Mađđhima Nikāya

Ćula-tanhasankhaya sutta

37. Kratki govor o okončanju žudnje

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo kraj Savatthija, u Istočnom parku, u palati Migarine majke.

Onda Sakka, vladar bogova, otide do Blaženog i pošto mu se poklonio, stade sa strane i upita: “Poštovani gospodine, kako se ukratko bhikkhu oslobađa kroz okončanje žudnje, onaj koji je dosegao krajnji cilj, krajnju slobodu od okova, krajnji svetački život, krajnje savršenstvo, onaj koji je prvi među bogovima i ljudima?”

“Vladaru bogova, bhikkhu je čuo da ništa nije vredno vezivanja. Kada je bhikkhu čuo da ništa nije vredno vezivanja, on neposredno zna sve (abhijānāti); kad neposredno zna sve, on do kraja razume sve (parijānāti); kad do kraja razume sve, šta god da oseća on oseća, bilo da je prijatno, bolno ili ni-bolno-ni-prijatno, on boravi posmatrajući u tim osećajima prolaznost (aniććānupassī), boravi posmatrajući stišavanje (virāgānupassī), boravi posmatrajući nestanak (nirodhānupassī), boravi posmatrajući napuštanje (paṭinissaggānupassī). Tako kontemplirajući, on ne prijanja za bilo šta na ovom svetu. Kada ne prijanja, ni ne žudi. Kad ne žudi, on u sebi dostiže nibbānu. On tada razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu.’ Ukratko, vladaru bogova, na taj način se bhikkhu oslobađa kroz okončanje žudnje, onaj koji je dosegao krajnji cilj, krajnju slobodu od okova, krajnji svetački život, krajnje savršenstvo, onaj koji je prvi među bogovima i ljudima.”

Tada se Sakka, vladar bogova, ushićen i obradovan ovim rečima, pokloni Blaženome i obilazeći ga sa desne strane, nestade u trenu.

A za sve to vreme poštovani Mahā-Moggallāna je sedeo nedaleko od Blaženoga. I tada on pomisli: “Je li ovaj duh (yakka) prodro u značenje reči Blaženog kad se tako raduje ili nije? Kako bi bilo da otkrijem je li ili nije?”

Tada, hitro kao kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku, poštovani Mahā-Moggallāna nestade iz palate Migarine majke u Istočnom parku i pojavi se u svetu Trideset trojice bogova (devesu tāvatimsesu).

A baš tada je Sakka, vladar bogova, uživao u pet vrsta nebeske muzike i zabavljao sa u parku Jedinstvenog lotosa. Kada izdaleka ugleda Mahā-Moggallānu kako dolazi, on otpusti svirače, izađe pred Mahā-Moggallānu i reče mu: „Hodi, dobri Moggallāno! Dobro nam došao, dobri Moggallāno! Mnogo je vremena prošlo od tvog poslednjeg dolaska na ovo mesto. Sedi, dobri Moggallāno, ovo mesto je pripremljeno za tebe.“ I poštovani Mahā-Moggallāna sede na već pripremljeno mesto, a Sakka odabra drugo, nešto niže, te i on sede sa strane. Onda ga poštovani Mahā-Moggallāna upita:

„Kosija, kako je to Blaženi ukratko opisao oslobađanje kroz okončanje žudnje? Bilo bi dobro ako bismo i mi ostali mogli da čujemo te reči.“ „Dobri Moggallāno, ja ovde imam mnogo dužnosti, mnogo poslova, ne samo mojih, već i poslova ostale Trideset trojice bogova; dobro Moggallāno, ono što je dobro čuto, dobro naučeno, što je saslušano sa pažnjom, dobro zapamćeno, to ne nestaje tako lako. Dobri Moggallāno, jednom je izbio sukob između bogova i titana. U tom ratu bogovi su pobedili, a titani su bili poraženi. Kada sam dobio taj rat i vratio se kao pobednik, dao sam da se sagradi Veđajanta palata. Dobri Moggallāno, Veđayanta palata ima stotinu kula i svaka kula ima sedam stotina gornjih prostorija, a u svakoj od prostorija je sedam nimfi, sa po sedam služavki. Da li bi poželeo da vidiš lepotu Veđayanta palate, dobri Moggallāno?“ A poštovani Moggallāna ćutke prihvati predlog.

Onda, prateći Moggallānu, Sakka, vladar bogova, i božanski kralj Vessavana odoše do Veđayanta palate. Kada Sakkine služavke ugledaše izdaleka Mahā-Moggallānu kako dolazi, one se zbuniše i postideše, te svaka uteče u svoju sobu. Baš kao što se snaha zbuni i postidi pred svojim svekrom, isto tako kada Sakkine služavke ugledaše izdaleka Mahā-Moggallānu kako dolazi, one se zbuniše i postideše, te svaka uteče u svoju sobu.

Onda Sakka, vladar bogova, i božanski kralj Vessavana provedoše Mahā-Moggallānu kroz čitavu Veđayanta palatu: „Gledaj, dobri Moggallāno, ovu lepotu Veđayanta palate! Gledaj, dobri Moggallāno, ovu lepotu Veđayanta palate!“ „Ovo je nagrada poštovanom Kosiyi, kao onome ko je ranije stekao zasluge; i kad god ljudska bića vide nešto lepo, ona kažu: ‘Gospodo, ovo je nagrada Trideset trojici bogova’ Ovo je nagrada poštovanom Kosiyi, kao onome ko je ranije stekao zasluge.“

Onda poštovani Mahā-Moggallāna ovako pomisli: „Ova duh živi vrlo nepažljivo. Kako bi bilo ako bih u njemu podstakao osećaj hitnosti (samvega)?“ I tada poštovani Mahā-Moggallāna uz pomoć svojih natprirodnih moći učini da čitava Veđayanta palata zadrhti, zatrese se i zatutnji, tako što ju je dodirnuo tek vrhom svog palca. Sakka i božanski kralj Vessavana, kao i Trideset tri boga se iznenadiše i zapanjiše, te rekoše: „Gospodo, ovo je čudesno, ovo je neverovatno, kako snagu i moć ima ovaj asketa da je vrhom svog palca učinio da čitava Veđayanta palata zadrhti, zatrese se i zatutnji!“

Kada je poštovani Mahā-Moggallāna bio siguran da je u Sakki, vladaru bogova, podstakao osećaj hitnosti jer mu je digla kosa na glavi, on ga upita: „Kosiya, kako je to Blaženi ukratko opisao oslobađanje kroz okončanje žudnje? Bilo bi dobro ako bismo i mi ostali mogli da čujemo te reči.“ „Dobri Moggallāno, otišao sam do Blaženog, poklonio mu se, stao sa strane i rekao: ‘Poštovani gospodine… [isto kao u pasusu broj 2] … među bogovima i ljudima?’ Kada ovo bi izrečeno, dobri Moggallāno, Blaženi mi reče: ‘Vladaru bogova… [kao u pasusu broj 3] … među bogovima i ljudima.’ Tako mi je Blaženi ukratko opisao oslobađanje kroz okončanje žudnje.“

A poštovani Mahā-Moggallāna bi ushićen i obradovan ovim rečima Sakke, vladara bogova. Zatim, hitro kao kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku, poštovani Mahā-Moggallāna nestade iz svetu Trideset trojice bogova i pojavi se u palati Migarine majke u Istočnom parku.

I ne zadugo pošto je poštovani Mahā-Moggallāna otišao, pratioci upitaše Sakku, vladara bogova: „Dobri gospodine, je li to bio vaš učitelj, Blaženi?“—„Ne, gospodo, nije to bio moj učitelj, Blaženi. To je bio jedan od mojih saputnika u svetačkom životu, poštovani Mahā-Moggallāna.“—„Dobri gospodine, dobitak je za vas da vaš saputnik u svetačkom životu ima takvu snagu i moć. A još mnogo veći to da je vaš učitelj Blaženi!“

Onda poštovani Mahā-Moggallāna otide do Blaženog i pošto mu se poklonio, sede sa strane i upita ga: „Poštovani gospodine, da li se Blaženi seća kako je –- jednom od najviših duhova, sa velikom pratnjom—ukratko opisao oslobađanje kroz okončanje žudnje?“ „Sećam se, Moggallāna. Sakka, vladar bogova, došao je do mene i pošto mi se poklonio, stade sa strane i upita: ‘Poštovani gospodine, kako se ukratko bhikkhu oslobađa kroz okončanje žudnje, onaj koji je dosegao krajnji cilj, krajnju slobodu od okova, krajnji svetački život, krajnje savršenstvo, onaj koji je prvi među bogovima i ljudima?’ “ Kad ovo bi rečeno, ja mu odgovorih: ‘Vladaru bogova, bhikkhu je čuo da ništa nije vredno vezivanja. Kada je bhikkhu čuo da ništa nije vredno vezivanja, on neposredno zna sve; kad neposredno zna sve, on do kraja razume sve; kad do kraja razume sve, šta god da oseća on oseća, bilo da je prijatno, bolno ili ni-bolno-ni-prijatno, on boravi posmatrajući u tim osećajima prolaznost, boravi posmatrajući stišavanje, boravi posmatrajući nestanak, boravi posmatrajući napuštanje. Tako kontemplirajući, on ne prijanja za bilo šta na ovom svetu. Kada ne prijanja, ni ne žudi. Kad ne žudi, on u sebi dostiže nibbānu. On tada razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu.’ Ukratko, vladaru bogova, na taj način se bhikkhu oslobađa kroz okončanje žudnje… prvi među bogovima i ljudima.’ Tako se sećam da sam Sakki, vladaru bogova, ukratko opisao oslobađanje kroz okončanje žudnje.“ Tako reče Blaženi. a poštovani Mahā-Moggallāna beše zadovoljan i obradovan rečima Blaženog.