Mađđhima Nikāya

Maha-vaććhagotta sutta

73. Govor Vaććhagotti

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

Onda lutalica Vaććhagotta otide do Blaženog i pozdravi se sa njim. Kada je učtiv i prijateljski razgovor bio završen, sede on sa strane i reče Blaženom:“Već dugo razgovaram sa učiteljem Gotamom. Bilo bi dobro ako bi me učitelj Gotama ukratko podučio o korisnom i nekorisnom.”

“Mogu da te ukratko podučim o korisnom i nekorisnom, Vaććha, a mogu i da te u detalje podučim o tome. Ipak, podučiću te ukratko o korisnom i nekorisnom. Slušaj i dobro zapamti šta ću ti reći.”

“Da, gospodine”, reče on. A Blaženi ovako nastavi:

“Vaććha, pohlepa je nekorisna, ne-pohlepa je korisna; mržnja je nekorisna, ne-mržnja je korisna; obmanutost je nekorisna, ne-obmanutost je korisna. Na ovaj način tri stvari su nekorisne i druge tri su korisne.”

“Ubijanje živih bića je nekorisno, odustajanje od ubijanja živih bića je korisno; uzimanje onoga što nam nije dato je nekorisno, odustajanje od uzimanja onoga što nam nije dato je korisno; zloupotreba čulnih zadovoljstava je nekorisna, odustajanje od zloupotrebe čulnih zadovoljstava je korisno; laganje je nekorisno, odustajanje od laganja je korisno; zlonameran govor je nekoristan, odustajanje od zlonamernog govora je korisno; uvredljiv govor je nekoristan, odustajanje od uvredljivog govora je korisno; ogovaranje je nekorisno, odustajanje od ogovaranja je korisno; tvrdičluk je nekoristan, odustajanje od tvrdičluka je korisno; zlovolja je nekorisna, odustajanje od zlovolje je korisno; pogrešno razumevanje je nekorisno, ispravno razumevanje je korisno. Na taj način deset stvari je nekorisno i drugih deset stvari je korisno.

“Kada monah napusti žudnju, preseče je u korenu, načini je sličnu panju posečene palme, završi sa njom tako da se ubuduće vise ne pojavljuje, tada taj monah jeste arahant sa mrljama uklonjenim, onaj ko je proživeo svetački život, učinio ono što treba učiniti, odložio teret, dostigao pravi cilj, uništio okove bića i potpuno je oslobođen zahvaljujući krajnjem znanju.”

“Sem učitelja Gotame, postoji li bilo koji drugi monah koji razumevajući sam za sebe uz pomoć neposrednog znanja, ovde i sada, ulazi i boravi u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, sve nečistoće uma uklonjene?”

“Nema ih samo stotina, Vaććha, dvesta, trista, četiristo ili petsto, već je mnogo više monaha, mojih učenika, koji razumevajući sami za sebe uz pomoć neposrednog znanja, ovde i sada, ulaze i borave u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, sve nečistoće uma uklonjene?”

“Sem učitelja Gotame i tih monaha, postoji li bilo koja monahinja, učenica učitelja Gotame, koja razumevajući sama za sebe uz pomoć neposrednog znanja, ovde i sada, ulazi i boravi u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, sve nečistoće uma uklonjene?”

“Nema ih samo stotina… ili petsto, već mnogo više monahinja, mojih učenica, koje razumevajući same za sebe uz pomoć neposrednog znanja, ovde i sada, ulaze i borave u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, sve nečistoće uma uklonjene?”

“Sem učitelja Gotame i tih monaha i monahinja, postoji li bilo koji muški nezaređeni sledbenik, učenik učitelja Gotame, obučen u belo, u zavetu celibata, a koji će se, sa razaranjem pet nižih okova, ponovo roditi spontano [u Čistim boravištima] i odatle dostići konačnu nibbanu, da se nikada više ne vrati iz tog sveta?”

“Nema ih samo stotina… ili petsto, već mnogo više muških nezaređenih sledbenika, mojih učenika, obučenih u belo, u zavetu celibata, a koji će se, sa razaranjem pet nižih okova, ponovo roditi spontano [u Čistim boravištima] i odatle dostići konačnu nibbanu, da se nikada vise ne vrate iz tog sveta.”

“Sem učitelja Gotame, monaha i monahinja, kao i muških nezaređenih sledbenika obučenih u belo, u zavetu celibata, postoji li bilo koji muški nezaređeni sledbenik, učenik učitelja Gotame, obučen u belo i uživa u zadovoljstvima čula, a koji poštuje njegova uputstva, prihvata njegov savet, prevazišao je sumnju, oslobodio se konfuzije, stekao hrabrost i postao nezavistan od drugih u Učiteljevoj poduci?”

“Nema ih samo stotina… ili petsto, već mnogo više muških nezaređenih sledbenika, mojih učenika, obučenih u belo i uživaju u zadovoljstvima čula, a koji poštuju moja uputstva, prihvataju moj savet, prevazišli su sumnju, oslobodili se konfuzije, stekli hrabrost i postali nezavisni od drugih u Učiteljevoj poduci.”

“Sem učitelja Gotame, monaha i monahinja, kao i muških nezaređenih sledbenika obučenih u belo, kako onih u zavetu celibata, tako i onih koji uživaju u zadovoljstvima čula, postoji li bilo koja ženska nezaređena sledbenica, učenica učitelja Gotame, obučena u belo, u zavetu celibata, koja će se, sa razaranjem pet nižih okova, ponovo roditi spontano [u Čistim boravištima] i odatle dostići konačnu nibbanu, da se nikada više ne vrati iz tog sveta?”

“Nema ih samo stotina… ili petsto, već mnogo više ženskih nezaređenih sledbenica, mojih učenica, obučenih u belo, u zavetu celibata, koje će se, sa razaranjem pet nižih okova, ponovo roditi spontano [u Čistim boravištima] i odatle dostići konačnu nibbanu, da se nikada više ne vrati iz tog sveta.”

“Sem učitelja Gotame, monaha i monahinja, zatim muških nezaređenih sledbenika obučenih u belo, kako onih u zavetu celibata, tako i onih koji uživaju u zadovoljstvima čula, kao i ženskih nezaređenih sledbenica obučenih u belo, u zavetu celibata, postoji li bilo koja ženska nezaređena sledbenica, učenica učitelja Gotame, obučena u belo i uživa u zadovoljstvima čula, a koja poštuje njegova uputstva, prihvata njegov savet, prevazišla je sumnju, oslobodila se konfuzije, stekla hrabrost i postala nezavisna od drugih u Učiteljevoj poduci?”

“Nema ih samo stotina… ili petsto, već mnogo više ženskih nezaređenih sledbenica, mojih učenica, obučenih u belo i uživaju u zadovoljstvima čula, a koje poštuju moja uputstva, prihvataju moj savet, prevazišle su sumnju, oslobodile se konfuzije, stekle hrabrost i postale nezavisne od drugih u Učiteljevoj poduci.”

“Učitelju Gotama, ako bi samo učitelj Gotama bio usavršen u ovoj Dhammi, ali ne i monasi, tada bi ovaj svetački život bio manjkav u tom pogledu; ali pošto su i učitelj Gotama i monasi usavršeni u ovoj Dhammi, tada je ovaj svetački život potpun u tom pogledu. Ako bi samo učitelj Gotama i monasi bili usavršeni u ovoj Dhammi, ali ne i monahinje, tada bi ovaj svetački život bio manjkav u tom pogledu; ali pošto su i učitelj Gotama, monasi i monahinje usavršeni u ovoj Dhammi, tada je ovaj svetački život potpun u tom pogledu. Ako bi samo učitelj Gotama, monasi i monahinje bili usavršeni u ovoj Dhammi, ali ne i muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo, u zavetu celibata, tada bi ovaj svetački život bio manjkav u tom pogledu; ali pošto su i učitelj Gotama, monasi, monahinje i muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo, u zavetu celibata, usavršeni u ovoj Dhammi, tada je ovaj svetački život potpun u tom pogledu. Ako bi samo učitelj Gotama, monasi, monahinje i muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo, u zavetu celibata, bili usavršeni u ovoj Dhammi, ali ne i muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo i uživaju u zadovoljstvima čula, tada bi ovaj svetački život bio manjkav u tom pogledu; ali pošto su i učitelj Gotama, monasi, monahinje i muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo, kako oni u zavetu celibata, tako i oni koji uživaju u zadovoljstvima čula, usavršeni u ovoj Dhammi, tada je ovaj svetački život potpun u tom pogledu. Ako bi samo učitelj Gotama, monasi, monahinje i muški nezaređeni sledbenici… bili usavršeni u ovoj Dhammi, ali ne i ženske nezaređene sledbenice obučene u belo, u zavetu celibata, tada ovaj svetački život ne bi bio potpun u tom pogledu; ali pošto su učitelj Gotama, monasi, monahinje, muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo… i ženske nezaređene sledbenice obučene u belo, u zavetu celibata, usavršeni u ovoj Dhammi, tada je ovaj svetački život potpun u tom pogledu. Ako bi samo učitelj Gotama, monasi, monahinje, muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo… i ženske nezaređene sledbenice obučene u belo, u zavetu celibata, bili usavršeni u ovoj Dhammi, ali ne i ženske nezaređene sledbenice obučene u belo, koje uživaju u zadovoljstvima čula, tada ovaj svetački život ne bi bio potpun u tom pogledu; ali pošto su učitelj Gotama, monasi, monahinje, muški nezaređeni sledbenici obučeni u belo… i ženske nezaređene sledbenice obučene u belo, kako one u zavetu celibata, tako i one koje uživaju u zadovoljstvima čula usavršeni u ovoj Dhammi, tada je ovaj svetački život potpun u tom pogledu.

Kao što reka Gang teži ka moru, spušta se ka moru, teče ka moru i spaja se sa morem, isto tako zajednica učitelja Gotame, sa svojim beskućnicima i domaćinima, teži ka nibbani, spušta se ka nibbani, teče ka nibbani i spaja se sa nibbanom.

Odlično, učitelju Gotamo! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Gotama—na više različitih načina—razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha kao utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”

“Vaććha, onaj ko je prethodno pripadao drugom asketskom redu i želi da se priključi beskućnicima i primi puno zaređenje u ovoj Dhammi i monaškim pravilima mora provesti prethodno četiri probna meseca. Ako su posle četiri probna meseca monasi zadovoljni njime, primaju ga u zajednicu beskućnika i daju mu takođe puno monaško zaređenje. Ali ja znam da u tom pogledu postoje individualne razlike.

“Poštovani gospodine, ako oni koji su prethodno pripadali drugom asketskom redu, a žele da se priključe beskućnicima i prime puno zaređenje u ovoj Dhammi i monaškim pravilima moraju provesti prethodno četiri probna meseca, a posle četiri probna meseca monasi, ako su njima zadovoljni, primaju ih u zajednicu beskućnika i daju im takođe puno monaško zaređenje, ja ću na probi provesti četiri godine. A posle te četiri godine neka me monasi, ako su mnome zadovoljni, prime u zajednicu beskućnika i daju mi puno monaško zaređenje.”

I tako lutalica Vaććha na kraju bi primljen u zajednicu beskućnika i primi puno zaređenje. Ne dugo posle toga,pola meseca posle punog zaređenja, poštovani Vaććhagotta otide do Blaženog i pošto mu se poklonio, sede sa strane i ovako reče: “Poštovani gospodine, dostigao sam sve što je moguće dostići znanjem učenika u višem vežbanju, istinskim znanjem učenika u višem vežbanju. Neka me Blaženi dalje poduči u Dhammi”

“U tom slučaju, Vaććha, razvijaj dve stvari: smirenje i uvid. Kada se te dve stvari dalje razviju, to dovodi do proboja u mnogim stvarima.

U meri u kojoj poželiš: ‘Neka imam na raspolaganju različite vrste natprirodnih moći: kad sam jedan, mogu da postanem mnogi; kad sam mnogi, mogu da postanem jedan; neka se pojavljujem i nestajem; neka slobodno prolazim kroz zidove, ograde i planine, isto kao da prolazim kroz prazan prostor; neka ulazim u zemlju i izlazim iz nje kao da je to voda; neka hodam po vodi i ne potonem kao da je to zemlja; sedeći prekrštenih nogu, neka letim kroz vazduh poput ptice; neka sam u stanju da rukom dosegnem Sunce i Mesec, ta velika i moćna svetla; njegova moć proteže se i do sveta Brame’ –- bićeš u stanju da sve to postigneš, jer za to poseduješ odgovarajuću osnovu.

U meri u kojoj poželiš: ‘Neka zahvaljujući duhovnom uhu, koje je pročišćeno i prevazilazi ljudsko, čujem obe vrste zvukova, božanske i ljudske, one koji su i daleko i blizu’ –- bićeš u stanju da sve to postigneš, jer za to poseduješ odgovarajuću osnovu.

U meri u kojoj poželiš: ‘Neka znam umove drugih bića, drugih ljudi, obuhvativši svojim umom njihov um. Neka um pod uticajem požude znam kao um pod uticajem požude; um koji nije pod uticajem požude znam kao um koji nije pod uticajem požude; neka um pod uticajem mržnje znam kao um pod uticajem mržnje; um koji nije pod uticajem mržnje znam kao um koji nije pod uticajem mržnje; neka um pod uticajem obmanutosti znam kao um pod uticajem obmanutosti; um koji nije pod uticajem obmanutosti znam kao um koji nije pod uticajem obmanutosti; neka znam sabran um znam kao sabran um i rasejan um kao rasejan um; neka znam ushićen um kao ushićen um i neushićen um kao neushićen um; neka znam prosečan um kao prosečan um i nenadmašan um kao nenadmašan um; neka znam skoncentrisan um kao skoncentrisan um i neskoncentrisan um kao neskoncentrisan um; neka znam neoslobođen um kao neoslobođen um i oslobođen um kao oslobođen um’—bićeš u stanju da sve to postigneš, jer za to poseduješ odgovarajuću osnovu.

U meri u kojoj poželiš: ‘Neka se prisetim svojih mnogih prošlih života, to jeste jednog rođenja, dva rođenja tri rođenja, četiri, pet, deset, dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset, sto, hiljadu, sto hiljada, mnogih eona skupljanja kosmosa, mnogih eona širenja kosmosa, mnogih eona skupljanja i širenja kosmosa [sećajući se]: “Tada sam imao to ime, pripadao sam tom plemenu, tako sam izgledao. Takva mi je bila hrana, tako sam doživljavao zadovoljstvo i bol, takav je bio kraj moga života. Prelazeći iz tog stanja, ponovo sam se pojavio tamo. A tamo sam imao ovo ime, pripadao sam tom plemenu, tako sam izgledao. Takva mi je bila hrana, tako sam doživljavao zadovoljstvo i bol, takav je bio kraj moga života. Prelazeći iz tog stanja, ponovo sam se pojavio tamo.” Neka se tako sećam mnoštva svojih prošlih života do u detalje’—bićeš u stanju da sve to postigneš, jer za to poseduješ odgovarajuću osnovu.

U meri u kojoj poželiš: ‘Neka uz pomoć svoga duhovnog vida, pročišćenog i superiornog ljudskom -—vidim bića kako umiru i ponovo se rađaju i prepoznajem ih kako su inferiorna i superiorna, lepa i ružna, srećna i nesrećna u skladu sa svojom kammom. “Ova bića—opterećena lošim ponašanjem telom, govorom i mišlju, koja su se rugala plemenitima, imala pogrešna stanovišta i postupala u skladu sa tim pogrešnim stanovištima—sa propašću tela, posle smrti, ponovo su se rodila u području uskraćenosti, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu. Ali bića—koja su bila dobrog ponašanja telom, govorom i mišlju, koja se nisu rugala plemenitima, koja su imala ispravna stanovišta i postupala u skladu sa tim ispravnim stanovištima—sa propašću tela, posle smrti, ponovo su se rodila na dobrim odredištima, u nebeskom svetu.” Neka tako—uz pomoć svoga duhovnog vida, pročišćenog i superiornog ljudskom—vidim bića kako umiru i ponovo se rađaju i prepoznajem ih kako su inferiorna i superiorna, lepa i ružna, srećna i nesrećna u skladu sa svojom kammom’—bićeš u stanju da sve to postigneš, jer za to poseduješ odgovarajuću osnovu.

U meri u kojoj poželiš: ‘Neka razumevajući sam za sebe direktnim znanjem, ovde i sada, dosegnem i boravim u oslobođenosti uma, oslobođenosti mudrošću, koja je bez mrlja, sve nečistoće uma uklonjene’—bićeš u stanju da sve to postigneš, jer za to poseduješ odgovarajuću osnovu.

Onda poštovani Vaććhagotta, ushićen i obradovan rečima Blaženog, ustade sa svog mesta i pošto se poklonio Blaženom, ostavljajući ga sa svoje desne strane, otide.

I nije prošlo dugo vremena kako je poštovani Vaććhagotta, živeći povučen u osamljenosti, u marljivom naporu, gorljiv i odlučan stigao na cilj zbog kojega sinovi plemenita roda napuštaju dom i odlaze u beskućnike. Stigao je do vrhovnog savršenstva svetačkog života i taj cilj je doživio neposredno, u ovom životu, postigavši ga sam za sebe, i dosegnuvši ga nije ga više napuštao. Znao je: “Dokončano je rađanje, proživljen je svetački život, izvršen zadatak i ništa više ne preostaje da se učini”.

A u to vreme je jedan broj monaha išao da poseti Budu. Poštovani Vađđhagotta ih još izdaleka vide kako dolaze. Kad ih je video, otide do njih i upita ih: “Gde su se to poštovani uputili?”

“Prijatelju, idemo da vidimo Blaženoga.”

U tom slučaju, mogu li poštovani iskazati poštovanje Blaženome i u moje ime, poklonivši mu se do nogu i sa ovim rečima: ‘Poštovani gospodine, monah Vaććhagotta se klanja do nogu Blaženoga’?

Tada recite: ‘Odajem poštovanje Blaženome, odajem poštovanje Uzvišenome!’ ”

“Da, prijatelju”, odgovoriše monasi. I tako odoše do Blaženoga i pošto su mu se poklonili, sedoše sa strane i rekoše: “Poštovani gospodine, monah Vaććhagotta se klanja do nogu Blaženoga i kaže: ‘Odajem poštovanje Blaženome, odajem poštovanje Uzvišenome!’ ”

“Monasi, obuhvativši njegov um svojim umom, ja sam već znao ovo o monahu Vaććhagotti: ‘Monah Vaććhagotta je dosegao trovrsno istinsko znanje i poseduje veliku natprirodnu snagu i moć’ I božanstva su mi rekla ovo: Monah Vaććhagotta je dosegao trovrsno istinsko znanje i poseduje veliku natprirodnu snagu i moć’.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.