Sanskrit Mūlasarvāstivāda Vinaya

Khandhaka

Pudgalavastu

piṇḍoddānam |

udāyī samucchrayaḥ paryanto ’thāpareṇa bhavati paścimam |

uddānam |
udāyī anyena smaranti lajjita idānīṃ jānāmi dvaya dvaya kṛtam |
sudatta durdatta catuṣkabhāṣitam smṛtipramoṣeṇa catvāraḥ prakāśitāḥ ||

buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārame | tena khalu samayena udāyī saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃ­cintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsaprat­icchannām | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavaḥ udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃ­cintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavo ’sya pudgalasyāsyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatter apraticchannāyāḥ ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | sa te dve āpattī dvau māsau na jānāti | dvayor māsayor atyayāj jñātvā dvau māsau praticchādya ekāṃ bhikṣūṇām ārocayati | ekāṃ nārocayati | tasya saṃghena dvau māsau parivāso dattaḥ | sa pārivāsika eva san tām anyāpattiṃ pratijānāti yā anena saṃghamadhye nārocayati | sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasyāpattes tāv eva dvau māsau parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ | yathā pratijānāty evaṃ smarati |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣe dve āpattī āpannaḥ | sa te dve āpattī dvau māsau na jānāti | dvayor māsayor atyayāj jñātvā dvau māsau praticchādya ekāṃ bhikṣūṇām ārocayati | ekāṃ nārocayati | tasya saṃghena dvau māsau parivāso dattaḥ | sa pārivāsiko lajjī dharmam avakrāntaḥ | sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣe dve āpattī āpannaḥ | so ’haṃ te dve āpattī dvau māsau na jānāmi | dvayor māsayor atyayāj jñātvā dvau māsau praticchādya ekāṃ bhikṣūṇām ārocayāmi | tasya mama saṃghena dvau māsau parivāso dattaḥ | so ’haṃ pārivāsiko lajjī dharmam avakrāntaḥ | tasya tat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatter yathāpraticchannāyāḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ | yathā jānāty evaṃ smarati |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | sa tv ardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśa uddiśyamāne evam āha idānīm aham āyuṣmanto jāne yathāyaṃ dharmaḥ sūtragataḥ sūtraparyāpanna iti | taṃ ced bhikṣavo jānīran saṃniṣaṇṇaḥ pūrvo ’yam āyuṣmān dve trīṇi vā poṣadhakarmāṇi kaḥ punar vādo bhūya iti | tasyāyuṣmato naivājñānān muktiḥ | sa yāṃ cāpattim āpannas tāṃ ca yathādharmaṃ kārayitavyaḥ | uttare ca saṃvejayitavyaḥ | yathā jānāty evaṃ smarati |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | sa tv ardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśa uddiśyamāne evam āha idānīm aham āyuṣmanto jāne yathāyaṃ dharmaḥ sūtragataḥ sūtraparyāpanna iti | taṃ ced bhikṣavo na jānīran saṃniṣaṇṇaḥ pūrvo ’yam āyuṣmān dve trīṇi vā poṣadhakarmāṇi kaḥ punar vādo bhūya iti | tasyaivāyuṣmato naivājñānān muktiḥ | sa yāṃ cāpattim āpannas tāṃ yathādharmaṃ kārayitavyaḥ | yathā jānāty evaṃ smarati |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | sa tāṃ māsaṃ na jānāti | māsasyātyayāj jñātvā māsaṃ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | tasya saṃghena dvau māsau parivāso dattaḥ | sa pārivāsikaḥ sann āgatāgatānāṃ bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | so ’haṃ tām āpattim āpanno jānāmi māsasyātyayāj jñātvā māsaṃ praticchādya bhikṣūṇām ārocayāmi | tasya mama saṃghena dvau māsau parivāso dattaḥ | māsam āyuṣmantaḥ sudatto māsaṃ durdattaḥ | tat kasya hetoḥ | adharmatvāt kopyatvāt karmaṇaḥ | yathā jānāty evaṃ smarati |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | sa tām āpattiṃ māsaṃ na jānāti | māsasyātyayāj jñātvā apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | tasya saṃghena māsaṃ parivāso dattaḥ | sa āgatāgatānāṃ bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | so ’haṃ tām āpattim māsaṃ na jānāmi | māsasyātyayāj jñātvā apraticchādya bhikṣūṇām ārocayāmi | tasya mama saṃghena māsaṃ parivāso dattaḥ | durdattaḥ āyuṣman na sudattaḥ | tat kasya hetoḥ | mānāpyārha āyuṣman | yathā jānāty evaṃ smarati |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannāṃ deśayiṣyāmīti na smarati | sa tām āpattiṃ smṛtvāpraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatter ubhayasaṃtateḥ parivāsaṃ pūrvikāyāḥ paścimakāyā iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannāṃ deśayiṣyāmīti na smarati | sa tām smṛtvā apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavata ārocayati | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ pūrvikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannas tām apraticchannāṃ deśayiṣyāmīti na smarati | sa tām smṛtvā praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ pūrvikāyāḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannas tām apraticchannāṃ deśayiṣyāmīti na smarati | sa tām smṛtvā apraticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

uddānam |
samucchrayeṇa ṣoḍaśa dve pañca aṣṭaviṃśake |
tribhis tribhir aṣṭakābhis tisṛbhiś catuścatura aṣṭakāḥ |
utkṣiptā aṣṭakās tisro mukhāḥ pañca samudditāḥ ||

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannāṃ vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa tām āpattiṃ praticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ ubhayasaṃ­tateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannāṃ vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa tām āpattim apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ pūrvikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannāṃ vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa tām āpattiṃ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ paścimikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannāṃ vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa tām āpattim apraticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatteḥ ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

yathā śuddhakena catvāri evaṃ jānataś catvāri | smarataś catvāri | vaimatikena catvāri | anenākāreṇa aparāpi catuṣkikā | kiṃ tu peyālaviśeṣaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ evaṃ pārivāsika eva vaktavyaḥ | yathā pārivāsikaḥ evaṃ paryuṣitaparivāso mānāpyacārikaś caritamānāpyaḥ śikṣādattakaś catuṣkikāyāṃ yojayitavyāḥ | yathā vibhrāntaḥ evaṃ śramaṇoddeśakatvaṃ pratijānāti | unmattakatvaṃ vikṣiptacittakatvaṃ vedanābhinnakatvam adarśanāyotkṣepakatvam apratikarmāyotkṣepakatvam apratinisṛṣṭe ca pāpake dṛṣṭigate utkṣepakatvam iti vistareṇa yojayitavyam |

athāparaḥ pudgalo dve saṃghāvaśeṣe āpattī āpannaḥ praticchannāṃ cāpraticchannāṃ ca vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa yāṃ praticchādya vibhrāntas tāṃ praticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | yām apraticchādya tāṃ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasyobhayasaṃtateḥ parivāsam | ekasyāḥ pūrvikāyā dvitīyasyāḥ paścimikāyā iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣe dve āpattī āpannaḥ praticchannāṃ cāpraticchannāṃ ca vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa yāṃ praticchādya vibhrāntas tām apraticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | yām apraticchādya tām apraticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasyaikasyā āpatteḥ pūrvikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam | ekasyāḥ paścimikāyāḥ ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣe dve āpattī āpannaḥ praticchannāṃ cāpraticchannāṃ ca vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa yāṃ praticchādya vibhrāntas tām apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | yāṃ tv apraticchādya tāṃ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasyaikasyā āpatteḥ pūrvikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam | ekasyāḥ paścimikāyāḥ pari­vāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃ­ghāvaśeṣe dve āpattī āpannaḥ praticchannāṃ cāpraticchannāṃ ca vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | sa yāṃ praticchādya vibhrāntas tām apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | yāṃ tv apraticchādya tām apraticchādyaiva bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasyaikasyā āpatteḥ pūrvikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam | ekasyāḥ paścimikāyāḥ ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ evaṃ pārivāsikaḥ paryuṣitaparivāso mānāpyacārikaś caritamānāpyaḥ śikṣādattakaś ca vaktavyaḥ | yathā vibhrāntaḥ evaṃ śramaṇoddeśakatvaṃ pratijānāti | unmattakatvaṃ pratijānāti | vikṣiptacittakatvaṃ vedanābhinnakatvam adarśanāyotkṣiptakatvam apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam iti vistareṇa vācyam |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | parimāṇavatīḥ praticchannāḥ | sa saṃghenādarśanāyotkṣiptaḥ | osāritaḥ sa tā āpattīḥ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnāṃ parimāṇavatya iti kṛtvā ubhayasaṃtateḥ parivāsaṃ pūrvikāyāḥ paścimikāyāś ceti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | parimāṇavatīḥ praticchannāḥ | sa saṃghenādarśanāyotkṣiptaḥ | osāritaḥ sa tā āpattīr apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnāṃ parimāṇavatya iti kṛtvā pūrvikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | parimāṇavatīr apraticchannāḥ | sa saṃghenādarśanāyotkṣiptaḥ | osāritaḥ sa tā āpattīḥ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnāṃ parimāṇavatya iti kṛtvā paścimikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | parimāṇavatīr apraticchannāḥ | sa saṃghenādarśanāyotkṣiptaḥ | osāritaḥ sa tā āpattīr apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnāṃ parimāṇavatya iti kṛtvā ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

yathā parimāṇavatīr evam aparimāṇavatīḥ | yathā adarśanāyot­kṣiptakenāṣṭāv evam aprati­karmā­yot­kṣiptakenāṣṭāv evam apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakenāṣṭau |

pārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | aparyuṣitaparivāsaṃ pari­vasatu | paryuṣitaparivāso bhaviṣyatīti |

yathā vibhrānta evaṃ śramaṇoddeśakatvaṃ pratijānāti | unmattakatvaṃ vikṣipta­citta­katvaṃ vedanābhinnakatvam adarśanāyotkṣiptakatvam aprati­karmā­yot­kṣiptakatvam |

paryuṣitaparivāsaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | paryuṣitaparivāsa evāsau bhikṣavaḥ pudgalaḥ | dadatāsya mānāpyam iti |

yathā vibhrāntaḥ evaṃ śramaṇoddeśakatvaṃ pratijānāti | pūrvavad eva peyālo yāvad apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam |

mānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | acaritaṃ caratu | caritamānāpyo bhaviṣyatīti | yathā vibhrāntaḥ pūrvavat | eṣa eva peyālaḥ |

caritamānāpyaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno vibhrāntaḥ | sa āgatya punar upasaṃpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | caritamānāpya evāsau bhikṣavaḥ | āvarhatainam iti | yathā vibhrāntaḥ pūrvavat | eṣa eva peyālaḥ |

adarśanāyotkṣiptakaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | sa saṃghenādarśanāyotkṣiptaḥ | osāritaḥ sa tām āpattiṃ praticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsyā āpatteḥ paścimikāyāḥ saṃtateḥ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

adarśanāyotkṣiptakaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | sa saṃghenādarśanāyotkṣiptaḥ | osāritaḥ sa tām āpattim apraticchādya bhikṣūṇām ārocayati | bhikṣavo bhagavataḥ | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya ṣaḍ rātraṃ mānāpyam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

yathā śuddhakena dve evaṃ jānato dve smarato dve vaimatikena dve | yathā­darśanāyot­kṣiptakenāṣṭau evam aprati­karmā­yot­kṣiptakenāṣṭau apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakenāṣṭau |

uddānam |
paryantena dvādaśikā navikāḥ sārvakālikāḥ |
yāmikāṃ navikāṃ kṛtvā padāni daśa paṃca ca ||

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | aparimāṇavatīḥ praticchannāḥ | sa tāsām āpattīnām āpattiparyantaṃ jānāti no tu rātriparyantam | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām aparimāṇavatya iti kṛtvā śuddhāntikaṃ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | aparimāṇavatīḥ praticchannāḥ | sa tāsām āpattīnām rātriparyantaṃ jānāti no tv āpattiparyantam | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām aparimāṇavatya iti kṛtvā yathā praticchannānāṃ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | apari­māṇavatīḥ praticchannāḥ | sa tāsāṃ naivāpattiparyantaṃ jānāti no rātriparyantam iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām aparimāṇavatya iti kṛtvā śuddhāntikaṃ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | aparimāṇavatīḥ praticchannāḥ | sa tāsām āpattiparyantaṃ jānāti rātriparyantam iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām aparimāṇavatya iti kṛtvā yathā praticchannānāṃ parivāsam iti | yo vā punar anyo ’py evaṃjātīyaḥ | yathā jānataś catvāri evaṃ smarataś catvāri vaimatikaś catvāri |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | mānāpyam apy adharmeṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate sārvakālikaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | mānāpyam apy adharmeṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate yadbhūyaskālakaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | mānāpyam apy adharmeṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate upārdhakālakaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | mānāpyam apy adharmeṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate ekadeśakālakaḥ pudgalaḥ aśuddho ’vyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | mānāpyam api dharmeṇa | āvrīḍhas tv adharmeṇa | ayam ucyate pradeśakālakaḥ pudgalaḥ aśuddho ’vyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣo dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | mānāpyam api dharmeṇa | āvrīḍho ’pi dharmeṇa | ayam ucyate apagatakālakaḥ pudgalaḥ śuddho vyutthitas tasyā āpatteḥ parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate sārvakālikaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate yadbhūyaskālakaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlā­pakarṣamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | āvrīḍho ’py adharmeṇa | ayam ucyate upārdhakālakaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣamānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | āvrīḍhas tv adharmeṇa | ayam ucyate ekadeśakālakaḥ pudgalaḥ aśuddhaḥ avyutthitas tasyā āpatter na parimucyate |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ aprat­icchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | tasya saṃghena mūlāpakarṣamānāpyaṃ dattaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | āvrīḍho ’pi dharmeṇa | ayam ucyate apagatakālakaḥ pudgalaḥ śuddho vyutthitas tasyā āpatteḥ parimucyate |

dvau pudgalau saṃghāvaśeṣām āpattim āpannau deśayiṣyāvo deśayiṣyāva iti | tatraiko deśayati dvitīyo na deśayati | tatra yo ’sau na deśayati taṃ saṃbahulā vinayātisāriṇīr duṣṭhulā āpattir deśayitvā paścāt parivāso deyaḥ mūlaparivāso mānāpyam | āvarhitavyaś ca |

dvau pudgalau saṃghāvaśeṣām āpattim āpannau | tāv asminn evāvāse pudgalasyāntike deśayiṣyāvo deśayiṣyāva iti | tatraiko deśayati dvitīyo na deśayati | tatra yo ’sau na deśayati taṃ saṃbahulā vinayātisāriṇīr duṣṭhulā āpattir deśayitvā paścāt parivāso deyaḥ mūlaparivāso mānāpyam | āvarhitavyaś ca | yathā pudgalasyāntike evaṃ dvābhyāṃ saṃbahulānāṃ saṃghasya | yathāsminn āvāse evam anyasminn āvāse |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva sann anyāpattiṃ jānāti yānena saṃghamadhye nārocitā | sa tām āpattiṃ jānāti | tām apy āpattiṃ jānāti yānena saṃghamadhye nārocitā | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya mama saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so ’haṃ pārivāsika eva sann anyāpattiṃ jānāmi yā me saṃghamadhye nārocitā | so 'haṃ tām āpattiṃ na jānāmi yasyā mama saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā āpatter api parivāsaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś ca paścimikāyāḥ | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā āpatteḥ parivāsaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | tasyās tu paścimikāyāḥ parivāsaṃ dadati adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | sa tām antarāpattiṃ jānāti | tām apy āpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya mama saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so 'haṃ pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | so 'haṃ tām antarāpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā āpatter mūlaparivāsaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | tasyāś cāntarāpatter mūlaparivāsam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā āpatteḥ parivāsaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | tasyās tv antarāpatter mūlaparivāsam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | sa tāṃ pratyantarāpattiṃ jānāti | tām apy āpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattirūpāṃ praticchannām | tasya mama saṃghena mūlaparivāso dattaḥ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | so ’haṃ mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | so ’haṃ tāṃ pratyantarāpattiṃ jānāmi | tām apy antarāpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyā antarāpatter mūlaparivāsaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś ca pratyantarāpatter mūlāpakarṣam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā āpatter mūlaparivāsaṃ dadati | tasyās tu pratyantarāpatter mūlāpakarṣaṃ dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpām apraticchannām | sa tām antarāpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya mama saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so 'haṃ mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattim pūrvāpattipratirūpām apraticchannām | so 'haṃ tām antarāpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā āpatter mānāpyaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś cāntarāpatter mūlamānāpyam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā āpatter mānāpyaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyās tv antarāpatter mūlamānāpyam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpām apraticchannām | sa tām pratyantarāpattiṃ jānāti | tām apy antarāpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpām apraticchannām | tasya mama saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so ’haṃ mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpām apraticchannām | so ’haṃ tāṃ pratyantarāpattiṃ jānāmi | tām apy antarāpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā antarāpatter mūlamānāpyaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś ca pratyantarāpatter mūlāpakarṣamānāpyam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā antarāpatter mūlamānāpyaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś ca pratyantarāpatter mūlāpakarṣamānāpyam | yathā jānatā pañca evaṃ smaratā pañca vaimatikena pañca |

uddānam |
yathāpareṇa dvādaśikā vastu śodhayitvā ca ṣaṭkikāḥ |
mahābhūmiṃ śodhayitvā pudgalavastu samudditam ||

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya saṃghena parivāso dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | sa tām antarāpattiṃ jānāti | tām apy āpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām | tasya mama saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so ’haṃ pārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | so ’haṃ tām antarāpattiṃ jānāmi | tām apy āpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena parivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā āpatteḥ parivāsaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | tasyāś cāntarāpatter mūlaparivāsam iti | tasyās te bhikṣavas tasyāḥ pūrvikāyā āpatteḥ parivāsaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyās tv antarāpatter mūlaparivāsam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpāṃ praticchannām | sa tāṃ pratyantarāpattiṃ jānāti | tām apy antarāpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattirūpāṃ praticchannām | tasya mama saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so 'haṃ mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām | so 'haṃ tāṃ pratyantarāpattiṃ jānāmi | tām apy antarāpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena mūlaparivāso dattaḥ adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā antarāpatter mūlaparivāsaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś ca pratyantarāpatter mūlāpakarṣam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā antarāpatter mūlaparivāsaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | tasyās tu pratyantarāpatter mūlāpakarṣaṃ dharmeṇa karmaṇākopyenāsthāpanārheṇa |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpām apraticchannām | sa tām antarāpattiṃ jānāti | tām apy āpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām | tasya mama saṃghena ṣaḍ rātraṃ mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so 'haṃ mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattim pūrvāpattipratirūpām apraticchannām | so 'haṃ tām antarāpattiṃ jānāmi | tām apy āpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena mānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā āpatter mānāpyaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś cāntarāpatter mūlamānāpyam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā āpatter mānāpyaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyās tv antarāpatter mūlamānāpyam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpām apraticchannām | sa tām pratyantarāpattiṃ jānāti | tām apy antarāpattiṃ jānāti yasyā asya saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sa bhikṣūṇām ārocayati | aham asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpām apraticchannām | tasya mama saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | so 'haṃ mūlamānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim antarāpattipratirūpām apraticchannām | so 'haṃ tāṃ pratyantarāpattiṃ jānāmi | tām apy antarāpattiṃ jānāmi yasyā mama saṃghena mūlamānāpyaṃ dattam adharmeṇa karmaṇā kopyena sthāpanārheṇa | sādhu me āyuṣmantas tasyāḥ pūrvikāyā antarāpatter mūlamānāpyaṃ dadatu dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyāś ca pratyantarāpatter mūlāpakarṣamānāpyam iti | tasyās te bhikṣavaḥ pūrvikāyā antarāpatter mūlamānāpyaṃ dadati dharmeṇa karma­ṇākopyenāsthāpanārheṇa | asyās tu pratyantarāpatter mūlāpakarṣamānāpyam iti | yathā jānatā catvāri evaṃ smaratā catvāri vaimatikena catvāri |

pārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | vastu śodhayitvā vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā pārivāsika eva san |

upārdhapārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | vastu śodhayitvā vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā upārdhapārivāsika eva san |

yadbhūyaḥpārivāsika eva pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | vastu śodhayitvā vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā yadbhūyaḥpārivāsika eva san |

mānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | vastu śodhayitvā vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā mānāpyacārika eva san |

upārdhamānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | vastu śodhayitvā vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā upārdhamānāpyacārika eva san |

yadbhūyomānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | vastu śodhayitvā vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā yadbhūyomānāpyacārika eva san |

athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃ­cintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ekarātripraticchannām | udgrahasamutthitāṃ dvirātripraticchannām | maithunasaṃ­lāpasamutthitāṃ trirātripraticchannām | paricaryāsamutthitāṃ catūrātripraticchannām | sāṃcaritrasamutthitāṃ paṃcarātripraticchannām | kuṭikāsamutthitāṃ ṣaḍrātripraticchannām | mahallakasamutthitāṃ saptarātripraticchannām | amūlakasamutthitām aṣṭarātripraticchannām | leśisamutthitāṃ navarātripraticchannām | saṃghabhedasamutthitāṃ daśarātripraticchannām | tasyānuvartitasamutthitām ekādaśarātripraticchannām | kuladūṣikasamutthitāṃ dvādaśarātripraticchannām | daurvacasyasamutthitāṃ trayodaśarātriprat­icchannām | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha | yā āsām āpattīnāṃ kharatā ca gurutarā ca tīvreṇa cātiniveśena kṛtā tasyā vaśena parivāso dātavyo mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ cāvarhitavyaś ceti |

pudgalavastu samāptam ||