Udānavarga

12. Mārgavarga

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
āryasatyāni catvāri prajñayā paśyate yadā ।
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
eṣa mārgaṁ prajānāti bhavatṛṣṇāpradālanam ।।

− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
uddhataṁ hi rajo vātair yathā vṛṣṭena śamyati ।
− − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
evaṁ śāmyanti saṁkalpāḥ prajñayā paśyate yadā ।।

− − ⏑ − । − , − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ − mavipulā
śreṣṭhā hi prajñā loke 'smiṁ yeyaṁ nirvedhagāminī ।
⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yayā samyak prajānāti jātimaraṇasaṁkṣayam ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
mārgeṣv aṣṭāṅgikaḥ śreṣṭhaś catvāry āryāṇi satyataḥ
− − ⏑ − । − , − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
śreṣṭho virāgo dharmāṇāṁ cakṣuṣmāṁ dvipadeṣu ca ।।

⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
anityā sarvasaṁskārāṁ prajñayā paśyate yadā ।
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
atha nirvidyate duḥkhād eṣa mārgo viśuddhaye ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
duḥkhaṁ hi sarvasaṁskārāṁ prajñayā paśyate yadā ।
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
atha nirvidyate duḥkhād eṣa mārgo viśuddhaye ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śunyataḥ sarvasaṁkārāṁ prajñayā paśyate yadā ।
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
atha nirvidyate duḥkhād eṣa mārgo viśuddhaye ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
sarvadharmā anātmānaḥ prajñayā paśyate yadā ।
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
atha nirvidyate duḥkhād eṣa mārgo viśuddhaye ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
ākhyāto vo mayā mārgas tv ajñāyai śalyakṛntanaḥ ।
− − ⏑ − । ⏑ − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
yuṣmābhir eva karaṇīyam ākhyātāras tathāgatāḥ ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
deśito vo mayā mārgas tṛṣṇāśalyanikṛntanaḥ
− − ⏑ − । ⏑ − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yuṣmābhir eva karaṇīyam deṣṭāro hi tathāgatāḥ ।।

− − ⏑ − । − , − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
eṣo hi mārgo nāsty anyo darśanasya viśuddhaye ।
− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
pratipannakāḥ prahāsyanti dhyāyino mārabandhanam ।।

− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
eṣo 'ñjaso hy eṣa ca vai parākramas
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
tv ekāyano haṁsapatho yathā hrade ।
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
yam adhyagāc chakyamuniḥ samāhitas
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
tam eva cākhyāti gaṇeṣv abhīkṣṇaśaḥ ।।

− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
ekāyanaṁ jātijarāntadarśī
− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
mārgaṁ vadaty eṣa hitānukampī ।
− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
etena mārgeṇa hi tīrṇavantas
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tariṣyate ye prataranti caugham ।।

− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
atyantaniṣṭhāya damāya śuddhaye
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh x 2
saṁsārajātīmaraṇakṣayāya ।
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
anekadhātupratisaṁvidhāya
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
mārgo hy ayaṁ lokavidā prakāśitaḥ ।।

− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh x 2
gaṅgāgataṁ yadvad apetadoṣaṁ
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
saṁsyandate vāri tu sāgareṇa ।
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī x 2
tathaiva mārgaḥ sugatapradeśitaḥ
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
saṁsyandate 'yaṁ hy amṛtasya prāptaye ।।

− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
yo dharmacakraṁ hy ananuśrutaṁ purā
− − ⏑ − , । − ⏑ − । − ⏑ − − Triṣṭubh x 2
prāvartayat sarvabhūtānukampī ।
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
taṁ tādṛśaṁ devanarāgrasatvaṁ
− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
nityaṁ namasyeta bhavasya pāragam ।।

⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
sadā vitarkāṁ kuśalāṁ vitarkayet
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
sadā punaś cākusalāṁ vivarjayet
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
tato vitarkāṁś ca vicāritāni ca
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
prahāsyate vṛṣṭir ivoddhataṁ rajaḥ ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
sa vai vitarkopaśamena cetasā
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
spṛśeta saṁbodhisukhaṁ hy anuttaram
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
śubhaṁ samādhiṁ manasā nibandhayed
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ − । − ⏑ − − Triṣṭubh x 2
vivekajaṁ bhāvayitvāpramāṇam
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
pradālayitvā tribhur ālayāṁs trīṁ
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
jahāti bandhāṁ nipakaḥ pratismṛtaḥ ।।

− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
prajñāyudho dhyānabalopapetaḥ
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
samāhito dhyānarataḥ smṛtātmā
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
lokasya buddhvā hy udayavyayaṁ ca
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ − । − ⏑ − −
vimucyate vedakaḥ sarvato 'sau ।।

⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
sukhaṁ sukhārthī labhate samācaraṁ
− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
kīrtiṁ samāpnoti yaśaś ca sarvataḥ ।
⏑ − ⏑ , − । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
ya āryam aṣṭāṅgikam āñjasaṁ śivaṁ
⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
bhāvayati mārgaṁ hy amṛtasya prāptaye ।।

।। mārgavargaḥ 12 ।। ।।