pācattika-dharma 93

an-aṅgopetā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṁ prajñaptaṁ | na kṣamati ūna-dvādaśa-varṣāya upasthāpayituṁ | tena dāni kālena tena samayena ṣaḍ-vargiṇīyo bhikṣuṇīyo pūra-dvādaśa-varṣā bhavanti | tāyo dāni pravrājenti upasthāpenti | tā naiva te vadovadanti nānuśāsanti | peyālaṁ | yāvat kathaṁ saṁghāṭī-pātra-dhāraṇe pratipattavyaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | pe | yāvac chabdāpitā | tad eva sarvaṁ bhagavān vistareṇa pṛcchati | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | tena hi na kṣamati an-aṅgopetāya upasthāpayituṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

pūra-dvādaśa-varṣā pi ca bhavati sā ca an-aṅgopetā upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

 • pūra-dvādaśa-varṣā ti yathā prathamake śikṣāpade |
 • sā ca an-aṅgopetā iti aṅgopetā nāma yasyā daśāṅgāni samvidyante saṁyatha-īdaṁ |
  prātimokṣa-samvara-saṁvṛtā bhavati || 1 ||
  bahuśrutā bhavaty abhidharme || 2 ||
  bahu-śrutā bhavaty abhivinaye || 3 ||
  pratibalā bhavaty adhiśīla-śikṣāyāṁ niveśayituṁ || 4 ||
  pratibalā bhavaty adhicitta-śikṣāyān niveśayituṁ || 5 ||
  pratibalā bhavaty adhiprajña-śikṣāyāṁ niveśayituṁ || 6 ||
  pratibalā bhavaty āpattim āpannāṁ vyutthāpayitum vā vyutthāpāyayitum vā || 7 ||
  pratibalā bhavaty āpadāsu vyupakarṣayituṁ vā vyupakarṣāpayitum vā || 8 ||
  pratibalā bhavati gilānam upasthihitum vā upasthāpayitum vā || 0 ||
  dvādaśa-varṣā bhavati sātireka-dvādaśa-varṣā vā || ḻṁ ||
  yasyā imāni daśāṅgāni samvidyante iyam ucyate aṅgopetā | viparyayād an-aṅgopetā |

sā eṣā an-aṅgopetā upasthāpayet pācattikaṁ | peyālaṁ | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā an-aṅgopetā pravrājayati vinayātikramam āsādayati | upa-sampādayati pācattikaṁ | bhikṣur api an-aṅgopeto pravrājayati upasampādayati vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

pūra-dvādaśa-varṣā pi ca bhavati sā ca an-aṅgopetā upasthāpayet pācattikaṁ || 3 ||