Ekottarikāgama 23

adhārmikīṃ ca vo bhiṣavaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye |

adhārmikī parṣat katamā | yeyaṃ parṣat prāṇātipātikā adattādāyikā kāmamithyācārikā surāmaireyamadyapramādasthānikā | iyam ucyate adhārmikī parṣat |

dhārmikī parṣat katamā | yeyaṃ parṣat prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratā | iyam ucyate dhārmikī parṣat |

adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ceti me yad uktam idaṃ me tat pratyuktam ||

evaṃ

mṛṣāvādikā piśunavācikā paruṣyavācikā saṃbhinnapralāpinī | mṛṣāvādāt prativiratā paiśunyāt paruṣyāt saṃbhinnapralāpāt prativiratā |

chandād agatiṃ gacchanti dveṣān mohād bhāyād agatiṃ gacchati | na chandād agatiṃ gacchanti na dveṣān na mohān na bhāyād gacchati ||

ananuyujya aparyavagāhyāvarṇārhasya varṇaṃ bhāṣate varṇārhasyāvarṇaṃ bhāṣate aprasādanīye sthāne prasīdati prasādanīye sthāne na prasīdati | anuyujya paryavagāhyāvarṇārhasyāvarṇaṃ bhāṣate varṇārhasya varṇaṃ bhāṣate aprasādanīye sthāne na prasīdati prasā­danīye sthāne prasīdati ||

adrṣṭe dṛṣṭavādinī aśrute amate avijñāte vijñātavādinī | adṛṣṭe adṛṣṭavādinī aśrute amate avijñāte avijñātavādinī ||

drṣṭe adṛṣṭavādinī śrute mate vijñāte avijñātavādinī | drṣṭe dṛṣṭavādinī śrute mate vijñāte vijñātavādinī ||

mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā | samyagdṛṣṭikā samyaksaṃkalpā samyagvāk samyakkarmāntā ||

mithyājīvā mithyāvyāyāmā mithyāsmṛtiḥ mithyāsamādhiḥ | samyagājīvā samyagvyāyāmā samyagsmṛtā samyaksamāhitā ||

na śīlasaṃpannā na samādhisaṃpannā na prajñāsaṃpannā na vimuktisaṃpannā | śīlasaṃpannā samādhisaṃpannā prajñāsaṃpannā vimuktisaṃpannā || ||

uddānaṃ
śikṣāpadaiḥ paṃca tathendriyāṇi
balaśraddhāśīlāsaṃpadā ||