Mahāvastu

20. The History of Dīpaṃkara

dīpaṃ­karavastusyādiḥ || ito mahāmaudgalyāyana aparimite asaṃkhyeye kalpe rājā arcimāṃ nāma abhūṣi cakravartī kṛtapuṇyo maheśākhyo saptaratnasamanvāgato cāturdvīpo vijitāvī anuraktapaurajānapado dhārmiko dharmarājā daśa kuśalā karmapathā samādāyavartī || tasya sapta ratanāni abhūt* | tadyathā cakraratnaṃ hastiratanaṃ aśvaratnaṃ maṇiratanaṃ strīratanaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratanaṃ evaṃ saptaratnaṃ || pūrṇaṃ cāsya putrasahasraṃ abhūṣi śūrāṇāṃ vīrāṇāṃ varāṅgarūpiṇāṃ parasainyapramardakānāṃ || so imāṃ catvāri mahādvīpāṃ sāgaragiriparyantāṃ akhilāṃ akaṇṭakāṃ adaṇḍeṇāśāstreṇānutpīḍena dharmeṇemāṃ abhinirjiṇitvā adhyāvasi || arcimato khalu punaḥ mahāmaudgalyāyana rājño dīpavatī nāma rājadhānī abhūṣi dvādaśa yojanāni āyāmena purastimena ca paścimena ca sapta yojanāni vistāreṇa dakṣiṇena ca uttareṇa ca saptahi prākārehi parikṣiptā abhūṣi sauvarṇehi suvarṇapracchannehi || dīpavatī khalu punar mahāmaudgalyāyana rājadhānī saptahi tālapaṃktihi parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśanīyāhi saptāṇāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ || sauvarṇasya tālaskandhasya rūpyamayaṃ patraṃ ca phalaṃ ca abhūṣi | rūpyamayasya tālaskandhasya muktāyā patrā ca phalā ca abhūṣi | muktāmayasya tālaskandhasya vaiḍūryamayā patrā ca phalā ca abhūṣi | vaiḍūryamayasya tālaskandhasya sphaṭikasya patrā ca phalā ca abhūṣi | sphaṭikamayasya tālaskandhasya musāragalvamayā patrā ca phalā ca abhūṣi | musāragalvamayasya tālaskandhasya lohitikāmayā patrā ca phalā ca abhūṣi | lohitikāmayasya tālaskandhasya muktāmayā patrā ca phalā ca abhūṣi || teṣāṃ khalu punaḥ mahāmaudgalyāyana tālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo śravaṇāya || tadyathā api nāma paṃcāṅgikasya tūryasya kuśalehi vādakehi samyaksupravāditasya ghoṣo niścarati valgu manojño āsecanakaḥ apratikūlo śravaṇāya || evam eva + + + + + + + + + bho mahāmaudgalyāyana tena kālena tena samayena dīpavatīye rājadhānīye manuṣyā abhūṣi śuṇḍāpeyā te tena tālapatranirghoṣeṇa paṃcahi kāmaguṇehi samarpitā samaṅgībhūtā krīḍensu ramensu pravicārensu ||

dīpavatī khalu punar mahāmaudgalyāyana rājadhānī saptahi vedikājālehi parikṣiptā abhūṣi citrāhi darśaṇīyāhi saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā || sauvarṇasya pādakasya rūpyamayī sūcikā ālambanamadhiṣṭhānakaṃ cābhūṣi | rūpyamayasya pādakasya muktāmayā sūcikā ālambanam adhiṣṭhānakaṃ ca abhūṣi | muktāmayasya vaiḍūryamayī vaiḍūryamayasya sphaṭikamayī sphaṭikamayasya musāragalvamayī musāragalvamayasya lohitikāmayī | lohitikāmayasya pādakasya sauvarṇikā sūcikā ālambanam adhiṣṭhānakaṃ ca abhūṣi || te ca khalu punar mahāmaudgalyāyana vedikājālā dvihi hemajālehi praticchannā abhūṣi suvarṇamayena ca hemajālena rūpyamayena ca || sauvarṇasya hemajālasya rūpyamayīyo kiṃkiṇīyo abhūṣi | rūpyamayasya hemajālasya sauvarṇikā kiṃkiṇikā abhūṣi || dīpavatīyaṃ khalu punaḥ rājadhānīyaṃ samantato trīṇi trīṇi dvārāṇi abhūṣi citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ ratnānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ || teṣāṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana dvārāṇāṃ dvinnāṃ varṇānāṃ vyāmotsaṃgā abhūṣi suvarṇasya ca rūpyasya ca | dvinnāṃ varnānāṃ tulā abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya ca | dvinnāṃ varṇānāṃ anuvargā abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya ca | dvinnāṃ varṇānāṃ phaṭikaphalakāni abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya ca | dvinnāṃ varṇānāṃ phalakastārā abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya ca | caturṇāṃ varṇānāṃ paṭimodakā abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya || teṣāṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana dvārāṇāṃ dvinnāṃ varṇānāṃ elūkā abhūnsuḥ suvarṇasya rūpyasya ca || teṣāṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana dvārāṇāṃ caturṇāṃ varṇānāṃ indrakīlakā abhūnsu suvarṇasya ca rūpyasya ca muktāyā vaiḍūryasya ca | dvinnāṃ varṇānāṃ kapāṭāni abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya ca | dvinnāṃ varṇānāṃ argalapāśā abhūnsuḥ suvarṇasya ca rūpyasya ca || teṣāṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana dvārāṇāṃ purato iṣikāni māpitāni abhūnsuḥ tripauruṣanaikhānyāni tripauruṣaparigohyāni dvādaśapauruṣā udvedhena citrāṇi darśanīyāni saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyāḥ || te khalu punar mahāmaudgalyāyana dvārā dvihi dvihi hemajālehi praticchannā abhūnsuḥ sauvarṇikena hemajālena rūpyamayena hemajālena || suvarṇasya hemajālasya rūpyamayīyo kiṃkiṇīyo abhūnsuḥ rūpyamayasya hemajālasya sauvarṇikā kiṃkiṇīyo abhūnsuḥ || teṣāṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana hemajālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo śravaṇāya | + + + + + + + + + evam eva mahāmaudgalyāyana teṣāṃ hemajālānāṃ vāteritānāṃ vātasaṃghaṭṭitānāṃ ghoṣo niścarati valgu manojñaḥ āsecanako apratikūlo śravaṇāya || dīpavatī khalu punar bho mahāmaudgalyāyana rājadhānī aśūnyā abhūṣi imehi evaṃrūpehi śabdehi sayyathāpi hastiśabdehi rathaśabdehi pattiśabdehi bherīśabdehi mṛdaṅgaśabdehi paṇavaśabdehi śaṃkhaśabdehi veṇuśabdehi vīṇāśābdehi gītaśabdehi vāditraśabdehi aśnutha khādatha pibatha detha dānāni karotha puṇyāni dharme caratha śramaṇabrāhmaṇeṣu bhadram astu vaḥ ti śabdehi || dīpavatīyaṃ khalu punaḥ rājadhānīyaṃ madhye valguyā nāma yaṣṭi abhūṣi citrā darśanīyā saptānāṃ varṇānāṃ suvarṇasya rūpyasya muktāyā vaiḍūryasya sphaṭikasya musāragalvasya lohitikāyā dvādaśayojanāni udvedhena catvāri yojanāni abhiniveśena ||

arcimato khalu punaḥ mahāmaudgalyāyana rājñaḥ sudīpā nāma agramahiṣī abhūṣi prāsādikā darśanīyā akṣudrāvakāśā paramāye śubhāye varṇapuṣkalatāye samanvāgatā ||

dvādaśehi mahāmaudgalyāyana varṣehi dīpaṃkaraḥ bodhisatvo tuṣitabhavanāto cyaviṣyati śuddhāvāsā devā pratyekabuddhānām ārocayanti || bodhisatvo cyaviṣyati riṃcatha buddhakṣetraṃ ||

tuṣitabhavanād atiyaśo cyaviṣyati anantajñātadarśāvī |
riṃcatha buddhakṣetraṃ + + + varalakṣaṇadharasya ||

te śrutva buddhaśabdaṃ pratyekajināḥ maheśvaravarāṇāṃ |
nirvāṃsu muktacittā svayaṃbhuno cittavaśavartī ||

dvādaśehi mahāmaudgalyāyana varśehi dīpaṃkaro bodhisatvo tuṣitabhavanāto cyaviṣyati śuddhāvāsā devā brāhmaṇaveṣaṃ nirmiṇitvā mantrāṃś ca vedāṃś ca dvātriṃśac ca mahāpuruṣalakṣaṇāni brāhmanānāṃ vācenti yathā bodhisatve ihāgate vyākarensuḥ ||

atha khalu mahāmaudgalyāyana bodhisatvo cyavanakāle tuṣitabhavanāto catvāri mahāvilokitāni vilokayati | tadyathā kālavilokitaṃ deśavilokitaṃ dvīpavilokitaṃ kulavilokitaṃ || dvihi kulehi mahāmaudgalyāyana bodhisatvā jāyanti kṣatriyakule brāhmaṇakule vā || yasmiṃ kule mahāmaudgalyāyana bodhisatvā jāyanti taṃ kulaṃ ṣaṣṭīhi aṅgehi samanvāgataṃ bhavati || katamehi ṣaṣṭīhi aṅgehi samanvāgataṃ bhavati || abhijñātaṃ ca mahāmaudgalyāyana taṃ kulaṃ bhavati | parijñātaṃ ca taṃ kulaṃ bhavati | akṣudrāvakāśaṃ ca taṃ kulaṃ bhavati | jātisampannaṃ ca bhavati | gotrasampannaṃ ca pūrvapuruṣayugasampannaṃ ca | abhijñātapūrvayugasampannaṃ ca | maheśākhyapūrvayugasampannaṃ ca | bahustrīkaṃ ca | bahupuruṣaṃ ca | alolaṃ ca | alubdhaṃ ca | abhītaṃ ca | adīnaṃ ca | prajñāvantaṃ ca | śīlavantaṃ ca | svāpateyam aprekṣamāṇaṃ ca | taṃ kulaṃ bhogāṃ ca bhuṃjati | dṛḍhamitraṃ ca taṃ kulaṃ bhavati | kṛtajñaṃ ca | vidhijñaṃ ca | acchandagāmi ca | adoṣagāmi ca | amohagāmi ca | abhayagāmi ca | avadyabhīru ca | sthūlabhikṣaṃ ca | puruṣakāramatiṃ ca | dṛḍhavikramaṇaṃ ca | cetiyapūjakaṃ ca | devapūjakaṃ ca | pūrvapitṛpūjakaṃ ca | kriyādhimuktaṃ ca | tyāgādhimuktaṃ ca | vratādhimuktaṃ ca | labdhapūrvāparaṃ ca | abhidevaghoṣaghuṣṭaṃ ca | kulajyeṣṭhaṃ ca | kulaśreṣṭhaṃ ca | kulapravaraṃ ca | kulavaśiprāptaṃ ca | maheśākhyaṃ ca | mahāparivāraṃ ca | aśramaparivāraṃ ca | anuraktaparivāraṃ ca | abhedyaparivarañ ca | mātṛjñaṃ ca | pitṛjnaṃ ca | śrāmaṇyaṃ ca | brāhmaṇyaṃ ca | kulajyeṣṭhāpacāyakaṃ ca | prabhūtadhanadhānyaṃ ca | prabhūtakośakoṣṭhāgāraṃ ca | prabhūtahastyaśvagaveḍakaṃ ca | prabhūta­dāsīdā­sakar­makarapauruṣeyaṃ ca | duṣpradharṣaṃ ca tat kulaṃ bhavati parehi pratyarthakehi pratyamitrehi || yasmiṃ kule mahāmaudgalyāyana bodhisatvā jāyanti tat kulaṃ imehi ṣaṣṭīhi aṃgehi samanvāgataṃ bhavati || ye te satvā kulasaṃpannā bhavanti evaṃrūpā satvā mahākaruṇāṃ pratilabhanti ||

atha mahāmaudgalyāyana bodhisatvo cyavanakāle mahāsaṃvidhānaṃ karoti || devaputrasahasrāṇi devaputreṇa uktā || ṣoḍaśahi mahājanapadehi madhyadeśehi upapadyatha kṣatriyamahāśāleṣu ca kuleṣu gṛhapatimahāśāleṣu kuleṣu ca rājakuleṣu ca rājāmātyakuleṣu ca | yuṣmehi vinītehi mahājanakāyo vinayaṃ āgamiṣyati ||

bodhisatvo cyavanakāle avalokayati kahim upapadyāmi || ayaṃ arcimo rājā katapuṇyo maheśākhyo ca cakravartī caturdvīpādhipatiḥ eṣo mama pitā yogyo || mātaram anveṣati yā prāsādikā bhaveya kulīnā ca śucigātrā ca mandarāgā ca alpāyuṣkā ca yasyā śeṣā sasaptarātrā daśa māsā āyuṣpraṃāṇato avaśiṣṭā bhavensuḥ ||

sarveṣāṃ bodhisatvānāṃ janetvā puruṣottamāṃ |
carame saptame divase mātā jahati jīvitaṃ ||

atra kiṃ kāraṇaṃ bhavati yadi sarvajñamātaro |
janetvā puruṣaśreṣṭhaṃ śīghraṃ jahanti jīvitaṃ ||

vasanto tuṣite kāye bodhisatvo mahāsmṛtiṃ |
labhate śubhakarmeṇa parīkṣanto janetriyaṃ ||

yasyeha pariśeṣaṃ syā nārīye jīvitaṃ bhavet* |
divasāni sapta māsā ca daśa tasyā uram otaret* ||

kiṃ kāraṇaṃ ayuktaṃ hi asmadvidham anuttaraṃ |
dhāretvā uttare kāle maithunaṃ parisevituṃ ||

athāpi pratiseveyuḥ kāmāṃ sugatamātari |
na pitā devasaṃghānāṃ bhinnavṛtto ti vakṣyate ||

bhagavāṃ ca nāma kāmānāṃ doṣāṃ satataṃ bhāṣati |
atha ca lokanāthasya mātā kāmāṃ niṣevati ||

ye ca nṛpatināṃ veśmasthāni ratnakaraṇḍakā |
ratanaṃ puruṣaśreṣṭhā bhājanaṃ jinamātara iti ||

samanveṣanto mahāmaudgalyāyana bodhisatvo adrākṣīt* || dīpavatīye rājadhānīye rājño arcimasya sudīpā devī prāsādikā ca kulīnā śucigātrā ca mandarāgā ca alpāyuṣkā ca sasaptarātrāṇi cāsyā daśa māsāni āyuṣpramāṇato avaśiṣṭā ||

paśyati vilokayanto lokaṃ atha arcimasya orodhe |
nārīṃ amaravadhunibhāṃ vidyullatānibhāṃ iva sudīpāṃ ||

so tāṃ niśāmya jananīṃ āmantrayate amarāṃ cyaviṣyāmi |
antimam upeṣyi vāsaṃ garbhe marumānuṣasukhārthaṃ ||

taṃ avaca devasaṃgho kṛtāṃjalipuṭo varābharaṇadhārī |
ṛdhyatu uttamapudgala tava praṇidhi ahīnaguṇarūpa ||

vayaṃ api lokahitāya manoramām ośiritva kāmaratiṃ |
pūjārthaṃ tava atideva manuṣyaloke vasiṣyāmo ||

te vimalaruciravarṇaṃ mandāravapuṣpavarṣam ākāśe |
pravarṣinsu udagracittāḥ śuciṃ sumadhurāhi vācāhi ||

yam amaravasanā praśamanamanoramā śokaduḥkhavinimiśrā|
na nandasi na ca niṣevasi kāmān idam adbhutaṃ tubhyaṃ ||

yaṃ pi abhibhūya marugaṇaṃ jambūnadaparvatopamaprakāśo |
udyotayasi daśa diśāṃ surarṣabha idaṃ āścaryaṃ ||

abhibhavasi devasaṃghāṃ samaheśvaradānavāṃ samāragaṇāṃ |
tārāgaṇāṃ khagacarāṃ amitamati idaṃ pi āścaryaṃ ||

kiṃ cāpi viprayogaṃ tvayā na icchāma bhūtasaṃghaguru |
api tu aravindanayanā bhaviṣyasi gatir naramarūṇāṃ ||

atha cyavanakālasamaye viśuddha­śata­patra­padmanayanasya |
ānandito marugaṇaḥ ghoṣeti diśāhi sarvāhi ||

eṣā ca vartati kathā tuṣitapure sā ca apratimā sudīpā |
rājño ’rcimasya mahiṣī rājānam upetya idam āha ||

sā hariṇavatsanayanā viśuddhagandharvavadhunibhā śyāmā |
sahitam idaṃ arcimasya sumadhuram idam abravi sudīpā ||

ābharaṇastambhitabhujā pravaravasanadhāriṇī sakhīhi saha |
tvayā vinā rājarṣabha rajanīm imāṃ kṣapayituṃ chando ||

śataraśmisya naravarā prāsādavarasya uttamāṃ bhūmiṃ |
śayanavaram āruhe yatra kumudavasanasannibhaṃ vimalaṃ ||

tena vacanena tuṣṭo devīye arcimāṃ manāpena |
āmantrayati naravaro parivāram udagrasaṃkalpo ||

prativedayantu me laghu śataraśmiṃ pravarakusumasaṃcchannaṃ |
muktakusumāvakīrṇaṃ karotha divi devabhuvanaṃ vā ||

osaktapaṭṭadāmaṃ śataraśmiṃ śobhatāṃ capalam eva |
varahemajālacchannaṃ sumeruvaraśṛṃgasaṃkāśaṃ ||

caturaṃginī ca senā saśūlanārācatomaravicitrā |
parivārayatāṃ capalaṃ śataraśmimanojñasaṃghātaṃ ||

osṛṣṭā yevājñā narapatinā sajjaṃ eva ca sarva |
kṛtvā tatra svakulaṃ rājānam upetya idam āhu ||

varṣasahasram anūnaṃ āyuḥ paripāletu mahīpālo |
sajjaṃ ti vimānavaraṃ śobhati tava harṣasaṃjananaṃ ||

atha sā amaravadhunibhā devī utthāya āsanavarāto |
abravīt* mahīpativaraṃ āditye astamitamātre ||

eṣā samādiyāmi prāṇiṣu avihiṃsaṃ brahmacariyaṃ ca |
viramāmi cāpy adinnān madyād anibaddhavacanāc ca ||

akhilavacanāc ca naravara prativiramāmi tathaivaṃ paiśūnyāt* |
paruṣavacanāc ca narapati viramāmi ayaṃ mama cchando ||

parakāmeṣu ca īrṣyāṃ na saṃjaneṣyaṃ nāpi abhidrohaṃ |
bhūteṣu upajaneṣyaṃ viparītamatiṃ ca vijahāmi ||

ekādaśaprakāraṃ śīlaṃ sevāmy ahaṃ pṛthivīpāla |
rajanīm imām anūnām evaṃ mama jāyate chandaḥ ||

api ca kkhu bhūmipālā kāmavitarko mā māṃ pratikāṃkṣi |
preṣaya mā te apuṇyaṃ bhaveya mama brahmacāriṇiye ||

sarve tava saṃkalpāṃ paripuremīti pārthivo avaci |
abhirama bhavanavaragatā ahaṃ ca rājyaṃ ca te vaśyaṃ ||

sā strīsahasram agryaṃ anuraktaṃ gṛhya taṃ vimānavaraṃ |
abhiruhya abhiniṣīde manāpaparipūrṇasaṃkalpā ||

sā kañcid eva kālaṃ tasmiṃ himakumudapuṇḍarīkanibhe |
śayane prasamadamaratā tuṣṇīṃbhāvena kṣepayati ||

sā dāni dakṣiṇena pārśvena parinyāse śarīravaraṃ |
kusumalatā va drumavaraṃ śayanaṃ parivelliyāśāyitā ||

atha tāṃ niśāmya śayanopagatāṃ devīṃ divi pramadārūpanibhāṃ |
tuṣitālayā cyaviya devagaṇāḥ prāsādamūrdhni pratisthihiṃsu ||

te mūrdhanā abhinatā sarve hṛṣṭā kṛtāṃjalipuṭāḥ amarā |
vandanti tāṃ vipulapuṇyadharāṃ devīṃ jinasya jananīṃ śayane ||

atha kautūhalaparaṃ saṃjaniyā bahudevakanyā śucimālyadharā |
jinamātur upagatā draṣṭumanā prāsādamūrdhni pratiṣṭhihiṃsu ||

upa­saṃk­ramitvā śayanopagatāṃ devīṃ niśāmya varavidyunibhāṃ |
prītisukhaṃ vipulaṃ saṃjaniyā atha saṃpravarṣi divijaṃ kusumaṃ ||

mānuṣyakaṃ pi kila edṛśakaṃ rūpaṃ sujātam idam āścaryaṃ |
kaṃcit kālaṃ sthihiya-m-antarato nāyaṃ samā maruvadhūhi bhave ||

līlāṃ niśāmayatha he sakhikā pramadāy’ imasya yatha opayikāṃ |
śayane virocati manaṃ harati vibhrājate kanakamarīcir iva ||

ayan taṃ dhareṣyati mahāpuruṣaṃ atyantadānadamaśīlarataṃ |
sarvāśravāntakaraṇaṃ virajaṃ kiṃ hāyate tava narendravadhū ||

cāpodare karatalapratime vararomarājivicitre rucire |
iha so bhaviṣyati anantamatiḥ satataṃ alipta aśubhena śuci ||

bahu­dīrgharātranicitaṃ kuśalaṃ pramadāy’ imasya vipulaṃ paramaṃ |
yā taṃ dhareṣyati anantaguṇaṃ cirarātrasannicitapuṇya­balaṃ
anurūpā tvaṃ ca pramadā pravarā mātā sa caiṣa puruṣapravaro |
putro prahīnavanatho virajo kiṃ hāyate tava narendavadhū ||

atha rākṣasā vividharūpadharā āṇattā divi parito capalaṃ |
tiṣṭhantu bho pravaraśastradharāḥ sarvadiśā kurutha asaṃvaraṇā ||

teṣām anantara dvijihvagaṇā ārakṣahetu diśatāsu sthitāḥ |
vātaṃ pi yeṣa calitaṃ śruṇiya krodhaṃ samutpatati agnisamo ||

teṣām anantaragatās thapitā yakṣāḥ pradīptaśikharā vikṛtā |
ye duṣṭacittā vinivārayātha mā ca vadhaṃ kurutha kasya cāpi ||

teṣām anantarasthitā balavāṃ gandharvasaṃgho śubharūpadharāḥ |
ārakṣahetu śubhacāpadharā varalakṣaṇā vipulabuddhimato ||

catvāri lokapatino sthapitā gagane svayaṃparivāreṇa saha |
adya cyaviṣyati kila bhagavāṃ lokasya arthasukhavṛddhikaro ||

tridaśehi sārdhaṃ tridaśapravaro sthitu antarīkṣe varacakradharo |
aciraṃ cyaviṣyati cyutiṃ caramāṃ ākāṃkṣamāṇa sukhaṃ apratimaṃ ||

devīya mūle bahu devagaṇā kṛtvā daśāṃguliṃ natābhimukhā |
samudīrayanti vacanaṃ madhuraṃ ullokayanti tuṣiteṣu jinaṃ ||

vyavadānasannicitapuṇyabalā samayo khu antimam upetu bhavaṃ |
sajjā tāva bhavati te jananī anukampa dāni duḥkhitāṃ janatāṃ ||

eṣo cyavāmi iti muṃci girāṃ śubhaṃ vacanaṃ udīrayi + + + + + + |
atha supinaṃ janani jinasya tasmiṃ kṣaṇe paśyate varavipākaphalaṃ ||

hi­mara­jatanibho se ṣaḍviṣāṇo sucaraṇacārubhujo suraktaśīrṣo |
udaram upagato gajapradhāno lalitagatiḥ anavadyagātrasandhiḥ ||

na khalu punar mahāmaudgalyāyana bodhisatvā kālapakṣe mātuḥ kukṣim avakrāmanti | atha pūrṇāyāṃ pūrnamāsyāṃ puṣyanakṣatrayogayuktāyāṃ bodhisatvā mātuḥ kukṣim avakrāmanti || upoṣadhikāyāṃ ārohasampannāyāṃ pariṇāhasampannāyāṃ vyaktāyāṃ agrayauvanamaṇḍaprāptāyāṃ vinītāyāṃ bahuśrutāyāṃ smṛtāyāṃ samprajānāyāṃ sarvākārapradakṣiṇacittāyāṃ sarvākārapratirūpāyāṃ pramadottamāyāṃ bodhisatvā mātuḥ kukṣim avakrāmanti || bodhisatvena mahāmaudgalyāyana tuṣitabhavanagatena cyavanakāle prabhā osṛṣṭā yāye prabhāye sarvaṃ buddhakṣetraṃ obhāsitaṃ ||

devaputro devaputraṃ pṛcchati ||

kiṃ kāraṇaṃ suravareṇa prabhā pramuktā
candrāṃśuśītalatarā kanakāvadātā |
yenāsureśvaragaṇā manujeśvarāś ca
prahlāditā ca narakā jvalanārcikalpā ||

so dāni āha ||

ye tatra tatra janatāṃ pratipālayanti
saṃsārapaṃjaragatāṃ madanābhibhūtāṃ |
teṣāṃ vimokṣakaraṇena mahāyaśena
āmantraṇārthaṃ anaghena prabhā pramuktā ||

bodhisatvo āha ||

muṃcatha amarā purāṇi na kila prāmodyasya ayaṃ kālaḥ |
jarāmaraṇapuraṃ bhettuṃ kālo jñānaprahāreṇa ||

bodhisatvo smṛto saṃprajāno pradakṣiṇacitto mātuḥ kukṣim avakrānto iti ||

so nadiya siṃhanādaṃ narasiṃho cyavanakālasamayasmiṃ |
antarahito kṣaṇena narendrabhavane samutpadye ||

yo so tuṣitaṃ kāyaṃ obhāseti śubhena varṇena |
devapurāc cyavamāno anativaro lokapradyotaḥ ||

sabrahmakaṃ ca lokaṃ saśramaṇabrāhmaṇā prajā sarvā |
varṇen’ obhāseti anativaraḥ lokapradyoto ||

āścaryam adbhutam idaṃ paśyatha yāvat* maharddhikaḥ śāstā|
smṛtimāṃ susaṃprajāno mātuḥ kukṣismiṃ okrānto ||

yāvac ca naravarapravara uttamalakṣaṇasamaṃgi asthāsi |
mātāye kukṣismiṃ smṛtimatimāṃ saṃprajāno ca ||

samanantaraukrānte ca mahāmaudgalyāyana bodhisatve mahāsatve mātuḥ kukṣismiṃ iyaṃ mahāpṛthivī atīva ṣaḍvikāraṃ kampe saṃkampe prakampe saṃharṣaṇīyaṃ ca kampe darśanīyaṃ ca harṣanīyaṃ ca modanīyaṃ ca premanīyaṃ ca prahlādanīyaṃ ca nirvarṇanīyaṃ ullokanīyaṃ ca āsecanakaṃ ca apratikūlaṃ ca prāsādikaṃ ca prasaraṇīyaṃ ca nirudvegaṃ ca niruttrāsaṃ ca || kampamānā ca punar na kaṃcit satvaṃ vyābādhati yam idaṃ jaṃgamaṃ sthāvaraṃ vā ||

tato ayaṃ sāgaramerumaṇḍalā
prakampitā ṣaḍvidham āsi medinī |
kṛto ca loko vimalo manoramo
mahāndhākārāpanudasya tejasā ||

so ’yaṃ mahānubhāvo smṛtiṃāṃ tuṣitabhavanāc cyavitvāna |
pāṇḍaravarāhakanibho bhavitva gajarūpī ṣaḍḍanto ||

vīrāsane śayantiye poṣadhikāye viśuddhavasanāye |
smṛto saṃprajāno kuśalo mātuḥ kukṣismiṃ okrāntaḥ ||

sā ca rajanīprabhāte ākhyāsi bhartuno manāpasya |
rājavara pāṇḍaro me gajarājā kukṣim okrānto ||

taṃ śṛṇuya bhartu rājā vaipaṃcanikāṃ samāgatāṃ avaci |
supinasmiṃ asyā sarve bhaṇātha bhūtaṃ phalavipākaṃ ||

te tatrāpi avaciṃsu nimittikā pṛcchitā svayaṃ rājñā |
dvātriṃ­śallakṣaṇadharo kukṣiṃ devīya okrānto ||

hṛṣṭo bhavāsi naravara yasya tava kulasmiṃ pratyutpanno |
pṛthivīdhara varagarbho anupamasatvo mahāsatvo ||

yatha maya paurāṇānām ācāryāṇāṃ svayaṃ samupāhṛtaṃ |
dve ’sya gatayo ananyā bhavanti naravīraśārdūla ||

yadi āsiṣyati agāre mahīpati hoti saratano maharddhiko |
nityānubaddhavijayo rājaśatasahasraparivāro ||

atha khalu pravrajiṣyati cāturdvīpāṃ mahīṃ vijahiyāna |
hohiti ananyaneyo buddho tenā naramarūṇāṃ ||

yāvattakā nāgarājāno nāgādhipatayo te sarve bodhisatvasya rakṣāvaraṇaguptīye autsukyam āpadyensuḥ || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate yāvanto suvarṇarājāno suvarṇādhipatayo te sarve bodhisatvasya rakṣāvaraṇaguptīye autsukyam āpadyensuḥ || catvāro pi mahārājāno bodhisatvasya rakṣāvaraṇaguptīye autsukyam āpadyensuḥ ||

caturo pi lokapālā rakṣām akarinsu lokanāthasya |
mā kocī ahitaiṣī namucibalanudaṃ vihiṃseya ||

śakro devānām indro suyāmo pi devaputro saṃtuṣito pi devaputro sunirmito pi devaputro vaśavartī pi devaputro mahābrahmā pi śuddhāvāso pi devaputro bodhisatvasya mātuḥ kukṣigatasya rakṣāvaraṇaguptīye autsukyam āpadyensuḥ ||

sahasrāṇi devānām arcimapuram upagatāni tuṣṭāni |
ārakṣārthaṃ + + + varabuddhino amarapuram iva ||

manoramaṃ dīpavatīpuram uttamaṃ kṛtam anuviśantehi |
manomayavikramagatehi amaragaṇehi abhivirocati ||

devīṃ parivāretvā maheśvaragaṇānāṃ kila sahasrāṇi |
aṣṭau gagaṇatalagatā ākāśagatā abhiniṣaṇṇā ||

teṣāṃ dāniṃ pṛṣṭhato indrasahasrāṇi vimalaśikharāṇi |
subahūni bahuguṇasya ārakṣārthaṃ niṣaṇṇāni ||

teṣāṃ dāniṃ pṛṣṭhato devendrāṇāṃ sahasranayutāni |
kāmāvacarā devā niṣaṇṇā gagane nirālambe ||

teṣāṃ devagaṇānāṃ pṛṣṭhato asurā asurāṇāṃ ca dvijihvagaṇā ||

yakṣāś ca vikṛtarūpā rākṣasasaṃghāś ca sanniṣāṇṇā ||

etāye vidhiye gagaṇaṃ amaraśatasahasrasaṃkulaṃ śrīmaṃ |
atyantasupariśuddhaṃ kuśalam upacitaṃ hi virajena ||

mahābrahmā āha

svapnāntare yā pramadā dadarśa
sūryaṃ nabhā kukṣim anupraviṣṭaṃ |
prasūyate sā varalakṣanāṃgaṃ
so bhavati rājā balacakravarti ||

svapnāntare yā pramadā dadarśa
candraṃ nabhā kukṣim anupraviṣṭaṃ |
prasūyate sā naradevagarbhaṃ
so bhavati rājā varacakravartī ||

svapnāntare yā pramadā dadarśa
śvetaṃ gajaṃ kukṣim anupraviṣṭaṃ |
prasūyate sā gajasattvasāraṃ
so bhavati buddho budhitārthadharmo ||

devīṃ sa pṛcchati || kiṃ dharesi || sā āha || cakravartin ti ||

kukṣiṃ prabhāsayantaṃ kanakavapuṃ pravaralakṣaṇasamaṃgiṃ |
dhāremi cakravartiṃ varapuruṣaṃ rājaśārdūlaṃ ||

devā nabhe bhagavato ghoṣam udīrayensuḥ || buddho bhaviṣyati na rājā balacakravartī || mahābrahmā gāthāṃ bhāṣati ||

gajaṃ ratnaśreṣṭhaṃ madana­bala­vegā­pana­yanaṃ
pradīpaṃ lokasya tamatimiramohāpanayanaṃ |
guṇānāṃ koṣaṃ tvaṃ apari­mitaratnākaradharaṃ
dharesi rājarṣi apratihatacakraṃ amararuciṃ ||

devī āha

yathā mama na rāgadoṣā prasahanti narendragarbham upalabhya |
niḥsaṃśayaṃ bhaviṣyati samaruci yatha niścarati vācā ||

bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātā sukhaṃ gacchati tiṣṭhati pi niṣīdati pi śayyām api kalpayati bodhisatvasyaiva tejena | śastraṃ kāye na kramati na viṣaṃ nāgnir nāśaniḥ prasahati bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātaraṃ devakanyā divyehi ucchādana­pari­mardana­pari­ṣkārehi parijāgaranti || divyavastrasaṃvṛtaśarīrā divyābharaṇadhāriṇī bhavati bodhisatvasyaiva tejena || lābhinī bhavati divyānāṃ gandhānāṃ divyānāṃ mālyānāṃ divyānāṃ vilepanānāṃ divyānāṃ ojānāṃ bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate yo ’syā abhyantaraparivāro so ’syā atīva śuśrūṣitavyaṃ śrotavyaṃ manyati bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātaraṃ ye paśyanti te tām upasaṃkramitvā kiṃ­karaṇīyakaprati­saṃ­yuktehi va nimantrenti bodhisatvasya eva tejena || na kiṃcid uparimena gacchati antamaśato pakṣī pi bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātā alpābādhā bhavati alpātaṃkā | samāye vipākanīyagrahaṇīye samanvāgatā nāpy atiśītāye nāpy ati-uṣṇāye sammāpariṇāmāye bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātā lābhinī praṇītānāṃ khādanīyabhojanīyānām agrarasānāṃ pratyagrarasānāṃ bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātā vītarāgā bhavati | akhaṇḍam acchidram aśabalam akalmāṣaṃ pariśuddhaṃ paripūrṇaṃ brahmacaryaṃ carati || manasāpi tasyāḥ pramadottamāyā rāgo na utpadyati sarvapuruṣehi antamasato rājñāpi arcimatā || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātā pañca śikṣāpadāni samādāya vartate | tāni ca sapūrvasamādinnāni bhavanti | bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate yāvatā nāgarājāno nāgarājādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te niveśanam upasaṃkramitvā divyāni candanacūrṇāni prakiranti || evam agurucūrṇāni muktakusumāni ca prakirensuḥ samāptāye ca naṃ arcanāye arcayensuḥ paripūrṇāye ca nam arcanāye arcayensuḥ pariśuddhāye ca nam arcanāye arcayensuḥ || te divyāni candananacūrṇāni prakiritvā keśaracūrṇāni tamālapatracūrṇāni muktakusumāni prakirenti | samāptāye naṃ arcayensuḥ paripūrṇāye ca nam arcanāye arcayensu pariṣuddhāye ca naṃ arcanāye arcayensuḥ || paripūrṇāye arcanāye arcayitvā pariśuddhāye arcanāye arcayitvā divyehi candanacūrṇehi prakiritvā divyehi agurucūrṇehi keśaracūrṇehi tamālapatracūrṇehi muktakusumehi okaritvā adhyokiritvā abhiprakiritvā bodhisatvamātāṃ trikhuttaṃ abhipradakṣiṇaṃ kṛtvā yenakāmaṃ prakraminsuḥ bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate yāvatā suvarṇarājāno suvarṇādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā upapādukā vā te niveśanaṃ praviśitvā divyāni candanacūrṇāni prakiranti divyāny anekacūrṇāni prakiranti divyāni keśaracūrṇāni prakiranti divyāni tamālapatracūrṇāni prakiranti divyāni kusumacūrṇāni prakiranti | samāptāye ca naṃ arcanāye arcayensu paripūrṇāye ca naṃ arcanāye arcayensu pariśuddhāye ca naṃ arcanāye arcayensuḥ || divyāni cūrṇāni prakiritvā agurucūrṇāni keśaracūrṇāni tamālapatracūrṇāni prakiritvā divyāni ca muktakusumāni prakiritvā bodhisatvamātāṃ triṣkhuttaṃ pradakṣiṇaṃ kṛtvā yenakāmaṃ prakramensuḥ bodhisatvasyaiva tejena || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātāṃ caturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā yāmā tuṣitā nirmāṇaratiparanirmitavaśavartī brahmakāyikā śuddhāvāsakāyikā devā tasya niveśanaṃ praviśitvā divyehi candanacūrṇehi prakirensuḥ divyehi agurucūrṇehi tamālapatracūrṇehi divyehi ca muktakusumehi prakirensuḥ samāptāye ca naṃ arcanāye arcayensuḥ saṃparipūrṇāye ca nam arcanāye arcayensuḥ pariśuddhāye ca naṃ arcanāye arcayensuḥ || te divyehi candanacūrṇehi okiritvā divyehi agurucūrṇehi divyehi keśaracūrṇehi divyehi tamālapatrehi divyehi muktakusumehi prakiritvā samāptāye ca naṃ arcanāye arcayitvā paripūrṇāye ca naṃ arcanāye arcayitvā pariśuddhāye ca naṃ arcanāye arcayitvā bodhisatvamātāṃ triṣkṛtvo pradakṣiṇīkṛtya yenakāmaṃ prakramensuḥ bodhisatvasyaiva tejena ||

bodhisatvo khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigato na cātinīcaṃ tiṣṭhati na ca ati-uccaṃ tiṣṭhati na ca avakubjako na uttānako na vāmapārśve tiṣṭhati na utkuṭiko || atha khalu mātur dakṣiṇe pārśve paryaṅkam ābhuṃjitvā tiṣṭhati || bodhisatvo khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigato na pittena vā śleṣmeṇa vā rudhireṇa vā anyena vā puna kenacid aśucināpariśuddho tiṣṭhati || atha khalu ucchāditasnāpitaviśadagātro bodhisatvo mātuḥ kukṣismiṃ tiṣṭhati || bodhisatvo khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigato mātaraṃ paśyati || bodhisatvamātāpi kukṣigataṃ bodhisatvaṃ paśyati vigraham iva jātarūpasya dṛṣṭvā ca bhavati āttamanā [kukṣiṃ obhāsentaṃ vigraham iva jātarūpasya] || yathā veruliyasya maṇi sphāṭikasamudgasmiṃ nihito asyā evam eva bodhisatvaṃ paśyati mātā kukṣim obhāsentaṃ vigraham iva jātarūpasya ||

bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate devasaṃghāḥ sukharātriṃ sukhadivasaṃ pṛcchakā āgacchanti | tāṃ ca bodhisatvo abhinandati dakṣiṇakaram utkṣipya mātaram abādhamāno || bodhisatvaṃ khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigataṃ devā nāgā yakṣā dānavā rākṣasā piśācā na jahanti divā vā rātriṃ vā na cātra āsaṃgakathā kathīyati kāmopasaṃhitā vā anyā vā asatyā kathā | nānyatra bodhisatvavarṇam eva bhāṣanti rūpataḥ sattvatas tejataḥ varṇataḥ yaśataḥ kuśalamūlataḥ || bodhisatvasya mātuḥ kukṣigatasya pūjā noparamati || divyāni tūryāṇi vādyanti divyāni agurudhūpani dhūpenti divyaṃ puṣpavarṣaṃ varṣati divyaṃ cūrṇaṃ varṣati || apsarasahasrāṇi ca upagāyanti upanṛtyanti pi || bodhisatve khalu punar mahāmaudgalyāyana mātuḥ kukṣigate bodhisatvamātāṃ devakanyāsahasrehi sārdhaṃ abhyābhavati hāsyaṃ ca kathā ca || prasuptāṃ ca punar bodhisatvamātaraṃ devakanyā māndāravadāmena parivījenti bodhisatvasya tejena || ayaṃ ca punar mahāmaudgalyāyana trisāhasramahāsahasrāyāṃ lokadhātūyam anuttarā garbhāvakrāntipāramitā ||

anyaṃ ca dāni paśyatha āścaryaṃ tasyā devaparṣāye |
tāva vipulāye yā kathā abhū paramaharṣasaṃjananī ||

na ca kāmakathānyā vā nāpy apsarasāṃ kathā na gītakathā |
na ca vādyakathā teṣāṃ na pi bhuktakathā na pānakathā ||

nābharaṇakathā teṣāṃ na pi vastrakathā pravartati kadācit* |
yānod­yāna­kathā vā manasāpi na jāyate teṣāṃ ||

sādhū puṇyabalavato dyutī anupamā sadevakaṃ lokaṃ |
abhibhavati nāyakasya vikasati eṣā kathā tatra ||

sādhuṃ garbhāvakramaṇām anopamaṃ rūpapāramigatasya |
iti vikasati bahuvidhā kathā pariṣāmadhye etasmiṃ ||

sādhūhi nirāmiṣehi saṃjñāpadehi kṣapenti taṃ kālaṃ |
varabuddhino iyaṃ api kathā vikasati pariṣāmadhye ||

evaṃ ca bahuprakārāṃ kathāṃ kathentā ramanti devagaṇā |
rūpaṃ varṇaṃ tejaṃ balaṃ ca virajasya kathayantā ||