Lalitavistaraḥ |

4: dharmālokamukhaparivartaścaturthaḥ

iti hi bhikṣavo bodhisattvo janmakulaṃ vyavalokya uccadhvajaṃ nāma tuṣitālaye mahāvimānaṃ catuḥṣaṣṭiyojanānyāyāmavistāreṇa yasmin bodhisattvaḥ saṃniṣadya tuṣitebhyo devebhyo dharmaṃ deśayati sma, taṃ mahāvimānaṃ bodhisattvo ’bhirohati sma | abhiruhya ca sarvān tuṣitakāyikān devaputrānāmantrayate sma—saṃnipatantu bhavantaḥ cyutyākāraprayogaṃ nāma dharmā­nusmṛticaryānuśāsanīṃ paścimaṃ bodhi­sattvas­yāntikād­dharma­śravaṇaṃ śroṣyatheti | idaṃ khalvapi vacanaṃ śrutvā sarve tuṣitakāyikā devaputrāḥ sāpsarogaṇāstasmin vimāne saṃnipatanti sma ||

tatra bodhisattvena caturmahādvīpake lokadhātuvistarapramāṇo maṇḍalamātrādhiṣṭhito ’bhūt, tāvaccitrastāvaddarśanīyastāvats­valaṃ­kṛtastāvatsuruciro yāvatsarve kāmāvacarā devā rūpāvacarāśca devaputrāḥ sveṣu bhavanavyūheṣu śmaśāna­saṃj­ñāmut­pād­ayāmāsuḥ ||

tatra bodhisattvaḥ svapuṇyavipākaniṣyanda­pari­maṇḍite siṃhāsane niṣīdati sma aneka­maṇi­ratna­pād­apratyupte aneka­puṣpa­saṃs­tara­saṃs­kṛte aneka­divyagandhavāsopavāsite aneka­sāravaragandhanirdhūpite aneka­varṇadivyapuṣpagandha­saṃs­tara­saṃs­kṛte aneka­maṇi­ratnakṛta­śata­sahas­raprabhojjvālitatejasi aneka­maṇi­ratnajāla­saṃ­channe aneka­kiṃ­kiṇījālasamīritābhinādite aneka­ratnaghaṇṭā­śata­sahas­raraṇitanirghoṣe aneka­ratnajāla­śata­sahas­ra­paris­phuṭe aneka­ratna­gaṇa­śata­sahas­ra­saṃ­chādite aneka­paṭṭa­śata­sahas­rābhipralambite aneka­paṭṭadāmamālya­śata­sahas­rasamalaṃ­kṛte anekāp­saraḥ­śata­sahas­ranṛtyagītavādita­pari­gīte aneka­guṇa­śata­sahas­ravarṇite aneka­lokapāla­śata­sahas­rānupālite aneka­śakra­śata­sahas­ranamaskṛte aneka­brahma­śata­sahas­rapraṇate aneka­bodhi­sattva­koṭīni­yuta­śata­sahas­ra­pari­gṛhīte daśadigan­eka­buddha­koṭīni­yuta­śata­sahas­rasamanvāhṛte apari­mitakalpakoṭīni­yuta­śata­sahas­rapāramitā­saṃ­bhārapuṇyavipākaniṣyandasamudgate | iti hi bhikṣava evaṃguṇasamanvāgate siṃhāsane niṣadya bodhisattvastāṃ mahatīṃ devaparṣadamāmantrayate sma—vyavalokayata mārṣā bodhisattvasya kāyaṃ śata­puṇyalakṣaṇasamalaṃ­kṛtam | vyavalokayata pūrvadakṣiṇapaścimottarās­vadha ūrdhvaṃ samantāddaśadikṣu aprameyā­saṃ­kh­yeyā­gaṇa­nāsamatikrāntān bodhisattvān, ye tuṣitavarabhavanasthāḥ sarve caramabhavābhimukhā deva­gaṇa­pari­vṛtāścyavanākāraṃ devatāsaṃharṣaṇaṃ dharmālokamukhaṃ saṃprakāśayanti | adrākṣīt sā sarvā devaparṣad bodhisattvādhisthānena tān bodhisattvān | dṛṣṭvā ca punaryena bodhisattvastena sāñjaliṃ praṇamya pañcamaṇḍalairnamasyanti sma | evaṃ codānamudānayanti sma—sādhu acintyamidaṃ bodhisattvādhisthānaṃ yatra hi nāma vayaṃ vyavalokitamātreṇeyanto bodhisattvān paśyāma iti ||

atha bodhisattvaḥ punarapi tāṃ mahatīṃ deva­parṣadamāmantryaivamāha—tena hi mārṣāḥ śṛṇuta cyutyākāraṃ devatāsaṃharṣaṇaṃ dharmālokamukhaṃ yadete bodhisattvā ebhyo devaputrebhyo bhāṣante | aṣṭottaramidaṃ mārṣā dharmālokamukhaṃ śataṃ yadavaśyaṃ bodhisattvena cyavanakālasamaye devaparṣadi saṃprakāśayitavyam | katamattadaṣṭottaraśatam? yaduta śraddhā mārṣā dharmā­lokamukhamabhedyāśayatāyai saṃvartate | prasādo dharmā­lokamukhamāvila­cittaprasā­danatāyai saṃvartate | prāmodyaṃ dharmālokamukhaṃ prasiddhyai saṃvartate | prīti dharmālokamukhaṃ cittaviśuddhyai saṃvartate | kāyasaṃvaro dharmālokamukhaṃ trikāyapariśuddhyai saṃvartate | vāksaṃvaro dharmālokamukhaṃ caturvāgdoṣa­pari­varjanatāyai saṃvartate | manaḥsaṃvaro dharmā­lokamukhamabhidhyāvyā­pād­amithyādṛṣṭiprahāṇāya saṃvartate | buddhā­nusmṛti­dharmā­lokamukhaṃ buddhadarśanaviśuddhyai saṃvartate | dharmānusmṛti dharmālokamukhaṃ dharmadeśanāviśuddhyai saṃvartate | saṃghānusmṛti dharmālokamukhaṃ nyāyākramaṇatāyai saṃvartate | tyāgānusmṛti dharmālokamukhaṃ sarvopadhipratiniḥsargāyai saṃvartate | śīlānusmṛti dharmālokamukhaṃ praṇidhānaparipūrtyai saṃvartate | devatānusmṛti dharmā­lokamukhamudāra­citta­tāyai saṃvartate | maitrī dharmālokamukhaṃ sarvopadhikapuṇyakriyāvastvabhi­bhāva­natāyai saṃvartate | karuṇā dharmā­lokamukhavihiṃ­sāpa­rama­tāyai saṃvartate | muditā dharmālokamukhaṃ sarvāratyapakarṣaṇatāyai saṃvartate | upekṣā dharmālokamukhaṃ kāmajugupsanatāyai saṃvartate | anityapratyavekṣā dharmālokamukhaṃ kāma­rūpyā­rūpya­rāgasamatikramāya saṃvartate | duḥkhapratyavekṣā dharmālokamukhaṃ praṇidhānasamucchedāya saṃvartate | anātmapratyavekṣā dharmā­lokamukhamāt­māna­bhiniveśanatāyai saṃvartate | śāntapratyavekṣā dharmā­lokamukhamanunayā­saṃ­ghukṣaṇatāyai saṃvartate | hrī dharmā­lokamukhamadhyātmopaśamāya saṃvartate | apatrāpyaṃ dharmālokamukhaṃ bahirdhāpraśamāya saṃvartate | satyaṃ dharmālokamukhaṃ deva­manuṣyāvi­saṃ­vādanatāyai saṃvartate | bhūtaṃ dharmā­lokamukhamātmāvi­saṃ­vādanatāyai saṃvartate | dharmacaraṇaṃ dharmālokamukhaṃ dharmapratiśaraṇatāyai saṃvartate | triśaraṇagamanaṃ dharmālokamukhaṃ tryapāyasamatikramāya saṃvartate | kṛtajñatā dharmālokamukhaṃ kṛtakuśalamūlāvipraṇāśāya saṃvartate | kṛtaveditā dharmālokamukhaṃ parābhimanyatāyai saṃvartate | ātmajñatā dharmā­lokamukhamātmānut­karṣaṇatāyai saṃvartate | sattvajñatā dharmālokamukhaṃ parāpatsamānatāyai saṃvartate | dharmajñatā dharmālokamukhaṃ dharmā­nu­dharmapratipattyai saṃvartate | kālajñatā dharmā­lokamukhamamoghadarśanatāyai saṃvartate | nihatamānatā dharmālokamukhaṃ jñānatāparipūrtyai saṃvartate | apratihatacittatā dharmā­lokamukhamātmaparānurakṣaṇatāyai saṃvartate | anupanāho dharmā­lokamukhamakaukṛtyāya saṃvartate | adhimukti dharmā­lokamukhamavicikitsāpa­rama­tāyai saṃvartate | aśubhapratyavekṣā dharmālokamukhaṃ kāmavitarkaprahāṇāya saṃvartate | avyāpādo dharmālokamukhaṃ vyāpādavitarkaprahāṇāya saṃvartate | amoho dharmālokamukhaṃ sarvājñānavidhamanatāyai saṃvartate | dharmārthikatā dharmā­lokamukhamarthapratiśaraṇatāyai saṃvartate | dharmakāmatā dharmālokamukhaṃ lokapratilambhāya saṃvartate | śrutaparyeṣṭi dharmālokamukhaṃ yoniśo­dharmapratyavekṣaṇatāyai saṃvartate | samyakprayogo dharmālokamukhaṃ samyakpratipattyai saṃvartate | nāmarūpaparijñā dharmālokamukhaṃ sarvasaṅgasamatikramāya saṃvartate | hetudṛṣṭisamuddhāto dharmālokamukhaṃ vidyādhimuktipratilambhāya saṃvartate | anunayapratighaprahāṇaṃ dharmā­lokamukhamanunnāmāvanāmanatāyai saṃvartate | skandhakauśalyaṃ dharmālokamukhaṃ duḥkhaparijñānatāyai saṃvartate | dhātusamatā dharmālokamukhaṃ samudayaprahāṇāya saṃvartate | āyatanāpakarṣaṇaṃ dharmālokamukhaṃ mārgabhāvanatāyai saṃvartate | anutpādakṣānti dharmālokamukhaṃ nirodhasākṣātkriyāyai saṃvartate | kāyagatānusmṛti dharmālokamukhaṃ kāyavivekatāyai saṃvartate | vedanāgatānusmṛti dharmālokamukhaṃ sarvaveditapratipraśrabdhyai saṃvartate | cittagatānusmṛti dharmālokamukhaṃ māyopama­cittapratyavekṣaṇatāyai saṃvartate | dharmagatānusmṛti dharmālokamukhaṃ vitimirajñānatāyai saṃvartate | catvāri samyakprahāṇāni dharmālokamukhaṃ sarvākuśala­dharmaprahāṇāya sarv­akuśala­dharma­pari­pūrtyai saṃvartate | catvāra ṛddhipādā dharmālokamukhaṃ kāyacittalaghutvāya saṃvartate | śraddhendriyaṃ dharmā­lokamukhamaparapraṇeyatāyai saṃvartate | vīryendriyaṃ dharmālokamukhaṃ suvicintitajñānatāyai saṃvartate | smṛtīndriyaṃ dharmālokamukhaṃ sukṛtakarmatāyai saṃvartate | samādhīndriyaṃ dharmālokamukhaṃ cittavimuktyai saṃvartate | prajñendriyaṃ dharmālokamukhaṃ pratyavekṣaṇajñānatāyai saṃvartate | śraddhābalaṃ dharmālokamukhaṃ mārabalasamatikramāya saṃvartate | vīryabalaṃ dharmā­lokamukhamavaivartikatāyai saṃvartate | smṛtibalaṃ dharmā­lokamukhama­saṃ­hāryatāyai saṃvartate | samādhibalaṃ dharmālokamukhaṃ sarvavitarkaprahāṇāya saṃvartate | prajñābalaṃ dharmā­lokamukhamanavamūḍhyatāyai saṃvartate | smṛtisaṃbodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ yathā­vad­dharmaprajānatāyai saṃvartate | dharmapravicaya­saṃ­bodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ sarvadharmaparipūrtyai saṃvartate | vīryasaṃbodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ suvicitrabuddhitāyai saṃvartate | prītisaṃbodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ samādhyāyikatāyai saṃvartate | praśrabdhisaṃbodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ kṛtakaraṇīyatāyai saṃvartate | samādhisaṃbodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ samatānubodhāya saṃvartate | upekṣāsaṃbodhyaṅgaṃ dharmālokamukhaṃ sarvopa­patti­jugupsanatāyai saṃvartate | samyagdṛṣṭi dharmālokamukhaṃ nyāyākramaṇatāyai saṃvartate | samyaksaṃkalpo dharmālokamukhaṃ sarvakalpavikalpa­pari­kalpaprahāṇāya saṃvartate | samyagvāg dharmālokamukhaṃ sarvākṣararutaghoṣavākyapathapratiśrut­kāsamatānubodhanatāyai saṃvartate | samyakkarmānto dharmā­lokamukhama­karmā­vipākatāyai saṃvartate | samyagājīvo dharmālokamukhaṃ sarveṣaṇapratipraśrabdhyai saṃvartate | samyagvyāyāmo dharmālokamukhaṃ paratīragamanāya saṃvartate | samyaksmṛti dharmā­lokamukhamasmṛtyamanasikāratāyai saṃvartate | samyaksamādhi dharmā­lokamukhamakopyacetaḥsamādhipratilambhāya saṃvartate | bodhicittaṃ dharmālokamukhaṃ triratnavaṃśānupacchedāya saṃvartate | āśayo dharmālokamukhaṃ hīnayānāspṛhaṇatāyai saṃvartate | adhyāśayo dharmā­lokamukhamudāra­buddha­dharmā­dyālambanatāyai saṃvartate | prayogo dharmālokamukhaṃ sarv­akuśala­dharma­pari­pūrtyai saṃvartate | dānapāramitā dharmālokamukhaṃ lakṣaṇānuvyañjana­buddha­kṣatra­pari­śuddhyai matsari­sattva­pari­pācanatāyai saṃvartate | śīlapāramitā dharmālokamukhaṃ sarvākṣaṇāpāyasamatikramāya duḥśīla­sattva­pari­pācanatāyai saṃvartate | kṣāntipāramitā dharmālokamukhaṃ sarvavyā­pād­akhiladoṣa­māna­madadarpaprahāṇāya vyāpanna­citta­sattva­pari­pācanatāyai saṃvartate | vīryapāramitā dharmālokamukhaṃ sarv­akuśala­mūla­dharmā­raṅgottāraṇāya kuśīda­sattva­pari­pācanatāyai saṃvartate | dhyānapāramitā dharmālokamukhaṃ sarvajñānābhijñotpādāya vikṣipta­citta­sattva­pari­pācanatāyai saṃvartate | prajñāpāramitā dharmā­lokamukhamavidyāmohatamondhakāropalambhadṛṣṭiprahāṇāya duṣprajña­sattva­pari­pācanatāyai saṃvartate | upāyakauśalaṃ dharmālokamukhaṃ yathā­dhimuktasattveryāpatha­saṃ­darśanāya sarva­buddha­dharmā­vi­dhama­natāyai saṃvartate | catvāri saṃgrahavastūni dharmālokamukhaṃ sattvasaṃgrahāya saṃbodhiprāptasya ca dharma­saṃ­pratyavekṣaṇatāyai saṃvartate | sattvaparipāko dharmā­lokamukhamātmasukhānadhyavasānāyā­pari­khedatāyai saṃvartate | saddharmaparigraho dharmālokamukhaṃ sarva­sattva­saṃk­leśaprahāṇāya saṃvartate | puṇyasaṃbhāro dharmālokamukhaṃ sarvasattvopajīvyatāyai saṃvartate | jñānasaṃbhāro dharmālokamukhaṃ daśabalapratipūrtyai saṃvartate | śamathasaṃbhāro dharmālokamukhaṃ tathāga­tasamādhipratilambhāya saṃvartate | vidarśanāsaṃbhāro dharmālokamukhaṃ prajñācakṣuḥpratilambhāya saṃvartate | pratisaṃvidavatāro dharmālokamukhaṃ dharmacakṣuḥpratilambhāya saṃvartate | pratiśaraṇāvatāro dharmālokamukhaṃ buddhacakṣuḥpariśuddhyai saṃvartate | dhāraṇīpratilambho dharmālokamukhaṃ sarva­buddha­bhāṣitā­dhāra­ṇatāyai saṃvartate | pratibhānapratilambho dharmālokamukhaṃ sarva­sattva­su­bhāṣita­saṃ­toṣaṇāyai saṃvartate | ānulomikadharmakṣānti dharmālokamukhaṃ sarva­buddha­dharmā­nu­loma­natāyai saṃvartate | anutpattikadharmakṣānti dharmālokamukhaṃ vyākaraṇapratilambhāya saṃvartate | avaivartikabhūmi dharmālokamukhaṃ sarva­buddha­dharmapratipūrtyai saṃvartate | bhūmerbhūmi­saṃk­rāntij­ñānaṃ dharmālokamukhaṃ sarvajñajñānābhiṣekatāyai saṃvartate | abhiṣekabhūmi dharmā­lokamukhamavak­rama­ṇajanmābhiniṣk­rama­ṇaduṣkaracaryā­bodhi­maṇḍopa­saṃk­rama­ṇa­māra—dhvaṃ­sana­bodhi­vibodhana­dharma­cakrapravartana­mahā­pari­nirvāṇa­saṃ­darśanatāyai saṃvartate | idaṃ tanmārṣā aṣṭottaraṃ dharmālokamukhaśataṃ yadavaśyaṃ bodhisattvena cyavanakālasamaye devaparṣadi saṃprakāśayitavyam ||

asmin khalu punarbhikṣavo dharmālokamukhaparivarte bodhisattvena nirdiśyamāne tasyāṃ devaparṣadi caturaśīterdeva­putra­sahas­rāṇāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante | dvātriṃśateśca devaputrasahasrāṇāṃ pūrva­pari­karma­kṛtānāmanut­patti­keṣu dharmeṣu kṣāntipratilambho ’bhūt | ṣaṭtriṃśateśca devaputranayutānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurviśuddham | sarvāvacca tuṣitavarabhavanaṃ jānumātraṃ divyaiḥ puṣpaiḥ saṃchāditamabhūt ||

iti hi bhikṣavo bodhisattvastasyā devaparṣado bhūyasyā mātrayā saṃharṣaṇārthaṃ tasyāṃ velāyāmimāṃ gāthāmabhāṣata—

tuṣita­vara­bhavana­nilayādyadā cyavati nāyakaḥ puruṣasiṃhaḥ |
āmantrayate devān pramādamakhilaṃ visarjayata ||

yā kāci rativiyūhā divyā mahasā vicintitā śrīmān |
sarvaśubhakarmahetoḥ phalamidaṃ śṛṇurasya karmasya ||

tasmādbhavata kṛtajñā apūrvaśubhasaṃcayaṃ kṣapitveha |
mā gacchata punarapā­yāna­sādhvasukhavedanā yatra ||

dharmaśca yaḥ śruto ’yaṃ mamāntike gauravamupajanitvā |
tatra pratipadyathā prāpsyatha niyataṃ sukhamanantam ||

sarvamanitya kāmā adhruvaṃ na ca śāśvatā api na kalpāḥ |
māyāmarīcisadṛśā vidyutphenopamā capalāḥ ||

na ca kāmaguṇaratībhiḥ tṛptirlavaṇodakaṃ yathā pītvā |
te tṛpta yeṣa prajñā āryā lokottarā virajā ||

na taraṅgatulyakalpāḥ saṃgīti ca apsarobhi saṃvāsaḥ |
anyonyagamayuktā yathaiva sāmāyi kāmaṃ ca ||

na ca saṃskṛte sahāyā na mitra jñātījano ca parivārāḥ |
anyatra karma sukṛtādanubandhati pṛṣṭhato yāti ||

tasmātsahitasamagrā anyonyaṃ maitracitta hitacittāḥ |
dharmacaraṇaṃ carethāḥ sucaritacaraṇā na tapyante ||

buddhamanusmarethā dharmaṃ saṃghaṃ tathāpramādaṃ ca |
śrutaśīladānaniratā kṣāntyā saurabhyasaṃpannāḥ ||

duḥkhamanityamanātmā nirīkṣathā yoniśo imā dharmā |
hetupratyayayuktā vartante ’svāmikā jaḍābuddhyā ||

yā kāci ṛddhi mahyaṃ paśyata pratibhāṃ ca jñānaguṇatāṃ ca |
sarvaśubhakarmahetoḥ śīlena śrutena cāpramādena ||

anuśiṣyadhvaṃ mahyaṃ śīlena śrutena cāpramādena |
dānadamasaṃyamenā sattvārtha hitārtha mitrārthaḥ ||

na ca vākyarutaraveṇā śakyāḥ saṃpādituṃ kuśaladharmān |
pratipattimārabhethā yathā ca vadathā tatha karothā ||

mā khalu parāvakāśaṃ svayaṃ yatadhvaṃ sadā prayatnena |
na ca kaści kṛtva dadate na cāpyakṛtvā bhavati siddhiḥ ||

samanus­marathā pūrve yadduḥkhaṃ saṃsāre ciramanubhūtam |
na ca nirvṛtī virāgo samanugato mithya niyataiva ||

tasmātkṣaṇaṃ labhitvā mitraṃ pratirūpa deśavāsaṃ ca |
śreṣṭhaṃ ca dharmaśravaṇaṃ śametha rāgādikān kleśān ||

mānamadadarpavigatāḥ sadārjavāmandavāśca aśaṭhāśca |
nirvāṇagatiparāyaṇa yujyata mārgābhisamayāya ||

mohakaluṣāndhakāraṃ prajñāpradīpena vidhamathā sarvam |
sānuśayadoṣajālaṃ vidārayata jñānavajreṇa ||

kimapi subahu vadeyaṃ dharmaṃ yuṣmākamarthasaṃyuktam |
na ca tatravatiṣṭhethā na tatra dharmasya aparādhaḥ ||

bodhiryathā mi prāptā (syād) dharmaṃ ca pravarṣayedamṛtagāmim |
punarapi viśuddhacittā upetha varadharmaśravaṇāya ||
iti ||

iti śrīlalitavistare dharmālokamukhaparivarto nāma caturtho ’dhyāyaḥ ||