Pāli Suttas
Saṃyutta Nikāya (SN)
Sāmaṇḍaka Saṃyutta
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Sāmaṇḍaka Vagga
SN 39.1 Nibbāna SN iv 261
SN 39.1–16 Nibbāna – Dukkara SN iv 261 SA 491
SN 39.2 Arahatta SN iv 261
SN 39.3 Dhammavādī SN iv 261
SN 39.4 Kimatthiya SN iv 261
SN 39.5 Assāsa SN iv 261
SN 39.6 Paramassāsa SN iv 261
SN 39.7 Vedanā SN iv 261
SN 39.8 Āsava SN iv 261
SN 39.9 Avijjā SN iv 261
SN 39.10 Taṇhā SN iv 261
SN 39.11 Ogha SN iv 261
SN 39.12 Upādāna SN iv 261
SN 39.13 Bhava SN iv 261
SN 39.14 Dukkha SN iv 261
SN 39.15 Sakkāya SN iv 261
SN 39.16 Dukkara SN iv 262