Udānavarga

21. Tathāgatavarga

− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
sarvābhibhūḥ sarvavid eva cāsmi
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
sarvaiś ca dharmaiḥ satataṁ na liptaḥ
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
sarvaṁjahaḥ sarvabhayād vimuktaḥ
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
svayaṁ hy abhijñāya kam uddiśeyam ।।

⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
kam uddiśeyaṁ tv asamo hy atulyaḥ
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
svayaṁ pravaktā hy adhigamya bodhim
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tathāgato devamanuṣyaśāstā
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
sarvajñatāṁ prāpya balair upetaḥ ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
ahaṁ hi lokeṣv arahann ahaṁ lokeṣv anuttaraḥ
⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
sadevakeṣu lokeṣu cāhaṁ mārābhibhūr jinaḥ ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
ācāryo me na vai kaś cit sadṛśaś ca na vidyate
− − − − । − , − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ − mavipulā
eko 'smiṁ loke saṁbuddhaḥ prāptaḥ saṁbodhim uttamām ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
jinā hi mādṛśā jñeyā ye prāptā hy āsravakṣayam
⏑ − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
jitā me pāpakā dharmās tato 'ham upagā jinaḥ ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bārāṇasīṁ gamiṣyāmi haniṣye 'mṛtadundubhim
− ⏑ − − ⏑ । − ⏑ − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − 9 syllables
dharmacakraṁ pravartayiṣye lokeṣv aprativartitam ।।

⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − − −
na hi santaḥ prakāśyante viditvā lokaparyāyam
− − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
ādeśayanto virajaḥ padaṁ śāntamanīṣiṇaḥ ।।

⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
nadantīha mahāvīrāḥ saddharmeṇa tathāgatāḥ
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
dharmeṇa nadamānānāṁ ke tv asūyed vijānakāḥ ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
ye dhyānaprasṛtā dhīrā naiṣkramyopaśame ratāḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
devāpi spṛhayanty eṣāṁ buddhānāṁ śrīmatāṁ sadā ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
teṣāṁ devā manuṣyāś ca saṁbuddhānāṁ yaśasvinām
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
spṛhayanty āśubuddhīnāṁ śarīrāntimadhāriṇām ।।

− − ⏑ − । − , − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − mavipulā
ye cābhyatītā saṁbuddhā ye ca buddhā hy anāgatāḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
yaś cāpy etarhi saṁbuddho bahūnāṁ śokanāśakaḥ ।।

− − − − । ⏑ ⏑ ⏑ − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ − navipulā
sarve saddharmaguravo vyāhārṣu viharanti ca ।
⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
athāpi vihariṣyanti eṣā buddheṣu dharmatā ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
tasmād ihātmakāmena māhātmyam abhikākṣatā ।
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
saddharmo gurukartavyaḥ smaratā buddhaśāsanam ।।

⏑ − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
na śraddhāsyanti vai ye tu narā buddhasya śāsanam
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
vyasanaṁ te gamiṣyanti vaṇijo rākṣasīṣv iva ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śraddhāsyanti tu ye nityaṁ narā buddhasya śāsanam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
svastinā te gamiṣyanti vālāhenaiva vāṇijāḥ ।।

⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
tathāgataṁ buddham iha svayabhuva
− − ⏑ − । − ,⏑ ⏑ − ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh x 3
dvau vai vitarkau bahulaṁ samudācarete
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
kṣemas tathaiva pravivekayuktas
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tamonudaṁ pāragataṁ maharṣim ।।

− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
prāptaḥ sa cāryo vaśitām aśeṣāṁ
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
viṣvottara sarvabhayād vimuktaḥ ।
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tṛṣṇāprahīṇo vimalo nirāśaś
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
cālokayaṁ lokahitāya satvān ।।

− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Jagatī
śaile yathā parvatamūrdhani sthito
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh x 5
yathaiva paśyej janatāṁ samantāt
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tathā hy asau dharmamayaṁ sumedhāḥ
− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
prāsādam āruhya samantacakṣuḥ
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
śokābhibhūtāṁ janatām aśoko
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
'drākṣīd imāṁ jātijarābhibhūtām ।।

।। tathāgatavargaḥ 21 ।। ।।