Mađđhima Nikāya

Đivaka sutta

55. Govor Đivaku

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo kraj Rāđagahe, u mangovom gaju koji je Sanghi poklonio Đivaka Komarabhaćća.

Onda Đivaka Kumarabhaćća otide do Blaženog, te pošto mu se poklonio, sede sa strane i ovako reče Blaženome:

“Poštovani gospodine, Ovako sam čuo: ‘Oni kolju živa bića radi askete Gotame; asketa Gotama iako zna za to jede meso pripremljeno za njega od životinja ubijenih njega radi.’ Poštovani gospodine, da li oni koji tako govore zaista govore ono što je rekao Blaženi ili ga tumače pogrešno, suprotno činjenicama? Objašnjavaju li oni u skladu sa Dhammom na takav način da se bilo šta što bi bilo osnov za prigovor ne može s pravom izvesti iz njihovih tvrdnji?”

“Đivako, oni koji tako govore ne govore ono što sam ja rekao, već pogrešno tumače koristeći neistine i suprotno činjenicama.

Đivako, rekao sam da postoje tri slučaja kada meso ne treba jesti: kada vidiš, čuješ ili sumnjaš [da je živo biće ubijeno radi monaha]. Kažem da meso ne treba jesti u ta tri slučaja. Takođe kažem da postoje tri slučaja kada se meso može jesti: kada ne vidiš, ne čuješ i ne sumnjaš [da je živo biće ubijeno radi monaha]. Kažem da se meso može jesti u ta tri slučaja.

Ima, Đivako, monaha koji žive zavisni od nekog sela ili grada. Takav monah boravi prožimajući jednu četvrtinu umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu; takođe iznad, ispod, unaokolo i svuda, sve kao i sebe, on boravi prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, preobilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva i bez zlovolje. Onda kućedomaćin ili kućedomaćinov sin dođe do njega i pozove ga da sutradan dođe za obrok u njegovo dom. Monah, ako tako želi, prihvati poziv. Kada noći dođe kraj, ujutro, on se obuče i uzme svoju zdelu i gornji ogrtač, pa ode do doma kućedomaćinovog ili kućedomaćinovog sina i sedne na mesto koje je za njega pripremljeno. Onda ga kućedomaćin ili kućedomaćinov sin posluže ukusnom hranom. A on ne razmišlja: ‘Kako je dobro što me kućedomaćin ili kućedomaćinov sin služe tako ukusnom hranom! Kad bi me samo kućedomaćin ili kućedomaćinov sin poslužilvali tako ukusnom hranom i ubuduće!’ On tako ne razmišlja. On jede tu hranu ne vezujući se za nju, ne zanosi se njome i nije njome opsednut, jer uviđa opasnost u tome i zahvaljujući razumevanju uspeva da izbegne zamku. Šta misliš, Đivako? Da li bi u takvoj prilici monah uradio nešto na svoju nesreću ili na nesreću drugog ili na nesreću obojice?”—“Ne bi, poštovani gospodine.”—“Zar onda taj monah u takvoj prilici ne jede hranu kojoj se ne može ništa prigovoriti?”

“Jede, poštovani gospodine. A ja sam ovako čuo, poštovani gospodine: ‘Brama boravi u prijateljskoj ljubavi.’ Poštovani gospodine, Blaženi je moj vidljivi svedok tome; jer Blaženi boravi u prijateljskoj ljubavi.”

“Đivako, svaku požudu, svaku mržnju, svaku obmanutost iz kojih bi zlovolja mogla nastati Tathāgata je napustio, presekao im koren, načinio poput palmovog panja, uklonio ih tako da se u budućnosti više ne mogu javiti. Ako se to što si rekao na ovo odnosi, onda ga odobravam.”

“Poštovani gospodine, ono što sam govorio odnosilo se upravo na to.”

Ima, Đivako, monaha koji žive zavisni od nekog sela ili grada. Takav monah boravi prožimajući jednu četvrtinu umom ispunjenim saosećanjem… umom ispunjenim radošću zbog sreće drugih… umom ispunjenim spokojstvom, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu; takođe iznad, ispod, unaokolo i svuda, sve kao i sebe, on boravi prožimajući čitav svet umom ispunjenim spokojstvom, preobilnim, uzvišenim, nemerljivim, bez neprijateljstva i bez zlovolje. Onda kućedomaćin ili kućedomaćinov sin dođe do njega i pozove ga da sutradan dođe za obrok u njegovo dom. Monah, ako tako želi, prihvati poziv… Šta misliš, Đivako? Da li bi u takvoj prilici monah uradio nešto na svoju nesreću ili na nesreću drugog ili na nesreću obojice?”—“Ne bi, poštovani gospodine.”—“Zar onda taj monah u takvoj prilici ne jede hranu kojoj se ne može ništa prigovoriti?”

“Jede, poštovani gospodine. A ja sam ovako čuo, poštovani gospodine: ‘Brama boravi u spokojstvu.’ Poštovani gospodine, Blaženi je moj vidljivi svedok tome; jer Blaženi boravi u spokojstvu.”

“Đivako, svaku požudu, svaku mržnju, svaku obmanutost iz kojih bi okrutnost ili nezadovoljstvo mogli nastati Tathāgata je napustio, presekao im koren, načinio poput palmovog panja, uklonio ih tako da se u budućnosti više ne mogu javiti. Ako se to što si rekao na ovo odnosi, onda ga odobravam.”

“Poštovani gospodine, ono što sam govorio odnosilo se upravo na to.”

“Ako bi bilo ko ubio živo biće zbog Tathāgate ili njegovog učenika, on time sebi stvara mnogo štete u pet slučajeva. Kada kaže: ‘Idi i uhvati to živo biće’, to je prvi slučaj u kojem sebi stvara mnogo štete. Kada to živo biće doživljava bol i muku dok ga vuku na povodcu, to je drugi slučaj u kojem sebi stvara mnogo štete. Kada kaže: ‘Idi i zakolji to živo biće’, to je treći slučaj u kojem sebi stvara mnogo štete. Kada to živo biće doživljava bol i muku dok ga kolju, to je četvrti slučaj u kojem sebi stvara mnogo štete. Kada Tathāgati ili njegovom učeniku poslužuje takvu hranu koja nije dopuštena, to je peti slučaj u kojem sebi stvara mnogo štete. Svako ko bi ubio živo biće zbog Tathāgate ili njegovog učenika, on time sebi stvara mnogo štete u tih pet slučajeva.”

Kada ovo bi rečeno, Đivaka Komarabhaćća reče Blaženome: “Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno! Monasi sebe prehranjuju dopuštenom hranom. Monasi sebe prehranjuju hranom kojoj se ne može ništa prigovoriti. Odlično, poštovani gospodine! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, na isti način je učitelj Gotama—na više različitih načina—razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha kao utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”