Dīpasūtra (1st)

pūrvaṃ me bhikṣavo ’nuttarāṃ samyaksaṃbodhim anabhi­saṃ­buddhas­yaikākino rahasigatasyaivaṃ cetasi cetaḥparivitarka udapādi |

kṛcchraṃ batāyaṃ loka āpanno yad uta jāyate ’pi jīryate ’pi mriyate ’pi cyavate ’py upapadyate ’pi | atha ca punar ime satvā jarāmaraṇasyottare niḥsaraṇaṃ yathā­bhūtaṃ na prajānanti |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nu sati jarāmaraṇaṃ bhavati | kiṃpratyayañ ca punar jarāmaraṇam | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathā­bhūtas­yābhisamaya udapādi | jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati | jātipratyayañ ca punar jarāmaraṇam |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nu sati jātir bhavati | kiṃpratyayā ca punar jātiḥ | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi | bhave sati jātir bhavati | bhavapratyayā ca punar jātiḥ |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nu sati bhavo bhavati | kiṃpratyayaś ca punar bhavaḥ | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi | upādāne sati bhavo bhavati | upādānapratyayaś ca punar bhavaḥ |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nu saty upādānaṃ bhavati | kiṃpratyayañ ca punar upādānam | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi | upādānīyeṣu dharmeṣv āsvādānudarśino viharatas tṛṣṇā pravardhate | tṛsṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |

kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ |

evaṃ bhadanta |

evam eva upādānīyeṣu dharmeṣv āsvādānudarśino viharatas tṛṣā pravardhate tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nv asati jarāmaraṇaṃ na bhavati | kasya nirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi | jātyām asatyāṃ jarāmaraṇaṃ na bhavati | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodha |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nv asati jātir na bhavati | kasya nirodhāj jātinirodhaḥ | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udpādi bhave ’sati jātir na bhavati | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nv asati bhavo na bhavati | kasya nirodhād bhavanirodhaḥ | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi | upādāne ’sati bhavo na bhavati | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |

tasya mamaitad abhavat | kasmin nv asaty upādānaṃ na bhavati | kasya nirodhād upādānanirodhaḥ | tasya mama yoniśo manasi kurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi | upādānīyeṣu dharmeṣv anityānudarśino vibhavānudarśino virāgānudarśino nirodhānudarśinaḥ pratiniḥsargānudarśinas tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ | śoka­pari­deva­duḥkha­daurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |

kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ |

evaṃ bhadanata |

evam eva upādānīyeṣu dharmeṣv anityānudarśino vibhavānudarśino virāgānudarśino nirodhānudarśinaḥ pratiniḥsargānudarśinas tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | pūrvavad yāvan nirodho bhavati |

atha te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan | abhinandyānumodya bhagavato ’ntikāt prakrāntāḥ ||