Mađđhima Nikāya

Sāleyyaka sutta

41. Bramani iz Sāle

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi tumarao zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha, i na kraju stigao u bramanskog sela po imenu Sāla.

A bramani kućedomaćini iz Sāle dočuše: “Asketa Gotama, sin plemena Sakya, koji je napustio klan Sakyana, tumarajući zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha, stigao je u Sālu. Ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami: ‘Zaista je Blaženi usavršen, potpuno probuđen, obdaren znanjem i veštinom, uzvišen, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blažen. On objašnjava ovaj svet—sa svim njegovim božanstvima, Marama i Bramama, ovo pokolenje sa svim njegovim asketama i bramanima, plemićima i običnim ljudima—a koji je sam za sebe razumeo neposrednim znanjem. On podučava Dhammu dobru na početku, dobru u sredini, dobru na kraju, sa pravim značenjem i izrazom, on otkriva svetački život koji je potpuno savršen i čist.’ Zaista je dobro videti tako usavršene.”

Onda bramani kućedomaćini iz Sāle otidoše do Blaženog. Kad su stigli, neki se pokloniše Blaženom i sedoše sa strane. Neki se pozdraviše sa njim, a kad taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane. Neki sklopiše ruke u pravcu Blaženog u znak poštovanja i sedoše sa strane. Neki kazaše svoje ime i klan u prisustvu Blaženog i sedoše sa strane. Neki samo ćutke sedoše sa strane.

Kada tako sedoše, ovako se obratiše Blaženom: “Učitelju Gotama, šta je uzrok i šta je uslov da se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti, preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu. I šta je šta je uzrok, šta je uslov da se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti, preporađaju na srećnom odredištu, u nebeskom svetu?”

“Domaćini, postupci koji nisu u skladu sa Dhammom, nečasni postupci su uzrok da se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti, preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu. A postupci koji jesu u skladu sa Dhammom, časni postupci su uzrok da se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti, preporađaju na srećnom odredištu, u nebeskom svetu.”

“Ne razumemo podrobnije značenje reči učitelja Gotame, stvari koje je izgovorio ukratko, ne iznoseći detaljnije njihovo značenje. Bilo bi dobro ako bi nas učitelj Gotama podučio Dhammi, tako da budemo u stanju da razumemo detaljno značenje onoga što je on rekao.”

“U tom slučaju, domaćini, dobro slušajte, a ja ću govoriti.”

“Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako reče:

“Domaćini, postoje tri vrste telesnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, nepoštenih postupaka. Postoji četiri vrste verbalnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, nepoštenih postupaka. Postoji tri vrste mentalnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, nepoštenih postupaka.

A na koji način, domaćini, te tri vrste telesnih postupaka nisu u skladu sa Dhammom i predstavljaju nepoštene postupke? Kad neko ubija živa bića, on je ubica, krvavih ruku, zadaje udarce i čini nasilje, nemilosrdan je prema živim bićima. Kad neko uzima ono što mu nije dato, uzima krađom imetak i vlasništvo drugih u selu i u šumi. Kad neko zloupotrebljava čulna zadovoljstva, ima seksualne odnose sa devojkama koje su pod zaštitom njihovih majki, očeva, braće, sestara i rodbine, onima koje imaju muža, koje su pod zaštitom zakona i čak onima koje su okićene vencima u znak veridbe. To su tri vrste telesnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, tri vrste nepoštenih postupaka.

A na koji način, domaćini, te četiri vrste verbalnih postupaka nisu u skladu sa Dhammom i predstavljaju nepoštene postupke? Kad neko laže kad ga pozovu pred sud, na sastanak, ili se sretne sa rodbinom, drugim pripadnicima svoje profesije ili kraljevskom porodicom, pa ga kao svedoka pitaju: ‘Dakle, dobri čoveče, kaži nam šta znaš’. A on iako ne zna, kaže: ‘Ja znam’ ili ako zna, kaže: ‘Ja ne znam’; iako ne vidi, on kaže: ‘Ja vidim’ ili ako vidi, kaže: ‘Ja ne vidim’; pri punoj svesti on izgovara laži za svoju korist ili za korist drugoga ili radi nekog beznačajnog, profanog cilja. Kad neko govori zlonamerno; drugde ponavlja ono što je čuo ovde kako bi ljude tamo zavadio sa ovima ovde ili ovde ponavlja ono što je čuo drugde kako bi ljude ovde zavadio sa onima tamo. Tako on razjedinjuje one koji su ujedinjeni, stvara razdor, uživa u neslozi, ushićuje se neslogom, izgovara reči koje unose neslogu. On govori grubo; izgovara reči koje su grube, teške, bolne za druge, uvredljive za druge, pokretane besom, nepovoljne za koncentraciju. On je ogovarač; govori u pogrešno vreme, govori ono što nije činjenica, govori ono što je beskorisno, govori suprotno Dhammi i Disciplini; u pogrešno vreme govori stvari koje su bezvredne, nerazumne, neumerene i ne donose dobrobit. To su četiri vrste verbalnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, četiri vrste nepoštenih postupaka.

A na koji način, domaćini, te tri vrste mentalnih postupaka nisu u skladu sa Dhammom i predstavljaju nepoštene postupke? Kad je neko gramziv; on žudi za imetkom i vlasništvom drugih ovako: ‘Ah kad bi sve to pripadalo meni!’ Ili je njegov um pun zlovolje i mržnje ovako: ‘Neka ta bića budu prebijena i ubijena, neka budu posečena, nek nestanu ili budu uništena!’ Ili on ima pogrešno razumevanje, iskrivljeno gledište ovako: ‘Nema ničega datog, ničeg poklonjenog, ničeg žrtvovanog; nema ploda i rezultata dobrih i loših dela; nema ovog sveta, ni drugog sveta; nema majke, ni oca; nema bića koja se spontano preporađaju; nema dobrih i čestitih asketa i bramana na ovom svetu koji su sami za sebe stekli neposredno znanje i objasnili ovaj svet i drugi svet.’ To su tri vrste mentalnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, tri vrste nepoštenih postupaka. I takvi postupci, domaćini, koji nisu u skladu sa Dhammom, takvi nečasni postupci su uzrok da se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti, preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu.

“Domaćini, postoje tri vrste telesnih postupaka koji jesu u skladu sa Dhammom, ispravnih postupaka. Postoji četiri vrste verbalnih postupaka koji jesu u skladu sa Dhammom, ispravnih postupaka. Postoji tri vrste mentalnih postupaka koji jesu u skladu sa Dhammom, ispravnih postupaka.

A na koji način, domaćini, te tri vrste telesnih postupaka jesu u skladu sa Dhammom i predstavljaju ispravne postupke? Kad neko ne ubija živa bića, odustaje od ubijanja živih bića; štap i oružje je odložio, blago i smerno on boravi pun saosećanja sa svim bićima. Kad neko ne uzima ono što mu nije dato, odustaje od uzimanja onoga što mu nije dato; ne uzima krađom imetak i vlasništvo drugih u selu i u šumi. Kad neko ne zloupotrebljava čulna zadovoljstva, odustaje od zloupotrebe čulnih zadovoljstava; nema seksualne odnose sa devojkama koje su pod zaštitom njihovih majki, očeva, braće, sestara i rodbine, onima koje imaju muža, koje su pod zaštitom zakona i čak onima koje su okićene vencima u znak veridbe. To su tri vrste telesnih postupaka koji su u skladu sa Dhammom, tri vrste ispravnih postupaka.”

A na koji način, domaćini, te četiri vrste verbalnih postupaka jesu u skladu sa Dhammom i predstavljaju ispravne postupke? Kad neko ne laže, odustaje od laganja; kad ga pozovu pred sud, na sastanak, ili se sretne sa rodbinom, drugim pripadnicima svoje profesije ili kraljevskom porodicom, pa ga kao svedoka pitaju: ‘Dakle, dobri čoveče, kaži nam šta znaš’. A on ako ne zna, kaže: ‘Ja ne znam’ ili ako zna, kaže: ‘Ja znam’; iako ne vidi, on kaže: ‘Ja ne vidim’ ili ako vidi, kaže: ‘Ja vidim’; pri punoj svesti on ne izgovara laži za svoju korist ili za korist drugoga ili radi nekog beznačajnog, profanog cilja. Kad neko ne govori zlonamerno; drugde ne ponavlja ono što je čuo ovde kako bi ljude tamo zavadio sa ovima ovde ili ovde ne ponavlja ono što je čuo drugde kako bi ljude ovde zavadio sa onima tamo. Tako on ponovo ujedinjuje one koji su razjedinjeni, unapređuje prijateljstvo, uživa u slozi, ushićuje se slogom, izgovara reči koje doprinose slozi. On ne govori grubo, izbegava grub govor; izgovara reči koje su blage, prijatne uhu i prijemčive, reči koje su učtive, kakve priželjkuju mnogi. One ne ogovara, izbegava ogovaranje; govori u pravo vreme, govori ono što jeste činjenica, govori ono što jeste korisno, govori u skladu sa Dhammom i Disciplinom; u pravo vreme govori stvari koje su vredne da se zapamte, razumne, umerene i korisne. To su četiri vrste verbalnih postupaka koji su u skladu sa Dhammom i predstavljaju ispravne postupke.

A na koji način, domaćini, te tri vrste mentalnih postupaka jesu u skladu sa Dhammom i predstavljaju ispravne postupke? Kad neko nije gramziv; on ne žudi za imetkom i vlasništvom drugih ovako: ‘Ah kad bi sve to pripadalo meni!’ Njegov um je bez zlovolje i mržnje ovako: ‘Neka ta bića budu oslobođena neprijateljstva, žalosti i strepnje! Neka ona žive srećno!’ On ima ispravno razumevanje, ispravno gledište ovako: ‘Postoji ono što je dato, što je poklonjeno, što je žrtvovano; postoje plod i rezultat dobrih i loših dela; postoji ovaj svet i drugi svet; postoje majka i otac; postoje bića koja se spontano preporađaju; postoje dobri i čestiti askete i bramani na ovom svetu koji su sami za sebe stekli neposredno znanje i objasnili ovaj svet i drugi svet.’ To su tri vrste mentalnih postupaka koji jesu u skladu sa Dhammom, tri vrste ispravnih postupaka. I takvi postupci, domaćini, koji su u skladu sa Dhammom, takvi ispravni postupci su uzrok da se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti, preporađaju na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu sa Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O kad bih se posle sloma tela, posle smrti, preporodio u društvu istaknutih plemića!’, moguće je da će se on posle sloma tela, posle smrti, preporoditi u društvu istaknutih plemića. A zašto? Zato što se on ponaša u skladu sa Dhammom, ispravno postupa.

Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu sa Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O kad bih se posle sloma tela, posle smrti, preporodio u društvu istaknutih bramana! … u društvu istaknutih kućedomaćina!’, moguće je da će se on posle sloma tela, posle smrti, preporoditi u društvu istaknutih kućedomaćina. A zašto? Zato što se on ponaša u skladu sa Dhammom, zato što ispravno postupa.

Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu sa Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O kad bih se posle sloma tela, posle smrti, preporodio u društvu božanstava neba Četiri velika kralja!’ … u društvu božanstava neba Tridesettrojice… Yama božanstava… božanstava Tusita neba… božanstava koji se ushićuju stvaranjem… božanstava koja imaju moć nad drugim stvorenjima … božanstava iz Bramine pratnje… božanstava sjaja… božanstava ograničenog sjaja… božanstava neizmernog sjaja… božanstava sjaja koji teče… božanstava slave… božanstava ograničene slave… božanstava neizmerne slave… božanstava blistave slave… božanstava velikog ploda… Aviha božanstava… Atappa božanstava… Sudassa božanstava… Sudassi božanstava… Akanittha božanstava… božanstava osnove beskonačnog prostora… božanstava osnove bezgranične svesti… božanstava osnove ništavila… božanstava ni-percepcije-ni-nepercepcije!’, moguće je da će se on posle sloma tela, posle smrti, preporoditi u društvu božanstava ni-percepcije-ni-nepercepcije. A zašto? Zato što se on ponaša u skladu sa Dhammom, zato što ispravno postupa.

Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu sa Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O kad bih uz pomoć sopstvenog neposrednog znanja mogao ovde i sada ući i boraviti u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, bez nečistoća!’, moguće je da on uz pomoć sopstvenog neposrednog znanja ovde i sada uđe i boravi u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, bez nečistoća. A zašto? Zato što se ponaša u skladu sa Dhammom, zato što ispravno postupa.

Kada ovo bi rečeno, bramani kućedomaćini iz Sāle rekoše Blaženome: “Odlično, učitelju Gotamo! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Gotama—na više različitih načina—razjasnio Dhammu. Uzimamo učitelja Gotamu kao utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha kao utočište. Neka nas učitelj Gotama prihvati kao svoje nezaređene sledbenike koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”