Upasenasūtra

siddham | rājagṛhe nidānam |

tena khalu samayenāyuṣmān upaseno rājagṛhe viharati śītavane śmaśāne sarpaśauṇḍikaprāgbhāre kaliṃkopavicārāntarikāyām |

athāyuṣmata upasenasya ekākino rahasigatasya pratisaṃlīnasya āśīviṣaḥ kāye nipatita uggratejā ghoraviṣaḥ parittas tadyathā āṃjanaśalākā |

tatrāyuṣmān upaseno bhikṣūn āmaṃtrayati | āśīviṣo me kāye nipatitaḥ tadyathā āṃjanaśalākā | aṃga tāvan me āyuṣmantaḥ kāyaṃ samaṃtato ’nuparigṛhya bahir abhinirharata mā ihaiva viśariṣyati tadyathā busamuṣṭiḥ |

tena khalu samayenāyuṣmāñ śāriputra āyuṣmata upasenasya nātidūre niṣaṇṇo ’bhūd anyataram vṛkṣamūlaṃ niśritya |

aśrauṣīd āyuṣmāñ śāriputra āyuṣmata upasenasya vāgvyāhāram | śrutvā ca punar yenāyuṣmān upasenas tenopajagāma | upetyāyuṣmantam upasenam idam avocat |

na khalu vayam āyuṣmata upasenasya paśyāmo mukhasya vā anyathātvam indriyāṇā vā nānākaraṇam | atha ca punar āyuṣmān upasena evam āha | āśīviṣo me kāye nipatitaḥ pūrvavad yāvat tadyathā busamuṣṭiḥ |

yasyāyuṣmāñ śariputra evaṃ syāt | ahaṃ cakṣur mama cakṣuḥ | ahaṃ śrottaṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyaḥ | ahaṃ manaḥ | mama manaḥ | ahaṃ rūpaṃ mama rūpam | ahaṃ śabdagandharasaspṛṣṭavya­dharmā mama dharmāḥ | ahaṃ pṛthivīdhātur mama pṛthivīdhātuḥ | aham abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātuḥ | ahaṃ rūpaskandho mama rūpaskandhaḥ | ahaṃ vedanā­saṃj­ñā­saṃs­kāravij­ñānas­kandho mama vijñānaskandhaḥ | tasya syād mukhasya vā anyathātvam indriyāṇā vā nānākaraṇam |

mama tu naiva bhavati | ahaṃ cakṣur mama cakṣuḥ | tadyathā ahaṃ vijñānaskandho mama vijñānaskandhaḥ | tasya me kiṃ bhaviṣyati mukhasya vā anyathātvam indriyāṇāṃ vā nānākaraṇam |

dīragharāttraṃ khalv āyuṣmata upasenasya ahaṃ­ka­rama­maṃ­karāsmimānābhiniveśānuśayaḥ prahīṇāḥ parijñātā ucchinnamūlās tālamastakavad anābhavagatikā āyatyām anutpādadharmāṇaḥ | tasya te kiṃ bhaviṣyati mukhasya vā anyathātvam indriyāṇāṃ vā nānākaraṇam |

athāyuṣmāñ śariputtraḥ āyuṣmata upasenasya kāyaṃ sāmantakenānuparigṛhya bahir abhinirharati |

samanantarābhinirhṛta āyuṣmata upasenasya yaḥ śataśo viśirṇas tadyathā busamuṣṭiḥ |

athāyuṣmāñ śāriputro ’syā velāyāṃ gāthā babhāse |

sucīrṇe brahmacarye ’smin mārge caiva subhāvite |
tuṣṭa āyukṣayād bhavati viṣapāttra ivojjhite ||

sucīrṇe brahmacarye ’smin mārge caiva subhāvite |
tuṣṭa āyukṣayād bhavati rogasyāpagame yathā ||

sucīrṇe brahmacarye ’smin mārge caiva subhāvite |
ādīptād vā gṛhād mukto maraṇānte na śocate ||

sucīrṇe brahmacarye ’smin mārge caiva subhāvite |
tṛṣṇakāṣṭhasamaṃ lokaṃ paśyati prajñayā yadā ||

athāyuṣmāñ śāriputra āyuṣmata upasenasya śarīre śāripūjāṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenopajagāma upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekāṃte nyaṣīdat |

ekāṃtaniṣaṇṇa āyuṣmāñ śāriputtro bhagavaṃtam idam avocat |

āyuṣmato bhadaṃta upasenasya āśīviṣaḥ kāye nipatita ugratejā ghoraviṣaḥ parittas tadyathā janaśalākā pūrvavad yāvat tasya kāyo viśīrṇas tadyathā busamuṣṭiḥ |

sacec chāriputra upasenasya kulaputtrasya tasmiṃ samaye imā gāthāḥ pratyabhāsyaṃta imāni ca maṃtrapadāni nāsyāśīviṣa kāye ’kramiṣyan nāsya kāyo viśariṣyat tadyathā busamuṣṭiḥ |

yā bhadaṃta katamā gāthāḥ katamāni maṃtrapadāni ||

maitrī me dhṛtirāṣṭreṣu maitrī airāvaṇeṣu ca |
chibbāputtreṣu me maitrī kaṃbalāśvatareṣu ca ||

karkoṭakeṣu me maitrī kṛṣṇagautamakeṣu ca |
nandopandau ye nāgā teṣu maitrī ca me sadā ||

apādakeṣu me maitrī maitrī me dvipadeṣu ca |
catuṣpadeṣu me maitrī maitrī bahupadeṣu ca ||

sarvvanāgeṣu me maitrī ye nāgā udadhiniśritāḥ |
sarvvasatveṣu me maitrī ye ttrasāḥ sthāvarāś ca ye ||

sukhinaḥ sarvve satvā hi sarvve satvā niramayāḥ |
sarvve bhadrāṇi paśyaṃtu mā caiśāṃ pāpam āgamat ||

sarpaśauṇḍikaprāgbhāre nityaṃ viharato mama |
āśīviṣo ghoraviṣo jīvitam uparundhati ||

yena me satyavākyena śāstā lokeṣv anuttaraḥ |
tena me satyavākyena mā me kāye viṣaṃ kramet ||

rāgo dveṣaś ca mohaś ca ete loke viṣattrayam |
nirvviṣo bhagavān buddhaḥ satyadharmahataṃ viṣam ||

hataṃ viṣaṃ ghoraviṣaṃ kṛto rakṣāparikaraḥ |
sarvve hataviṣa biddhās tad uraga hataṃ viṣam ||

tatremāni mantrapadāni bhavati tadyathā | otuṃbile | tuṃbile | tuṃbe | pratuṃbe | naṭṭe | sunaṭṭe | kevaṭṭe | munaye | samaye | datte | nīlakeśe | vālakupe | ole | oṅko | svāhā ||

sacec chāriputtra upasenasya kulaputrasya tasmiṃ samaye imā gāthāḥ pratyabhāyaṃta imāni ca maṃtrapadāni nāsyāśīviṣaṃ kāye ’kramiṣyat | nāsya kāyo vyaśariṣyat tadyathā busamuiḥ |

tat kuta etad bhadaṃta labhyam āyuṣmata upasenena yat tasmiṃ samaye aśrutapūrvvā gāthāḥ pratibhāṣ­yaṃ­te aśrutapūrvvāṇi vā matrapadāni tadyathā etarhi bhagavataḥ |

athāyuṣmāñ śāriputtro bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavatdau śirasā bhagavato ’ntit prakrāṃtaḥ ||