Vṛkṣasūtra (1st)

śrāvastyāṃ nidānam |

tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayati |

u­pād­ānīyeṣu dharmeṣv āsvādānudarśino viharatas tṛṣṇā pravardhate | tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratya jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo samudayo bhavati |

tadyathā vṛkṣasya navasya daharasya puruṣa utpadyeta arthakāmo hitakāmo yogakṣemakāmo yas taṃ vṛkṣaṃ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + kālena kālam utkīlayet kālena kālaṃ śītoṣṇa + + + + + + + + + + kālena kālam udakaṃ dadyāt | sa vṛkṣas tannidānaṃ vṛddhiṃ virūḍhim vipulatām āpadyeta |

evam eva upādānīyeṣu dharmeṣv āsvādānudarśino viharatas tṛṣṇā pravardhate pūrvavad yāvat samudayo bhavati |

u­pād­ānīyeṣu dharmeṣv anityānudarśino vibhavānudarśino virāgānudarśino nirodhānudarśinaḥ pratiniḥsargānudarśinas tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ| upādānanirodhād bhavanirodhāh | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ | śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |

tadyathā tasyaiva vṛkṣasya navasya daharasya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. puruṣa utpadyeta anarthakāmo ’hitakāmo ’yogakṣemakāmo yas taṃ vṛkṣaṃ mūlāc chitvā agra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. vātātapābhyāṃ pariśoṣayet | vātātapābhyāṃ pariśoṣayitvā agninā dahet | agninā dagdhvā .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ḥ |

kiṃ manyadhve bhikṣavo nanu sa vṛkṣas tan nidānam ucchinnamūlas tālamastakavad anābhavagatika āyatyām anutpādadharmā |

evaṃ bhadanta |

evam eva upādānīyeṣu dharmeṣv anityānudarśino vibhavānudarśino virāgānudarśino nirodhānudarśinaḥ pratiniḥsargānudarśinas tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ | śoka­parideva­duḥkha­urmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya niodho bhavati |

atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | abhinandyānumodya bhagavato ’ntikāt prakrāntāḥ ||