Udānavarga

13. Satkāravarga

⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
phalaṁ vai kadaliṁ hanti phalaṁ veṇuṁ phalaṁ naḍam
− − − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − 9 syllables
satkāraḥ kāpuruṣaṁ hanti svagarbho 'śvatarīṁ yathā ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yāvad eva hy anarthāya jñāto bhavati bāliśaḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
hanti bālasya śuklāṁśaṁ mūrdhānaṁ cāsya pātayet ।।

⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
asanto lābham icchanti satkāraṁ caiva bhikṣuṣu ।
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
āvāseṣu ca mātsaryaṁ pūjāṁ parakuleṣu ca ।।

− − ⏑ − । − , − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
mām eva nityaṁ jānīyur gṛhī pravrajitas tathā ।
⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
mama prativaśāś ca syuḥ kṛtyākṛtyeṣu keṣu cit ।।

⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
iti bālasya saṁkalpā icchāmānābhivardhakāḥ
− − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
anyā hi lābhopaniṣad anyā nirvāṇagāminī ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
etaj jñātvā yathābhūtaṁ buddhānāṁ śrāvakaḥ sadā ।
− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
satkāraṁ nābhinandeta vivekaṁ anubṛṁhayet ।।

− − ⏑ − । − , − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
na vyāyamente sarvatra nānyeṣāṁ puruṣo bhavet
− − − − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
nānyāṁ niḥśritya jīveta dharmeṇa na vaṇik caret ।।

⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
svalābhaṁ nāvamanyeta nānyeṣāṁ spṛhako bhavet
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
anyeṣāṁ spṛhako bhikṣuḥ samādhiṁ nādhigacchati ।।

⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
sukhaṁ jīvitum icchec cec chramaṇyārtheṣv avekṣavān
⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
ahir mūṣakadurgaṁ vā seveta śayanāsanam ।।

⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
sukhaṁ jīvitum icchec cec chramaṇyārtheṣv avekṣavān
− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
itaretareṇa saṁtuṣyed ekadharmaṁ ca bhāvayet ।।

⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
sukhaṁ jīvitum icchec cec chramaṇyārtheṣv avekṣavān
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
sāṁghikaṁ nāvamanyeta cīvaraṁ pānabhojanam ।।

− − − − । ⏑ − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
alpajñāto 'pi ced bhavati śīleṣu susamāhitaḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
vidvāṁsas taṁ praśaṁsanti śuddhājīvam atandritam ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
traividyaḥ syāt sa ced bhikṣur mṛtyuhantā nirāsravaḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
alpajñātam iti jñātvā hy avajānanty ajānakāḥ ।। [i]
⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
sa ced bhavati traividyo mṛtyuhāyī nirāsravaḥ ।
− − − − । ⏑ ⏑ ⏑ − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − navipulā
ātvālpajñāta iti tam avajānanty ajānakāḥ ।। [ii]

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
sa cet tv ihānnapānasya lābhī bhavati pudgalaḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − ।। ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
pāpadharmāpi ced bhavati sa teṣāṁ bhavati pūjitaḥ ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
bahūn amitrāṁ labhate saṁghāṭīpravṛtaḥ sadā
− − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
lābhī yo hy annapānasya vastraśayyāsanasya ca ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
etad ādīnavaṁ jñātvā satkāreṣu mahābhayam
− − − − । ⏑ − ⏑ − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ − Anuṣṭubh
alpajñāto hy anutsukaḥ smṛto bhikṣuḥ parivrajet ।।

− ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
nāyam anaśanena jīvate
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
nāhāro hṛdayasya śāntaye ।
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
āhāraḥ sthitaye tu vidyate
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
taj jñātvā hi careta eṣaṇām ।।

− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
paṅkas tv iti yo hi vindate
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
nityaṁ vandanamānanā kule
− − − । − ⏑ − ⏑ −
sūkṣmaḥ śalyo duruddharaḥ
− − − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
satkāraḥ kāpuruṣeṇa dustyajaḥ ।।

।। satkāravargaḥ 13 ।। ।।