Mahāvastu

8. The First Bhūmi

prathamāyāṃ bho jinaputra bhūmau vartamānā bodhisatvā pṛthagjanā iti prāptaphalā bhavanti iti dakṣiṇīyāḥ ca lokānāṃ virocenti bhavanti cātra

tyāgena tyāgasampannā bodhisatvā mahāyaśāḥ |
lokāṃ ca abhirocante candrabhānur iva aṃśumāṃ ||

prathamāyāṃ bhūmau bodhisatvānāṃ vartamānānām aṣṭa samudācārā bhavanti || katame aṣṭa || tadyathā tyāgaḥ karuṇā aparikhedaḥ amāno sarvaśāstrādhyayitā vikramaṃ lokānujñā dhṛtir iti || bhavanti cātra

te saṃvibhāgarucayaḥ karuṇāyamānā
duḥkhasaṃhatī bhagavatāṃ madhurasvarāṇāṃ |
vacanaiḥ guṇaiś ca paritoṣam upenti dhīrāḥ
evaṃ caranti dharaṇī prathamāye satvā ||

śāstrāṇi yāni prasaranti asārakāni
etā vicārya janatā anurāgabuddhī |
niṣkramya taṃ tṛṇasamaṃ ca vicārya lokaṃ
tīvrāṃ vedenti vedanā kuśalaṃ cinonti ||

ekena kāraṇena bodhisatvā vivartanti dvitīyāyāṃ bhūmau || katamena ekena || bhaveṣu āsvādasaṃjñino bhavanti || dvihi kāraṇehi bodhisatvā vivartanti dvitīyāyāṃ bhūmau || katamehi dvihi || kāmaguṇehi abhilāṣinaś ca bhavanti kuśīdāś ca || punas trībhir ākārair bodhisatvā dvitīyāyāṃ bhūmau vivartanti || katamehi trīhi || spṛhālavaś ca bhavanti uttrāsabahulā durbalādhyāśayāś ca || ṣaḍbhir ākāraiḥ bodhisatvā prathamāyāṃ bhūmau sthitā dvitīyāyāṃ bhūmau vivartanti || katamaiḥ ṣaḍbhiḥ || na ca anityasaṃjñābahulā viharanti | āghātabahulāś ca bhavanti | dṛdhavairāś ca bhavanti | styānamiddhabahulāś ca bhavanti | lokakāryaparāyaṇāś ca bhavanti || ye bho jinaputra bodhisatvā vivartensu vivartanti vivartiṣyanti sarve te imehi dvādaśabhir ākārair vivartensu vivartanti vivartiṣyanti nāto bhūya iti ||

evam ukte āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmantaṃ mahākātyāyanam uvāca || ime bho jinaputra bodhisatvā vivartiyāś ca avivartiyāś ca ye prathamaṃ cittam utpādayanti samyaksaṃbuddhā bhavema iti kettakaṃ puṇyaṃ prasavanta iti || evam ukte āyuṣmān kātyāyana āyuṣmantaṃ mahākāṣyapam uvāca || paśya bho jinaputra yo dadyā jambudvīpaṃ saptaratnasaṃcayaṃ daśabalānāṃ ato bahutarakaṃ puṇyaṃ prasavati bodhāye praṇidhento || yaś ca bho jinaputra catvāro dvīpāṃ dadyāt* ratnācitāṃ daśabalānāṃ ato bahutarakaṃ puṇyaṃ prasavati bodhāye praṇidhento | yaś ca bho jinaputra dadyāt trisāhasrāṃ bahuratnadharāṃ mahāguṇadharāṇāṃ ato bahutarakaṃ puṇyaṃ prasavati bodhāya praṇidhento | yaś ca bho jinaputra gaṃgānadīvālukāsamā lokadhātuyo anekaratnācitapūrṇā lokanāthāna pūjayet* ato bahutarakaṃ puṇyaṃ prasavati bodhāye praṇidhento | yaś ca bho jinaputra sāgaravālukāsamā lokadhātuyo bahuvidharatnācitā pūrṇā agrapudgalāna pūjayā dadyāt* ato bahutarakaṃ puṇyaṃ prasavati bodhāye praṇidhento ||

kiṃ kāraṇaṃ na hy ete prākṛtapuruṣāṇāṃ bhavanti saṃkalpāḥ |
bahujanahitāya yatra te janayanti manorathāṃ vīrāḥ ||

evam ukte āyuṣmān mahākāṣyapaḥ āyuṣmantaṃ kātyāyanam abravīt* || ye punar bho jinaputra bodhisatvā avaivartikatāyai pariṇāmenti kin tu khalu teṣām upacitakuśalapuṇyānāṃ prathamā praṇidhir utpadyati āhosvid upacitakuśalamūlānām iti || evam ukte āyuṣmān mahākātyāyana āyuṣmantaṃ mahākāśyapaṃ gāthābhir adhyabhāṣati ||

pūjayanti prathamaṃ tathāgatāṃ
gauraveṇa mahatā mahāyaśā |
naiva tāva janayanti mānasaṃ
agrapudgalagataṃ narottamā ||

te ca pratyekabuddhakoṭiyo
pūjayanti paramārthapudgalāṃ |
naiva tāva janayanti mānasaṃ
sarvadharmavidutāya paṇḍitāḥ ||

pūjayanti vaśibhūtakoṭiyo
pūrvam eva vaśipāramiṃ gatā |
naiva tāva janayanti mānasaṃ
jñānasāgaratarāya nāyakāḥ ||

te yadā vipulapuṇyasaṃcayā
bhonti bhāvitaśarīramānasāḥ |
te sametya vararūpadhāriṇāṃ
bodhaye upajanenti mānasaṃ ||

yaṃ mayā kuśalamūlam arjitaṃ
tena me bhavatu sarvadarśitā |
mā ca me praṇidhi tac ciraṃtaro |
evam eṣa praṇidhiḥ pravartatu ||

yaś ca me kuśalamūlasaṃcayo
so mahā bhavatu sarvaprāṇibhiḥ |
yac ca karma aśubhaṃ kṛtaṃ mayā
tat phalaṃ kaṭukaṃ nistarāmy aham iti ||

evam ukte āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmantaṃ mahākātyāyanam etad uvāca || kathaṃ ca bho jinaputra bodhisatvā dṛḍhavikramā bhavanti ye te avaivartikā bhavanti || evam ukte āyuṣmān mahākātyāyana āyuṣmantaṃ kāśyapaṃ gāthābhir adhyabhāṣe ||

yenāntareṇa paramārthavidur bhavāmi
taṃ antaraṃ yadi avīcigato vasāmi |
taṃ abhyupemi na ca taṃ pratisaṃharāmi
sarvajñatāye praṇidhiṃ iti niścayo me ||

jātī­jarā­maraṇa­śoka­upadravāṃ­ś ca
tyaktuṃ prabhuḥ na hi vivartayi mānasāni |
duḥkhasaṃhati jagato arthakaro prajānām*
ity etaṃ vikramabalaṃ puruṣarṣabhānām iti ||

evam ukte āyuṣmān mahākāśyapa āyuṣmantaṃ mahākātyāyanam abravīt* || yaṃ punar bho jinaputra avaivartiyo bodhisatvo prathamaṃ cittam utpādayati katameṣāṃ tadā adbhutānāṃ dharmāṇāṃ prādurbhāvo bhavati || evam ukte āyuṣmān mahākātyāyano āyuṣmantaṃ mahākāśyapaṃ gāthābhir adhyabhāṣati ||

sana­gara­nigamasaritā raṇati vasumatī prabhūtaratnavatī |
prabhavati yadā prathamato praṇidhānaṃ jagatpradhānānāṃ ||

diva­saka­rasadṛśatejaś cābhāso vikasate diśaḥ sarvāḥ |
yadā puruṣasiṃhatāye ādyapraṇidhiḥ samudbhavati ||

suravaragaṇāś ca udagrāḥ paraṃparān abhigirām udīrenti |
eṣa narasiṃhatāye praṇidheti anantavūdagro ||

asmābhiḥ rakṣitavya eṣa hi jagato ’rthaṃ atitejasvī |
cinoti śubhaṃ śubhakaro idam āścaryaṃ tadā bhavati ||

evam ukte āyuṣmān kāśyapa āyuṣmantaṃ mahākātyāyanam uvāca || ye ime bho jinaputra avivartikā bodhisatvā kevattakāni taiḥ prathamāyāṃ bhūmau sthitaiḥ duṣkarāṇi kṛtānīti || evam ukte āyuṣmān mahākātyāyana āyuṣmantaṃ mahākāśyapaṃ ślokān uvāca ||

bhāryāṃ priyāṃ hṛdisukhāṃś ca sutāṃ śirāṃsi
netrāṇi cābharaṇavāhanavistarāṃś ca |
dattvā na viśramam upenty atha dainyatāṃ vā
sarvajñatām abhimukhāḥ puruṣarṣabhās te ||

ādharṣitā ca vadhabandhanatāḍanebhyo
raudrair narair aśubhakarmam atipravaṇaiḥ |
tān eva dṛṣṭva paramārdavamaitracittā
ślakṣṇābhi vāgbhir anaghāḥ samudācaranti ||

dṛṣṭvā ca yācanaka mānapramādupetaṃ
harṣaṃ paraṃ pratilabhanti mahāmanuṣyāḥ |
dattvā ca vardhitaguṇāttamanā bhavanti
paścāttapo na tu tapanti taponirāśā iti ||

iti śrīmahāvastu-avadāne prathamā bhūmiḥ samāptā