Lalitavistaraḥ |

5: pracalaparivartaḥ pañcamaḥ

iti hi bhikṣavo bodhisattvastāṃ mahatīṃ devaparṣadamanayā dharmyayā kathayā saṃdarśya samādāpya samuttejya saṃpraharṣya kṣamāpayitvā maṅgalyāṃ devaparṣadamāmantrayate sma—gamiṣyāmyahaṃ mārṣā jambudvīpam | mayā pūrvabodhisattvacaryāṃ caratā sattvāścaturbhiḥ saṃg­rahavastubhirnimantritā dānena priyavadyenārthakriyayā samānārthatayā ca | tadayuktametanmārṣā mama bhavedakṛtajñatā ca, yadahamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau nābhisaṃbuddheyam ||

atha te tuṣitakāyikā devaputrā rudanto bodhisattvasya caraṇau parigṛhyaivamāhuḥ—idaṃ khalu satpuruṣa tuṣitabhavanaṃ tvayā vihīnaṃ na bhrājiṣyate | atha bodhisattvastāṃ mahatī devaparṣadamevamāha—ayaṃ maitreyo bodhisattvo yuṣmākaṃ dharmaṃ deśayiṣyati | atha bodhisattvaḥ svakācchirasaḥ paṭṭamaulaṃ cāvatārya maitreyasya bodhisattvasya śirasi pratiṣṭhāpayāmāsa | evaṃ cāvocat—mamāntareṇa tvaṃ satpuruṣa anuttarāṃ samya­ksaṃ­bodhi­mabhi­saṃ­bhotsyase ||

atha bodhisattvo maitreyaṃ bodhisattvaṃ tuṣitabhavane ’bhiniṣadya punarapi tāṃ mahatīṃ devaparṣadamāmantrayate sma—kīdṛśenāhaṃ mārṣā rūpeṇa mātuḥ kukṣāvavakrāmeyam? tatra kecidāhuḥ—mārṣā mānavakarūpeṇa | kecidāhuḥ—śakrarūpeṇa | kecidāhuḥ—brahmarūpeṇa | kecidāhuḥ—mahā­rājikarūpeṇa | kecidāhuḥ—vaiśravaṇarūpeṇa | kecidāhuḥ—gandharvarūpeṇa | kecidāhuḥ—kinnararūpeṇa | kecidāhuḥ—mahoragarūpeṇa | kecidāhuḥ—maheśvararūpeṇa | kecidāhuḥ—candrarūpeṇa | kecidāhuḥ—sūryarūpeṇa | kecidāhuḥ—garuḍarūpeṇa | tatrogratejo nāma brahmakāyiko devaputraḥ pūrvarṣijanmacyuto ’vaivartiko ’nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ, sa evamāha—yathā brāhmaṇānāṃ mantra­vedaśāstrapāṭheṣvāgacchati, tādṛśenaiva rūpeṇa bodhisattvo mātuḥ kukṣāvavakrāmitavyaḥ | tatpunaḥ kīdṛśam? gajavaramahāpramāṇaḥ ṣaḍdanto hemajālasaṃkāśaḥ suruciraḥ suraktaśīrṣaḥ sphuṭitagalitarūpavān | etacchrutvā rūpaṃ brāhmaṇavedaśāstratattvajño vyākarṣitaśca | ito vai bhāvī dvātriṃśallakṣaṇopetaḥ ||

iti hi bhikṣavo bodhisattvo janmakālamavalokya tuṣitavarabhavanasthaḥ evaṃ rājñaḥ śuddhodanasya gṛhavare aṣṭau pūrvanimittānyu­pada­rśayati sma | katamānyaṣṭau? tadyathā—vyapagatatṛṇakhāṇukaṇṭakaśarkarakaḍhalyanirmalaṃ suṣiktaṃ suśodhita­manā­kulavātatamorajovigatadaṃ­śa­kama­kṣikāpataṅgasarīsṛpāpagatamavakīrṇa­kusumaṃ samaṃ pāṇitalajātaṃ tadgṛhaṃ saṃsthitamabhūt | idaṃ prathamaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

ye ca himavatparvata­rāja­nivāsinaḥ patra­gupta­śukasārikākokilahaṃ­sakroñcama­yūra­cakra­vākakuṇālakalaviṅkajīvaṃ­jīvakā­dayo vicitrarucirapakṣā manojñapriyabhāṣiṇaḥ śakunigaṇāḥ, te āgatya rājñaḥ śuddhodanasya gṛhavare vitardiniryūhatoraṇagavākṣaharmya­kūṭā­gāraprāsādataleṣu sthitvā pramuditāḥ prītisaumanasyajātāḥ svakasvakāni rutānyudāharanti sma | iti dvitīyaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

ye ca rājñaḥ śuddhodanasyārā­mara­maṇīyeṣu vanaramaṇīyeṣu codyānaramaṇīyeṣu nānā­puṣpaphalavṛkṣānānartukārikāḥ, te sarve saṃpuṣpitāḥ saṃkusumitā abhūvan | idaṃ tṛtīyaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

yāśca rājñaḥ śuddhodanasya puṣkariṇyo jalaparibhogyasthāḥ, tāḥ sarvāḥ śakaṭa­cakrapramāṇairan­eka­koṭīni­yuta­śata­sahas­ra­patraiḥ padmaiḥ saṃchāditā abhūvan | idaṃ caturthaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

ye ca rājñaḥ śuddhodanasya gṛhavare bhājanaviṣaye sarpistailamadhuphāṇitaśarkarādyānāṃ te paribhujyamānāḥ kṣayaṃ na gacchanti sma | paripūrṇā eva saṃdṛśyante sma | idaṃ pañcamaṃ pūrvanimittaṃ prādūrabhūt ||

ye ca rājñaḥ śuddhodanasya gṛhavarapradhāne mahatyantaḥpure bherīmṛdaṅgapaṇavatūṇavavīṇāveṇuvallakī­saṃ­patāḍaprabhṛtayastūryabhāṇḍāḥ, te sarve svayamaghaṭṭitā eva manojñaśabdaṃ muñcanti sma | idaṃ ṣaṣṭhaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

yāni ca rājñaḥ śuddhodanasya gṛhavarapradhāne suvarṇa­rūpya­maṇi­muktā­vai­dūrya­śaṅkha­śilāpravā­lādīnāṃ ratnānāṃ bhājanāni, tāni sarvāṇi niravaśeṣaṃ vivṛtavimalaviśuddha­pari­pūrṇānyevaṃ virocante sma | idaṃ saptamaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

vimalaviśuddhayā candrasūryajihmīkaraṇayā prabhayā kāyacittodbilyasaṃjananyā tadgṛhaṃ samantādavabhāsitamabhūt | idamaṣṭamaṃ pūrvanimittaṃ prādurabhūt ||

māyā ca devī snātānuliptagātrā vividhābharaṇaviṣkambhitabhujā suślakṣṇasulīlavastravaradhāriṇī prītiprāmodyaprasā­dapratilabdhā sārdhaṃ daśabhiḥ strīsahasraiḥ parivṛtā puraskṛtā rājñaḥ śuddhodanasya saṃgītiprāsāde sukhopaviṣṭasyāntikamupa­saṃk­ramya dakṣiṇe pārśve ratnajālapratyupte bhadrāsane niṣadya smitamukhī vyapagatabhṛkuṭikā prahasitavadanā rājānaṃ śuddhodanamābhirgāthābhirabhāṣat—

sādho śṛṇuṣva mama pārthiva bhūmipālā yācāmi te nṛpatiradya varaṃ prayaccha |
abhiprāyu mahya yatha cittamanaḥpraharṣaṃ tanme śṛṇuṣva bhava prītamanā udagraḥ ||

gṛhṇāmi deva vrataśīlavaropavāsaṃ aṣṭāṅgapoṣadhamahaṃ jagi maitracittā |
prāṇeṣu hiṃsaviratā sada śuddhabhāvā premaṃ yathātmani pareṣu tathā karomi ||

stainyādvivarjita­manā madalobhahīnā kāmeṣu mithya nṛpate na samācariṣye |
satye sthitā apiśunā paruṣaprahīṇā saṃdhipralāpamaśubhaṃ na samācariṣye ||

vyā­pād­adoṣakhilamohamadaprahīṇā sarvā abhidhya vigatā svadhanena tuṣṭā |
samyakprayukta akuhānilayā anirṣyu karmā yathā daśa ime kuśalā cariṣye ||

mā tvaṃ narendra mayi kāmatṛṣāṃ kuruṣva śīlavrateṣvabhiratāya susaṃvṛtāya |
mā te apuṇya nṛpate bhavi dīrgharātramanumodayā hi mama śīlavratopavāsam ||

chando mameṣa nṛpate praviśādya śīghraṃ prāsādaharmyaśikhare sthita dhārtarāṣṭre |
sakhibhiḥ sadā parivṛtā sukha modayeyaṃ puṣpābhikīrṇaśayane mṛduke sugandhe ||

na ca kāñcukīya puruṣā na pi dārakāśca na ca istri prākṛta mamā purataḥ sthiheyā |
no cāmanāpa mama rūpa na śabdagandhān nānyatra iṣṭamadhurā śṛṇuyā suśabdān ||

ye rodhabandhanagatāḥ parimuñca sarvān dravyāmbarāśca puruṣāndhaninaḥ kuruṣva |
vastrānnapāna rathayugya tathāśvayānaṃ dada saptarātrikamidaṃ jagataḥ sukhārtham ||

no co vivādakalahā na ca roṣavākyā cānyonyamaitramanaso hitasaumyacittā |
asmin pure puruṣa iṣṭika dārakāśca devāśca nandanagatā sahitā ramantām ||

na ca rājadaṇḍanabhaṭā na tathā kudaṇḍā notpīḍanā na pi ca tarjanatāḍanā vā |
sarvān prasannamanaso hitamaitracitta vīkṣasva deva janatāṃ yatha ekaputram ||

śrutvaiva rāja vacanaṃ paramaṃ udagraṃ prāhāstu sarvamidameva yathā tavecchā |
abhiprāyu tubhya manasā svanucintitāni yadyācase tava varaṃ tadahaṃ dadāmi ||

ājñāpyaḥ pārthivavaraḥ svakapāriṣadyāṃ prāsādaśreṣṭhaśikhare prakarotha ṛddhim |
puṣpābhikīrṇaruciraṃ varadhūpagandhaṃ chatrāpatākasamalaṃ­kṛtatālapaṃ­ktim ||

viṃśatsahasra raṇaśoṇḍa vicitravarmāṃ nārācaśūlaśaraśaktigṛhītakhaṅgāḥ |
parivārayātha dhṛtarājyamanojñaghoṣaṃ devyā ’bhayārtha karuṇāsthita rakṣamāṇā ||

strībhistu sā parivṛtā yatha devakanyā snātānuliptapravarām­bara­bhūṣitāṅgī |
tūryaiḥ sahas­rama­nugīta­manoj­ñaghoṣaiḥ āruhya devyupaviveśa marutsnuṣeva ||

divyair­mahārthasuvicitrasuratna­pādaiḥ svāstīrṇapuṣpavividhaiḥ śayane manojñe |
śayane sthitā vigalitā maṇiratnacūḍā yatha miśrakāvanagatā khalu devakanyā ||

atha khalu bhikṣavaścatvāro mahārājānaḥ śakraśca devānāmindraḥ suyāmaśca devaputraḥ saṃtuṣitaśca sunirmitaśca paranirmitavaśavartī ca sārthavāhaśca māraputrabrahmā ca sahāṃpatirbrahmottaraśca purohitaḥ subrahmā ca purohitaḥ prabhāvyūhābhāsvaraśca maheśvaraśca śuddhāvāsakāyikā niṣṭhāgataścākaniṣṭhaśca etāni cānyāni cānekāni devaśatasahasrāṇi saṃnipatya anyonyamevāhuḥ—ayuktametanmārṣā asmākaṃ syādakṛtajñatā ca, yadvayamekākinamadvitīyaṃ bodhisattvamutsṛjema | ko ’smākaṃ mārṣā utsahate bodhisattvaṃ satatasamitamanubaddhumavak­rama­ṇagarbhasthānajanmayauvana­bhūmi­dārakakrīḍāntaḥ­pura­nāṭaka­saṃ­darśanābhiniṣk­rama­ṇaduṣkaracaryā­bodhi­maṇḍopa­saṃk­rama­ṇa­māra­dharṣaṇa­bodhya­bhi­saṃ­bodhana­dharma­cakrapravartanaṃ yāvan­mahā­pari­nirvāṇāddhita­citta­tayā snigdhacittatayā priyacittatayā maitracittatayā saumyacittatayā? tasyāṃ velāyāmimāṃ gāthāmabhāṣata—

ko votsaheta vararūpadharam anubandhayituṃ satataṃ prītamanāḥ |
kaḥ puṇyateja yaśasā vacasā svayamātmanecchati vibaddhayitum ||

yasyepsitaṃ tridaśadevapure divyaiḥ sukhairhi ramituṃ satatam |
paramāpsarobhiriha kāmaguṇaiḥ anubaddhitāṃ vimalacandramukham ||

tatha miśrake vanavare rucire divyākare ramitu devapure |
puṣpotkare kanakacūrṇanime anubandhatāṃ vimalatejadharam ||

yasyepsitaṃ ramituḥ citrarathe tatha nandane suravadhūsahitaḥ |
māndāravaiḥ kusumapatracite anubandhatāmimu mahāpuruṣam ||

yāmādhipatyamatha vā tuṣitairatha vāpi prārthayati ceśvaratām |
pūjāraho bhavitu sarvajage anubandhatāmimu anantayaśam ||

yo icchati nirmitapure rucire vaśavartidevabhavane ramitum |
manasaiva sarvamanubhoktikriyā anubandhatāmimu guṇāgradharam ||

māreśvaro na ca praduṣṭamanā sarvavidhaiśvaryapāragataḥ |
kāmeśvaro vaśitapāragato gacchatvasau hitakareṇa saha ||

tatha kāmadhātu samatikramituṃ mati yasya brahmapuramāvasitum |
caturapramāṇaprabhatejadharaḥ so ’dyānubaddhatu mahāpuruṣam ||

atha vāpi yasya manujeṣu mati varacakravartiviṣaye vipule |
ratnāka­rama­bhayasaukhyadadam anubandhatāṃ vipulapuṇyadharam ||

pṛthivīśvarastatha pi śreṣṭhisuto āḍhyo mahādhanu mahānicayaḥ |
pari­vāravānnihataśatrugaṇo gacchatvasau hitakareṇa saha ||

rūpaṃ ca bhogamapi ceśvaratā kīrtiryaśaśca balatā guṇavatī |
ādeyavākya bhavi grāhyaruto brahmeśvaraṃ samupayātu vidum ||

ye divya kāma tatha mānuṣakāṃ yo icchatī tribhavi sarvasukham |
dhyāne sukhaṃ ca pravivekasukhaṃ dharmeśvaraṃ samanubandhayatām ||

rāgaprahāṇu tatha doṣamapī yo icchate tatha kileśajaham |
śānta praśānta upaśāntamanā so dāntacittamanuyātu laghum ||

śaikṣā aśaikṣa tatha pratyekajinā sarvajñaj­ñāna­manuprāpuritum |
daśabhirbalairnaditu siṃha iva guṇasāgaraṃ samanuyātu vidum ||

pithituṃ apāyapatha yeṣa matir vivṛtuṃ ca ṣaṅgatipathaṃ hyamṛtam |
aṣṭāṅgamārgagamanena gatim anubandhatāṃ gatipathāntakaram ||

yo icchate sugata pūjayituṃ dharmaṃ ca teṣu śrutikāruṇike |
prāpto guṇānapi ca saṃghagatān guṇasāgaraṃ samanuyātu imam ||

jāti­jarā­mara­ṇa­duḥkha­kṣaye saṃsārabandhana vimokṣayitum |
carituṃ viśuddhagamanāntasamaṃ so śuddha­sattva­manubandhayatām ||

iṣṭo manāpa priyu sarvajage varalakṣaṇo varaguṇopacitaḥ |
ātmā paraṃ ca tatha mocayituṃ priyadarśanaṃ samupayātu vidum ||

śīlaṃ samādhi tatha prajñamayī gambhīradurdaśaduropagamam |
yo icchate vidu vimukti labhe so vaidyarājamanuyātu laghum ||

ete ca anya guṇa naikavidhā upapatti saukhya tatha nirvṛtiye |
sarvairguṇebhi pratipūrṇa siddhaye siddhavrataṃ samanuyātu vidum ||
iti ||

idaṃ khalu vacanaṃ śrutvā caturaśītisahasrāṇi cāturmahārājikānāṃ devānāṃ śatasahasraṃ trayatriṃśānāṃ śatasahasraṃ yāmānāṃ śatasahasraṃ tuṣitānāṃ śatasahasraṃ nirmāṇaratīnāṃ śatasahasraṃ paranirmitavaśavartīnāṃ devānāṃ ṣaṣṭisahasrāṇi mārakāyikānāṃ pūrvaśubhakarmaniryātānāṃ aṣṭaṣaṣṭisahasrāṇi brahmakāyikānāṃ bahūni śatasahasrāṇi yāvadakaniṣṭhānāṃ devānāṃ saṃnipatitānyabhūvan | anye ca bhūyaḥ pūrvadakṣiṇapaścimottarebhyo digbhyo bahūni devaśatasahasrāṇi saṃnipatitānyabhūvan | tebhyo ye udāratamā devaputrāste tāṃ mahatīṃ devaparṣadaṃ gāthābhirabhyabhāṣantaḥ—

hanta śṛṇotha vacanaṃ amareśvarāho asmin vidhānamati yādṛśatatvabhūtā |
tyaktārthikāmarati dhyānasukhaṃ praṇītam anubandhayāma imamuttamaśuddhasattvam ||

okrāntapāda tatha garbhasthitaṃ mahātmaṃ pūjārahaṃ atiśayamabhipūjayāmaḥ |
puṇyaiḥ surakṣitamṛṣiṃ parirakṣisanto yasyāvatāra labhate na manaḥ praduṣṭam ||

saṃgītitūryaracitaiśca suvādyakaiśca varṇāguṇāṃ kathayato guṇasāgarasya |
kurvāma devamanujāna praharṣaṇīyaṃ yaṃ śrutva bodhivaracitta jane janeryā ||

puṣpābhikīrṇa nṛpateśca karoma gehaṃ kālāgurūttamasudhūpitasaumyagandham |
yaṃ ghrātva devamanujāśca bhavantyudagrā vigatajvarāśca sukhinaśca bhavantyarogāḥ ||

māndāravaiśca kusumaistatha pārijātaiścandraiḥ sucandra tatha sthālavirocamānaiḥ |
puṣpābhikīrṇa kapilāhvaya taṃ karoma pūjārtha pūrvaśubha­karma­samudgatasya ||

yāvacca garbhi vasate trimalairalipto yāvajjarāmaraṇa cāntakaraḥ prasūtaḥ |
tāvatprasannamanaso anubandhayāma eṣā matirmatidharasya karoma pūjām ||

lābhā sulabdha vipulāḥ suramānuṣāṇāṃ drakṣyanti jānu imu saptapadāṃ kramantam |
śakraiśca brahmaṇakaraiḥ parigṛhyamānaṃ gandhodakaiḥ snapiyamāni suśuddhasattvam || ||
yāvacca loki anuvartanatāṃ karoti antaḥpure vasati kāmakileśaghātī |
yāvacca niṣkramati rājyamapāsya sarvaṃ tāvatprasannamanaso anubandhayāmaḥ ||

yāvadupaiti mahimaṇḍi tṛṇāṃ gṛhītvā yāvacca bodhi spṛśate vinihatya māram |
adhyeṣṭu brāhmaṇayutebhi pravarti cakraṃ tāvatkaroma vipulāṃ sugatasya pūjām ||

yada buddhakāryu kṛtu bheṣyati trisahasre sattvāna koṭinayutā amṛte vinītā |
nirvāṇamārgamupayāsyati śītibhāvaṃ tāvanmahāśayamṛṣiṃ na jahāma sarve ||
iti ||

atha khalu bhikṣavaḥ kāmadhātvīśvarāṇāṃ devakanyānāṃ bodhisattvasya rūpakāyapariniṣpattiṃ dṛṣṭvā etadabhavat—kīdṛśī tvasau kanyā bhaviṣyati yā imaṃ varapravaraśuddhasattvaṃ dhārayiṣyati | tāḥ kautūhalajātā varapravarapuṣpadhūpadīpagandhamālya­vilepana­cūrṇacīvara­pari­gṛhītā divya­mano­mayātma­bhāvapratilabdhāḥ puṇyavipākādhisthānādhisthitāḥ tasmin kṣaṇe ’mara­pura­bhavanādantarhitāḥ kapilāhvaye mahāpuravare udyāna­śata­sahas­ra­pari­maṇḍite rājñaḥ śuddhodanasya gṛhe dhṛtarāṣṭre mahāprāsāde amarabhavanaprakāśe vigalitāmbaradhāriṇyaḥ śubhavimalatejapratimaṇḍitā divyā­bharaṇastambhitabhujāḥ śayanavaragatāṃ māyādevīmekāṅgulikayo­pada­rśayantyo gaganatalagatāḥ parasparaṃ gāthābhirabhyabhāṣanta—

amarapuragatāna apsarāṇāṃ rūpa manorama dṛṣṭva bodhisattve |
matiriyamabhavattadā hi tāsāṃ pramada nu kīdṛśa bodhisattvamātā ||

tāśca sahitapuṣpamālyahastā upagami veśma nṛpasya jātakāṅkṣā |
puṣpa tatha vilepanāṃ gṛhītvā daśanakhaañjalibhirnamasyamānāḥ ||

vigalitavasanāḥ salīlarūpāḥ karatala dakṣiṇi aṅgulīṃ praṇamya |
śayanagata vidarśi māyadevīṃ sādhu nirīkṣatha rūpa mānuṣīṇām ||

vayamiha abhimanyayāma anye paramamanorama surūpa apsarāṇām |
ima nṛpativadhūṃ nirīkṣamāṇā jihma vipaśyatha divya ātmabhāvām ||

ratiriva sadṛśī guṇānvitā ca jananiriyaṃ pravarāgrapudgalasya |
maṇiratana yathā subhājanastha tatha iva bhājana devi devadeve ||

karacaraṇatalebhi yāvadūrdhvaṃ aṅga mahorama divya ātirekāḥ |
prekṣatu nayanānna cāsti tṛptiṃ bhūya praharṣati citta mānasaṃ ca ||

śaśiriva gagane virājate ’syā vadanu varaṃ ca virāja gātrabhāsā |
raviriva vimalā śaśīva dīptā tatha prabha niścarate ’sya ātmabhāvāt ||

kanakamiva sujātajātarūpā varṇa virocati deviye tathaiva |
bhramaravaranikāśa kuntalānī mṛdukasugandhaśravāsya mūrdhajāni ||

kamaladalanibhe tathāsya netre daśanaviśuddha nabheva jyotiṣāṇi |
cāpa iva tanūdarī viśālā pārśva samudgata māṃsi nāsti saṃdhiḥ ||

gajabhujasadṛśe ’sya ūrujaṅghe jānu sujātvanupūrvamudgatāsya |
karatalacaraṇā samā suraktā vyaktamiyaṃ khalu devakanya nānyā ||

eva bahuvidhaṃ nirīkṣya devīṃ kusuma kṣipitva pradakṣiṇaṃ ca kṛtvā |
supiya yaśavatī jinasya mātā punarapi devapuraṃ gatā kṣaṇena ||

atha caturi caturdiśāsu pālāḥ śakra suyāma tathaiva nirmitāśca |
devagaṇa kumbhāṇḍa rākṣasāśca asura mahoraga kinnarāśca vocan ||

gacchata purato narottamasya puruṣavarasya karotha rakṣaguptim |
mā kuruta jage manaḥpradoṣaṃ mā ca karota viheṭha mānuṣāṇām ||

yatra gṛhavarasmi māyadevī tatra samagra sapāriṣadya sarve |
asidhanuśaraśaktikhaṅgahastā gaganatalasmi sthitā nirīkṣayātha ||

jñātva cyavanakāla devaputrā upagami māyasakāśa hṛṣṭacittā |
puṣpa tatha vilepanāṃ gṛhītvā daśanakhaañjalibhirnamasyamānāḥ ||

cyava cyava hi narendra śuddhasattvā ayu samayo bhavato ’dya vādisiṃha |
kṛpakaruṇa janitva sarvaloke asmi adhyeṣama dharmadānahetoḥ ||
iti ||

atha khalu bhikṣavo bodhisattvasya cyavanakālasamaye pūrvasyā diśo bahūni bodhisattvaśatasahasrāṇi sarva ekajātipratibaddhās­tuṣita­vara­bhavana­vāsino yena bodhi­sattvas­tenopa­saṃk­rāman bodhisattvasya pūjākarmaṇe | evaṃ daśabhyo digbhyo ekaikasyā diśo bahūni bodhisattvaśatasahasrāṇi sarva ekajātipratibaddhās­tuṣita­vara­bhavana­vāsino yena bodhi­sattvas­tenopa­saṃk­rāman bodhisattvasya pūjākarmaṇe | cāturmahārājakāyikebhyo devebhyaścaturaśītyap­saraḥ­śata­sahas­rāṇyevaṃ trayatriṃśato yāmebhyastuṣitebhyo nirmāṇaratibhyaḥ paranirmitavaśavartibhyo devebhyaścaturaśītyap­saraḥ—śata­sahas­rāṇi nānātūryasaṃgītivāditena yena bodhi­sattvas­tenopa­saṃk­rāman bodhisattvasya pūjākarmaṇe ||

atha khalu bodhisattvaḥ śrīgarbhasiṃhāsane sarvapuṇyasamudgate sarvadevanāgasaṃdarśane mahākūṭāgāre niṣadya sārdhaṃ bodhi­sattva­irdeva­nāgayakṣakoṭini­yuta­śata­sahas­raiḥ parivṛtaḥ puras­kṛtas­tuṣita­varabhavanāt pracalati sma | pracalatā ca bhikṣavo bodhisattvena tathārūpā kāyāt prabhā muktābhūd yayā prabhayā ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhāturevaṃ vipulavistīrṇo mahatodāreṇa supracalitapūrveṇa divyaprabhāsamatikrāntenāvabhāsena parisphuṭo ’bhūt | yā api tā lokāntarikā aghā aghasphuṭā andhakārāstamisrā yatremau candrasūryāvevaṃ maharddhikāvevaṃ mahānubhāvāvevaṃ maheśākhyau ābhayā ābhāṃ varṇena varṇaṃ tejasā tejo nābhitapato nābhivirocataḥ, tatra ye sattvā upapannāste svakānapi bāhuprasāritānna paśyanti | tathāpi tasmin samaye mahata udārasyāvabhāsasya prādurbhāvo ’bhūt | ye ca tatra sattvā upapannāste tenaivāvabhāsena sphuṭāḥ samānā anyonyaṃ samyak paśyanti sma | anyonyaṃ saṃjānante sma | evaṃ cāhuḥ—anye ’pi kila bhoḥ sattvā ihopapannāḥ kila bho iti ||

ayaṃ ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikā­rama­ṣṭādaśa­mahā­nimittamabhūt | akampat prākampat saṃprākampat | avedhat prāvedhat saṃprāvedhat | acalat prācalat saṃprācalat | akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat | araṇat prāraṇat saṃprāraṇat | agarjat prāgarjat saṃprāgarjat | ante ’vanamati sma, madhye unnamati sma | madhye ’vanamati sma, ante unnamati sma | pūrvasyāṃ diśyavanamati sma, paścimāyāṃ diśyunnamati sma | paścimāyāṃ diśyavanamati sma, pūrvasyāṃ diśyunnamati sma | dakṣiṇasyāṃ diśyavanamati sma, uttarasyāṃ diśyunnamati sma | uttarasyāṃ diśyavanamati sma, dakṣiṇasyāṃ diśyunnamati sma | tasmin samaye harṣaṇīyāstoṣaṇīyāḥ premaṇīyāḥ prasādanīyā avalokanīyāḥ prahlādanīyā nirvarṇanīyā asecanīyā apratikūlā anuttrāsakarāḥ śabdāḥ śrūyante sma | na ca kasyacit sattvasya tasmin kṣaṇe viheṭhā vā trāso vā bhayaṃ vā stambhitatvaṃ vābhūt | na ca bhūyaḥ sūryācandramasorna brahmaśakralokapālānāṃ tasmin kṣaṇe prabhā prajñāyate sma | sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā abhūvan sarvasukhasamarpitāḥ | na ca kasyacit sattvasya rāgo bādhate sma, dveṣo vā moho vā, īrṣyā vā mātsaryaṃ vā, māno vā mrakṣo vā, mado vā krodho vā, vyāpādo vā paridāho vā | sarvasattvāstasmin kṣaṇe maitracittā hitacittāḥ parasparaṃ mātāpitṛsaṅgino ’bhūvan | aghaṭṭitāni ca divyamānuṣyakāṇi tūryakoṭini­yuta­śata­sahas­rāṇi manojñaghoṣamutsṛjanti sma | deva­koṭīna­yuta­śata­sahas­rāṇi pāṇibhiraṃsaiḥ śirobhistaṃ mahāvimānaṃ vahanti sma | tāni cāpsaraḥśatasahasrāṇi svāṃ svāṃ saṃgītiṃ saṃprayujya purataḥ pṛṣṭhato vāmadakṣiṇena ca sthitvā bodhisattvaṃ saṃ­gītirutas­vareṇābhistuvanti sma—

pūrva­karma­śubha­saṃ­citasya te dīrgharātrakuśaloditasya te |
satyadharmanayaśodhitasya te pūja adya vipulā pravartate ||

pūrvi tubhya bahukalpakoṭiyo dānu dattu priyaputradhītarā |
tasya dānacaritasya tatphalaṃ yena divya kusumāḥ pravarṣitāḥ ||

ātmamāṃsa tulayitva te vibho so ’bhidattu priyapakṣikāraṇāt |
tasya dānacaritasya tatphalaṃ pretaloki labhi pānabhojanam ||

pūrvi tubhya bahukalpakoṭiyo śīla rakṣitamakhaṇḍanavratam |
tasya śīlacaritasya tatphalaṃ yena akṣaṇa apāya śodhitāḥ ||

pūrvi tubhya bahukalpakoṭiyo kṣānti bhāvita nidānabodhaye |
tasya kṣānticaritasya tatphalaṃ maitracitta bhuta devamānuṣāḥ ||

pūrvi tubhya bahukalpakoṭiyo vīryu bhāvitamalīnamuttamam |
tasya vīryacaritasya tatphalaṃ yena kāyu yatha meru śobhate ||

pūrvi tubhya bahukalpakoṭiyo dhyāna dhyāyita kileśadhyeṣaṇāt |
tasya dhyānacaritasya tatphalaṃ yena kleśa jagato na bādhate ||

pūrvi tubhya bahukalpakoṭiyo prajña bhāvita kileśachedanī |
tasya prajñacaritasya tatphalaṃ yena ābha paramā virocate ||

maitravarmita kileśasūdanā sarvasattvakaruṇāya udgatā |
modiprāpta paramā upekṣakā brahmabhūta sugatā namo ’stu te ||

prajña ulkaprabha tejasodgatā sarvadoṣatamamohaśodhakā |
cakṣubhūta trisahasrināyakā mārgadeśika mune namo ’stu te ||

ṛddhi­pād­avarabhijñakovidā satyadarśi paramārthi śikṣitā |
tīrṇa tārayasi anyaprāṇino dāśabhūta sugatā namo ’stu te ||

sarvopāyavarabhijñakovidā darśayasi cyutimacyuticyutim |
loka­dharma­bhavanābhivartase no ca loki kvaci opalipyase ||

lābha teṣa paramā acintiyā yeṣu darśana śravaṃ ca eṣyase |
kiṃ punaḥ śṛṇuya yo tidharmatāṃ śraddha prīti vipulā janeṣyase ||

jihma sarva tuṣitālayo bhuto jambudvīpi puri yo udāgataḥ |
prāṇikoṭinayutā acintiyāṃ bodhayiṣyasi prasupta kleśato ||

ṛddha sphīta puramadya bheṣyatī devakoṭinayutaiḥ samākulam |
apsarobhi turiyairnināditaṃ rājagehi madhuraṃ śruṇiṣyati ||

puṇyatejabharitā śubhakarmaṇā nāri sā paramarūpaupetā |
yasya putra ayameva samṛddhaḥ tisraloki abhibhāti śīriye ||

no bhuyo puravarasmi dehināṃ lobhadoṣakalahā vivādakā |
sarva maitramanasaḥ sagauravā bhāvino naravarasya tejasā ||

rājavaṃśa nṛpateḥ pravardhate cakra­vartikula­rāja­saṃ­bhavaḥ |
bheṣyate kapilasāhvayaṃ puraṃ ratnakoṣabharitaṃ susamṛddham ||

yakṣarākṣasakumbhāṇḍaguhyakā devadānavagaṇāḥ saindrakāḥ |
ye sthitā naravarasya rakṣakāḥ teṣu mokṣa nacireṇa bheṣyate ||

puṇyupārjitu stavitva nāyakaṃ premagauravamupasthapisva nā |
sarva bodhi pariṇāmayāmahe kṣipra bhoma yatha tvaṃ narottama ||
iti ||

iti śrīlalitavistare pracalaparivarto nāma pañcamo ’dhyāyaḥ ||