Mađđhima Nikāya

Veranđaka sutta

42. Bramani iz Veranđe

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anathapindika.

Tom prilikom neki bramani kućedomaćini iz Veranđe posetili su Sāvatthi nekim poslom.

[Tekst ovog govora je isti kao i govor 41, izuzev što na mestima gde u prethodnoj sutti kaže „postupci koji nisu u skladu sa Dhammom“ (7-10) i „postupci koji jesu u skladu sa Dhammom“ (11-14), sada stoji „onaj ko ne postupa u skladu sa Dhammom, onaj ko rđavo postupa“ i „onaj ko postupa u skladu sa Dhammom, onaj ko dobro postupa“. Takođe treba u celoj sutti „Sāla“ zameniti sa „Veranđa“.]