Mađđhima Nikāya

Bhaddekaratta sutta

131. Jedna izvanredna noć

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi ovako obrati monasima: „Monasi.“ — „Da, gospodine“, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

„Monasi, podučiću vas ukratko i objasniti o ’Onome ko ima jednu izvanrednu noć’. Pažljivo slušajte i zapamtite ono što ću vam reći.“—„Da, gospodine“, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

Neka čovek ne oživljava prošlost,
niti na budućnosti svoje nade gradi;
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka sa uvidom motri
svako stanje koje se javi;
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo.
Napor mora učiniti danas;
jer, ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću—
njega je Mirni mudrac nazvao—
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.

A kako to, monasi čovek oživljava prošlost? Ushićenje neguje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik'. Ushićenje neguje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav osećaj'… 'U prošlosti sam imao takav i takav opažaj'… 'U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce'… 'U prošlosti sam imao takvu i takvu svest'. Tako čovek oživljava prošlost.

A kako to, monasi, čovek ne oživljava prošlost? Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik'. Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav osećaj'… 'U prošlosti sam imao takav i takav opažaj'… 'U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce'… 'U prošlosti sam imao takvu i takvu svest'. Tako čovek ne oživljava prošlost.

A kako to, monasi, čovek svoje nade gradi na budućnosti? Ushićenje neguje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik'. Ushićenje neguje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj'… 'Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj'… 'Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce'… 'Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest', pronalazi zadovoljstvo u tome. Tako čovek svoje nade gradi na budućnosti.

A kako to, monasi, čovek svoje nade ne gradi na budućnosti? Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik'. Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj'… 'Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj'… 'Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce'… 'Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest'. Tako čovek svoje nade ne gradi na budućnosti.

A kako to, monasi, čovek biva pobeđen u pogledu stanja sada nastalih? Tako, monasi, loše upućen čovek, onaj ko ne prepoznaje plemenite, nije vešt i uvežban u njihovom učenju, onaj ko ne prepoznaje čestite, nije vešt i uvežban u njihovom učenju, smatra da je materijalni oblik sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. On smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj način čovek biva pobeđen u pogledu stanja sada nastalih.“

A kako je to, monasi, čovek nepobediv u pogledu stanja sada nastalih? Tako, monasi, dobro upućen čovek, onaj ko prepoznaje plemenite, vešt je i uvežban u njihovom učenju, onaj ko prepoznaje čestite, vešt je i uvežban u njihovom učenju, ne smatra da materijalni oblik jeste sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. On ne smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj je način čovek nepobediv u pogledu stanja sada nastalih.“

Neka čovek ne oživljava prošlost…
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.

U vezi sa tim je rečeno: 'Monasi, podučiću vas ukratko i objasniti o ’Onome ko ima jednu izvanrednu noć’.“

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.