pācattika-dharma 95

duḥśilā

Origin story

bhagavān vaiśālīyam viharati | yā sā kālīya bhikṣuṇīya tri-y-antarā lecchavi-dhītā pravrājitā | sā deśita-śikṣā | prati-tālakehi prati-kuñcikāhi ca para-vihārān udghāṭiya āgārikehi parivrājakehi ca saha tiṣthati | sā tāya upasaṁpāditā | bhikṣuṇīyo dāni ojjhāyanti | kim imāya duḥ-śīlāya pratitālakinīya puruṣa-sahāyikāya upa-sthāpitāya | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvat śabdāpayatha kālīṁ | sā dāni śabdāpitā | bhagavān vistareṇa pṛcchati yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtan te kāli | naiṣa kāli dharmo yāvad eva nāmā tvaṁ duḥ-śīlāṁ prati-tālakinīṁ puruṣa-sahāyikām upasthāpayasi | tena hi na kṣamati jānantī duḥśīlāṁ pratitālakinīṁ puruṣa-sahāyikām upasthāpayituṁ | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī jānantī duḥ-śīlāṁ pratitālakinīṁ puruṣa-sahā-yikām upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • jānantī ti svayam vā jāneya parato vā śruṇeya |
  • duḥ-śīle ti śīla-vipannā śīlātikrāntā |
  • pratitālakinī ti pratitālakehi pratikuñcikāhi ca anyātakān vihārakān udghāṭayati |
  • puruṣa-sahāyinī ti | āgārikehi ca parivrājakehi ca sārdhaṁ saṁsṛṣṭā viharati |
  • upasthāpayed iti upasampādayet

pācattikaṁ yāvat-prajñaptiḥ |

Permutations

yā dāni eṣā āgārikehi parivrājakehi ca sārdhaṁ saṁsṛṣṭā viharati sā na kṣamati upasthāpayituṁ | atha dāni śaknoti brahmacaryaṁ saṁpādayituṁ labhyā tato saṁsargāto vivecayitvā upasthāpayituṁ | bhikṣur api jānan duḥ-śīlaṁ śrāmaṇeraṁ strī-saṁsṛṣṭaṁ a-pratyosārāyetvā upasampādeti vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī jānantī duḥ-śilāṁ prati-tālakinīṁ puruṣa-sahāyikām upasthāpayet pācattikaṁ || 5 ||