Mađđhima Nikāya

Teviđđavaććhagotta sutta

71. Govor Vaććhagotti

o trostrukom istinitom znanju

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Vesalija, u Velikoj šumi, u Kući sa zabatima.

Tom prilikom lutalica Vaććhagotta je boravio u Parku belih lotosa i mangoa, gde su obično boravile askete.

Onda jednoga jutra, Blaženi se obuče i uzevši svoju zdelu i gornji ogrtač, krete u Vesali u sakupljanje hrane. Idući tako, Blaženi pomisli: “Još je rano za sakupljanje hrane u Vesaliju. Kako bi bilo da odem do lutalice Vaććhagotte u Parku belih lotosa i mangoa.”

I tako Blaženi otide do lutalice Vaććhagotte u Parku belih lotosa i mangoa. A lutalica Vaććhagotta još izdaleka vide Blaženog da dolazi, pa mu, kad se ovaj približi, reče: “Odlično da je Blaženi došao ovamo! Dobrodošlica Blaženome! Dugo je prošlo vremena od kako nije iskoristio priliku da dođe ovamo. Neka Blaženi sedne, mesto je pripremljeno za njega.” A Blaženi onda sede na unapred pripremljeno mesto, lutalica Vaććhagotta sede na sedište niže od njegovog, sa strane, te reče Blaženome:

“Poštovani gospodine, Ovako sam čuo: ‘Asketa Gotama tvrdi da je sveznajući i svevideći, da ima potpuno znanje i viđenje ovako: “Bilo da hodam ili stojim, spavam ili sam budan, znanje i viđenje stalno i neprekidno postoje u meni”.’ Poštovani gospodine, Da li oni koji tako kažu, govore isto ono što je rekao i Blaženi i ne tumače pogrešno njegove reči, suprotno činjenicama? Da li oni objašnjavaju u skladu sa Dhammom, na takav nacin da se njihovim tvrdnjama ne može bilo šta osnovano prigovoriti?”

“Vaććha, oni koji tako kažu, ne govore ono što sam ja rekao, već pogrešno tumače moje reči, suprotno činjenicama.”

“Poštovani gospodine, kako bi trebalo da odgovorim da bih mogao reći ono što je Blaženi rekao, što nije pogrešno tumačenje njegovih reči, suprotno činjenicama? Kako mogu objasniti u skladu sa Dhammom, na takav način da se mojim tvrdnjama ne može bilo šta osnovano prigovoriti?”

“Vaććha, ako odgovoriš ovako: ‘Asketa Gotama ima trostruko istinsko znanje’, tada ćeš govoriti ono što sam i ja rekao i nećeš pogrešno tumačiti moje reči, suprotno činjenicama. Tada ćeš objašnjavati u skladu sa Dhammom, na takav način da se tvojim tvrdnjama ne može bilo šta osnovano prigovoriti”

Jer onoliko koliko poželim, toliko sam u stanju da se prisetim svojih prošlih života, to jest jednog rođenja, dva… pet, deset… pedeset, sto, hiljadu, sto hiljada, mnogih eona skupljanja kosmosa, mnogih eona širenja kosmosa, mnogih eona skupljanja i širenja kosmosa. “Tada sam se tako zvao, pripadao sam toj familiji, tako sam izgledao. Time sam se hranio i doživljavao takva zadovoljstva i bol, takav je bio kraj moga života. Nestavši iz tog stanja ovde, ponovo sam se pojavio onde. I tamo sam se ovako zvao, pripadao sam toj familiji, tako sam izgledao. Time sam se hranio i doživljavao takva zadovoljstva i bol, takav je bio kraj moga života. Nestavši iz tog stanja ovde, ponovo sam se pojavio onde.” Tako sam se sećao mnoštva svojih prošlih života u celini i do detalja.

I onoliko daleko koliko poželim—uz pomoć duhovnog oka (dibba-ćakkhu), pročišćenog i superiornog u odnosu na fizičko—mogu da vidim bića kako umiru i ponovo se rađaju i vidim kako su inferiorna i superiorna, lepa i ružna, srećna i nesrećna u skladu sa svojom kammom: “Ova bića—koja su loše postupala telom, govorom i mišlju, koja su klevetala plemenite, imala pogrešna stanovišta i postupala u skladu sa tim pogrešnim stanovištima—posle sloma tela, posle smrti, ponovo su se rodila u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu. Ali neka druga bića—koja su dobro postupala telom, govorom i mišlju, koja nisu klevetala plemenite, koja su imala ispravna stanovišta i postupala su u skladu sa tim ispravnim stanovištima—posle sloma tela, posle smrti, ponovo su se rodila na dobrom odredištu, na nebu.” Tako vidim—uz pomoć božanskog vida, pročišćenog i superiornog u odnosu na ljudski—bića kako umiru i ponovo se rađaju i vidim kako su inferiorna i superiorna, lepa i ružna, srećna i nesrećna u skladu sa svojom kammom.

I razumevajući sam za sebe neposrednim znanjem, ja ovde i sada ulazim i boravim u oslobođenosti uma, oslobođenosti uz pomoć mudrosti, koja je bez mrlja, sa svim nečistoćama uklonjenim.

Ako odgovoriš ovako: ‘Asketa Gotama ima trostruko istinsko znanje’, tada ćeš govoriti ono što sam i ja rekao i nećeš pogrešno tumačiti moje reči, suprotno činjenicama. Tada ćeš objašnjavati u skladu sa Dhammom, na takav način da se tvojim tvrdnjama ne može bilo šta osnovano prigovoriti”

Kad ovo bi rečeno, lutalica Vaććhagota upita Blaženog: “Učitelju Gotama, postoji li bilo koji domaćin koji je, bez napuštanja okova domaćinskog života, posle sloma tela, posle smrti, stigao na kraj patnje?”

“Vaććha, nema domaćina koji je, bez napuštanja okova domaćinskog života, posle sloma tela, posle smrti, stigao na kraj patnje.”

“Učitelju Gotama, postoji li bilo koji domaćin koji je, bez napuštanja okova domaćinskog života, posle sloma tela, posle smrti, stigao na nebo?”

“Vaććha, nema tek sto, dvesta, trista, četiristo ili petsto, već daleko više domaćina koji su, bez napuštanja okova domaćinskog života, posle sloma tela, posle smrti, stigli na nebo.”

“Učitelju Gotama, postoji li bilo koji ađivika koji je, posle sloma tela, posle smrti, stigao na kraj patnje?”

“Vaććha, nema nijednog ađivike koji je, posle sloma tela, posle smrti, stigao na kraj patnje.”

“Učitelju Gotama, postoji li bilo koji ađivika koji je, posle sloma tela, posle smrti, stigao na nebo?”

“Kada se prisetim poslednjih devedeset i jednog eona, Vaććha, ne sećam se nijednog ađivike koje je, posle sloma tela, posle smrti, stigao na nebo, sa izuzetkom jednoga, ali on se pridržavao učenja o moralnom efektu postupaka, učenja o moralnom efektu dela.”

“Ako je tako, učitelju Gotama, onda učenik drugih škola nema čak ni šanse da se ode na nebo.”

“U pravu si, Vaććha, učenik drugih škola nema čak ni šanse da se ode na nebo.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, lutalica Vaććhagota se obradova rečima Blaženoga.