Ekottarikāgama 6

tadyathā udakapātrī agninā taptā saṃtaptā kvathitā utsadakajātā syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svakaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | āvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate | tat kasya hetor | āvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yan na naś cittam āvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ ||

tadyathā udakapātrī agninā ataptā asaṃtaptā amṛṣitā anutsadakajātā syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | anāvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata anāvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate | tat kasya hetor | anāvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yac cittaṃ no ’nāvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ || ||