pācattika-dharma 76

kaṭhina

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | sthūlanandā nāma bhikṣuṇī bhikṣuṇī-saṁghena adhyeṣṭā | śakyasi ārye saṁghasya kṛtena paṭān yācituṁ | sā dān āha | śakyaṁ | sā dāni durbala-kuleṣu gatvā āha | mahā-puṇyo śakyasi saṁghasya paṭaṁ dātuṁ | āhaṁsuḥ | ārye ājñāsyāmaḥ punar apy āgamiṣyasi | sā punaḥ punar āgacchati | āhaṁsuḥ | jñāsyāmaḥ jñāsyāma iti | sā dāni jalpati | yadi yūyaṁ dātukāmā dadatha | ayaṁ saṁghasya cīvara-kālo ati-kramati | kiṁ jñāsyāma iti vadatha | tehi dāni na dattaṁ | cīvara-kālo ’tikrānto | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahā-prajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī durbalāya cīvara-pratyāśāya saṁghasya kaṭhināstāraṁ vyati-nāmayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • dur-balāye ti a-prati-balāya |
  • cīvara-pratyāśāye ti cīvaraṁ nāma kālaṁ yāvat kṣaumunikā |

saṁghasya kaṭhināstārikaṁ |

  • vyatināmayed iti atikrāmayet

pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

eṣā dāni bhikṣuṇī utsāhīyati | ārye śakṣyasi saṁghasya kaṭhinaṁ yācituṁ | yadi pratibalā bhavati utsahitavyaṁ | utsahitvā na durbala-kulāni yācitavyāni | atha khalu ye pratibalāḥ pitā putrā vā bhrātarau vā bhaginīyo vā jñāti-sambandhā vā gotra-sambandhā vā te yācitavyā | te pratibalā dātuṁ te yācitvārocayitavyāḥ | atha dān āhaṁsuḥ jñāsyāma jñāsyāma iti vaktavyā | detha vā pratyākhyātha vā cīvara-kālo ’ti-kramati | atha dāni a-pratibalā bhavati utsāhayitavyā sā eṣā bhikṣuṇī saṁghasya kaṭhina-vivarārthāya | utsa hayitvā naiva yācati naiva yāvayeti na bhikṣuṇī-saṁghasyārocayati na labhyatīti pācattikam āsādayati | phu | bhikṣur api durbalāya cīvara-pratyāśāya saṁghasya kaṭhināstastāraṁ vyatināmayeti vinayātikramam ā dayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī durbalāya cīvara-pratyāśāya saṁghasya kaṭhināstāraṁ vyatināmayet pācattikaṁ | phu ||