Details for SN 16.9 Jhānābhiññā
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli SN 16.9 Jhānābhiññā SN ii 210
Chinese SA 1142 T 99.1142 極老 T ii 302a01
vn
Chinese SA2 117 T 100.117 極老 T ii 416c07
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.