Mađđhima Nikāya

Bhūmiđa sutta

126. Bhūmiđa

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

Jedno jutro, poštovani Bhūmiđa se obuče, uze svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, otide do kuće princa Đayasene i sede na unapred pripremljeno mesto.

Onda princ Đayasena dođe do poštovanog Bhūmiđe i pozdravi se sa njim. Kad ovaj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sede on sa strane i reče poštovanom Bhūmiđi: „Učitelju Bhūmiđa, ima asketa i bramana koji zagovaraju i zastupaju ovakva gledišta: ’Ako neko položi zavet i živi svetačkim životom, takav nije u staju da dobije bilo kakav plod; ako neko ne položi zavet, a živi svetačkim životom, takav opet nije u staju da dobije bilo kakav plod; ako neko i položi i ne položi zavet, a živi svetačkim životom, takav opet nije u staju da dobije bilo kakav plod; ako neko niti položi, niti ne položi zavet, a živi svetačkim životom, takav opet nije u staju da dobije bilo kakav plod’. Šta poštovani učitelj Bhūmiđa kaže na ovo, šta on objavljuje?“

„Prinče, ja nisam čuo i učio neposredno slušajući reči Blaženog. Ali je moguće da bi Blaženi ovako rekao: ’Ako neko položi zavet i živi svetačkim životom nepromišljeno, takav nije u staju da dobije bilo kakav plod; ako neko ne položi zavet, a živi svetačkim životom nepromišljeno, takav opet nije u staju da dobije bilo kakav plod; ako neko i položi i ne položi zavet, a živi svetačkim životom nepromišljeno, takav opet nije u staju da dobije bilo kakav plod; ako neko niti položi, niti ne položi zavet, a živi svetačkim životom nepromišljeno, takav opet nije u staju da dobije bilo kakav plod. Međutim, ako neko položi zavet i živi svetačkim životom mudro, takav jeste u staju da dobije plod; ako neko ne položi zavet, a živi svetačkim životom mudro, takav opet jeste u staju da dobije plod; ako neko i položi i ne položi zavet, a živi svetačkim životom mudro, takav opet jeste u staju da dobije plod; ako neko niti položi, niti ne položi zavet, a živi svetačkim životom mudro, takav opet jeste u staju da dobije plod’. Prinče, ja nisam čuo i učio neposredno slušajući reči Blaženog, ali je moguće da bi Blaženi odgovorio tako kako sam rekao.“

„Ako učitelj Bhūmiđa tako govori, ako on tako objavljuje, tada se svakako čini da učitelj poštovanog Bhūmiđe stoji ispred svih običnih asketa i bramana.“

Onda princ Đayasena iz sopstvene posude posluži poštovanog Bhūmiđu pirinčem u mleku.

A kada je poštovani Bhūmiđa jeo i vratio se iz prošenja hrane, otide on do Blaženog. Pošto mu se poklonio, sede sa strane i ispriča Blaženom šta se dogodilo, dodavši: „Poštovani gospodine, nadam se kada sam tako bio pitan i tako odgovorio, da sam rekao ono što bi i Blaženi rekao i da nisam govorio pogrešno, ono što bi bilo u suprotnosti sa činjenicama. Nadam se da sam objasnio u skladu sa Dhammom, tako da ništa što bi bilo osnova za kritiku ne može da se na valjan način izvede iz mojih tvrdnji“.

„Zaista, Bhūmiđa, kada si tako bio pitan i tako odgovorio, rekao si ono što sam i ja govorio i nisi govorio pogrešno, ono što bi bilo u suprotnosti sa činjenicama. Objasnio si u skladu sa Dhammom, tako da ništa što bi bilo osnova za kritiku ne može da se na valjan način izvede iz tvojih tvrdnji.

Kakvi god askete i bramani da imaju pogrešno razumevanje, pogrešnu nameru, pogrešan govor, pogrešne postupke, pogrešno zarađivanje za život, pogrešan napor, pogrešnu sabranost i pogrešnu koncentraciju, ako polože zavet i žive svetačkim životom, oni nisu u stanju da dobiju bilo kakav plod; ako ne polože zavet, a žive svetačkim životom, oni opet nisu u stanju da dobiju bilo kakav plod; ako i polože i ne polože zavet, a žive svetačkim životom, oni opet nisu u staju da dobiju bilo kakav plod; ako niti polože, niti ne polože zavet, a žive svetačkim životom, oni opet nisu u staju da dobiju bilo kakav plod. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba ulje, koji traži ulje, luta u potrazi za uljem, te u nekakvo bure sipa peska, poprska ga vodom i pritisne. Zatim, ako je položio zavet i tako postupio, neće biti u stanju da dobije bilo kakvo ulje; ako nije položio zavet, a tako je postupio, opet neće biti u stanju da dobije bilo kakvo ulje; ako je i položio i nije položio zavet, a tako je postupio, opet neće biti u stanju da dobije bilo kakvo ulje; ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet neće biti u stanju da dobije bilo kakvo ulje. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije ulje. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju pogrešno razumevanje… oni nisu u stanju da dobiju bilo kakav plod. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba mleko, koji traži mleko, luta u potrazi za mlekom, te počne da stiska rog krave koja samo što se otelila. Zatim, ako je položio zavet… ako nije položio zavet… ako je i položio i nije položio zavet… ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet neće biti u stanju da dobije bilo kakvo mleko. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije mleko. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju pogrešno razumevanje… oni nisu u stanju da dobiju bilo kakav plod. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba buter, koji traži buter, luta u potrazi za buterom, te sipa vode u bućkalicu i bućka je štapom. Zatim, ako je položio zavet… ako nije položio zavet… ako je i položio i nije položio zavet… ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet neće biti u stanju da dobije bilo kakav buter. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije buter. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju pogrešno razumevanje… oni nisu u stanju da dobiju bilo kakav plod. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba vatra, koji traži vatru, luta u potrazi za vatrom, te uzme komad drveta i njime trlja drugi komad, vlažan i mek. Zatim, ako je položio zavet… ako nije položio zavet… ako je i položio i nije položio zavet… ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet neće biti u stanju da dobije bilo kakvu vatru. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije vatra. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju pogrešno razumevanje… oni nisu u stanju da dobiju bilo kakav plod. A zašto? Zato što taj [pogrešan put] nije valjan način da se dobije plod.

Kakvi god askete i bramani da imaju ispravno razumevanje, ispravnu nameru, ispravan govor, ispravne postupke, ispravno zarađivanje za život, ispravan napor, ispravnu sabranost i ispravnu koncentraciju, ako polože zavet i žive svetačkim životom, oni jesu u stanju da dobiju plod; ako ne polože zavet, a žive svetačkim životom, oni opet jesu u stanju da dobiju plod; ako i polože i ne polože zavet, a žive svetačkim životom, oni opet jesu u staju da dobiju plod; ako niti polože, niti ne polože zavet, a žive svetačkim životom, oni opet jesu u staju da dobiju plod. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba ulje, koji traži ulje, luta u potrazi za uljem, te u nekakvo bure sipa susamovog brašna, poprska ga vodom i pritisne. Zatim, ako je položio zavet i tako postupio, biće u stanju da dobije ulje; ako nije položio zavet, a tako je postupio, opet će biti u stanju da dobije ulje; ako je i položio i nije položio zavet, a tako je postupio, opet će biti u stanju da dobije ulje; ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet će biti u stanju da dobije ulje. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije ulje. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju ispravno razumevanje… oni jesu u stanju da dobiju plod. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba mleko, koji traži mleko, luta u potrazi za mlekom, te počne da stiska vime krave koja samo što se otelila. Zatim, ako je položio zavet… ako nije položio zavet… ako je i položio i nije položio zavet… ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet će biti u stanju da dobije mleko. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije mleko. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju ispravno razumevanje… oni jesu u stanju da dobiju plod. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba buter, koji traži buter, luta u potrazi za buterom, te sipa pavlaku u bućkalicu i bućka je štapom. Zatim, ako je položio zavet… ako nije položio zavet… ako je i položio i nije položio zavet… ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet će biti u stanju da dobije buter. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije buter. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju ispravno razumevanje… oni jesu u stanju da dobiju plod. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije plod.

Zamisli čoveka kojem treba vatra, koji traži vatru, luta u potrazi za vatrom, te uzme komad drveta i njime trlja drugi komad, suv i tvrd. Zatim, ako je položio zavet… ako nije položio zavet… ako je i položio i nije položio zavet… ako je niti položio, niti nije položio zavet, a tako je postupio, opet će biti u stanju da dobije vatru. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije vatra. Isto tako, kakvi god askete i bramani da imaju ispravno razumevanje… oni jesu u stanju da dobiju plod. A zašto? Zato što taj [ispravan put] jeste valjan način da se dobije plod.

Bhūmiđa, da su ti ova četiri poređenja pala na pamet [u pogledu] princa Đayasene, on bi spontano stekao poverenje u tebe, a tako ispunjen poverenjem, on bi ga i ispoljio prema tebi.“

„Poštovani gospodine, kako da mi ta četiri poređenja padnu na pamet [u pogledu] princa Đayasene kao što su pala na pamet Blaženom, kad su njemu ona došla spontano i niko za njih nije čuo ranije?“

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Bhūmiđa se obradova rečima Blaženog.