Mađđhima Nikāya

Gulissani sutta

69. Govor o Gulissāniju

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

Tom prilikom monah po imenu Gulissāni, šumski asketa slabe discipline, došao je da ostane nekim poslom u Sanghi. A poštovani Sāriputta se obrati monasima u vezi sa monahom Gulissānijem ovim rečima:

„Prijatelji, kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, trebalo bi da pokazuje poštovanje i poniznost prema saputnicima u svetačkom životu. Ako u njemu nema poštovanja i poniznosti prema saputnicima u svetačkom životu, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto u njemu nema poštovanja i poniznosti prema saputnicima u svetačkom životu?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, trebalo bi da pokazuje poštovanje i poniznost prema saputnicima u svetačkom životu.

Kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, trebalo bi da zna kako treba da se ponaša u vezi sa mestom na kojem sedi: ’Sešću tako da ne zauzimam mesto starijim monasima i da ostavim mesta za mlade monahe’. Ako ne zna kako treba da se ponaša u vezi sa mestom na kojem sedi, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto čak ne zna ni kako treba da se ponaša?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, trebalo bi da zna kako treba da se ponaša u vezi sa mestom na kojem sedi.

Kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da u selo odlazi suviše rano, niti da se iz njega vraća suviše kasno. Ako u selo odlazi suviše rano i iz njega se vraća suviše kasno, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto u selo odlazi suviše rano i iz njega se vraća suviše kasno?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da u selo odlazi suviše rano, niti da se iz njega vraća suviše kasno.

Kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da pre obroka ili posle obroka obilazi porodice. Ako pre obroka ili posle obroka obilazi porodice, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Sigurno je poštovani šumski asketa, živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, navikao na posete porodicama u pogrešno vreme, jer se tako ponaša i sada kada je došao u Sanghu’. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da pre obroka ili posle obroka obilazi porodice.

Kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da bude gord i uobražen. Ako je gord i uobražen, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Sigurno je poštovani šumski asketa, živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, oduvek bio gord i uobražen, jer se tako ponaša i sada kada je došao u Sanghu’. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da bude gord i uobražen.

Kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da bude oštrog jezika i da naklapa. Ako je oštrog jezika i naklapa, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je oštrog jezika i naklapa?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, ne bi trebalo da bude oštrog jezika i da naklapa.

Kada monah koji živi u šumi dođe u Sanghu i živi unutar Sanghe, trebalo bi da prihvata savete i druži se sa dobrim prijateljima. Ako ne sluša savete i druži se sa lošim prijateljima, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto ne sluša savete i druži se sa lošim prijateljima?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u Sanghu, živi unutar Sanghe, trebalo bi da prihvata savete i druži se sa dobrim prijateljima.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da motri na vratima čula. Ako ne motri na vratima čula, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto ne motri na vratima čula?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da motri na vratima čula.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude umeren u jelu. Ako nije umeren u jelu, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije umeren u jelu?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude umeren u jelu.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da ne spava dugo. Ako spava dugo, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto spava dugo. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da ne spava dugo.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude energičan. Ako nije energičan, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije energičan. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude energičan.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude postojan u sabranosti. Ako je nesmotren, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je nesmotren. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude postojan u sabranosti.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude skoncentrisan. Ako je rastresen, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je rastresen. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude skoncentrisan.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude mudar. Ako nije mudar, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije mudar. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude mudar.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da se posveti višem učenju i višoj disciplini. Ako nije posvećen višem učenju i višoj disciplini, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije posvećen višem učenju i višoj disciplini. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude posvećen višem učenju i višoj disciplini.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da se posveti onim oslobođenjima koja su mirna i nematerijalna, transcendentna po svom obliku. Ako nije posvećen oslobođenjima koja su mirna i nematerijalna, transcendentna po svom obliku, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije posvećen onim oslobođenjima koja su mirna i nematerijalna, transcendentna po svom obliku. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude posvećen onim oslobođenjima koja su mirna i nematerijalna, transcendentna po svom obliku.

Monah koji živi u šumi trebalo bi da se posveti nadljudskim stanjima, jer ima onih koji monaha koji živi u šumi pitaju o nadljudskim stanjima. Ako nije posvećen nadljudskim stanjima, tada će biti onih koji će o njemu reći: ’Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije posvećen nadljudskim stanjima. Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude posvećen nadljudskim stanjima.

Kada ovo bi rečeno, poštovani Mahā-Moggallana upita poštovanog Sāriputtu: „Prijatelju Sāriputta, treba li sve te stvari da prihvati i praktikuje samo monah koji živi u šumi ili isto tako i monah koji živi u selu?“

„Prijatelju Moggallana, te stvari treba da prihvati i praktikuje ne samo monah koji živi u šumi, već isto tako i monah koji živi u selu.“