pācattika-dharma 116

praviśati

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | so dāni gartodara-pitā sva-vihāre snāpayati | gartodara-mātā a-pratisamviditā vihāraṁ gacchati | praviśitvā pṛṣṭhim asya mardati | tenāvalokitā | so dān āha | aye hi strī ti | sā dān āha | a-pāpā gartodara-pitā | kas tāvad atra doṣo ’yaṁ dāni ahaṁ anyadāpi anyadāpi snāpayāmi | so dān āha | anyadāham gṛhī āsi idānīṁ pravrajito | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvac chabdāpayatha gartodara-mātāṁ | sā dāni śabdāpitā tad eva sarvaṁ | bhagavān vistareṇa pṛcchati | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | anyadāpi snāpayāmi | so dān āha | duṣkṛtan te gartodara-māte yāvad evan nāma tvaṁ jānantī pūrve a-pratisamviditā an-āhūtā upasamkramasi | tena hi na kṣamati yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī jānantī sa-bhikṣukaṁ saṁghārāmaṁ pūrve a-pratisamviditā an-āhūtā upasamkrameya pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • sa-bhikṣukan ti antamasato yahiṁ eka-bhikṣur api bhavati |
  • saṁghāman ti āraṇyakam vā grām’-antikam vā |
  • pūrve a-pratisamviditā ti a-niveditā |
  • an-āhūtā ti a-śabdāpitā |
  • upasamkrameyā ti prativiśeya |

yathā gartodara-mātā bhikṣuṇī | pācattikaṁ peyālaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

etā dāni yo bhikṣuṇīyo pariveṇaṁ gacchanti dvāra-koṣṭhake sthitvā nivedayitavyaṁ | vandāmy ārya praviśāmaḥ | tenāpi dāni bhikṣuṇā bhikṣavo jānāpayitavyā mā dāni bibhikṣū viprakaṭā bhaveṁsū ti | yadi viprakaṭā bhonti mṛttikā-karmeṇa vā iṣṭakā-karmeṇa vā | apaliguddhā bhavanti vaktavyaṁ | āgametha tāvad bhaginīyo | tena te bhikṣū upasaṁkrāmitvā vaktavyāḥ | āyuṣmanto nivāsetha prāvaratha bhikṣuṇīyo praviśanti | na ca akuśalena aprakṛtijñena vaktavyaṁ | sahasā mā praviśatheti | atha khalu vaktavyaṁ | viprakaṭā bhikṣavo mā praviśatha | atha dāni apratisaṁviditā praviśanti pācattikaṁ | ekaṁ pādaṁ praveśayati vinayātikramam āsādayati | dvitīya-pādaṁ praveśayati pācattikaṁ | tata eva pratyośakkati vinayātikramam āsādayati | bhikṣur api apratisaṁvidito bhikṣunī-upāśrayaṁ praviśati vinayātikramam āsādayati | atha khu dvāra-koṣṭhake sthitvā acchaṭikā kartavyā | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī jānantī sabhikṣukaṁ saṁghārāmaṁ pūrve apratisaṁviditā an-āhūtā upasaṁkrameya pācattikaṁ || tṛ ||