Mahāvastu

103. The Story of Sabhika

bhagavā samyaksaṃbuddho yad arthaṃ samudāgato tam arthaṃ abhisaṃbhāvayitvā vārāṇasyāṃ viharati ṛṣivadane mṛgadāve śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca vistareṇa nidānaṃ kṛtvā mathurāyāṃ śreṣṭhi āḍhyo mahādhano mahābhogo prabhūtasvāpadeyo prabhūta­dhanadhānyakośakoṣṭhāgāro prabhūta­jātarūpa­raja­tavittopakaraṇo prabhūtahastyaśvājagaveḍako prabhūta­dāsīdā­sakar­makarapauruṣeyo | tasya dāni śreṣṭhisya triyantarā dārikā jātā || sā dāni amaṃgalā ti kṛtvā parivrājikāye dinnā | yadā saṃvṛddhā bhavati tato tāṃ pravrājehi va vṛttikā te bheṣyati | dhātrī ca dinnā yā tāṃ dārikāṃ saṃvardheti yaṃ ca kiṃcid vyayakarma taṃ śreṣṭhinā niṣyanditaṃ || sā dāni yathā utpalaṃ vā padumaṃ vā puṇḍarīkaṃ vā tathā saṃvardhīyati yatra kāle vijñaprāptā tato tāye parivrājikāye pravrājitā ṛṣisekhitā sarvāṇi parivrājakaśāstrāṇi prabodhitā ||

sā dāni anyamanyāhi parivrājikāhi sārdhaṃ samullāpaṃ karoti na cāsyā kocit* śaknoti uttaraṃ saṃdhituṃ | sā eva agram ākhyāyati vādipravādī sarvaśāstraviśāradā || aparo ca brāhmaṇo vedapārago sarvaśastraviśārado vaiyākaraṇo gatiṃgato vādipravādī dakṣiṇāpathāto mathurāṃ āgato tāmrapātreṇa pārśvaṃ veṭhayitvā mahantīṃ ulkāṃ prajvāletvā mathurāṃ praviśati | madhyena antarāpaṇavīthīye cetaṃ pradiśāsi | asti sa varṇakuśalo yo asmehi sārdhaṃ kathayeya || so dāni māthurakehi vuccati || nirvāpehi etām ulkān ti ihāsmākaṃ pravrājikā astīti bālā daharā sā tvayā sārdhaṃ saptamaṃ divasaṃ kathayiṣyati yadi śaknosi tāye sārdhaṃ kathayituṃ tataḥ || so dāni āha || evam astu ahaṃ tāye parivrājikāye sārdhaṃ saptamaṃ divasaṃ kathayiṣyāmi | tatrabhavan tehi madhyehi bhavitavyaṃ || tehi māthurakehi naigamajānapadehi sā parivrājikā śabdāvitvā vuccati || dakṣiṇāpathāto brāhmaṇo āgato vādī vedapārago vyākaraṇe vādābhiprāyo śakyasi tena brāhmaṇena sārdhaṃ saptamaṃ divasaṃ kathayituṃ || sā dāni āha || vāḍhaṃ śakyāmi tena vā anyena vā sārdhaṃ kathayituṃ | aham api vādābhiprāyā || naigamehi parivrājikāya śrutvā mathurāyāṃ catvaraśṛṃ­gāṭakavīthīmukhaśravaṇāmukheṣu ghaṇṭhā ghoṣāpitā | saptamaṃ divasaṃ amukāye parivrājikāye dakṣiṇāpathikena brāhmaṇena vādinā sārdhaṃ kathāsaṃlāpaṃ bhaviṣyati || yo śrotukāmo so saṃnipatatu || tatra raṃgena samantena maṃcā baddhā | mahājanakāyo janapadāto śrutvā mathurāṃ āgacchati ||

tasya brāhmaṇasya etad abhūṣi | kīdṛśī sā parivrājikā yā mayā sārdhaṃ kathayiṣyati | yaṃ nūnam ahaṃ tāṃ parivrājikāṃ paśyeyaṃ || so dāni kautūhalena pṛcchaparipṛcchikāye tan taṃ parivrājikānāṃ āvasathaṃ gato gatvā pṛcchati || katamā sā parivrājikā yā sā tena dakṣiṇāpathikena brāhmaṇena sārdhaṃ mahatīye pariṣāye madhye kathayiṣyati || tena ye pṛcchitā tehi sā parivrājikā upadarśitā svake pariveṇe visṛṣṭena svareṇābhisaṃskāreṇa svādhyāyaṃ karontī || so brāhmaṇo tāṃ parivrājikām upasaṃkramya pṛcchati || bhavanti tvaṃ mayā sārdhaṃ pariṣāmadhye kathayasi || sā dāni āha || vāḍhaṃ kaḥ saṃdehaḥ ahaṃ tvayā sārdhaṃ pariṣāmadhye kathayiṣyāmi anyena vā śraddhāvādinā || so dani brāhmaṇo taruṇo abhirūpo sāpi taruṇā parivrājikā abhirūpā teṣāṃ parasparasya mūle saha darśanenāto premnaṃ nipatitaṃ || so dāni brāhmaṇo tāṃ parivrājikām āha || bhavati ahaṃ tvayā arthiko || sā parivrājikā āha || ahaṃ tvayā arthikā || brāhmaṇo āha || bhavati yady evaṃ tathā karoma yathāsmākaṃ parasparasya samāgamaṃ ca bhave paro ca na jāneya | vayaṃ tatra pariṣāmadhye abhisamayaṃ kṛtvā sallapiṣyāma | yo asmākaṃ nigṛhyeya tena tasya śiṣyatvaṃ upagantavyaṃ | nātrāścaryaṃ etaṃ puruṣehi strī nigṛhītā | atha punar bhavatī mama nigṛhṇeya tataḥ ahaṃ sarvalokasya kutsito ca paribhūto ca bhaveyaṃ dvyaṃgulaprajñāye strīmātrāye tvaṃ nigṛhīto ti | bhavati tathā karohi yathāhaṃ bhavati nigṛhṇeyaṃ tato tvaṃ mama śiṣyā bhaviṣyasi | tad evam asmākaṃ parasparasamāgamaṃ bhaviṣyati | na ca naṃ koci jāniṣyati || sā dāni parivrājikā āha || evaṃ bhavatu || so dāni brāhmaṇo evaṃ tāye parivrājikāye sārdhaṃ saṃmantretvā nirdhāvito ||

tato saptame ca divase tatra caturaṅge bahūni prāṇisahasrāṇi samāgatāni rājā māthuro samāgato kumārāmātyā samāgatā śreṣṭhipramukhaṃ naigamaṃ samāgataṃ sārthavāhapramukho vāṇijagrāmo samāgato purohitapramukhā brāhmaṇapariṣā samāgatā aṣṭādaśa śreṇīyo samāgatāvo śrama­ṇabrāhmaṇatīrthikagaṇikā samāgatāni || so pi brāhmaṇo samāgato sāpi parivrājikā anekāhi parivrājikāhi sārdhaṃ samāgatā | samāgatvā pariṣāmadhye svakasvakeṣu āsaneṣu niṣaṇṇāni || brāhmaṇo utthitvā sarājikāṃ pariṣāṃ vijñapeti || bhavanto ’smābhir vaṭukacāpalyaṃ kṛtaṃ yam asmābhiḥ strībhiḥ sārdhaṃ saṃlāpam abhyupāgataṃ | anāścaryaṃ ca bhaveya yad aham etāṃ parivrājikāṃ nigṛhṇeyaṃ vadensuḥ kim atrāścaryaṃ yaṃ puruṣeṇa strī nigṛhītā ti | atha khalu yaṃ eṣā parivrājikā mama nigṛhṇeyā tato haṃ sarvalokasya kutsito ca paribhūto ca bhaveyaṃ dvyaṃgulaprajñāye strīmātrāye tvaṃ nigṛhīto tti | tataḥ mama eṣā sarājikā pariṣā vijñaptā | yadi eṣā parivrājikā pariṣāmadhye mama śakyeya nigṛhītuṃ tato mayā etasyā parivrājikāye śiṣyeṇa bhavitavyaṃ athāhaṃ etāṃ parivrājikāṃ pariṣāmadhye nigṛhṇeyaṃ tato etāye mama śiṣyatvam upagantavyaṃ || sā dāni parivrājikā tāye pariṣāye pṛcchīyati ||

eṣa brāhmaṇa evaṃ jalpati kathaṃ tava utpadyati || sā dāni āha || evaṃ bhavatūti ||

brāhmaṇena evaṃ samayaṃ kṛtvā parivrājikāye daṇḍakaṃ praśaktaṃ parivrājikāpi taṃ brāhmaṇaṃ samajyāpratyanubhāvārthaṃ uttaraṃ pratyuddhāreti | evan tehi vākyaprativākyehi taṃ divasaṃ kṣapitaṃ naiva eko ekasya śaknoti nigrahītuṃ naiva aparo aparasya || evaṃ yathā ekaṃ divasaṃ tathā saptarātraṃ gacchati | ca na eko ekasya śaknoti nigṛhṇituṃ nāpi aparo aparasya || te manuṣyā tato pariṣāto vikāle vikāle gṛhaṃ gatā santo strībhiḥ pṛcchīyanti kuto yūyaṃ adya saptarātraṃ upādāya vikāle vikāle āgacchatha || te āhansuḥ || na jānatha kasyārthāya vayaṃ vikāle āgacchāma | dakṣiṇāpathāto brāhmaṇo āgato ṣaḍaṃgavedapārago sarvaśāstreṣu gatiṃgato vaiyākaraṇo adya saptamaṃ divasaṃ tāye parivrājikāye sārdhaṃ saṃlapati na ca śaknoti nigṛhṇituṃ || tā dāni teṣāṃ svāmikānāṃ āhaṃsuḥ || evaṃ paṇḍitāyo strīyo ko puruṣo striye agrato buddhīye ca mīmāṃsāye || teṣāṃ manuṣyāṇāṃ bhavati || yadi kenacid upāyena so brāhmaṇo tāye parivrājikāye parigṛhṇīyeya tato imā asmākaṃ striyaḥ sarvakālaṃ paribhavensuḥ tṛṇasaṃjñāṃ pi tā utpādayensuḥ || evan taṃ nagaraṃ sarvaṃ yobhūyena tasya parivrājakasya yobhūyena tasyā parivrājikāye anukūlakaṃ saṃvṛttaṃ || aparaṃ divasaṃ pariṣāye samāgatāye brāhmaṇena parivrājikāye uttaraṃ dinnaṃ tāye ca icchantiye tam uttaraṃ na pratyanubhāṣṭaṃ tataḥ janena hakkārā kṣiptā brāhmaṇasya jayo parivrājikā nigṛhītā || tena dāni brāhmaṇena sā parivrājikā tridaṇḍaṃ ārūpayitvā chattropānahāṃ ca gṛhṇāpetvā tato pariṣāmadhyāto śiṣyadharmeṇa niṣkāsitā || brāhmaṇo pi parivrājikāye āvasathaṃ gacchati paroparaṃ ca yathābhiprāyaṃ samāgacchanti || abhīkṣṇasaṃnipātena sā parivrājikā āpannasatvasaṃpannā saṃvṛttā ||

te dāni mathurāyā nirgamya dakṣiṇāpathe janapadacārikāṃ caramāṇā navānāṃ vā daśānāṃ vā māsānām atyayena śvetavalākām anuprāptā tahiṃ śvetavalākāyāṃ rātriṃ āvāsitā || tatra sabhāyāṃ sā parivrājikā prajātā | dārako jāto prāsādiko darśanīyo paramāye śubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgato || tehi tasya māṇavakasya sabhāye jāto ti sabhiko tti nāma kṛtaṃ || tehi dāni mātāpitṛhi so māṇavako saṃvardhiyati || yatra kāle so māṇavako vijñaprāpto saṃvṛtto tato pi lipiṃ śikṣāpito gaṇanāṃ dhāraṇaṃ nikṣepaṇaṃ sarvāṇi ca parivrājakaśāstrāṇi adhīyāpito vādipravādī || so dāni samudrukukṣiṃ praviṣṭo abuddhe buddhaṃ mārgati | so dāni ṣoḍaśa mahājanapadāni aṇvanto vārāṇasīṃ āgato ṛṣivadanaṃ mṛgadāvaṃ bhagavantam upasaṃkrānto ||

atha khalu sabhiko parivrājako bhagavatā sārdhaṃ saṃmodanīyāṃ kathāṃ saṃmodayitvā sārāyaṇīyāṃ kathāṃ vyatisārayitvā ekānte niṣaṇṇo | sabhiko parivrājako bhagavantaṃ praśnaṃ pṛcche ||

kaṃ­kṣāvicikitso āgato smi
praśnaṃ pṛcchituṃ abhikāṃkṣamāṇo |
tasya sabhikasya praśnam evaṃ pṛṣṭaṃ
bhagavaṃ anupūrvam anulomam anusandhim anudharmaṃ vyākarohi ||

bhagavān āha ||

dūrā sabhikā tuvam āgato si
praśnaṃ praṣṭum ihābhikāṃkṣamāṇo |
praśnāntakaro bhavāmi te haṃ
anupūrvam anulomam anusaṃdhim anudharmaṃ vyākariṣyāmi ||

evam ukte sabhiyo parivrājiko bhagavantaṃ gāthāye pratyabhāṣi ||

kiṃprāptam āhu bhikṣuṇaṃ
suvrataṃ kiṃ kathaṃ ca dāntam āhu |
buddho ti kathaṃ pravuccati
pṛṣṭo me bhagavaṃ anupūrvam anulomaṃ anusaṃdhim anudharmaṃ vyākarohi ||

evam ukte bhagavāṃ sabhikaṃ parivrājakam etad uvāca ||

padyena kṛtana ātmanā
abhinirvāṇagato vitīrṇakāṃkṣo |
vibhavaṃ ca bhavaṃ ca jñātva loke
uṣitavāṃ kṣīṇapunarbhavo sa bhikṣuḥ ||

sarvatra­upekṣo smṛtimāṃ
na ca so hiṃsati kaṃci loke |
tīrṇo śramaṇo anāvilo
utsanno yo na karoti āśravaṃ ||

yasyendriyāṇi bhāvitāni
adhyātmaṃ vahirdhā ca loke |
nirvidhya imaṃ paraṃ ca lokaṃ
kālaṃ rakṣati bhāvito dānto ||

kalpāni vikīrya kevalāni
saṃsāraduḥkhāni catūpapātaṃ |
vigatamalaṃ virajaṃ anaṃgaṇaṃ
prāptaṃ jātikṣayantam āhu bhikṣuṃ ||

atha khalu sabhiko parivrājako bhagavato bhāṣitam abhinanditvā bhagavantam eva uttari praśnaṃ pṛcche ||

kiṃprāptinam āhu brāhmaṇaṃ
śramaṇo kiṃ su kathaṃ susnātako tti |
viśuddho nāgo kathaṃ pravuccati
praśnaṃ me bhagavaṃ pṛṣṭo anupūrvam anulomaṃ anusandhim anudharmaṃ vyākarohi ||

evam ukte bhagavāṃ sabhikaṃ parivrājakam etad uvāca ||

bāhetva sarvapāpakāni
vimalo sādhusamāhito sthitātmā |
saṃsāram avetya kevalaṃ
uṣitavāṃ kṣīṇapunarbhavo sa brahmā ||

samitāvi prahāya puṇyavipākaṃ
virato jñātva imaṃ paraṃ ca lokaṃ ||

jātīmaraṇaṃ upātivṛtto
śramaṇo tādi pravuccati tathatvā ||

visnāpiya sarvapāpakāni
adhyātma vahirdhā ca sarvaloke |
devamanuṣyehi kalpitāni
kalpaṃ neti punar* snātako me ||

aguṃ na karoti kiṃci loke
sarvayogehi visṛjya bandhanāni |
sarvatra aniśrito vimukto
nāgo tāyi pravuccati tathatvā | atha khalu sabhiko parivrājako bhagavantam etad uvāca ||

kiṃprāptinam āhu vedako ti
anuviditaṃ kin ti kathanti vīryavā ti |
ājāneyo kahin ti nāma bhoti
praśnaṃ me bhagavaṃ pṛṣṭo anupūrvam anulomam anusaṃdhim anudharmaṃ vyākarohi ||

evam ukte bhagavāṃ sabhikaṃ parivrājakam etad uvāca ||

vedāni vicārya kevalāni
śramaṇānāṃ + + + + + + ||

so sarvavedanāsu vītarāgo
sarvavedanām atītya vedako ti ||

abhāvetva prapaṃcanāmarūpaṃ
adhyātmaṃ vahirdhā ca rāgabhūtaṃ |
yo samāno rāgamūle baṃdhanapramukto
anuvidito tāyi pravuccati tathatvā ||

yaḥ prahīṇabandhano prahāṇavāṃ
sarvaduḥkhakṣayaṃ janetvā |
nānyān sarvatra na rakṣati
virajo vīryavān pravuccati tathatvā ||

yasya bandhanāni saṃskṛttāni
adhyātma vahirdhā ca sarvaloke |
sarvarāgabandhanapramukto
ājāneyo ti tam āhu bhūriprajñā ||

atha khalu sabhiko parivrājako bhagavantaṃ praśnaṃ pṛcchati ||

kṣetrajño khalu punar nāma bhavati
iti sabhiko praśnaṃ pṛcchet* muniṃ |
tat te munī nāma kathaṃ pravuccati
praśnaṃ me bhagavaṃ pṛṣṭo anupūrvam anulomaṃ anusaṃdhim anudharmaṃ vyākarohi ||

evam ukte bhagavān sabhikaṃ parivrājakam etad uvāca ||

kṣetrāṇi saṃyama kevalāni
divyaṃ mānuṣaṃ yaṃ ca brāhmaṃ kṣetraṃ |
sa sarvamūlakṣetrabandhanāt pramukto
kṣetrajño tāyi pravuccati tathatvā ||

kośāni vicārya kevalāni
divyaṃ mānuṣaṃ yaṃ ca brahmakośaṃ |
sa sarvakośabandhanāt pramukto
kuśalo tāyi pravuccati tathātvā ||

vicārya ubhayāni prahīṇāni
adhyātma vahirdhā ca śuklamūlaṃ |
kṛṣṇamūlam upātivṛtto
paṇḍito tāyi pravuccati tathātvā ||

satāṃ ca asatāṃ ca jñātva dharmaṃ
adhyātma vahirdhā ca muktacitto |
devamanuṣyehi pūjiyo so
saṃgamalam atītya so muni ||

atha khalu sabhiko parivrājako bhagavantam etad uvāca ||

śrotriyo + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + ||

+ + + kiṃ su nāma bhoti
praśnaṃ me bhagavaṃ pṛṣṭo anupūrvam anulomam anusandhim anudharmaṃ vyākarohi ||

evam ukte bhagavāṃ sabhikaṃ parivrājakam etad uvāca ||

śrutvā sarvadharmam abhijñāya
sāvadyam anavadyaṃ ca sadevake loke |
asamo aparigraho viśuddho
anigho tāyi tam āhu śrotriyan ti ||

hitvā ālayāni āsayāni
bandhanāni ativṛtto neti |
garbhaśayyaṃ arato sarvapāpakehi
āryo tāyi pravuccati tathatvā ||

yo me caraṇehi prāptiprāpto
samyagjñātva upetya sarvadharmāṃ |
vidyācaraṇena so upeto
caraṇavā tāyi pravuccati tathātvā ||

duḥkhavipākaṃ yad asti kiṃcid dharmaṃ
ūrdhvaṃ adho tiryaksadevakasmiṃ |
parivarjayitvā parijñācārī
māyaṃ mānaṃ ca atho pi krodhalobhaṃ |
paryantam akāsi nāmarūpaṃ
taṃ parivrājakam āhu prāptiprāptaṃ ||

atha khalu sabhiko bhagavato subhāṣitam abhinanditvā anumoditvā bhagavantam imāhi sārūpyāhi gāthābhir abhistave ||

yāni ca trīṇi yāni ca ṣaṣṭi
śramaṇapravādaniśritāni bhūriprajña |
saṃj­ñākṣara­saṃj­ñāniśritāni
osaraṇāni vīra osaresi mārgā ||

antako si duḥkhasya pārago si dharmāṇāṃ
samyaksaṃbuddho si anāśravo si |
dyutimāṃ dhṛtimāṃ prabhūtaprajño
duḥkhasyāntakaro khu vītarāgo ||

muni mauneyapadeṣu prāptiprāpto akaṃpiyo |
atulya ādityabandhu vimuktido śubhavrato ||

tasya te nāganāgasya mahāvīrasya bhāṣato |
sarvadevatānumodanti ubhau nāradaparvatā ||

ahaṃ kāṃkṣitam anveṣe taṃ me vyākārṣi cakṣumāṃ |
upayāsā ca te sarve vidhvastā vinalīkṛtā ||

addhā muni si saṃbuddho nāsti nīvaraṇāni ca |
evaṃ puṇye ca pāpe ca ubhayatra na lipyase ||

śītībhūto damaprāpto dyutimāṃ satyavikramāṃ |
pādāṃ vīra prasārehi sabhiko vandi śāstuno ||

so dāni bhagavatā balavaśībhāve vinīto ehibhikṣukāye ca pravrājito upasaṃpādito | eṣā āyuṣmato sabhikasya pravrajyā upasaṃpadā bhikṣubhāvo ||

sabhikasya vastu praśnā ca āśravakṣayā pravrajyā samāptaṃ ||