pārājika-dharma 5

saṁsarga

Origin story

bhagavān chākyeṣu viharati śākyānāṁ kapilavastusmiṁ nyagrodhārāme | tena dāni kālena tena samayena bhagavatā bhikṣuṇīnāṁ araṇyakāni śayanāsanāni pratikṣiptāni | grāmāntakāni ca akṛtāni | bhikṣuṇīyo gṛhiṇām upavasitehi vasanti | rāṣṭrā nāma bhikṣuṇī | sā dāni aparasya sākyasya udu-vasite vasati | sā dāni rāṣṭrā tasya śākiyakumārasya uddiśati | sā dāni rāṣṭrā prāsādikā darśaniyā avigata-rāga | so pi śākiya-kumāro prāsādiko darśanīyo | so dāni tāye trikkhatto de vaśikaṁ upalaṁkṛtaṁ kālyaṁ madhyāhne sāyaṁ | tāye dāni taṁ śākiya-kumāraṁ dṛṣṭvā abhīkṣṇaṁ saṁsevāya ca rāga-cittam anudhvaṁsayati | sā dāni mlāyati pāṇḍu-kṛśā dur-varṇā bhontī-m-api bhojanaṁ na chando bhavati |

bhikṣū dānīṁ pṛcchanti | kena tvaṁ bhaginī rāṣṭrā pāṇḍu-kṛśā dur-varṇā | kin te duḥkhati | kin te paryeṣāmaḥ | sarpis tailaṁ madhu phāṇitaṁ | sā dān āha bhotu bhotu ārya evam eva vartā bhaviṣyāmi | bhikṣuṇīyo pṛcchanti | ārye rāṣṭre kena tvam evaṁ pāṇḍu-kṛśā dur-varṇā | kin te duḥkhati | kin te paryeṣāmaḥ | sarpis tailaṁ madhu phāṇitaṁ | sā dān āha | bhotu bhotu āryamiśrikāyo evam eva vartā bhaviṣyāmīti | evaṁ eva upāsikā upāsikāyo | so pi śākiya-kumāro āha | ārye kin te duḥkhati | kena si pāṇḍu-kṛśā dur-varṇā | ācikṣāhi kīdṛśehi atra bhaiṣajyehi vā upakaraṇehi vā artho bhaveya | saced asmākaṁ na bhaviṣyati prātiveśya-kulāto uddhāra-dharmaṇā ānāpayiṣyāmi | antarāpaṇāto vā grāmāntarāto vā ānāpayiṣyāmi | sā dān āha bhotu dīrghāyuḥ evam eva vartā bhaviṣyāmi | dvitīyaṁ tṛtīyam api āha | ārye kin te duḥkhati | kenāsi pāṇḍu-kṛśā dur-varṇā yāvad grāmāntarāto ānāpayiṣyāmi | sā dān āha bhotu dīrghāyu evam eva vartā bhaviṣyāmi | so dāni śākiya-kumāro āha | na idaṁ āryāye kiñcit kāyikaṁ gailāyaṁ | caitasikaṁ āryāye gailānyaṁ | sā dān āha | bāḍhaṁ caitasikaṁ gailānyaṁ | so dān āha kathaṁ sahyaṁ bhaveya | sā dān āha | yadi evam icchasi evaṁ sahyaṁ bhaveya |

so dān āha | ārye kim artham ahaṁ necchāmi | yo dāni ahaṁ jalpāmi | ācikṣatu āryā kim ājñāpayasi | kiṁ karomi | kīdṛśehi atra bhaiṣajyehi vā upakaraṇehi vā artho bhaveya | saced asmākaṁ na bhaviṣyati prātiveśya-kulāto uddhāra-dharmaṇā ānayiṣyāmi antarāpaṇāto vā grāmāntarāto vā ānāpayiṣyāmīti | ācikṣatu āryā | sā dān āha | sādhu te etam artham karohi | so dān āha | na ārye evaṁ vaktavyaṁ | anyāhi ahaṁ kārṣāya-vasanāhi notsahāmy etaṁ arthaṁ kartuṁ prāg eva āryāya | ārya mama guru ca bhāvanīyā ca | nāham āryāya evaṁ vaktavyaṁvyo | nahy aham utsahāmy etaṁ kāryaṁ kartuṁ | sā dān āha | sādhu tāva me āliṅgasva cumbasva stanodarañ ca me parimardasveti | labhyan mayā etan mātraṁ kartuṁ | sa mātrāliṅgati cumbati stanodarañ ca se parimṛśati | sā pi dāni tattakenaiva vinodayati | so pi dāni śākiyakumāro abhīkṣṇa-saṁsargeṇa apamlāyati |

yathā bhagavān āha | nāham bhikṣavo ’nyam ekaṁ spraṣṭavyaṁ samanupaśyāmi | evaṁ rañjanīyam evaṁ kamanīyam evaṁ vañcanīyam evaṁ mūrcchanīyam evam adhyohāri evam antarāyakaram anuttarasya yoga-kṣemasyādhigamāya yathā puruṣasya strī praspraṣṭavyaṁ strīyā puruṣa iti dāni tena abhikṣṇa-saṁ-sevāya apamlāyati | so dāni punaḥ punaḥ karoti |

sā dāni bhikṣuṇīhi vuccati | mā ārye evaṁ karohi naivaṁ labhyā kartuṁ | sā dān āha | evaṁ mama kriyamāṇaṁ phāsu bhavati | etaṁ prakaraṇaṁ tāyo bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsu | mahāprajāpatī gautamī bhagavato ārocayati | bhagavān āha śabdāpayatha rāṣṭrāṁ | sā dāni śabdāpitā | bhagavān āha | satyaṁ rāṣṭre evaṁ nāma tvaṁ avaśrutā avaśrutasya | puruṣasya upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyāṁ āmoṣaṇa-parā-moṣaṇaṁ sādiyasi | āha | ām bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te rāṣṭre | nanv ahaṁ rāṣṭre aneka-paryāyeṇa sarveṣāṁ kāmānāṁ kāma-nandīnāṁ kāma-nimnānāṁ kāma-mūrcchānāṁ kāma-pipāsānāṁ kāma-paridāhyānāṁ kāmādhyavasānānāṁ anaantam vadāmi | prahāṇam vadāmi | samatikramaṇaṁ vadāmi | tatra nāma tvaṁ imaṁ evaṁ rūpatvaṁ pāpam akuśalaṁ dharmaṁ adhyācarasi | naiṣa rāṣṭre dharma | naiṣa vinayo | naivaṁ śāstuḥ śāsanaṁ | naivaṁ kartavyaṁ | naivaṁ karato vṛddhir bhavati kuśalehi dharmehi |

atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo | yāvatikā bhikṣuṇīyo kapilavastun nagaram upaniśritya viharanti | atha khalu bhagavān sannipatitaṁ bhikṣuṇī-saṁghaṁ viditvā etat prakaraṇaṁ bhikṣuṇīnāṁ vistareṇārocayati | peyālaṁ | yāvat paryadavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutasya puruṣasya adho kakṣābhyām upari jānu-maṇḍalābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiyeya iyaṁ pi bhikṣuṇī pārājikā bhavaty asamvāsyā |

Definitions

yā puna bhikṣuṇīti | peyālaṁ | yāvad eṣā bhikṣuṇī

  • avaśrutā ti rakta-cittā |
  • avaśrutasye ti rakta-cittasya |
  • adho kakṣābhyām iti stanodaraṁ |
  • upari jānu-maṇḍalābhyām iti ūru |
  • āmoṣaṇaṁ ti cchuvaṇaṁ |
  • parāmoṣaṇan ti vītihāro |
  • sādiyeyā ti sātīyati sukhiyati ramīyati āsvāda nigamayati pārājikā bhavati |
  • pārājike ti pāraṁ nāmocyate dharma-jñānaṁ | tato jīnā ojīnā saṁjīnā parihīṇā | tenāha pārājiketi |

Permutations

evaṁ vistareṇa | sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutasya puruṣasya upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṁ sādayati pārājikā bhavati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutasya paṇḍakasya upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṁ sādayati pārājikā bhavati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā anavaśrutena paṇḍakena upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiyati thūl-accayam āsādyati |

sā pi eṣā bhikṣuṇī avaśrutā anavaśrutena puruṣena upari jānumaṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiyati thūl-accayam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā anavaśrutena paṇḍakena upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇaṁ parāmoṣaṇaṁ sādiyeya thūl-accayam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā anavaśrutāya striyāya upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiya deśanā-gāmi-vinayā-tikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā avaśrutena puruṣeṇa upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiyati thūl’-accayam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā avaśrutena paṇḍakena upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiyati thūl’-accayaṁ āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā avaśrutāya striyāya upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādayati deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā avaśrutena puruṣeṇa upari jānumaṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādayati deśanā-gāmi vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutena paṇḍakena upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādayati deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutāya striyāya upari jānu-maṇḍalābhyām adho kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādayati samvara-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutena puruṣeṇa adho jānu-maṇḍalā-bhyām upari kakṣābhyāṁ yāvat sthūlātyayam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutena paṇḍakena adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām yāva thūl’-accayam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutāya striyāya adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyāṁ yāvad deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā a vaśrutena puruṣeṇa adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām yāvat deśanā-gāmi-vinayātikramam āsāsdayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutena paṇḍakena adho jānu-maṇḍalābhyāṁ upari kakṣābhyām yāvat deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutāya striyāya adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyāṁ yāvat samvaragāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutena puruṣeṇa adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām yāvat deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutena paṇḍakena adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām yāvat deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutāya striyāya adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām yāvat samvara-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutena puruṣeṇa adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām yāvat samvara-gāmi-vinayātikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutena paṇḍakena adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyāṁ yāvat samvara-gāmi-vinayā tikramam āsādayati |

sā eṣā bhikṣuṇī anavaśrutā anavaśrutāya striyāya adho jānu-maṇḍalābhyām upari kakṣābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādīyati anāpattiḥ |

atha dāni bhikṣuṇī lalāṭa-sirāṁ vedhāpayati dvitīyāya bhikṣuṇīya mūrdhni ākramitavyā yathā strī spraṣṭavyaṁ saṁjānāti na puruṣa spraṣṭavyaṁ saṁjānāti |

atha dāni bāhu-śirāṁ vindhāpayati aparāya bhikṣuṇīya bāhā grahetavyā yathā strī spraṣṭavyaṁ saṁjānāti na puruṣa spraṣṭavyaṁ | evaṁ gulpha-śirā | evaṁ jānu-maṇḍalādhaḥ |

atha dāni gaṇḍaṁ vā piṭakam vā kṣatam vā puruṣeṇa pāṭāpayati vā upanāhāpayati vā aparāya bhikṣuṇīya ālambayitavyaṁ | na kṣamati sambādhe pradeśe gaṇḍam vā piṭakam vā kṣatam vā upahatam vā puruṣeṇa vodhāvedhāpayitum vā pāṭāpayitum vā upanāhāpayitum vā | sambādho nāma pradeśo upari jānu-maṇḍalābhyām adhaḥ kakṣābhyām | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī avaśrutā avaśrutasya puruṣasya adho kakṣā bhyām upari jānu-maṇḍalābhyām āmoṣaṇa-parāmoṣaṇaṁ sādiyeya iyaṁ pi bhikṣuṇī pārājikā bhavaty asamvāsyā |