Mađđhima Nikāya

Upali sutta

56. Govor Upāliju

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Nāḷande, u Pāvārikinom mangovom gaju.

Tom prilikom Nigaṇṭha Nāṭaputta je boravio u Nāḷandi, sa velikom grupom nigaṇṭhi. Onda, pošto je nigaṇṭha [po imenu] Dīgha Tapassī isprosio hranu u Nālandi i vratio se, pošto je jeo, otide on do Pavarikinog mangovog gaja da vidi Blaženog. Pozdravi se sa Blaženim i kada ovaj učtiv i prijateljski razgovor bi završen, stade on sa strane. Do kej tako stajao, Blaženi mu reče: „Ima dovoljno mesta, Tapassī, sedi ako hoćeš.“

Kad to bi rečeno, Dīgha Tapassī sede sa strane na niže mesto. Potom ga Blaženi upita: „Tapassī, o koliko vrsta postupaka Nigaṇṭha Nāṭaputta govori da se njima čine loši postupci, stvaraju loši postupci?“

„Prijatelju Gotama, Nigaṇṭha Nāṭaputta obično ne koristi reč ’postupak, postupak’; Nigaṇṭha Nāṭaputta obično koristi reč ’batina, batina’.“

„Onda, Tapassī, o koliko vrsta batina Nigaṇṭha Nāṭaputta govori da se njima čine loši postupci, stvaraju loši postupci?“

„Prijatelju Gotama, Nigaṇṭha Nāṭaputta govori o tri vrste batina kojima se čine loši postupci, stvaraju loši postupci; to su, telesna batina, verbalna batina i mentalna batina.“

„A kako su to, Tapassī, telesna batina jedno, verbalna batina nešto drugo, a mentalna batina sasvim treće?“

„Telesna batina, prijatelju Gotama, jeste jedno, verbalna batina nešto drugo, a mentalna batina sasvim treće.“

„Kada se te tri vrste batine, Tapassī, ovako analiziraju i razlikuju, koju batinu Nigaṇṭha Nāṭaputta opisuje kao najzaslužniju što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci: telesnu batinu, verbalnu batinu ili mentalnu batinu?“

„Od te tri vrste batine, prijatelju Gotama, tako analizirane i razlikovane, Nigaṇṭha Nāṭaputta opisuje telesnu batinu kao najzaslužniju što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalnu batinu i mentalnu batinu.“

„Da li ti to kažeš telesnu batinu, Tapassī?“

„Da, kažem telesnu batinu, prijatelju Gotama.“

„Da li ti to kažeš telesnu batinu, Tapassī?“

„Da, kažem telesnu batinu, prijatelju Gotama.“

„Da li ti to kažeš telesnu batinu, Tapassī?“

„Da, kažem telesnu batinu, prijatelju Gotama.“

Tako na podsticaj Blaženog nigaṇṭha Dīgha Tapassī tri puta ponovi svoju tvrdnju.

Onda nigaṇṭha Dīgha Tapassī upita Blaženog:

„A ti, prijatelju Gotama, o koliko vrsta batina ti govoriš da se njima čine loši postupci, stvaraju loši postupci?“

„Tapassī, Tathāgata nije navikao da koristi reč ’batina, batina’; Tathāgata je navikao da koristi reč ’postupak, postupak’.“

„Ali, prijatelju Gotama, o koliko vrsta postupaka ti govoriš da se njima čine loši postupci, stvaraju loši postupci?“

Tapassī, ja govorim o tri vrste postupaka kojima se čine loši postupci, stvaraju loši postupci; to su, telesni postupak, verbalni postupak i mentalni postupak.“

„A kako su to, prijatelju Gotama, telesni postupak jedno, verbalni postupak nešto drugo, a mentalni postupak sasvim treće?“

„Telesni postupak, Tapassī, jeste jedno, verbalni postupak nešto drugo, a mentalni postupak sasvim treće.“

„Kada se te tri vrste postupaka, prijatelju Gotama, ovako analiziraju i razlikuju, koji postupak ti opisuješ kao najzaslužniji što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci: telesni postupak, verbalni postupak ili mentalni postupak?“

„Od te tri vrste postupaka, Tapassī, tako analiziranih i razlikovanih, ja opisujem mentalni postupak kao najzaslužniji što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko telesni postupak i verbalni postupak.“

„Da li ti to kažeš mentalni postupak, prijatelju Gotama?“

„Da, kažem mentalni postupak, Tapassī.“

„Da li ti to kažeš mentalni postupak, prijatelju Gotama?“

„Da, kažem mentalni postupak, Tapassī.“

„Da li ti to kažeš mentalni postupak, prijatelju Gotama?“

„Da, kažem mentalni postupak, Tapassī.“

Tako na podsticaj nigaṇṭhe Dīgha Tapassīja Blaženi tri puta ponovi svoju tvrdnju, a ovaj potom ustade sa svog mesta i otide do Nigaṇṭha Nāṭaputte.

A tom prilikom Nigaṇṭha Nāṭaputta je sedeo okružen velikom grupom nezaređenih sledbenika iz Bālake, među kojima je najugledniji bio Upāli. Nigaṇṭha Nāṭaputta vide još izdaleka nigaṇṭhu Dīgha Tapassīja da dolazi, te ga upita: „Odakle ti to dolaziš u sred dana, Tapassī?“

„Išao sam da vidim asketu Gotamu, poštovani gospodine.“

„Jesi li i porazgovarao sa asketom Gotamom, Tapassī?“

„Porazgovarao sa asketom Gotamom, poštovani gospodine.“

„A o čemu ste to razgovarali, Tapassī?“

Na to nigaṇṭha Dīgha Tapassī prepriča Nigaṇṭha Nāṭaputti čitav razgovor sa Blaženim.

Kad to bi izrečeno, Nigaṇṭha Nāṭaputta mu reče: „Dobro je, dobro je, Tapassī! Nigaṇṭha Dīgha Tapassī je odgovorio asketi Gotami poput dobro poučenog učenika koji na pravi način razume učenje svoga učitelja. Šta znači trivijalna mentalna batina u poređenju sa pozamašnom telesnom batinom? Naprotiv, telesna batina je najzaslužnija što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalna batina i mentalna batina.“

Kada to bi izrečeno, kućedomaćin Upāli reče Nigaṇṭha Nāṭaputti: „Dobro je, dobro je, poštovani gospodine, rekao Dīgha Tapassī! Poštovani Tapassī je odgovorio asketi Gotami poput dobro poučenog učenika koji na pravi način razume učenje svoga učitelja. Šta znači trivijalna mentalna batina u poređenju sa pozamašnom telesnom batinom? Naprotiv, telesna batina je najzaslužnija što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalna batina i mentalna batina. Sada, poštovani gospodine, otići ću i pobiti učenje askete Gotame na osnovu ove tvrdnje. Ako asketa Gotama bude tvrdio isto ono što je poštovani Dīgha Tapassī rekao, tada ću, baš kao kad snažan čovek uhvati dugodlakog ovna, te krene da ga vuče ovamo onamo, krene da ga vuče unaokolo, i ja ću u debati vući asketu Gotamo ovamo onamo, i ja ću ga vući svuda unaokolo. Baš kao kad bi snažan radnik ubacio sito u duboku cisternu i uhvativši ga za krajeve, vukao ga ovamo onamo, vukao ga u krug, i ja ću u debati vući asketu Gotamo ovamo onamo, i ja ću ga vući svuda unaokolo. Baš kao kad bi taj snažan radnik izvukao sito iz vode i uhvativši ga za krajeve, protresao ga gore-dole, te ga okrenuo naopako, i ja ću u debati protresti asketu Gotamo gore-dole, i ja ću ga okrenuti naopako. Baš kao što bi slon od šezdeset godina jurnuo u duboko jezero i uživao igrajući kudeljinu igru, isto tako ću i ja uživati igrajući kudeljinu igru sa asketom Gotamom. Poštovani gospodine, otići ću i pobiti učenje askete Gotame na osnovu te tvrdnje.“

„Idi, kućedomaćine, i pobi učenje askete Gotame na osnovu te tvrdnje. Jer ili bi ja trebalo da pobijem učenje askete Gotame ili nigaṇṭha Dīgha Tapassī ili ti.“

Kad ovo bi izrečeno, nigaṇṭha Dīgha Tapassī se obrati Nigaṇṭha Nāṭaputti: „Poštovani gospodine, mislim da kućedomaćin Upāli ne bi trebalo [da pokušava] da pobija učenje askete Gotame. Jer asketa Gotama jeste čarobnjak i zna magiju preobraćanja, kojom preobraća pripadnike drugih škola.“

„Nije moguće, Tapassī, ne može se dogoditi da kućedomaćin Upāli postane učenik askete Gotame; ali jeste moguće, može se dogoditi da asketa Gotama postane učenik kućedomaćina Upālija. Idi, kućedomaćine, i pobij učenje askete Gotame. Jer ili bi ja trebalo da pobijem učenje askete Gotame ili nigaṇṭha Dīgha Tapassī ili ti.“

Po drugi put… Po treći put, nigaṇṭha Dīgha Tapassī se obrati Nigaṇṭha Nāṭaputti: „Poštovani gospodine, mislim da kućedomaćin Upāli ne bi trebalo [da pokušava] da pobija učenje askete Gotame. Jer asketa Gotama jeste čarobnjak i zna magiju preobraćanja, kojom preobraća pripadnike drugih škola.“

„Nije moguće, Tapassī, ne može se dogoditi da kućedomaćin Upāli postane učenik askete Gotame; ali jeste moguće, može se dogoditi da asketa Gotama postane učenik kućedomaćina Upālija. Idi, kućedomaćine, i pobij učenje askete Gotame. Jer ili bi ja trebalo da pobijem učenje askete Gotame ili nigaṇṭha Dīgha Tapassī ili ti.“

„Da, poštovani gospodine“, odgovori kućedomaćin Upāli i ustade sa svog mesta, pa pošto se poklonio Nigaṇṭha Nāṭaputti, pazeći da mu ovaj ostane sa desne strane, zaputi se do Blaženog u Pāvārikinom mangovom gaju. A tamo, pošto se poklonio Blaženom, sede sa strane i upita Blaženog: „Poštovani gospodine, je li nigaṇṭha Dīgha Tapassī bio ovde?“

„Nigaṇṭha Dīgha Tapassī jeste bio ovde, kućedomaćine.“

„Poštovani gospodine, jeste li razgovarali sa njim?“

„Jesam razgovarao sa njim kućedomaćine.“

„A o čemu je bio taj razgovor poštovani gospodine?“

Na to Blaženi prepriča kućedomaćinu Upāliju čitav svoj razgovor sa nigaṇṭha Dīgha Tapassījem.

Kad to bi rečeno, kućedomaćin Upāli se obrati Blaženome: „Dobro, dobro je, poštovani gospodine, to što je rekao nigaṇṭha Dīgha Tapassī! Nigaṇṭha Dīgha Tapassī je odgovorio Blaženom poput dobro poučenog učenika, koji na pravi način razume učenje svoga učitelja. Šta znači trivijalna mentalna batina u poređenju sa pozamašnom telesnom batinom? Naprotiv, telesna batina je najzaslužnija što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalna batina i mentalna batina.“

„Kućedomaćine, ako ćeš govoriti po istini, mogli bismo da porazgovaramo o tome.“

„Govoriću po istini, poštovani gospodine, porazgovarajmo o tome.“

„Šta misliš, kućedomaćine? Može se dogoditi da neki nigaṇṭha boluje, pati i da mu je život ugrožen [od bolesti za čije lečenje je potreban tretman hladnom vodom, a koju tvoja pravila zabranjuju] i on odbije hladnu vodu [iako u mislima žudi za njom], te koristi jedino [dopuštenu] toplu vodu [i tako se drži svog zaveta telom i rečima]. I pošto nije bio lečen hladnom vodom, možda umre. Sada, kućedomaćine, gde bi Nigaṇṭha Nāṭaputti rekao da se on preporodio?“

„Poštovani gospodine, postoje bogovi koje nazivaju 'umom sputanim božanstvima'; on bi se preporodio među njima. A zašto? Zato što, kada je umirao, još uvek je bio sputan [vezanošću] u svom umu.“

„Kućedomaćine, kućedomaćine, obrati pažnju na svoj odgovor! Ono što si govorio ranije ne slaže se sa ovim što si rekao kasnije, niti se ovo što si rekao kasnije slaže sa onim što si rekao ranije. Pa ipak si ovako rekao: 'Govoriću po istini, poštovani gospodine, porazgovarajmo o tome'.“

„Poštovani gospodine, i pored onoga što kaže Blaženi, telesna batina je najzaslužnija što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalna batina i mentalna batina.“

„Šta misliš, kućedomaćine? Može se dogoditi da je neki nigaṇṭha obuzdan četvorostrukom obuzdanošću — sprečio je sve zapreke, stegnuo sve zapreke, stresao sve zapreke, zahvatio sve zapreke —a ipak, kada odlazi i dolazi, uzrok je uništenju mnogih živih bića. Kakav mu rezultat Nigaṇṭha Nāṭaputta za to objavljuje?“

„Poštovani gospodine, Nigaṇṭha Nāṭaputta ono što ne izvire iz namere ne opisuje kao nešto što treba oštro kritikovati.“

„A ako izvire iz namere, kućedomaćine?“

„Tada je to nešto što treba oštro kritikovati, poštovani gospodine.“

„Ali u koju [od tri batine] Nigaṇṭha Nāṭaputta stavlja nameru, kućedomaćine?“

„U mentalnu batinu, poštovani gospodine.“

„Kućedomaćine, kućedomaćine, obrati pažnju na svoj odgovor! Ono što si govorio ranije ne slaže se sa ovim što si rekao kasnije, niti se ovo što si rekao kasnije slaže sa onim što si rekao ranije. Pa ipak si ovako rekao: 'Govoriću po istini, poštovani gospodine, porazgovarajmo o tome'.“

„Poštovani gospodine, i pored onoga što kaže Blaženi, telesna batina je najzaslužnija što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalna batina i mentalna batina.“

„Šta misliš, kućedomaćine? Je li ovaj grad Nāḷandā uspešan i prosperitetan, je li mnogoljudan, gusto naseljen?“

„Da, poštovani gospodine, jeste.“

„Šta misliš, kućedomaćine? Zamisli da ovamo dođe čovek vitlajući mačem, te ovako kaže: ’U jednom trenutku, u jednom času, pretvoriću sva živa bića ovom gradu Nāḷandi u običnu gomilu mesa, u brdo mesa’. Šta misliš, kućedomaćine, da li bi taj čovek bio u stanju da to učini?“

„Poštovani gospodine, deset, dvadeset, trideset, četrdeset ili čak pedeset ljudi ne bi bilo u stanju da u jednom trenutku, u jednom času sva živa bića u ovom gradu Nāḷandi pretvori u običnu gomilu mesa, u brdo mesa, a kako bi to mogao jedan jedini čovek?“

„Šta misliš, kućedomaćine? Zamisli da ovamo dođe neki asketa ili braman sa natprirodnim moćima i ukroćenog uma, te ovako kaže: ’Jednim činom mržnje pretvoriću ovaj grad Nāḷandu u prah i pepeo’. Šta misliš, kućedomaćine, da li bi taj asketa ili braman bio u stanju da to učini?“

„Poštovani gospodine, takav asketa ili braman sa natprirodnim moćima i ukroćenog uma bio bi u stanju da deset, dvadeset, trideset, četrdeset ili čak pedeset Nāḷandi pretvori u prah i pepeo jednim činom mržnje, a šta bi za njega predstavljala sitnica kao što je jedna Nāḷandā?“

„Kućedomaćine, kućedomaćine, obrati pažnju na svoj odgovor! Ono što si govorio ranije ne slaže se sa ovim što si rekao kasnije, niti se ovo što si rekao kasnije slaže sa onim što si rekao ranije. Pa ipak si ovako rekao: 'Govoriću po istini, poštovani gospodine, porazgovarajmo o tome'.“

„Poštovani gospodine, i pored onoga što kaže Blaženi, telesna batina je najzaslužnija što se čine loši postupci, što se stvaraju loši postupci, a ne toliko verbalna batina i mentalna batina.“

„Šta misliš, kućedomaćine? Jesi li čuo kako su Daṇḍaka, Kāliṅga, Mađđha i Mātaṅga šume to postale?“ —„Da, poštovani gospodine.“—„Ako si čuo, reci, kako su postale šume?“—„Poštovani gospodine, čuo sam da su one postale šume jednim činom mržnje proroka.“

„Kućedomaćine, kućedomaćine, obrati pažnju na svoj odgovor! Ono što si govorio ranije ne slaže se sa ovim što si rekao kasnije, niti se ovo što si rekao kasnije slaže sa onim što si rekao ranije. Pa ipak si ovako rekao: 'Govoriću po istini, poštovani gospodine, porazgovarajmo o tome'.“

„Poštovani gospodine, bio sam obradovan i zadovoljan već prvim poređenjem koje je načinio Blaženi. Pa ipak, pomislih da protivrečim Blaženom i tako čujem i druga rešenja problema koje će izneti Blaženi. Odlično, poštovani gospodine! Odlično, poštovani gospodine! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je Blaženi — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimam Blaženog za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me Blaženi prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište.“

„Istražuj pomno, kućedomaćine. Dobro je za tako poznate ljude kao što si ti da istražuju pomno.“

„Poštovani gospodine, još sam više obradovan i zadovoljan zbog ovih reči Blaženog. Jer drugi učitelji, ako bih postao njihov učenik, razglasili bi na sve strane po Nāḷandi: ’Kućedomaćin Upāli je postao naš učenik’. Ali upravo suprotno, Blaženi mi kaže: ’Istražuj pomno, kućedomaćine. Dobro je za tako poznate ljude kao što si ti da istražuju pomno’. Zato, po drugi put, uzimam Blaženog za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me Blaženi prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište.“

„Kućedomaćine, tvoja porodica već dugo pomaže nigaṇṭhe i trebalo bi da im i daje daješ hranu kad budu došli kod tebe.“

„Poštovani gospodine, još sam više obradovan i zadovoljan zbog ovih reči Blaženog. Poštovani gospodine, rekli su mi kako asketa Gotama ovako govori: ’Poklone treba davati samo meni; poklone ne treba davati drugima. Poklone treba davati samo mojim učenicima; poklone ne treba davati učenicima drugih. Samo ono što je meni dato donosi plod, a ne i ono što je dato drugima. Samo ono što je mojim učenicima dato donosi plod, a ne i ono što je dato učenicima drugih.’ Ali upravo suprotno, Blaženi me ohrabruje da dajem poklone i nigaṇṭhama. U svakom slučaju znaćemo kada je za to prilika, poštovani gospodine. Zato, po treći put, uzimam Blaženog za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me Blaženi prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište.“

Potom Blaženi postupno izloži pouku kućedomaćinu Upāliju, a to je govor o davanju, govor o vrlini, govor o nebesima; objasni mu opasnost, propadanje i talog u čulnim zadovoljstvima, kao i blaženstvo obuzdavanja.

Kada je znao da je um kućedomaćina Upālija spreman, prijemčiv, oslobođen prepreka, nadahnut i ispunjen poverenjem, izloži mu učenje koje je posebno svojstveno Budama: patnju, nastanak patnje, prestanak patnje i put. I baš kao što bi čisti komad platna, bez ikakvih mrlja, bio obojen svuda jednako, isto tako i u kućedomaćinu Upāliju, dok je tu sedeo, javi se potpuno čisto oko Dhamme, bez mrlja: ’Sve što je podložno nastajanju jeste podložno i nestajanju’. Tada kućedomaćin Upāli ugleda Dhammu, doseže Dhammu, razume Dhammu, obuhvati Dhammu; pređe sa one strane sumnje, oslobodi se zbunjenosti, zadobi neustrašivost i postade nezavisan od drugih u Učiteljevom nauku. Tada on reče Blaženom: „A sada, poštovani gospodine, odlazimo. Vrlo smo zauzeti i mnogo toga treba još uraditi.“

„Vreme je, kućedomaćine, da uradiš onako kako misliš da treba.“

Onda kućedomaćin Upāli, zadovoljan i ushićen rečima Blaženog, ustade sa svog mesta i pošto se poklonio Blaženom, pazeći da mu ovaj ostane sa desne strane, otide svojoj kući. Tamo se on obrati vrataru: „Dobri vrataru, od danas zatvaram svoja vrata za nigaṇṭhe, a otvaram ih za monahe, monahinje, nezaređene sledbenike i sledbenice Blaženoga. Ako ijedan nigaṇṭha dođe, onda mu ovako reci: ’Čekajte, poštovani gospodine, ne ulazite. Od danas je ovaj kućedomaćin postao učenik askete Gotame. Zatvorio je svoja vrata za nigaṇṭhe, a otvorio ih za monahe, monahinje, nezaređene sledbenike i sledbenice Blaženoga. Poštovani gospodine, ako želite hranu, sačekajte ovde i doneće vam je ovde’.“—„Da, poštovani gospodine“, odgovori vratar.

I nigaṇṭha Dīgha Tapassī doču: „Kućedomaćin Upāli je postao učenik askete Gotame.“ Onda on otide do Nigaṇṭha Nāṭaputte i reče mu: „Poštovani gospodine, ovako sam dočuo: 'Kućedomaćin Upāli je postao učenik askete Gotame'.“

„Nije moguće, Tapassī, ne može se dogoditi da kućedomaćin Upāli postane učenik askete Gotame; ali jeste moguće, može se dogoditi da asketa Gotama postane učenik kućedomaćina Upālija.“

Po drugi put… Po treći put nigaṇṭha Dīgha Tapassī reče Nigaṇṭha Nāṭaputti: „Poštovani gospodine, ovako sam dočuo: 'Kućedomaćin Upāli je postao učenik askete Gotame'.“

„Nije moguće, Tapassī, ne može se dogoditi…“

„Poštovani gospodine, da li da odem i utvrdim je li kućedomaćin Upāli postao učenik askete Gotame ili nije?“

„Idi, Tapassī, i utvrdi je li kućedomaćin Upāli postao učenik askete Gotame ili nije.“

Onda nigaṇṭha Dīgha Tapassī otide do kuće kućedomaćina Upālija. A vratar ga ugleda još izdaleka kako dolazi, pa mu reče: „Čekajte, poštovani gospodine, ne ulazite. Od danas je ovaj kućedomaćin postao učenik askete Gotame. Zatvorio je svoja vrata za nigaṇṭhe, a otvorio ih za monahe, monahinje, nezaređene sledbenike i sledbenice Blaženoga. Poštovani gospodine, ako želite hranu, sačekajte ovde i doneće vam je ovde“.

„Ne treba mi hrana, prijatelju“, reče on, te se okrete, vrati Nigaṇṭha Nāṭaputti i reče mu: „Poštovani gospodine, potpuna je istina da je kućedomaćin Upāli postao učenik askete Gotame. Poštovani gospodine, niste se saglasili kada sam rekao: 'Poštovani gospodine, mislim da kućedomaćin Upāli ne bi trebalo [da pokušava] da pobija učenje askete Gotame. Jer asketa Gotama jeste čarobnjak i zna magiju preobraćanja, kojom preobraća pripadnike drugih škola'. A sada je, poštovani gospodine, vašeg kućedomaćina Upālija asketa Gotama preobratio svojom magijom preobraćanja!“

„Nije moguće, Tapassī, ne može se dogoditi da kućedomaćin Upāli postane učenik askete Gotame; ali jeste moguće, može se dogoditi da asketa Gotama postane učenik kućedomaćina Upālija.“

Po drugi put… Po treći put nigaṇṭha Dīgha Tapassī reče Nigaṇṭha Nāṭaputti: „Poštovani gospodine, potpuna je istina da je kućedomaćin Upāli postao učenik askete Gotame… preobratio [ga je] svojom magijom preobraćanja!“

„Nije moguće, Tapassī, ne može se dogoditi… ali jeste moguće, može se dogoditi da asketa Gotama postane učenik kućedomaćina Upālija. Sad ću ja lično otići i utvrditi je li kućedomaćin Upāli postao učenik askete Gotame ili nije.“

Onda Nigaṇṭha Nāṭaputta praćen velikom grupom nigaṇṭhi otide do kuće kućedomaćina Upālija. A vratar ga ugleda još izdaleka kako dolazi, pa mu reče: „Čekajte, poštovani gospodine, ne ulazite. Od danas je ovaj kućedomaćin postao učenik askete Gotame. Zatvorio je svoja vrata za nigaṇṭhe, a otvorio ih za monahe, monahinje, nezaređene sledbenike i sledbenice Blaženoga. Poštovani gospodine, ako želite hranu, sačekajte ovde i doneće vam je ovde.“

„Dobri vrataru, idi do kućedomaćina Upālija i reci mu: ’Poštovani gospodine, Nigaṇṭha Nāṭaputta stoji na glavnoj kapiji sa velikom grupom nigaṇṭhi; želi da vas vidi’.“

„Da, poštovani gospodine“, odgovori ovaj, ode do kućedomaćina Upālija i reče mu: „Poštovani gospodine, Nigaṇṭha Nāṭaputta stoji na glavnoj kapiji sa velikom grupom nigaṇṭhi; želi da vas vidi“.

„U tom slučaju, dobri vrataru, pripremi mesta za sedenje u dvorani kraj glavne kapije.“

„Da, poštovani gospodine“, odgovori ovaj i pošto je pripremio mesta za sedenje u dvorani kraj glavne kapije, vrati se do kućedomaćina Upālija i reče mu: „Poštovani gospodine, mesta su pripremljena u dvorani kraj glavne kapije. Vreme je da uradite onako kako mislite da treba.“

Na to kućedomaćin Upāli otide do dvorane kraj glavne kapije i sede na najviše, najbolje, glavno, najuzvišenije mesto. Potom reče vrataru: „Sada, dobri vrataru, idi do Nigaṇṭha Nāṭaputte i reci mu:

'Poštovani gospodine, kućedomaćin Upāli kaže: „Uđite, poštovani gospodine, ukoliko želite“.“

„Da, poštovani gospodine“, odgovori ovaj, otide do Nigaṇṭha Nāṭaputte i reče mu: „Poštovani gospodine, kućedomaćin Upāli kaže: 'Uđite, poštovani gospodine, ukoliko želite'.“

Na to Nigaṇṭha Nāṭaputta praćen velikom grupom nigaṇṭhi otide do dvorane kraj glavne kapije.

Ranije, kada bi kućedomaćin Upāli video još izdaleka Nigaṇṭha Nāṭaputtu kako dolazi, obično bi izašao pred njega, potom svojom odećom isprašio najviše, najbolje, glavno, najuzvišenije mesto, te kada bi ga sasvim pripremio, postavio gosta na njega. Ali sada, sedeći na najvišem, najboljem, glavnom, najuzvišenijem mestu, reče on Nigaṇṭha Nāṭaputti: „Poštovani gospodine, ovde su mesta za sedenje; sedite ukoliko želite.“

Kad to bi rečeno, Nigaṇṭha Nāṭaputta reče: „Kućedomaćine, ti si lud, ti si idiot. Neprekidno si govorio: 'Poštovani gospodine, otići ću i pobiti učenje askete Gotame', a vratio si se potpuno upleten u ogromnu mrežu učenja. Baš kao kad bi čovek krenuo da nekog kastrira, a vrati se kastriran sa obe strane, baš kao kad bi čovek krenuo da nekome iskopa oči, a vrati se sam sa iskopanim očima; isto tako, ti si kućedomaćine neprekidno govorio: 'Poštovani gospodine, otići ću i pobiti učenje askete Gotame', a vratio si se potpuno upleten u ogromnu mrežu učenja. Kućedomaćine, asketa Gotama te je preobratio svojom magijom preobraćanja!“

„Blagotvorna je to magija preobraćanja, poštovani gospodine, dobra je to magija preobraćanja! Poštovani gospodine, ako bi moji srodnici i prijatelji bili preobraćeni tom magijom, to bi vodilo do dobrobiti i sreće mojih srodnika i prijatelja za dugo vremena. Ako bi svi plemići bili preobraćeni tom magijom, to bi vodilo do dobrobiti i sreće svih plemića za dugo vremena. Ako bi svi bramani… svi trgovci… svi radnici bili preobraćeni tom magijom, to bi vodilo do dobrobiti i sreće svih radnika za dugo vremena. Ako bi ovaj svet, sa njegovim božanstvima, sa Mārom i Bramom, ovo pokolenje sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima bio preobraćen tom magijom, to bi vodilo do dobrobiti i sreće tog sveta za dugo vremena. I kad smo kod toga, poštovani gospodine, reći ću vam jedno poređenje; jer neki od mudrih ljudi ovde razumeju značenje rečenog zahvaljujući poređenju.

„Poštovani gospodine, živeo je jednom braman, koji je bio star, poodmakle dobi i sa teretom godina, a za ženu je imao mladu bramanku koja je bila u drugom stanju i blizu da se porodi. Onda mu ona reče: ’Hajde, bramanu, idi na pijacu i kupi mi malog majmuna kao igračku mom detetu’. A on odgovori: ’Sačekaj, ženo, dok se ne porodiš. Ako bude dečak, otići ću na pijacu i kupiti mu malog majmuna kao igračku; ali ako je devojčica, otići ću na pijacu i kupiti joj malu majmunicu kao igračku’. Po drugi put je ona zahtevala i dobila isti odgovor. I po treći put ona postavi isti zahtev. Na to, pošto mu je um bio zarobljen ljubavlju prema njoj, otide on na pijacu, kupi malog majmuna, donese ga kući i reče: ’Kupio sam ovog malog majmuna na pijaci i doneo ga kući kao igračku tvom detetu’. Na to mu ona reče: ’Hajde, bramanu, odnesi tog majmuna do Rattapāṇija, bojadžijinog sina, i reci mu: „Dobri Rattapāṇi, hoću ovog majmuna da obojim u žuto, te da mu dlaka bude prava i meka sa obe strane“.“ Na to, pošto mu je um bio zarobljen ljubavlju prema njoj, uze on malog majmuna i otide on do Rattapāṇija, bojadžijinog sina, te mu reče: „Dobri Rattapāṇi, hoću ovog majmuna da obojim u žuto, te da mu dlaka bude prava i meka sa obe strane“. A Rattapāṇi, bojadžijin sin, mu odgovori: ’Poštovani gospodine, ovaj majmun se može obojiti, ali se njegova dlaka ne može ispraviti i učiniti mekom’. Isto tako, poštovani gospodine, učenje neukih nigaṇṭhi će ushititi budale, ali ne i mudre, nije ga moguće ispraviti i učiniti mekim.

Zatim, poštovani gospodine, jednom drugom prilikom, braman odnese nekoliko komada nove odeće Rattapāṇiju, bojadžijinom sinu i reče mu: ’Dobri Rattapāṇi, hoću ovu odeću da obojim u žuto, te da tkanina bude prava i meka sa obe strane’. A Rattapāṇi, bojadžijin sin, mu odgovori: ’Poštovani gospodine, ova odeća se može obojiti, ali se njena tkanina ne može ispraviti i učiniti mekom’. Isto tako, poštovani gospodine, učenje neukih nigaṇṭhi će ushititi budale, ali ne i mudre, nije ga moguće ispraviti i učiniti mekim.

„Kućedomaćine, veće savetnika i kralj znaju: 'Kućedomaćin Upāli jeste učenik Nigaṇṭhe Nāṭaputte'. A čijim učenikom bi sada trebalo da te smatramo?“

Kad ovo bi rečeno, kućedomaćin Upāli ustade sa svog mesta i prebacivši ogrtač preko jednog ramena, sklopi ruke u znak poštovanja u pravcu gde se tada nalazio Blaženi, te reče Nigaṇṭha Nāṭaputti:

„U tom slučaju, poštovani gospodine, počuj čiji sam učenik ja:
On je Mudri što odbacio jeste obmanu,
odbacivši divljinu srca , pobednik je u bici;
ne poznaje bol, savršeno mirnog uma,
zreo u vrlini, izvanredne mudrosti;
izvan svakog iskušenja, bez ijedne mrlje je:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Bez ikakve zbunjenosti, živi zadovoljen,
prezrevši zemaljske dobitke, izvor je milosti;
ljudsko biće što ispuni dužnost askete,
čovek koji je u svome poslednjem telu.
Zaista mu premca nema, zaista u njemu mrlje nema:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Nadišao svaku sumnju, zaista vešt,
on kroti druge, savršen učitelj.
Niko ga nadmašiti po broju vrlina;
bez oklevanja, on je taj što sija velikim sjajem;
proniknuvši obmanu, heroj istinski postade:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Predvodnik stada, nemerljiv jeste on,
dubine mu nesagledive, potpuno utihnulome;
sigurnost obezbeđuje, znanje poseduje,
u Dhammi stoji, sasvim obuzdan;
raskinuvši sve okove, oslobođen postaje:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Veličanstvenom slonu nalik, u divljini živi,
nikakvim okovima sputan, sasvim slobodan;
vešt u razmatranju, mudrošću prožet,
barjak mu spušten, jer žudnji u njemu više nema;
zauzdavši sam sebe, više ne stvara nove žudnje:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Najbolji među prorocima, nikoga ne obmanjuje,
stekavši trovrsno znanje, probuđen postade;
srca pročišćenog, majstor je podučavanja,
uvek spokojan živi, taj otkrivalac znanja;
Prvi među darovateljima, moćima njegovim granica nema:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

On je Plemeniti, razvijenog uma,
što dosegnu cilj i objavi istinu;
sabranošću i prodornim uvidom obdaren,
nit napred juri, niti zaostaje;
bez ikakvog kolebanja, obuzdan sasvim:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Postupa ispravno, u meditaciji boravi,
u njemu nečistoća nema, savršeno čist je;
Ni od koga zavisan i bez ikakvog straha,
u osami živi, stigavši na sam vrh;
Pošto sam na drugu obalu pređe, i naš je vodič:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Nepomućene vedrine, ogromne mudrosti,
čovek beskrajno mudar, a bez žudnje za bilo čim;
On je Tathāgata, on je Uzvišeni,
ravnoga mu nema, nadmašiti ga ne može niko;
zaista neustrašiv, u svemu vešt:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.

Presekao je žudnju i postao Probuđeni,
sve oblake razvejao je, potpuno čist;
Najvredniji je darova, najmoćnijeg duha,
prvi među ljudima, uzor svima;
najveći među najvećima, vrh slave dosegnu:
Blažen on jeste, a ja sam njegov učenik.“

„Kad si to, kućedomaćine, smislio tu himnu asketi Gotami?“

„Poštovani gospodine, zamislite veliku gomilu cvetova različite vrste, a onda ih vešti pletač venaca ili njegov pomoćnik upletu šareni venac; isto tako, poštovani gospodine, Blaženi ima mnogo hvale vrednih kvaliteta, mnogo stotina hvale vrednih kvaliteta. Pa ko ne bi, poštovani gospodine, hvali onoga ko je hvaljenja vredan?“

Na to, pošto Nigaṇṭha Nāṭaputta nije mogao da podnese počasti koje su ukazane Blaženom, topla krv u talasima udari mu na usta.