cāgrato bhayaṃ bhavati sma tatra, tau kīlabaddhāviva tiṣṭhete sma | na ca tau pratodena vāhyete sma | utpalahastakena vā sumanādāmakena vā tau vāhyete sma | teṣāṃ tārāyaṇasamīpe kṣīrikāvananivāsinī­deva­tādhiṣṭhānātte śakaṭāḥ sarve viṣṭhitā na vahanti sma | vastrādīni ca sarvaśakaṭāṅgāni ca chidyante sma, bhidyante ca | śakaṭācakrāṇi ca nābhīparyantaṃ bhūmau nimagnāni sarvaprayatnairapi te śakaṭā na vahanti sma | te vismitā bhītāścābhūvan—kiṃ nu khalvatra kāraṇam, ko ’yaṃ vikāro yadime sthale śakaṭā viṣṭhitāḥ? taistau sujātakīrtibalīvardau yojitau | tāvapi na vahete sma sotpalahastena ca sumanādāmakena ca vāhyamānau | teṣāmetadabhavat—a­saṃ­śayaṃ purataḥ kiṃcidbhayaṃ yenaitāvapi na vahataḥ | tairaśvadūtāḥ purataḥ preṣitāḥ | aśvadūtāḥ pratyāgatāḥ | prāhurnāsti kiṃcidbhayamiti | tayāpi devatayā svarūpaṃ saṃdarśya āśvāsitāḥ—mā bhetavyamiti | tāvapi balīvadau yena tathāgatastena śakaṭā prakarṣitau yāvatte paśyanti sma tathāgataṃ vaiśvānaramiva pradīptaṃ dvātriṃ­śan­mahā­puruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtamaciroditamiva dinakaraṃ śriyā daidīpyamānam | dṛṣṭvā ca te vismitā babhūvuḥ—kiṃ nu khalvayaṃ brahmā ihānuprāpta utāho śakro devendra utāho vaiśravaṇa utāho sūryacandrau vā utāho kiṃcidgiridevataṃ vā nadīdevataṃ vā | tatastathāgataḥ kāṣāyāṇi vastrāṇi prakaṭāyati sma | tataste āhuḥ—pravrajitaḥ khalvayaṃ kāṣāyasaṃvṛto nāsmādbhayamastīti | te prasādaṃ pratilabdhā anyonyamevamāhuḥ—pravrajitaḥ khalvayaṃ kālabhojī bhaviṣyati | asti kiṃcit? āhuḥ—asti madhutarpaṇaṃ likhitakāścekṣavaḥ | te madhutarpaṇamikṣulikhitakāṃ­ścādāya yena tathāgatastenopasaṃkrāman | upasaṃkramya tathāgatasya pādau śirasābhivanditvā tripradakṣiṇīkṛtyaikānte tasthuḥ | ekānte sthitāste tathāga­tamevamāhuḥ—pratigṛhṇātu bhagavannidaṃ piṇḍapāt­ramas­mā­kama­nukampāmu­pādāya ||

atha khalu bhikṣavas­tathāga­tasyaitadabhūat—sādhu khalvidaṃ syādyadahaṃ hastābhyāṃ pratigṛhṇīyām | kasmin khalu pūrvakaistathāgataiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pratigṛhītam? pātreṇetyajñāsīt ||

iti hi bhikṣavastathāgatasya bhojanakālasamaya iti viditvā tatkṣaṇameva catasṛbhyo digbhyaścatvāro mahārājā āgatya catvāri sauvarṇāni pātrāṇyādāya tathāgatasyopanāmayanti sma—pratigṛhṇātu bhagavannimāni sauvarṇāni(catvāri)pātrāṇyasmā­kama­nukampāmu­pādāya | tāni na śramaṇapratirūpāṇi iti kṛtvā tathāgato na pratigṛhṇīte sma | evaṃ catvāri rūpyamayāni catvāri vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni musāragalvamayāni aśmagarbhamayāni | tataścatvāri sarvaratnamayāni pātrāṇi gṛhītvā tathāgatasyopanāmayanti sma | na śramaṇasya sārūpyāṇi iti kṛtvā tathāgato na pratigṛhṇīte sma ||

atha khalu bhikṣavastathāgatasya punaretadabhūt—evaṃ katamadvidhaiḥ pātraiḥ pūrvakais­tathāga­tairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ pratigṛhītam? śailapātrairityajñāsīt | evaṃ ca cittamutpannaṃ tathāgatasya ||

atha khalu vaiśravaṇo mahārājastadanyāstrīn mahārājānāmantrayate sma—imāni khalu punarmārṣāścatvāri śailapātrāṇi nīlakāyikairdavaputrairasmabhyaṃ dattāni—tatrāsmākametadabhūt—eṣu vayaṃ paribhokṣyāma iti | tato vairocano nāma nīlakāyiko devaputraḥ so ’smānevamāha—

ma eṣu bhokṣyatha bhājaneṣu dhāretibhe cetiyasaṃmatīte |
bhavitā jinaḥ śākyamunīti nāmnā tasyeti pātrāṇyupanāmayethā ||

ayaṃ sa kālaḥ samayaśca mārṣā upanāmituṃ śākyamunerhi bhājanā | saṃgītitūryasvaranāditena dāsyāma pātrāṇi vidhāya pūjām ||

sa bhājanaṃ dharmamayaṃ hyabhedyaṃ ime ca śailāmaya bhedya bhājanā |
pratigrahītuṃ kṣamate na cānyaḥ pratigrahārthāya vrajāma hanta ||

atha khalu catvāro mahārājāḥ svasvajanapārṣadyāḥ puṣpadhūpagandhamālya­vilepana­tūryatāḍāvacara­saṃ­gīti­saṃ­prabhāṇitena svaiḥ svaiḥ pāṇibhistāni pātrāṇi parigṛhya yena tathāgatastenopasaṃkrāman | upasaṃkramya tathāgatasya pūjāṃ kṛtvā tāni pātrāṇi divyakusumapratipūrṇāni tathāgatāyopanāmayanti sma ||

atha khalu bhikṣavas­tathāga­tasyaitadabhavat—amī khalu punaścatvāro mahārājāḥ śraddhāḥ prasannāḥ mama catvāri śailapātrāṇyupanāmayanti | na ca me catvāri śailapātrāṇi kalpante | athaikasya pratigṛhīṣyāmi, trayāṇāṃ vaimanasyaṃ syāt | yannvahamimāni catvāri pātrāṇi pratigṛhyaikaṃ pātramadhitiṣṭheyam | atha khalu bhikṣavastathāgato dakṣiṇaṃ pāṇiṃ prasārya vaiśravaṇaṃ mahārājaṃ gāthayādhyabhāṣata—

upanāmayasva sugatasya bhājanaṃ tvaṃ bheṣyase bhājanamagrayāne |
asmadvidhebhyo hi pradāya bhājanaṃ smṛtirmatiścaiva na jātu hīyate ||

atha khalu bhikṣavastathāgato vaiśravaṇasya mahā­rājas­yāntikāttatpātraṃ pratigṛhṇīte sma anukampāmupādāya | pratigṛhya ca dhṛtarāṣṭraṃ mahārājaṃ gāthayādhyabhāṣata—

yo bhājanaṃ deti tathāgatasya na tasya jātu smṛti prajña hīyate |
atināmya kālaṃ ca sukhaṃsukhena yāvatpadaṃ budhyati śītibhāvam ||

atha khalu bhikṣavastathāgato dhṛtarāṣṭrasya mahā­rājas­yāntikāttatpātraṃ pratigṛhṇīte sma anukampāmupādāya | pratigṛhya ca virūḍhakaṃ mahārājaṃ gāthayādhyabhāṣata—

dadāsi yastvaṃ pariśuddhabhājanaṃ viśuddhacittāya tathāgatāya |
bhaviṣyasi tvaṃ laghu śuddhacittaḥ praśaṃsito devamanuṣyaloke ||

atha khalu bhikṣavastathāgato virūḍhakasya mahā­rājas­yāntikāttatpātraṃ pratigṛhṇīte sma anukampāmupādāya | pratigṛhya ca virūpākṣaṃ mahārājaṃ gāthayādhyabhāṣata—

acchidraśīlasya tathāgatasya acchidravṛttasya acchidrabhājanam |
acchidracittaḥ pradadāsi śraddhayā acchidra te bheṣyati puṇyadakṣiṇā ||

pratigṛhṇīte sma bhikṣavastathāgato virūpākṣasya mahā­rājas­yāntikāttatpātraṃ anukampāmupādāya | pratigṛhya caikaṃ pātramadhitiṣṭhati sma adhimuktibalena | tasyāṃ ca velāyāmidamudānamudānayati sma—

dattāni pātrāṇi pure bhave mayā phalapūritā premaṇiyā ca kṛtvā |
tenemi pātrāścaturaḥ susaṃsthitā dadanti devāścaturo maharddhikāḥ ||

tatredamucyate |

sa saptarātraṃ varabodhivṛkṣaṃ saṃprekṣya dhīraḥ paramārthadarśī |
ṣaḍbhiḥ prakāraiḥ pravikampya corvī abhutthitaḥ siṃhagatirnṛsiṃhaḥ ||

samanta nāgendravilambagāmī krameṇa tārāyaṇamūlametya |
upāviśanmeruvadaprakampyo dhyānaṃ samādhiṃ ca muniḥ pradadhyau ||

tasmiṃśca kāle trapuṣaśca bhalliko bhrātṛdvayaṃ vaṇijagaṇena sārdham |
śakaṭāni te pañca dhanena pūrṇā saṃpuṣpite sālavane praviṣṭāḥ ||

maharṣitejena ca akṣamātraṃ cakrāṇi bhūmau viviśuḥ kṣaṇena |
tāṃ tādṛśīṃ prekṣya ca te avasthāṃ mahadbhayaṃ vaṇijagaṇasya jātam ||

te khaḍgahastāḥ śaraśaktipāṇayo vane mṛgaṃ vā mṛgayan ka eṣaḥ |
vīkṣanta te śāradacandravaktraṃ jinaṃ sahasrāṃśumivābhramuktam ||

prahīnakopā apanītadarpāḥ praṇamya mūrdhnā vimṛṣuḥ ka eṣaḥ |
nabhastalāddevata vāca bhāṣate buddho hyayaṃ lokahitārthakārī ||

rātriṃdivā sapta na cānnapānaṃ anena bhuktaṃ karuṇātmakena |
yadicchathā ātmana kleśaśāntiṃ bhojethimaṃ bhāvitakāyacittam ||

śabdaṃ ca te taṃ madhuraṃ niśāmya vanditva kṛtvā ca jinaṃ pradakṣiṇam |
prītāstataste sahitaiḥ sahāyaiḥ jinasya piṇḍāya matiṃ pracakruḥ ||

tena khalu bhikṣavaḥ samayena trapuṣabhallikānāṃ vaṇijāṃ pratyantakarvaṭe goyūthaṃ prativasati sma | atha tā gāvastasmin kāle tasmin samaye sarpimaṇḍaṃ pradugdhā abhūvan | atha gopālāstatsarpimaṇḍamādāya yena trapuṣabhallikau vaṇijau tenopasaṃkrāman | upasaṃkramyemāṃ prakṛtimārocayanti sma—yatkhalu yūyaṃ bhaṭṭā jānīyāta—sarvāstā gāvaḥ sarpimaṇḍaṃ pradugdhāḥ | tatkimetatpraśastamāhos­vinneti?

tatra lolupajātyā brāhmaṇā evamāhuḥ—amaṅgalyametadbāhmaṇānām | mahāyajño yaṣṭavya iti ||

tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena trapuṣabhallikānāṃ vaṇijāṃ śikhaṇḍī nāma brāhmaṇaḥ pūrvajātisālohito brahmaloke pratyājāto ’bhūt | sa brāhmaṇarūpamabhinirmāya tān vaṇijo gāthābhiradhyabhāṣata—

yuṣmākaṃ praṇidhiḥ pūrve bodhiprāptastathāgataḥ |
asmākaṃ bhojanaṃ bhuktvā dharmacakraṃ pravartayet ||

sa caiṣa praṇidhiḥ pūrṇo bodhiprāptastathāgataḥ |
āhāramupanāmyeta bhuktvā cakraṃ pravartayet ||

sumaṅgalaṃ sunakṣatraṃ gavāṃ vaḥ sarpidohanam |
puṇyakarmaṇastasyaiṣa anubhāvo maharṣiṇaḥ ||

evaṃ saṃcodya vaṇijaḥ śikhaṇḍī bhavanaṃ gataḥ |
udagramanasaḥ sarve babhuvustrapuṣāhvayāḥ ||

kṣīraṃ yadāsīcca hi gosahasrā aśeṣatastaṃ samudānayitvā |
agraṃ ca tasmātparigṛhya ojaḥ sādheṃsu te bhojana gauraveṇa ||

śataṃ sahasraikapalasya mūlyaṃ yā ratnapātrī abhu candranāmikā |
caukṣāṃ sudhautāṃ vimalāṃ ca kṛtvā samatīrthikāṃ pūriṣu bhojanena ||

madhuṃ gṛhītvā tatha ratnapātrīṃ tārāyaṇīmūlamupetya śāstuḥ |
pratigṛhṇa bhakte anugṛhṇa cāsmān idaṃ praṇītaṃ paribhuṅkṣva bhojyam ||

anukampanārthāya ubhau ca bhrātṛṇāṃ pūrvāśayaṃ jñātva ca bodhiprasthitau |
pratigṛhītvā paribhuñji śāstā bhuktvā kṣipī pātri nabhastalesmiṃ ||

subrahmanāmā ca hi devarājo jagrāha yastāṃ vararatnapātrīm |
adhunāpyasau tāṃ khalu brahmaloke saṃpūjayatyanyasuraiḥ sahāyaḥ ||

atha khalu tathāgatastasyāṃ velāyāṃ teṣāṃ trapuṣabhallikānāṃ vaṇijānāmimāṃ saṃharṣaṇāmakārṣīt—

diśāṃ svastikaraṃ divyaṃ maṅgalyaṃ cārthasādhakam |
arthā vaḥ śāsatāṃ sarve bhavatvāśu pradakṣiṇā ||

śrīrvo ’stu dakṣiṇe haste śrīrvo vāme pratiṣṭhitā |
śrīrvo ’stu sarvasāṅgeṣu māleva śirasi sthitā ||

dhanaiṣiṇāṃ prayātānāṃ vaṇijāṃ vai diśo daśa |
utpadyantāṃ mahālābhāste ca santu sukhodayāḥ ||

kāryeṇa kenacidyena gacchathā pūrvikāṃ diśam |
nakṣatrāṇi vaḥ pālentu ye tasyāṃ diśi saṃsthitā ||

kṛttikā rohiṇī caiva mṛgaśirārdrā punarvasuḥ |
puṣyaścaiva tathāśleṣā ityeṣāṃ pūrvikādiśām ||

ityete sapta nakṣatrā lokapālā yaśasvinaḥ |
adhiṣṭhitā pūrvabhāge devā rakṣantu sarvataḥ ||

teṣāṃ cādhipatī rājā dhṛtarāṣṭreti viśrutaḥ |
sa sarvagandharvapatiḥ sūryeṇa saha rakṣatu ||

putrā pi tasya bahava ekanāmā vicakṣaṇāḥ |
aśītirdaśa caikaśca indranāmā mahābalā |
te ’pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

pūrvasmin vai diśo bhāge aṣṭau devakumārikāḥ |
jayantī vijayantī ca siddhārthā aparājitā ||

nandottarā nandisenā nandinī nandavardhanī |
tā pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

pūrvasmin vai diśo bhāge cāpālaṃ nāma cetiyam |
avustaṃ jinebhi jñātamarhantebhi ca tāyibhiḥ |
te ’pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

kṣemāśca vo diśaḥ santu mā ca vaḥ pāpamāgamat |
labdhārthāśca nivartadhvaṃ sarvadevebhi rakṣitāḥ ||

yena kenacitkṛtyena gacchethā dakṣiṇāṃ diśam |
nakṣatrāṇi vaḥ pālentu ye tāṃ diśamadhiṣṭhitā ||

maghā ca dvau ca phālgunyau hastā citrā ca pañcamī |
svātiścaiva viśākhā ca eteṣāṃ dakṣiṇā diśā ||

ityete sapta nakṣatrā lokapālā yaśasvinaḥ |
ādiṣṭā dakṣiṇe bhāge te vo rakṣantu sarvataḥ ||

teṣāṃ cādhipatī rājā virūḍhaka iti smṛtaḥ |
sarvakumbhāṇḍādhipatiryamena saha rakṣatu ||

putrā pi tasya bahava ekanāmā vicakṣaṇāḥ |
aśītirdaśa caikaśca indranāmā mahābalāḥ |
te ’pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

dakṣiṇe ’smin diśo bhāge aṣṭau devakumārikāḥ |
śriyāmatī yaśamatī yaśaprāptā yaśodharā ||

suutthitā suprathamā suprabuddhā sukhāvahā |
tā pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

dakṣiṇe ’smin diśo bhāge padmanāmena cetikam |
nityaṃ jvalitatejena divyaṃ sarvaprakāśitam |
te ’pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

kṣemāśca vo diśaḥ santu mā ca vaḥ pāpamāgamat |
labdhārthāśca nivartadhvaṃ sarvadevebhi rakṣitāḥ ||

yena kenacitkṛtyena gacchethā paścimāṃ diśam |
nakṣatrāṇi vaḥ pālentu ye tāṃ diśamadhiṣṭhitā ||

anurādhā ca jeṣṭhā ca mūlā ca dṛḍhavīryatā |
dvāvāṣāḍhe abhijicca śravaṇo bhavati saptamaḥ ||

ityete sapta nakṣatrā lokapālā yaśasvinaḥ |
ādiṣṭā paścime bhāge te vo rakṣantu sarvadā ||

teṣāṃ cādhipatī rājā virūpākṣeti taṃ viduḥ |
sa sarvanāgādhipatirvarūṇena saha rakṣatu ||

putrā pi tasya bahavaḥ ekanāmā vicakṣaṇāḥ |
aśītirdaśa caikaśca indranāmā mahābalāḥ |
te ’pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

paścime ’smin diśo bhāge aṣṭau devakumārikāḥ
alambuśā miśrakeśī puṇḍarīkā tathāruṇā ||

ekādaśā navamikā śītā kṛṣṇā ca draupadī |
tā pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

paścime ’smin diśo bhāge aṣṭaṅgo nāma parvataḥ |
pratiṣṭhā candrasūryāṇāṃ aṣṭamarthaṃ dadātu vaḥ |
so ’pi va adhipāletu ārogyena śivena ca ||

kṣemāśca vo diśaḥ santu mā ca vaḥ pāpamāgamat |
labdhārthāśca nivartadhvaṃ sarvadevebhi rakṣitāḥ ||

yena kenacitkṛtyena gacchethā uttarāṃ diśam |
nakṣatrāṇi vaḥ pālentu ye tāṃ diśamadhiṣṭhitā ||

dhaniṣṭhā śatabhiṣā caiva dve ca purvottarāpare |
ravatī aśvinī caiva bharaṇī bhavatī saptamī ||

ityete sapta nakṣatrā lokapālā yaśasvinaḥ |
ādiṣṭā uttare bhāge te vo rakṣantu sarvadā ||

teṣāṃ cādhipatī rājā kubero naravāhanaḥ |
sarvayakṣāṇāmadhipatirmāṇibhadreṇa saha rakṣatu ||

putrā pi tasya bahava ekanāmā vicakṣaṇāḥ |
aśītirdaśa caikaśca indranāmā mahābalāḥ |
te pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

uttare ’smin diśo bhāge aṣṭau devakumārikāḥ |
ilādevī surādevī pṛthvī padmāvatī tathā ||

upasthitā mahārājā āśā śraddhā hirī śirī |
tā pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

uttare ’smin diśo bhāge parvato gandhamādanaḥ |
āvāso yakṣabhūtānāṃ citrakūṭaḥ sudarśanaḥ |
te ’pi va adhipālentu ārogyena śivena ca ||

kṣemāśca vo diśaḥ santu mā ca vaḥ pāpamāgamat |
labdhārthāśca nivartadhvaṃ sarvadevebhi rakṣitāḥ ||

aṣṭāviṃśati nakṣatrā sapta sapta caturdiśam |
dvātriṃśaddevakanyāśca aṣṭāvaṣṭau caturdiśam ||

aṣṭau śramaṇā (cāṣṭau) brāhmaṇā(aṣṭau) janapadeṣu naigamāḥ |
aṣṭau devāḥ saindrakāste vo rakṣantu sarvataḥ ||

svasti vo gacchatāṃ bhotu svasti bhotu nivartatām |
svasti paśyata vai jñātiṃ svasti paśyantu jñātayaḥ ||

sendrā yakṣā mahārājā arhantamanukampitāḥ |
sarvatra svasti gacchadhvaṃ prāpsyadhvamamṛtaṃ śivam ||

saṃrakṣitā brāhmaṇa vāsavena vimukticittaiśca anāśravaiśca |
nāgaiśca yakṣaiśca sadānukampitāḥ pāletha āyuḥ śaradāṃ śataṃ samam ||

pradakṣiṇāṃ dakṣiṇalokanāthaḥ teṣāṃ diśaiṣa ’pratimo vināyakaḥ |
anena yūyaṃ kuśalena karmaṇā madhusaṃbhavā nāma jinā bhaviṣyatha ||

prathamādidaṃ lokavināyakasya asaṅgato vyākaraṇaṃ jinasya |
paścādanantā bahubodhisattvā ye vyākṛtā bodhayi no vivartyāḥ ||

śrutvā imaṃ vyākaraṇaṃ jinasya udagracittā paramāya prītyā |
tau bhrātarau sārdhaṃ sahāyakaistaiḥ buddhaṃ ca dharmaṃ śaraṇa prapannāḥ ||
iti ||

|| iti śrīlalitavistare trapuṣabhallikaparivarto nāma caturviṃśatitamo ’dhyāyaḥ ||