Anityatāsūtra

om namaḥ sarvajñāya ||

evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane ’nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ ||

tatra khalu bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | anityatā bhikṣavaḥ sarvasaṃskārā adhruvā anāsvāsikā vipariṇāmadharmānaḥ | yad yāvad bhikṣavaḥ sarvebhyaḥ saṃskārebhyo ’laṃ nirvetum alaṃ viraktum alaṃ vimoktuṃ ||

sarveṣām sattvānāṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ prāṇinām āmaraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

ye ’pi te bhikṣavo gṛhapatayo mahāsālakulā brāhmaṇamahāsālakulā kṣatriyo mahāsālakulā āsāṃ mahādhanā mahābhogāḥ prabhūtamaṇimā niṣka­muktā­vaiḍūryaśaṃ­kha­śilāpravā­lajātarūpa­raja­tavittopakaraṇāḥ prabhūta­dhanadhānyakoṣṭhā­gāra­sannicayāḥ prabhūta­dāsidā­sakar­makarapauruṣeyāḥ prabhūta­mitrāmātyajñātisālohitās, teṣām api maraṇāntaṃ jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

ye ’pi te bhikṣavaḥ rājānaḥ kṣatriyāś ca mūrdhnābhiṣiktā jāna­pada­iśvaryāsthāma­vīryam anuprāptā mahāntaṃ pṛthvīmaṇḍalam abhinirjityāvasanti, teṣām api maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

ye ’pi te bhikṣava ṛṣayo vānaprasthāḥ pramuktaphalāhārāḥ pramuktaphalabhojinaḥ pramuktaphalena yāpanti, teṣām api maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

ye ’pi te bhikṣavaḥ kāmāvacarā devāś cāturmahārājikā devās trayastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devās, teṣām api maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

ye ’pi te bhikṣavo rūpino devāḥ, prathamadhyānalābhino brahmakāyikā brahmapurohitā brahmapārṣadyā mahābrahmāṇā, dvitīyadhyānalābhinaḥ parittaśubhā apramāṇaśubhā ābhāsvarās, tṛtīyadhyānalābhinaḥ parittaśubhā apramāṇaśubhāḥ śubhakṛtsnāś, caturthadhyānalābhino ’nabhrakāḥ puṇyaprasavā vṛhatphalā asaṃjñisattvā avṛhā atapāḥ sudarśāḥ sudarśanā akaniṣṭhāś ca devās, teṣām api maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

ye ’pi te bhikṣavo ’rūpino devā ākāśānantyāyatanopagā vijñānānantyāyatanopagā ākiṃcityāyatanopagā naiva­saṃj­ñānā­saṃj­ñā­yata­nopagāś ca devāś ca, teṣām api maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ | traidhātukam idaṃ ||

ye ’pi te bhikṣavo ’rhantaḥ kṣīṇāśravā kṛtakṛtyāḥ kṛtakaraṇīyā apahṛtabhārā anuprāptasvakārthāḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanāḥ samyagājñāsuvimuktacittāḥ sarvacetovasipa­rama­pāramitāprāptās, teṣām api kāyā nikṣepaṇadharmāḥ ||

ye ’pi te bhikṣavaḥ pratyekabuddhāḥ khaḍgaviṣāṇakalpā ekam ātmānaṃ damanti ekam ātmānaṃ śamayanti ekam ātmānaṃ parinirvāpayanti, teṣām apy ayaṃ kāyo nikṣepaṇadharmaḥ ||

ye ’pi te bhikṣavas tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā daśabalabalinaḥ udārārṣabhāḥ samyaksiṃhanādanādinaś caturvaiśāradyaṃ, dharmārohaṇavaiśāradyaṃ sarva­dharma­deśanāvaiśāradyaṃ nirvāṇamārgāvatāraṇavaiśāradyaṃ āśravaj­ñānaprahāṇa­vaiśārad­yaṃ­, viśadādṛḍhanārāyaṇa­saṃ­hatakāyās, teṣām apy ayam kāyo nikṣepaṇadharmaḥ ||

tadyathāpi nāma bhikṣavaḥ kumbhākārakṛtāni bhāṇḍā āmāni vā pakvāni vā bhedanaparyantāni bhedanaparyavasāny, evam eva bhikṣavaḥ sarveṣāṃ sattvānāṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ prāṇināṃ maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ ||

idam avocad bhagavān, idam uktvā sugato hy athāparāvocat śāstā |

anityā vata saṃskārā utpādavyayadharminaḥ |
utpadya hi nirūdhyante teṣāṃ vyupaśamaḥ sukhaṃ ||

yathāhi kumbhakāreṇa mṛttikābhājanaṃ kṛtaṃ |
sarvam bhedanaparyantaṃ sattvānāṃ jīvitaṃ tathā ||

yathā phalānāṃ pakvānāṃ śaśvat patanato bhayaṃ |
tathā saṃskārajāḥ sattvānāṃ nityaṃ maraṇato bhayaṃ ||

sarve kṣayāntā nicayāḥ patanāntāḥ samucchrayāḥ |
saṃyogāś ca viyogāntā maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ ||

idam avocad bhagavān āttamanas te ca bhiksavas te ca parṣado bhagavato bhāṣitam abhyanandan ||

ity āryānityatāsūtraṃ samāptaṃ ||